St m LEYDSE ig N°.i25 N. SPANJE GROOT-BRITTAN N IE N V R A N K R Y Tv. i€jf|j V ill! tc i - Hrj it H, dat G i L'j p:d:- celt i In, relit cm n all ie ro e ?m sd; inilll pen! oimi iene t g«i >f te Coo de F Zfgi 'b hei end WoensdagfeCourafit. IBR ALTAR den 20 September. Dt Rovet Kapitein Candil ge- naamt, gemontee-t met ji St. en omttent 200 Mannen, welke l'u' s J[ zederd 2 Maantien van La.Rache in Zee geweeft is, geen ande- re Scheepcn als Engelfe hebber.de kunnen aantreffen iiceit on to ten btufelagtig vootwcndfel 2 fengelfe Koopvaarders genomen en te a Raclie opgebonden zynde hy noch ktuyflende in Zee gebleeven do dra de ra-fcha Agmct die te Teiuan rezidcetd cn Gouverneur ge- eianl is van gemelde Stad als mede van Tanger en La Kache, en tot nn Mamora gebied, het opbrengen van deze 2 Scheepen verftaan had lelt hy aar onzen Gouvetnent deswegen gefchreeven en doen weeten at hv oidte naai La Rache zouw zenden tot het relaxeeten van gem. vee Engclfe Koopvaarders, met belofte; de Rover op zyn te rug-koroft rengelyk daat ove't te zullen doen fttaffen. Volgens de Brieven van en 12 dezer Maand van Salée, waien toen dooi haate twee nog in Zee tyndc Rovers geen andete Piyzen opgezonden, als een Ftanfl'e Batk met rasnen, van welke het Volk gevlugt was. De Admiraal Petes, dieéig )ioch te Tetltan bevind word hier dagelyks te gemoet gezien om met r]f' en Engels Schip naar Londen re veitrekken. Gifteren is een Brits Schip aar Amfterdam gezeyld. In decze Baay leggen noch het Engels Oor- bgfchtp de Windhond, cn een ander zynde het Oorlogfchip de Lime, "levoetd jloot Kapt. de Graaf de Vcetdat hier aangeweeft is naar de liddelandle Zet vertrokktn nog leggen in deze Haven verfcheide En- geife Koopvaarders, daar onder de William en Anna Richard Fock en 'deThomas, George Tickner, beide uyt de Levant naai Londen gaande. r Door de aanhoudende Droogte in Barbaryen, had rtier, daar nog fchaars- c "iteid aan Levensmiddelen. Men hootd niet dat de in Zee zynde Algter- Rovers op nieuw eenige I'ryzen opgebtagt hebben. 1®T KADIX den 21 September. Hier legt een Advys-Schip zeyliéé om -binnen 4 a 5 dagen naar Cartagena te veitiekken 3 zullende het zelve Eeden ingevolge de Afte van het Parlement ondeueekent. ,>0Woo men zegt zeet ftrenge Depeches mede neemen foor de Gouverneurs 1 llvan Panama, Cartagena, eivvoor die van alle de andere Havens van de ^Z-uydzee, om aldaar geen Franflë Scheepen, Goederen 3cc. te admittee- u,lren ook zal dit Advys-Schip tyding brengen wanneet onze Galliocr.en tan hier naai Cartagena zullen vertrekken zullende zoo men wij vet* '!.uc'«ekeren, op aanhouden van het Confulaatmet het zelve twee Oorlog- ,,l!!ifcheepen fchoon met die te equipecren noch geen begin is gemaakt zeylen om in de Zuydzee te kruyflen. Ons Esquader onder de chont by Nagt de Maty dat op de Réé van Mallaga geleegen heeft otd hiet dagelyks te gemoet gezien. IERLAND. Het Huys der Gemeentens van dit Köningtyk heeft de volgende Re- zo'utien genomen te weeten dat het invoeren en vertieren van Kopctë halve Stijyv. Stukken uyt ktagte van het rrivileg-e aan Will. V'öod ver gunt is hooglvk nadcelig aan zyn Majeflevts lnkomflé-r venieifïyk voor den Koophandel dezer Natie, en van het gcvaarlykfte ge-olg aan de Regten-en Eygendommen van de Ondetdaanen 5 dat gemelde Wood en zyn Medefiandcrs gewislyk een verkeerde afmaalirgc van den Raaf' dezer Natie aan zyn Majeft. gedaan hebben om gemelde Parent te vei- ktygen dat ondet den dekmantel van deze Privilegie een groolé nice.-' nigté halve Stoyv. van vetfebeyde Muntingen cn veel minder gcwigtalj by t Patent vereyft word, ingebragt en ondernomen zyn in du Koning- ivk te vertièten 1 dar allchoon aan den inlrouwd van 't Patent IViptelylt was voldaan gewéefl, de Natie by die Muntinge een verlies ren minflè van 1 jo per Cent gehad zouw hebben, en gevolglyk een nog gtcotet op den voet als gemelde halve Sruyv. zyn gemunt geworden dat gemelde Will. Wood in 't Munten van gemelde halve Stuyv,zich fchuldig ge maakt heeft aan notoire fraude uat het altyd ten hoogfie nadeelig voot dit Koningryk geweeft is, de magt ofte het Privilegie van Geld ie Mun ten a«n particuliere Peifpönen te vergunnen, en het ten allen tvden van gevaarlyk gevolg zal wezen zoodanige magt aan eenige Corporatie ofte particnlier Terfoon toe te liaan wie hy ook zoüw mogen zyn waai op eenparig beflooten wietd een Adres met deze Rezolutien aan de Kor-ing te prezentccten om zyn Majt. te fmeekeh het hem mögt behagen zoo danige Maatregels te doen nemen, welke zyn geitouwe Ondetdaanen m dit Koningryk in zekerheid Hellen van de kwade gevolgenT'flie de invoe ring ofte het vcttieten van zoodanige halve Stuyv. noodzaakelyk moet vetootzaaken LONDE& den ij Oftober. Zaturdag heeft de PtincclTe vanWalé» de den ingevolge de Afte van het Parlement ondeueekent. G-lieten is de Graaf van Cadogan naar Maidftone in de Ptovintie van Kent vet trokken om de eerde Comp. Gtanadieis te Paard van de Garde die daar geinquartierd is, de Revue te pafleeten waar na gemélde Géneraai zig naar Winc'hefter zal begeven om daar de Revue te doen van Rea giment te Paard van den Hertog van Bolton. Het Regiment te Taard van Fitt gecommandeerd door Milord Londonderry ftaar ten eerftdn te Brandford in Kwarriet te komen, om naby deze Stad te zyn. De Lold 1 Forteftcr, Kapt. van de vierde Comp. Gatdes du Corps, (iaat in de aan- liaande week naar Schotland te vertrekken. Woensdag morgen is de Hr. John Smith van Tydworth een der voornaamiie OnifangerS van de Ex chequer, in het Graaftchap virn Southampton overleederi j vóór dezi.-i DUBLIN den 17 September. Zarurdag deed de Canctlier van :hequer van wegens de Committé tot het ovetweegen det Piopozureom n Sublidiè aan den Koning te accordeeten, Rapport aan de Gemeen tens dat de Committé van opinie was een onderftand aan zyn Maje- Iteyt toe te ftaan waar op het Huys zulks eenparig gerezolveetd heb bende ordonneerde op heeden irt gtoot Commiité te ovetweegen wat Snblidie aan zyn Majefk. geaccordeerd moed worden 5 en vervolgens de Aanfpraak van de Viceroy mede in conlideratie te nemen j waar na het Huys een Committé benoemde tot het examineeren van vetfeheyde pu* blique ReeUeningen en andete Papieren welke men aan het zelve had over gegeeven. Vervolgens rapporteerde de Secretaris Hopkins aan de Gemeentens, dat deszelfs Adres aan de Viceroy, om voot haat open te léggen Copye van het Tatent, cn alle de Papieren rakende de Muntinge der Kopete halve Stuyv. Stokken zyn Exell. verklaard had nógte ge melde Patent nogie eenige Papieren dien aangaande magtig te zyn waat op het Huys eenparig befloot dat de Commifl'ariHén van 'S'Ko- zings Inkom'lien, aan haat zouden over geven alle de Brieven en Papie ren welke zy ontfangen hebben rakende de Kopeie halve Stuyv. die men in 't Koningryk gebragt heeft, en dat veele Petfoonen welke 'er hebben doen brengen voor het Huys zouden verfchynen. Heden gaf de Heer Hopkins aan de Gemeentens kennis, dat deViceroy de Copye varr't even gemelde Patent en alle de Papieren wegens het Munten van KopeteOor- tjens en halve Sruyv. ontfangen hebbende, zyn Exell. geordonneerd had dezelve aan'i Huys over te geven, zoo als ook gedaan wietd, te wecten de n Copye van het Patent, geaccordeerd aan de Heet Will. Wood, om gem. Kopeie Specien godutènde 14 Jaaten te Mnntcn, om in letland over ge bragt te worden waat van de Leezirg gedaan zynde, wiei'l geboden het zelve opTafel te leggen, en 't Huys befloot den Onderkoning deswegen by Adtes te bedanken. De Secretaris Hopkins zeyde ook, dat zyn Excil. hem gebooden had aan *t Huys kenniffe te geven hv Zaturdag meede had ontfangen het Requeft dat gemelde Wood geprfzenteeid heeft aan de Heeten Commiflarifl'en van deTrezailrie wegens het zelve Patenten ook Copye van deordre van gemelde Heereu CommifurifTen, waar me de zy de Conlideratie tefeieeien aan de Contiolieur van de Munten; als r de op top bei eps •en erh eten na! effr O Aiï; VÜ fJoi cn en fpc cE 2 id lis zin rnn iel b< ml - Ir 1 f too 'er 01 jgrv. Seweeft zynde Spteeket van het Lagerhuys^ en een dér geheyme Randen ten tyde V3n de Koninginne Anna. De-Heer Torna» Fnleme is tot Con» Itolleur van denTol der Have te Berwick op deTweed benoemd, in plaat» van den overleeden Heer William Frank|and.- Het verlof tot verkiezing der Biflichop van Hereford tot EilTchop van Salisbuty, als mede dat röt het verkiezen van Doö.John Long, tot Biffchop van Notwich zyn ge leed om de Zegels te pafleeten. Alfchoón de Ditcfteurs van de Z. Zee Comp. veele Aftien en andere eonfiderahle Elfccten fpruyfénde uyt de geconfisqueerde Goederen der geweezen Ditecteursin handen hebl-cn ftaat het nog wel eenige tyd aart te zullen lóopeu eer dat de vérdeeliiig onder de Bezitters der Actiën gedaan zal kunnen worden om dat ticit zederd zeer veele Menlchen opdoen die op deeze verbeurde Goederen pietertien formeeren welke alb'eteids conlïdef.iblc Sommen beloopert.t cn fchoon men niet gelooft dat deze ptetentien gelondeeid zyn, ertn. dat gemelde geweezen Ditecteüts alzoowc! haate Schulden -als Effecten aan het Parlement in 't Jaar 1721 hebben moeten opgeven, Zal nogtans veel tyd verloopen eer die zaaken ten êynde gebragt 'zyn welk onvetwagt toeval gevoegd by de apprehenfie van de te vrecze dood des Grocti- Hertogs van Toscanen, de Actiën dezer Comp. niet begunftigd. Heden hebben de Kooplieden advis van St. Chrifloffel bekomen, dat de Schee pen The Lifrle Affriea Kapt. Collingwood de Mary Kapt. Moullon Luctctia en Katharina Kant. Mills, en een Barkeotyn van Antegoa, ne vens een Onbekende Sloep, op den 4 Augufly door ten Qikaan met drr- zelver Ladingen vergaan waren dog dat fen gedeelte van ImVolk nog geborgen was. De Affien van de Bank zyn 119 en 1 vierde, O.l.C. r?s, Z. Z. in en i agtfle Afr. Comp. 11 tn agtftc, Bern» Afliu. Bockca geflooten, dito Lond. 01 agtfte, Jorlc Bu'tid. ij en 1 vittde. PARYS den ij Oftober. De Koning heefr den Lt. generaal Marqrji» d'Alcgre aangefteld tot Gouvcrneut van dé Stad Metz en het Lar.d va-t Meflrn, in plaats van de overleeden Graaf van Saillant en de Mairjins de Maillebois, Maatfchal de Camp, Ltiyt. generaal in de Pravirrtie v,,r Languedocq, en Meefler van zyn Majefts. Kleerkanitt tot Gouvén-i -,-r van St. Ömer. De Gtaaf van Gergy, voor dezen gewvcell zynde extr, Én- ifede Copye van het Rapport dooi gemelde Conttclleut daarop gedaaaj j voyé des Koning» by den Hertog van Wirtémbffg, de ovetleden Heiiog e» een Brief der Heeren Commiffariflen aan zyn Exell.'t geen de Heer Hopkins Sectetatis van Staar alles aan het Huy» overgaf, en die ne vens meet andete Papieten takende de Munten op de Tafel wier den gelegtwaar na het Hetys 't getal der Lecden die de Committé tot het onderzoeken der pnblique Reekeeingen uytmakenvermeerderde het Kuys examineerden eenige Petfoonen wegeos het Munten en t.-ans- pottteren van de Kopete Geldfpecrcn in letland en ordonneerde dat Vrydag weder gehoord zouw wordenTrifton Fottick, een van die geëxa mineerd wierden, en die een Brief welke hy ontfangen had om hem een r«cnt te doen obtineeten om gemelde Muntinge te doen, had over ge geven die mede op de Tafel gelegt wietd. Vervolgens wietden deLcc- van Mantua Ten de Cltoor-Hcrtog van Toscan.-u trit'gadeis Minrfltr Plenipotcntiaris van zyn Maft. op de Ryksvergadering te Regensburg genomineerr zynde tot 's Konings Ambafla.leur by de Repunlirq van Venetien, is in die qualiteyt detwaatds vertrokken. De Marquifiunr de l'Aigle, Staatjuffrouw van Mademotfelle de Chaiolois, Prinrefle van dt-n Bloede is op haar Kaftcei l'Aigle overleeden. Den 7de de rei bragt de Marquis de Canrllac aan d: Marquis de Canillac zyn Neefde orüt dat hy uyt zyn Ballingfchap weer Eerwaards zouw mogen komen als-I.y zulks goedvond, waar op gem. Marquis eergiller' n mérgen van Viiy ir» dtfze Stad gearriveerd zvnde, die zeiven dag de eere h--cf> gehad om der: Hertog van Orleaas te Verfailles te falueeren meu Ipterkt nog vair r. den van het Huys geteld en de Abfenten aingeteekent zvnde wierd 1 nige andete weder aan *t Hof te doen komen, welke men zegt dat do- beflooten dat die welke zig de volgende Maandag niet in 't Huvs bevond, j toedoen van de overleeden Kardinaal du Bo'fs zyn verzonden gcwoidViv. in bcwaating van den Sergeant det Wapenen zouw worden gefteld. De1 Hertog van Neveis heeft voot 10 duyzend Livres gekogt de oog,- t DUBLIN den 9 Oéfobet. De Viceroy heeft op het Dank-Adres der Paarden van wylcn gemelde Kardinaal welke de Koning van Dcc» Gemeentens geantwoord niets zjouw 7ny tsangennamer kywntn zyn ats de Onnky.eigingtn van liet- Huts der Gemeentens te ontfangen 3 'r gr en een afctilaar Hyigvan de agying en Ijct vertrouwen is dai bel en rny beeft '1 vjeligth^my ooie^ z«.' irajtm waardig I e mal^n. marken aan zyn Emin. heeft vereerd gehad zyn Majelt. beeft na zich genomen alle de vreemde Wvnen die in deszelfs Kelders gevonden De Heer Don Louis d'Aeunlu extr. Ambaü'adeur sjj Plenspo-nentia-.s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1