i 1 - ■- - b] Öe Coars van de WISSEL is heder. cp Madrid 0s én half. Bilbaa 94. en I vierde, Radix uoanstn 1 half. Sevilicn 11! cn l Lisbon 45 cn 3 agtfte. Venetien i en j vierde. Livoino 90 en 3 vietde a 91, Genua 93" er. 3 vierde a 94. -•'•nden 34 Sch. 9. Geneve94. Patysopzigt 39 en 1 vierde. Bourdeaux 39. Etcflau 36 en 13 zeft. Sr. Da.nt7.ig i3t V. gr. Konir.gsbeigen couixru 270. Hamburg 32 en 3 vietde Sr. Gent 3 v't-de. Ajnwcipcp 3 vtetde. B.uflél 3 vierde. Zeeland 3 vietde. Rotr. 3 zift. De Agio van de Ban 4 cn 7 agtfle a 15 zeft De AÖ4en van de 1. G. zyrt 63 5, W.l. C. 89 cn 1 half. De Eng. Bank 12400 1 half, O. I. C. 13XZ. Z. rr2en t half, Annuitfcs rot. ffr. géve eft van 't Hof ni kotri» t'ecnerrual te vetraiién aïzoo gemelde Lord zi^l niei geabfcnteetd heeft. F. S. Het vett.ek van zyn Gioot. intge Mr- Btittanntfe Majr.'naar Bctlyn is tegens aanftaande Dondeidag zyntfc j" den 7 dezer 's morgens vtoeg, vaftgefteld dé Relaizcn zvn heden voaf af gezonden. Zyn Majt. ftaat by zyn te tugkomft zig naar Gein te be geven werwaartfs zyn K. H. de Prins Fredrik aanftaande Zondag zalf vertrekken oro de Koning zyn Groot-Vader aldaar in te wagten. FRANKFORT den 6 OGober. Aanftaande Maandag ftaat de Ven-, dange hier te beginnen, die viel en goede Wyn belooft. BON den 7 Oftober, Men ftaat 80 Manner, van ons Garnizoen r.aat s ffft. A VEN HA CE den to Oftober. Deze morgén'is de Hr.Rumph, i'Siegen te zenden, om de Bezetting aldaar af te loffen. De Vendangc iti Ei.vové wegens dezen Staat aan 't Hof var. de Koning van Zvrec- j in dit Land begonnen, en beloofd veel. DUBLIN den 24 September. Heden hebben de beide Huyzen des Parlements iedet een Adres aan den Heitog van Grafton gepiefentecrd, inhoudende derzelver genoegen ovet des Konings verkiezing van zvn Peifoou tot het beftier van dit Koningryk en vétzeketingén dat zy ten fpoedigfte zullen volbrengen 't geen haar ten befte van het Koningryk gerecommandeerd was 8cc. en overhandigden ter zelvei tyd aan j. Exell. haare Adreffen aan de Koning,om aan zyn Majt. overgebrag worden behelzende onder andere verzekeringen van denelvet'ge heid en dat zy zyn Majr. tegen al zyn Vyanden zullen befcfrer en de Gemeentens voegen daar by dat zy de nodige Ondetftanden tct§»-e ot derfteuiting van zyn Majts. Regeering en't vootdeel van het Koning-., >1 ontfangen hebbende, befioten een Siibfidie san de Koning te accor !eerer.|jet LONDEN den f Oftober. 'rieden was ItetTatlement vergadetd, en isUe extr Lt.vove weg den ne/t,.s ceszelfs Gentaaltnne naar Stokholm vertrokken. Ec Hce en Gtroeumittt etd.ns van de Oofteifen Handel, die met gem. ntfler vctfchêi Je Confer'entien hebben gehouden zyn heden naai Hnys na1; uningryo aan zyjk ebragt tel v 'geiroor-l d hermen; u *KA AG den 29 September. Motgen woiden haare Keyzetl. Majeltei- ten van Brandeys'in deze Stad verwagt, om de verjaring van zyn Keyz, Majts. geboonc-dag te vitten als wanneer men meend de gtoote Pio- motie vad Miftaitc Officieicn wel roogt gefchieden zoo gezegt word zal haate Keyz. Majt. hiet blyven tot derzelver te tug-teyz.e naar Wee- nen maar de Keyzer zöuw ondèrfuncheH at en toe naat Btandeys cn hetwaards revz.en om zoo veel mogelyk is het vetmaak van de Jagt te rteïmen. Miójerwyl zullen de Keyzetl. Mittifte.s zich teysvaa.dig maa-1 O'k <oeftaan; gelyk dezelve een ftaat vat. verfchevae Reke ken, zyndc dé ötdres bereids afgezonden om het benod.gde voo: 't Hol ondervyeg in getectheid te houden. WÉENEN den 29 September. Volgers de ad zich haate Kyizerl. Majefteyten noch te Brande; re Dooriitgtighedcn van Blankenburg zoo lang meende te fetbly de K'-Vzct ziclt daat bevinden zal. Zyn K. M. had het beftuyt vant tjen B.vks-Hofraad wegens de Ryks-ftrydigheden tuffchen het Hof van Lo- tltaiinger. en de Gtaven van Manderfcheid en Eöwenhaupt óver het Ryks-Gtaaffchap Falckenfteyn, volkomen gbedgekcutd. EER.LYN der. 5 Oftober. Het aangename VVedèt is oorzaak geweeft dat haate Majefteyten zich tot r.u toe te Wufierhaufen hebben opgehou- den. De Koning is heden te Potsdam aangekomen en de Koningtnne, G*rdes Hydepdtc door de Spitsroede ge.oopen. Een Boude van Staat,, a 1 A M M M tt-', l-vt. 1» Mal* /v MA A «n rtdvKnnl/4 zi.it Vi t .M t AM t D /«I M A dvizen van Praag, bleven to' den 4 November geprorogeerd geworden. Men heeft tyding dat hetk M eys onthouden, daat bas-1 Ootlogfchip de Guetnfey 't welk de Vloot naar Jamaica geëseort.ert-tt: meende te fetblyven alsh«ft "er Q1' geladen van daar te Plymouth was irgekomen. In atjagi arde-loop te VVincheftcr heeft den Heitog van ys die de Koning gewoon is te geeven, tér iVaar Paarde-loop te VVincheftcr heeft den Heitog van Bolton gewonnen Prys die de Koning gewoon is te geeven, tér.waarde van too p. Sr. .ij Graaf vanTankerville een van 30, en de B.uggemeefter vsn Olfcttrn eej Beurs met do Guineas. Het Regiment te Paard van den Lotd Cobhant ftaat Vrydag te Hamprpncourt door de Graaf van Caaogan gcmnt.ftett re worden. Gifteren hebben twee Soldaateu van het eetfte Regiment ast =|t A tpei .01 leer og I nevens de Krooi-Princefler, zyn dezen avond in deze Stad gereveiteett; g"ffteten uyt Vrankryk gekomen verhaald dat hy omtrent Bologne daar zyn Majeftcyt aanftaande Diugsdag ook ftaat te wezen. De laaftefCiUis ve.ftaan heeft dat de zes Moordenaars waat van voniheên go Brieven van Ha: over meld.a dat de Koning van Gtoot-Btittannien I deszelfs rcyze naar herwanrös tot in de andere week uyrgcfte'.d had. GENEVE den 2 Oftober, Voigen3 dé advizen uyt l'iemottt ftond dc Koning van Sardiuien in de Wetten van dat Kontngryk geen verande- ling te maaken, SCHAFH AUZEN den 3 Oftober. Men verftaat dat die van het Can ton Zurig dc Monftering haarerTrouppes.géëyndigd, en dezelve na ge nocgcn bevonden hebben. H ANOVER den s Oftober." Gifteten hééft de Koning het vermaak van riejagt omttent Henenh.<»fen genomen. Het gemgt buyfen 's Lands veitrokken meld is, in het Land van Attois gevangen zouden zyn dat het 3 leien en drie Fr ar flert waren, voorzien ir.et Schietgeweer daat S Schooien n, de gedaan konden worden, zonder wclr te laden. DeLyft dei Geftotve- nen van de voorigc week in deeze Stad is gemonteerd tot 7<fS Lyken, Zondag is de Heet Fetlding te Epfon na een laiygdtiutige Ziekte over lieden. Her Lyk van de Lord Fitz Roy tweede Zoon van den Heitog 1/ van Cleveland te Patys aan de Kindeipckjens géftorven is hier o gebragt. Zatutdag ftaan de Heeren Hopkins en Feaft haaien Eëa tot Shertfs dezer Stad af te leggen. De Aftien van de Bank zyn 120, O C. 13 j en 3 vierde, Z. Z, nz en 1 half, Afttc. C. 12 eu 1 half, Beui Affur. 4" en 7 agtfte diro Lond 6, Joik Build. 13, mg 'n r tfd K. ten; is dt jdt 1. y lid. tydi "Ltug *n (nel tden. vérfpreyd als of Milotd Carteter van hier naar elders zouw DE GECOMMITTFERDiTraDEN VAN DE HEEREN STATEN VAN HOLLANDT EN D'eTWÈStVR 1ESLAN D,"ma keit by dezei r c-ft kent dat zv op den ij Ncv.ember 1723 door derzelver Gcconirnttteerdens'te Delft zullen doen verkopen eer.ig ond Yzer Kanon, Koege'.s endineo verdere Ammonitte van Oorlog 't gecne by p<b!ique Bitlet'ten zal worden geaflfigeert 3 tóllende de Conditiën, en Lyftc agt dagen voor de Vet kopinge ten huvze van Mi. Ptcter van BleyivtefCommis van 's Lands Magazynen te Delft, konnen gezien worden. Deri Direücur Copies maakt op onttange oidte bekent, dat de verwifl'eling der ongetrokkene Loten uyt deze dei de tot de vierde ClaBe, op Vry|ke dag den 29fte Cftober eetftkomeode, op de verbeurte haaret Billtetten, moet zyn volbragten dat met de trekkinge vat! de vietde Claffe pp Jeotoel ierftcn November daar aan volgende een begin zal worden gemaakt. twil Psar is tuftcijcn den 6 en 7 Oftobe» 1723 "s nagls in's Gtavenhage geftoolen dit navolgende Zilver, her meerentfeel gefreden met een CyfftfOg I van .f. DvM,1 door een getrokken met een Ornament van Lofwerk, oi een Veer daar om gefheden, zynde Engels Zilver, met l.er gewigt daat va|)»gt opydei ftnk gefneeden. 2 SouCQupen het fluk 3S Ons 16 Epgels. 1 Engelfe Flapkan onder op de bodem een C. weegt 8; Ocs 15 Engels, 1 dijgro to kleinder n.-et Bloemen gefr.eden 32 eu 1 half Ons. j gmote Chocof-.te Sehenkbott met zeven rantjes daar op gefchroeft, var. ond^te thet d.ijont ronde pootjes 57 Ors 8 Engels. 1 Tafel-Ring doorgebroken 30 Ons 7 Engels. 2 Dito niet dootgebroken met drié pootjes weegt tttym tijen t Ons het ftuk. 1 2 Lepels. 11 Vorken, weegt 74 Ons 13 Engels. I 7 ;je met een tonde fteel, j en een half Ons, 1 doorgebroken Lepelt wippMiipiipmp' 3 Ons. 12 Lepels, 12 Votkcn, met van boven ingevylt met een loofjé, weegt 68 Ons. 4 Zoutvaten, de voet agtkart, boven rond, weegt 13 Omji hy 2-2 F.neels. 2 rofide Zoutvaten, 7 Ons 13 Engels. 6 Confituur-Lepeltjes, ci ca 9 .pus. 8 Ever-Lepeltjes, circa 4 Ons. 1 agtkante Koffi-kan o|»anu drie pooien, met een pyp, weegt 32 -Or.s Engels. 1 rond Soucaupje, 17 Ons 13 Engels. 1 Mutgboor, een Ons 17 Engels. 4 agtkante Kanip laats, 52 Oes 5 Engels. 2 rrofyteitjes. 1 Snuytet en Siuiyter-bak. 1 Thee Confeoitcurieus doorgebroken met een Lamp, 49 Ons 16 Engeid r Sottp-Lepcl, gemerkt,met C. 6 Ons vierdehalf Engels. Due langwerpige Prakken, ingediept in de midden om een Chocolate-kop in te zettenlPau (tin Spaans Zilver. 1 Oly- en Azvn-bakje, 18 en een half Ons. 1 Peperdoos 4 Ons 8 Engels. 1 Moftetftpor, 12 Ons 17 Engels. Die dit. vöpn Zilver in zyn geheel weet te tegt te brengen zal hondert Ducatcns tor een vereertnge genieten, cn het gedeelte mede ecrlyk belooncl word.cn mede die den Dader Jtier van mogt ontdekken 5 die «ndtefleere zig aan de Knegt van het Goud ende Zilyeifmeede-Gild.e, in 's Gravcnhage. Op Morgen, v.-yt de Dingsdag den ta Oftober, 's namiddags ren 4 uuren, zal de Makelaar JanW'olffers, re Amftcrdam cp de Cingel in de Ou- drKurg, verkoopen een party extra curieule gtoote tonde Bloed-Cotalen in Maffen en Snoeren gtoote Cornalyne Coraleti en Steenen HariAdtn P.ottingcn 30 a 40 vaten Vuürfteenen Glas- cn Grt-CoraalFtanffe Schaaren, Meffen, Vorken, Franffe en P,oomfe Paarlen 3 en zeer veel diet- ge'.yke Krametyen meer 3 zoo als daags voor én op de Verkoopdag ten hnyze van gemelde Makelaar te,zien zal zyn. Te Amfterdam by H. Uytwcif zal op den 13 Óftober 1723 verkogt worden een ftaaje Bibliotheek meeft beftaande in Regtsgeleerde en Mrf thematife Boeken in verfcheyde Taaien, nagelaaten door wylen Adrtaan Verwetwaar agter'nog komen twee Appendixen van Franfle en Nede'^op duytfe Boeken 3 waar. van de Catalogeh te bekomen zvn in '5 Gravcnhage by Bouquet en Swart, Leyden Vtvie, Rotterdam Beman, Delft Bematjjgjj Haarlem van L^e, Unegt Btóedelct. en te Amfterdam by Uytwetf voornoemt. L°t Andries Koek Makelaar zal op Vrydag'den 15 Óftober 's namiddags ten 2 uuren te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan >j j.^] verkoopen 12000 cxrra puyks Wybtngef Deelen tcdo Spatten en 2000 Juffers van diverfe lengte 600 Colters van 12 a 14 voet 1000 Vuut:^!,,. Balken, 25 Greene Hamburger Balken, lang vah 50 a 60 voet 300 Hey- en Goot-Maften, van 42 a 60 voet &c, j leggende in de Waals-gragtjpJtc omtrent dé Bantemer-bntg. P. Önkelboer, J. en D. Bontefeoning Maketar.rs, zullen op Maandag den t8 Oftober, *s namiddags ten 2 uuren, te Amfterd. in't Nieuwczy fieefen Logement op ce Haarlemm'eftfykverkopen een gtoote patty Maften en Molen-Roeden namentlvk 296 Rieafe Maften van 14 tot 2(1 ptlm etr van 70 a 98 voet lang 3 83 Nejya Maften van S tor 18 palpi lang van 72 a 86 voet 5 ;oo P.rgafe Molen-Koeden van 75 tor 97 vni|I(jen Jang 3 t2oo Nyordfe Maften van 10', 7 palm en ongemèeten, van 42 a 60 voet &e. 3 leggende in deBuytenwaal agter 's Lands Cotlogfchepei By dc Janszoons varder Aa. Poekveikopers te Leyden, zal op den 19 Oftpbet 1723 verkogr wordfn een Bibliotheek beftaande in alleih.rn' TheolOgflé". Regtsgeleerde &c. Boeken, in 't Laryn en andere Taaien 5 als mede een fchoone verzameling der alletbefte Nedetdu'vtfe.Poëten in veifchetde Konftptiht'eri van voörtiame Meefters de Catalogen zyn by haar, en in ar-dere Steeden by de Boekverkopets te bekomen. P. R aket, D. Raket, er. M. yarrtcn Ende Makelaars zóllen op Maandag den 8 November 1723 's avonds ten 6 uuren re Amfterdam in V, G laat g hi en gift oud Landeryen, zynde voor 't grodflfie gedeelte op nieutfS vertimmotd, rrtct uytnemende fchoone behange Kamers en Vertrekken Keukens, Kelder: Stallingen, Kbetshuvs, en Tuyi rr. ins Womn'ge 3 zynde de beyde Hofftede beplant met magnifique Laanen Dteevcn Wandelingen veifchèvJ Boomgaarden met de aller-eerftè en fynfte Vr'ugten, Boomen en Aaidgewaffen, Teriaffen, Vyvers &c. Eindeiyk nog een zeer vcrmakelykê E< ft ede genaamt \ittbniz.tn geleegen er. geftrekt langs de Rivier den Ryn, ovet de Hofftede de ftggf HT), xoonTs- met vetfcbcide logeab>e'V<J trekken ctt< ren fchoone Tuyn, en ScKuytenhuys alle geleegen onder de vrye Heerlykheid Kguetehfrk, of en aan de Laage Waart? zynd* nagelaaten bv wylen paannes de fone :-iémand ondertufï'chcrt geneegen zynde te weeten hoe veel eu wat voot Land by iedet van de voóifc. Hofin(je (lede verkogt zal wOtden, addrelfeete zich T4 dagen'voor de Verkoopdag aan de voorn. Makelaars. Corncüs de^Röos en Petrus Smits, Makelaars in Amfterdam, prezenteeren uyt de hand te-verkopen een royaal Heeren Huys gelegen re t.etljf nen aan de Rivier de Veght, voorzien met een fra'aye Zaal, vetfeheide Kamers en andere fchoone Vertrekken, neyens'een Ttivn op d- Vecht komende beplart tegens zyne Schuttingen met keurlvfee Tcrfiken Abrikofep Wvngaaiden, weeVige Motellen Sec -én een vermal elyk SfedLmir buys, met een Schiivtenlutyr. daat onder, over de Rivier de Veght de G-.'gadingden adhjeffieren zich bv gemelde M ake ars. ,„j Te koop te Zwammtrdam een Smits Wickel. voorzien met Molcnwerk, Paarde-beflag, Slootrcaken, heel fchoon. Handwerk en heete voore<jtuei' rat Kalandizie re bnvragen aldaar aan ComelisKnynenbutg, Mr. Me.fclaar. Ié he By de Compagnie Boekverkopers in 's Gravenhage is yédrukt en wotd uyrgegeven het deftig en zeer nuttig Werk vrin de Hee- ffren IogeJ,le;s niettr Van den Koning van Vc.'.nkryk 5 geintituleetr, Traité de la Canjhteclhn des principaux 1'fagts de Mathemotique zyntfe alle de Matberrtatifelz,,, Se ftttimenten cietlyk in *t Koper gebragtin Quarto. tfs j Tc Leyden by FELIX DE L L P P E R op de JSreedeflnuit *l,0t over het Stadhuys. Den n Cctober 17^3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2