LE YDSE Maan dag fc Courant. PORTUGAL. S P A N J E N. V R A N K R Y K NEDERLANDE N. ui LISBON den 7 September. Op de Taag zyn geariivëatd de Scheê- pen vail de Kapiteins Domingo da Colia van Bajonne de Jolly George Cox, Eduard F'.pc.y, Thomas MSnanara, en de Elifabeth Thomas Robbetts, aiie van Co;K 3 Edtiard Lattima en de Ruffel Ga'ey Th. Thorecuwgocd van Londen Matthieu Matigier van Potts Biouth Thomas Ctips van BaiTry John Rogers en John Caliis van Gioigeriri John Smith van Riga Luihan Markham en Robbert L.im- betts uyt Siciiien Charles Riceur van Havte de Grace, Richaid Jeffer- fon van Livorro Alexander French van fort a Pott Symphoiien At- nauJ van Marfetllien eu Francois Triilewort van Genua en vertrolt ken Johannes Heyrman, Andties Dilllngton, en Louis Fledorp naar St. V'bes jariies Carter Silvefter Motaüëen John Séfierrok naat de Le vant Francois Cable naar Ma7agan Robbert Brooke naar Konftanti polen Robbert Walter naar Sr. Michiel en Tercera Dirk Goüdfchalk en Adriaan Buysman naar Amtlerdam Sec. MADRID den zr September. De nagt van den elfde dezer is alle de Ii'.woonders dezer Stad verdrietig geweeft, om dat men het koftelvke Pa ttys r.evens de onfchatbaare Meubilen van den Hertog van Ofluna door 't Vuur zag vertecren maar zulks is niet te vetgelyken by het gee* op den ij des-avonds gebeurden als wanneet in deze Stad een zoo afgryfelyk Onweer on:lt*nd't geen zyn aanvang nam met Donder en Blixcm dat in twee uuten tyds alle de Srraaten zoodanig ovetftvoomd waren, dat niet alleen veele Huyzen omgefpoelden verfcheyde Men- fchen onder de Puynhoopcu verpletterd wierden 3 maar de Mtmren om de Stad ook door't Water wierden omver gedrongen als meede op een ogenblik de Muuren om de Tuyn van 't Lufthuys van den Graaf Dog- natidaar her Water tetftond tot 6 a 7 Voeten hoog kwam in loopen en wel voornamentlyk in een benecden Vertrek daar den Hertog van Mirandola de Hertoginne zyn Gemaalinne de Prins Pio, de Prins van Cellemare, den Hertog van Letia, Don Tiberio Caraffaden AmbalTa- dsur van Venetien en den Abt Grimaldo zig verlufligden 5 van welk Gezelfchap de Hertoginne van Mirandola haar Dogieren een haater Ramer-Juffers fmoordco 5 de Prins Pio die zig wilde falveeren wierd door de fterke Strooming weg gedreeven en de volgende dag op 3 my- len diftantic buyten de Stad verdronken gevonden welk droevig lot Don Tiberio Caraffa meede is te beurt gevallen en de verdere heb5en zig met zeer veel moeiten voor 't verdrinken behoed deze droevige dag veroorzaakt hier een onuytdrukkelyke Conflernatie en door de weêr- galooze fchtik die ieder daar van gevoeld heeft zyn vegle Menfchen ziek het is droevig om te zien hoe veele Menfchen verdronken en ver- pletieed zyn; en indien de Soldaaten niet te hulp gekomen hadden, zettw nog veel meer Volk zyn verdronken: de Frins van Cellemare heeft zig met veel moeite gefalveert verfcheyde Kerken zyn door de Blixent be fchadigd geworden men was in 't algemeen van gedagten dat het den haften dag des Oordeels was en veele Vrouwen zyn door ontfteliènïs in 'c Kraambedde bevallen. Volgens ordre van 'r Hof is het vertrek der Gallioenen in 't laaft van de aanftaande Maand O&ober, ofte het begin van November vaftgefteld ten waate zulks door 't inladen der Goede- ten noch eenige dagen langer zouw moeten aanloopen. Een Konings Oorlogfchip zal voor af r.aar Nieuw-Spanjen vertrekken, met bevel van zyn Majt. om zich aldaai van vier Scheepcn te verzekeren welke men zegt dat uyt de Franffe Havens naat de Zuyd-Zee zyn gezeyld voot te kening van verfcheide Particulieren en waai in geoordeeld word dat fommige Spaanfe Negotianten ir.treft hebben. Al het geen tot nog toe gezegt is geweeft wegens liet sanftellen van een Raad van Regaering, is zonder eenig fondament. De Koning, die een volkome gezondheid ge niet, appliceert zich ten hoogfte in de zaaken deze Monarchie betreffen- de. De Pater BermudesBiegtvader van zyn Majt. fchynd zeer ftteng Ie wezen in fommige zaaken verfcheyde Grooten en andere Perfoonen van diftinëlie vinden by hem het acces niet dat zy by den dvefleden Pa ter d'Aubeton, zyn Voorzaat, gehad hebben. De Heer Mart is met zyn Esquader van Barcelona naar Kadix gekeert en in alle de Zee-Havens van de Koning zyn ordres gegecven om de Hollandfe Oorlogfcheepen welke de aanftaande Winter in dezelve zullen overblyven om op de Algietfe Rovers te kutyffen va* het nodige te verzorgen. De Inquizi- lie heeft zig van fommige Ferloonen verzekerd, die befcliuldigd worden Jnoden te zy» men zegt dar zich onder dezelve J a 4 Perfoonen van Geboorte zouden bevinden. Men wil dat de Papieren van wylen de Pa- Ier d'Aubeton aan zyn Vrienden io Vrankryk zullen worden gezonden. Men heeft wel gefproken van een Rcforme van 6 Man van ieder Com pagnie, zoo onder het Voetvolk als de Dragonders, maar tot noch toe ijn daar omtrent geen ordres afgevaardigr, en men fteld vaft zulks niet gefchieden zal voot dat het Kamerykfe Cong-es zal zyn geëindigt. Het ffof Iaat sooo Mannen naar het Koningryk van Granade trekken, zon der dat men weet tot wat eynde zulks gefehied fommige willen men die tegens de Mooren zal gebruyken en andere dat men dezelve van Eugt doed veranderen, als ook om gem. Troüppen te exerceeten. Men kan de reede riet agterhaalen waarom fotnmigejefuiten, wclkeVriettden gttveeft zyn van de «verleden Patet d'Aubeton in disgratie zyn verval len dit is zeker dat eenige di« Paters door ordre van hogerhand hebben moeten vertrekken, en dat andere gedteygt worden zoo zy zulks niet in tyds komen te doen, haar het zelfde wedervaaren zal. De Kardin. Bel- luga ontmoet veel zwarigheden in zyn voorgenome teforme omtrent de Gecftelykheid zoo binnen als buyten de Kloofters. PARYS den 4 Oftobet. Heden heeft men een bégin gemaakt met her "etkooper, der Effctten en andere Meubilaire Goederen die den overle den Kardinaal du Buis heeft nagelaten en dan ïj dezer zal men mede "eikoopen de berugte Bibliotheek van wyfen d« Eiffchop van Conftansy dezelve bellaar in 50 duizend keutlyke BoekeR in Folio, welke genoeg- faam alle in Maroquynfe Banden zyn gewonden. De veiftagenbeid is zei* groot onder de Makelaars, op hei getugt dn men de Aftien van de Indife Comprg. op nieuw zal vizeertfl. Die van de Franfie Accademié hebben nooileede Donderdag vérgadcd gewcelt wegens de verkiezing van drie nieuwe Leeden waar toe meer ali 20 Sollicitanten zyn. De Heer d'Argenfon Cancelier des Héitogs van Orleans, ch Lt. Generaal van dé Politie heeft die zelve dag Audientien gCgeveu ren Huyze van de Heer Cau Martin om d„f deszelfs Gemaalinne it Kindeipokffcns heeftdeze Ziekte is zeer gemeen in deze Srad en bier omtrent, en daat aan derven vee! Menfchen men heeft tyding dat de P-ins van"l urenue, Zoon des Her:ogs van Bouillon, vteyr.ig dagen na zyo voltiukkeii HUuw- lyk, daat door is aangerafl en dat zyn Geraaalinnè de Koons gekiee- gen heeft. Zcdcrd weynig dagen is de Maiquifinne d'O oveileeden, ge- tyk meede de Zoon van de Marquis d'Aipajou. De Koning heeft gced inclinatie getoond om de aanftaai de Wiiiier in deeze Stad ;e kómen niet tegenftaaode de Heuog van Orleans zulks wel gewenft had 3 doch men wil zyn Majt. omtrent zyn genegenheid niet tcgtrt gaan waaroni het Hof ook te Verfailles blyvén zal. Zyn K. H. kwam gifteren weder in het Paleys Royal dog keerden tegens den avor.d naar Verfailles. Dé Hertoginne van Bukkingham en den Hertog h-a.t Zoon Zyn in deeze Stad gekomen. Het Hunwlyk van de Heer de Montmorency oudfte Zoon van den Hertog van Luxembuig met Madetnoifclle Seignelay welke JaarlykS 40 duyzend Ryksdaalders Renten heeftword geconfir- meert. De Heer de Bezon Zoon van de Maatfehalk dier Naam zal aanftaande Dingsdag trouwen met Mademoifelle Maifon, die zeer ryk is. De Heet d'Argenfon Lt. Generaal des PoIitie in conflderatie dat dërt Hertog van Orleans hem heeft aangefteld tot zyn Cancelietheeft aan omtrent 100 jonge Dogters welke tn een Tugihuys waren opgeflooten haaf vryheid gefchonken en aan ieder eenig Geld doen geven men hééft zelden zulk een divertifl'anr fpeftakel van Zingen, Danflën, en an dere Vrolykheden op de publiquè Straaren gezien dan als wanneer zy haar vryheid kwamen te erlangen. Het Aneft in myn voofige gemeld van den 27 September,'t geen ordonneerd de Executie der Arteften van den 28 July laaflleedcn en den 2 September, ten eynde zoo wel de Nc- tariffen «1 andere DepoftrarifTen 't zy gemagtigd door dê Juftitie, ofre anderflrits dat de Debiteurs van Brieven aan Ordre en Wiflel-Brieven vervallen in 't Jaar 1720, gehouden zullen wezen op pcéne in die And» ften gemeldvoor den eerften November aanftaande in Rente* op de Tailles te beleggen de Certificatien van Liquidatie welke zy in handen hebbe»van war Sommen dezelve mogten zyn zelfs beneden de loos Livt. fpruytende zoo bewaaringen voorheen by haar gedaan als uyt Bankbrieven Certificatien van Eank-Reekeningén, gefchikt om gemel de Wiffel-Brieven en Blieven aan ordre te beraalen welk Arrcft den 30 der voorlede Maand aan de Bank aangeflagen geworden zynde, is de toe vloed van Menfchen daar ongelocflvk groot geweeft welke kwamen om haare Liquidation te plaar'fen. Men zier wederom drie Arteften van 's Konrngs Raad van Staacen her eerfle van den 20 September geeft weder een uytftd van tyd rot de Liquidatie en 't Rembourfement der Officien en gelupprimeerde Regten. Het ander vati den 26 September be'ielfd het opregten van een generaal Comptoir in deze Stad, in 't wel ke die getnen welke voornemens zyn eenigé der Officien re knopen, gé- creëert by 't Edift van de Maand Augufty 1722, derzelver Ce'mficanen van Liquidatie zullen kunnen brengen tot op de tyd in '1 Aneft van den 2* July laaftleedé vaftgefteld. Het derde van den 29 September, proio- geerd tot den laaften dezer Maand Oöober incluis de Termyn vaftge fteld doot't Arreft van den 26 July deZes Jaars, om dc Brieven van Ee- leening van de Comp. der Indien te converteeren *t zy in Kwirantien van Finantie tegen twee ten honderd Intreft ofte tot het inkoopen van Jaarlykfe Reaten- op de Tailles gecreëerd by 't Ediëk van de Maand July dezes Jaars. ANTWERPEN den 7 Oftober. Gifteren is de generaale Vergadering van de Geintereffeerdens in de nieuwe opgeregte Ooftindife Comp. ge houden vraat in verfcheyde zaaken de welftand van gemelde Compag. betreffende, zyn gereguleerd: men fpreekt dar onder andcie zonw vaft gefteld zyn om voor cerft twee Scheepen naar de Indiën te equipeeren waar toe men en tot den inkoop van fommige Goederen ora re tiafi- queeren een Millioen Gis. vaftgefteld heeft men fpreekt dat by het tweede Fourniffement nog z of 1 Scheepen zullen worden uytgeruft. De Matquis de Ptié die hiet vtrwagt wietd heeft door lndispozitie niet konneo komen. De Aftien z.yn hict door wat williger geworden, en tot 6 a 7 pet Cent gereezen 3 doch men verneemt geen Vreemdelingen die luft hebben om te koopen. AMSTERDAM den 9 Oftober. Het Schip van Corn. Leehdets had i* 't inkomen van dc Baay van Kadix geftooien cn was lek gewordt#. Volgens de Blieven van den asifte der gepaffeerde Maand van Dantzig, waren dc vertrokken Koopvaarders daar ouder Picrer Tou«l dnor >c- genwind te rug gekomen rei ziftvct tyd lagen op die Réê noch wel 2a Schcepen als mede Jochem Schaap, Manus en Dirk Cornelisfe, Cot». Corn, de Jong &c. de meefte herwaards moerende wetke alle doo« liaid Weder en tegenwind niet konden vertrekken nog waren te Danr- zig gearriveerd Matthias Bruns van Petersburg Zachat. I.uder van Ln- bek, en Barmen de Jong van Stokholm deze Brieven maken geen ge wag dat daar omtrent eenige Scheepen zouden gebleven zyn, zoo als de voorigc gemeld hebben 3 msar wel dat Schipper Lutt met 7,out van Dantzig naat Libouw gaande in 't inkomen van die Have gebleeven was ook was op de Jutfe Kuff verongelukt het Engels Schip de Mary Thomas Hudlon, van Londen naar de Ooft zee gaande, zynde het Vólk en een gedeehe vari de Goederen geborgen. Het Schip de 1 Gebroeden Hans Hanffe is van Dublin naar Chriftiania gezeild. Te Stokholm zyn gearriveerd Samuel Klunder van Dantzig, en JochtTn Muurman vanLd- bok re Helmftad FTedrik Ficdr. Bleekcr van hier onder andere in de Zond Hans Pier. van Katelshaven 31e Cork Pierer Maarf'e uyt de Ooft- zee inTeffel Tjerk Pier de Wilde en Dirk Goudfchalk van Lisbon, eu Com. Wybrantfe uyt Noorwegen 5 voot't Vlie verfcb'ide Scheepen uy« de Ooftzee daar onder de Jonket-Galey Sch pper Jacob Jonket 3 cn voor de Stad Jan Tictcife Kupido van Dantzig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1