LEYDSE A0.17^5, N°. Ï2l: Vrydagfe Courant. 1 T A L 1 E N. Duytsland en d'aangrenzende Ryk en. V R A N K R Y K. NAPELS den f4 September. Woensdag Feeft van Maria Geboorte; ging de Viceroy met gtoote Pragt de Kerk van de L. V. a P.c di Gro.ia bezoeken en hield daar Kapelle ma al de Minifttis dezer Rejecting in deeze öccazie was al de Militie met haate Officieren 7.00 te Paatd ais teVoer in Ordie van Bataillé gerangeerd langs dé Krift van Cliiaia waatom de toevloed van Volk uyt deeze Stad al daar zeer groot was, ROMEN den 18 September. Zondag Feeft van Maiia Naamdag, in geheid door Paus Innocentius XI. om dat de Stad Wecnen dp die dag vrin de laadt Belegering der Turken onifet wierd ging de Kardinaal Cinfueges naar de Kerk van de L. Vrouw, daar de Confrérie diet Naam gemelde Feeft met veel plegtighcden vierde. Maandag is dcConrefia- b'ei Colonna met zyn Gemaalinne en een zeer voornaam Gezelfchap naar Vafto vertrokken, om daar de Ridder-Orde van het Guide Vlits te or.rfangen nyt Handen van de Marquis de! Vafto welke zeer groote pre- paiatieiï maakt tor die Ceieraonie. Dingsdag Feeft van de Kruys-ver- heffing, hield het Sacro Collegio Kapelle in de Kerk van St. Marcel; en de Kardinaal Tanara deed vervolgens de uytdeeling van de Huuwlyks- giften aan Arme Dogters welke de Conftetie van 't Ktuys Jaarlyks ge woon is te geven,Woensdag ontftond groot rumoer in 't nieuwe Gevan genhuys door viet ter Galcy gedoemde welke Itiet geweld meenden te ontvlugten. Donderdag is de Heet Gasparo Orighi Vader van de Kardi naal dibr Naam, in den ouderdom van 55 Jaaren overleeden. Gifteren heeft het Sacra Confttlta een Soldaat die zyn Corporaal vermoord had, gecondeifineerd om met een Hamer voor de Kop geflagen vervolgens de Keel atgefneeden, en zyn Lighaam in 4 Kwartieren gehouwen-te wor den. De Kard. Spinola Secretaris van Staat tc weeren gekomen zynae dar de Kard. Alberoni glorieus van zyn Proces gewonnen te hebben boven de groote Deur van zyn Lufthtiys buvten de Poort l'ia had doen graveeren de woorden Dmi cjl in Jfrnël, zinfpeelende op Mozef en de Kia- deren Ifraëls verloft uyt de verdrukkingen van Farogaf daar van ter- ftond kennis aan de Paus, welke gemelde Kardin. Alberoni bevel zond die woorden ten eerften weg te doen.'t geen ten fpoedigfte vetrigt wierd. De Kardin. Cinfuegos heeft aan de Kard. Spinola Secretaris van Staat kennis gegeeven van het Zwanger zyn der Keyzerinne waar op zyn Emin. de Complimenten ontfing van de l'rincen en Leenbezitters van het Huys van Ooftenryk, en wel byzondetlyk van de Kard. del Giudice, <Jie zulks in Perfoon en met een aanzieplyk Gevolg ging verrigten. A'" fchoon de Neevcn van de regeerende Paus buvten verpiigting zyn om eenige Vizires af te leggen zelfs niet by Ambafl'adeurs van gekioor.de Hoofden, hebben de Princen Fra Carlo en Don Marcus Antoniut Conti zulks egrer gedaan by den Ambafladeur van Parma die zy nier l'hnyg vonden welk Ceremonieel exprefielyk overlegt geweeft is op bevel van zyn H. die daar mede deszelfs byzondere agiing voor den Hertog van Par ma ten gevalle des Konings van Spanjen heeft willen uytdiukken. De Kardin. Albani is van Padua hier te rug gekomen. De Operatie van het Stecnfnyden van zyn Emin's. Broeder de Prins Don Carlos, als me de die van Don Marcus Antonius Ottobom is wederom uytgefteld. De Heer Celigola ApoftolifeTrezaurier, is by de Paus ter Audiëntie geweeft, om zyn H. wegens zyne verrigtingen van het bezit nemen der Foruefl'e Pdlo verflag te doei j als mede dat hy de $0 Slaven, van Maltha te Cr- vita Vecchia over gebragt ontfatrgen had. FLOR ENCE den 18 September. De groot-Hertog bevind zig nog in dezelve ftaat als in myn voorige gemeld is doch zonder hoop om van die Ziekte herfteld zal worden, om dat men hem alle dagen het Water moet aftappen 't geen zeer dik kleevende en erteragtig is, doot welke fatigues en pys zyn ktagten zoodanig verminderen, dat het onmogelyk fchynd om hem in zyn hooge Jaaren weder in ftaat van gezondheid ie brengen. Zcderd cenige dagen heeft zyn K. H. zwaare acceflen van Koorts gehad maat die zyn nu minderen de Roos aan zyn Dye vol komen verdweenen zyn Borft is noch viy fleik hy heeft zyn Oor deel en Stem volkomen en vernomen hebbende dat de Keurvorftinne Douariere van de Palts welke altyd by hem b'yft groote Aalmoetfen deed uytdeelen, en dar men in alle de Kerken openbaatlyk bad om zyn gezondheid weder te bekomen, zeyde die Trina tegen de gtoot-Prior dat hy de goede werken op geenetlye wvze afkcuiden en ordonneerde ver volgers geene Gebeeden meer om zyn hetfteiling te doen, dcwyl hy zig volkomen geruft vond in de befiuyten van den Hemel en hem abfolut verzekert hield dat God doen zouw 't geen beft zouw wezen voor hen» en zyne Onderdaanen. Eergifleren heeft zyn K. H. uyt Handen van den Aardsbiffehcp dezer Stad gecommuniceerd, en deed zulks gifteren nog maals uyt Godvrugtigheid. De Secretaris van den Keyzci heeft detze Arivizen per Expreffe naar zyn Hof gezonden. Op 't afgaan van de Btie ven verftaat men dat zyn K. H. zig beter bevir.d. GENUA den 18 September. Zondag morgen heeft de Regeeting Ka pelle gehouden in de Aardsbiflchoplyke Kerk om de verjaaring van de Unie dezrr Republicq. Des namiddags hebben de Buytfe Gardes der- zelver Exercitie gedaan in Gala voor het Paleys van de Ptins Dotia. MILAAN den 18 September. De Graaf van Converfano word hier gjle ogenblijr verwagt. Men zegt dat hem drie Conditiën aangebooden worden om een van dezelve re verkiezen 5 ten eerften dat hy zouw ver klaren befchonken geweeft :e zyn toen hy de Ptins van Franca Villa be ledigde; de tweede om zyn Degen in zyn tegenwoordigheid in ftukken te breeken en de derde om eeuwig gevangen tc blyven welke laafte men vaftfteld Iry aannemen zal. VENF.TIEN den 15 September. Men veturagr hier alle ogenblik een Minifter van den Key/er van Groot-Rusland, voor welke men Goud La ken om een Vertrek te behangen, gemaakt hecft.'t geen zoo ryk en van zoodanige fchikking is dat men aimmei de weêtga gezien heeft. WEENEN den aSeptember. Volgens de berigten van Ptaag, waren daar veele Mcrfehen zieklyk en onder andeten ook deVoift vanTrauc- föhn Kcyzetlyke »j>pet-Hofme«fterucre»s 3 Edellieden Yan het Key- zetlyke Hof, aan welkers ophomft getwyfeld wierd. Men Hield daai vtidf gewis dat zyn K. M. den S of 9 November herwaaids zouw Ueeren, out dat de Canceletyen <n Collegien bevel hadden zig d.iat pa ti legut'éctenj waatom de Boheemfe oppet-Hof-Car.celier de Graaf van Kinsky met de Creyts -Hoofdiuvden wegens deeze te rug-komft een Conferentie ge hóuden had, om aan zyn K. M. voor te (lellen op wat wvZe die teyS hef bekwaamde zouw konnen gefchieden en daat op was gemelde opgei- Hof-GancehCt naar Brande.s vertrokken daat zig haare K-cyzetl. Mé- jefteyten én de Aardshertoginnen in gewenfchien ftaat bevonden, èn haai Kèyzerl. Majt. gelukkig in haat Zwanger zyn contlnueeidcn. De Kev zei had dé Ryks-Hofiaad Baren van Hartig tot Koninglykè Bohetmiè Vice-Cancelier verklaard en de continucerende Boheemfe Landdag Zouw nog voor zyn Keyzetl. Majt», te rug-revze tot een gelukkig éynd* gebtagt worden. Öndertufl'chen is hier albereids de Bagagie van ver- i fcheyde Keyzetl. Miniftets en Edellieden wederom gekomen en men verlangd zee: na zyn Keyzetl. Majts. te tug-komft, om dat zig in fclou- garyen eenige nieuwe Reiigions-vetfchillen opdoen. NEURENBERó den eerften O&obcr. De Hertog van Brünswyk-Woh1 fenbuttel-Blankenburg wotd eeiftdaags van Praag in deze Stad verwagt om verder naaf Brunswyk te rug te keetsu. In deze Kwartieren omhou- den zich zeer veele Sttuyktovers die geweldige disordres mazken gi fteren nagt hebben ia van dat Gefpuys, een Man omtrent Siein.ecnuut van deze Stad wooncode beroofd van alles 't geen Hy bezat en heni Zelfs nog genoodzaakt zyn Schaapen tot aan het naaftgelegen fcofth ié dryven, daat zy hem leutet afgeflagen hebbepde, in vryheid lieten hee- nen gaan. BON den 4 Oftober. Viydag is aan dit Hof de veijaaring van zyn Rooms Keiferlyke Majefieyt met de gewoone Plegtigbeden gevierd ge worden. Het is noch onzeker wanneer de vetkieauig eénet Coadjutcur voor hef Bisdom van Luyk voortgaan zal. KEULEN den 5 Oftober. De hier zynde PanfTelyke Nuntius heeft aan de Nuntiatüte een Mandaat van de Paus doen aanplakken om de Afgevallene van de Franciscaner Orde te verzekeren dat als zy in de geftelde tyd weder keeren, ongeftraft aangenomen zullen worden. Voor- leedc Woensdag avond ten 9 uufen Ontftond in 't Bergfe Dorp Bem- fcheidt door het tooken van een pyp Tabak, Brand, «raaf doot in 4 utt- I ren tyds 90 Huyzen, met alle de Effeften en ingezamelde Viugten wel- j ke daat in wapen, in de Affe wierderi gelegt waarom men aan de Na- I buurfchappen aldaar otdies gezonden heeft om deZe ongelukkig* Mea- fchen met de nodige Levensmiddelen bv te fpringen. PARTS den ttiften Oftober. Het Paleys van den Hertog van Oli'una dat t<- Madiid verbrand is word voor het pragtigftc cn tykclykft ge meubileerde van die Stad gehouden de fchaade woed op eenige hon derd duyzend Stukken van Agten begroot. De Brigadier Graaf van Mo- nicamp welke in zyn 31 Jaar aan de Kinderpokjens is overleden w ts over vyf Maanden getiouwt met Mademoifelle de Tilliétrrs die door dioefheyt wegens hef affietven vaft haar Gemaal een miskraam gekree- gen hehbende, op den oever des doods geweeft is. De Graaf van Mort- foit aikomftig uyt het Huys van Ctony, welke voor deze Colonel ge weeft is van het Regiment van Bouflcts en die zederd eenigen tyd t» oveigegaan in dienft des Konings van Spanjen is door zyn Raiholyke Majeftevt aangefteld tot Brigadier, met verzekering dat het ecrfleRegt- ment 't welk mogt kermen Open te vallen, aan hem gegeven zal worden. Men fpreekt van de Plaats daar dc Aftioniften haar Beurs houden se vernietigen om de Commercie van de P piet-handel weder te geeveri aan de Agenten van de Wiflel daar zyn verfcheide Memotien over der ze zaak geprezenteerd, maar den Hetiog van Orleans heeft die alle ver worpen en verklaard dat men de liberteyt daar omtrent pan 't Public») raoeft laaien. De Heet de Ponteatre erifte J'rezident van ft Pailement te Rouaan, is zedetd eenige dagen op zyn K.iileel te PontCajre getrouwe met Mademoifelle de la Masquerie gefprooten uyt een oude Adelyke Familie in Normandien welke Jaarlyks 40 duyzend Liv. Rej)ten,aan- btengt. De Hertog van Orleans heeft met een extr. (Routier van Ro men de Indulie bekomen, om iemand tót het AatdsbisJom. van Kghie- tik te verkiezenen men twyfeld ru niet meet of de Biftchop van Laon, gelegitimeerde Z.oon van zyn K. H., zal daat toe ve'rkoien worden. De Koop!uyden,Werklieden, en Fabriqueuts, die ath.mjreiyfc zyn yan't Con- fulaat te Liops, zvn door een Atteft van den Raad gemaititineeit in al- le de Vrydommerr welke zy hebben ter gelegenheyt van Huuwjyken en Geboortcns vpn -Prir.cen 8cc. De Vendanges zyn zedcid cenige dagcu in Champagne begonnen en men vetneemt van andete rlaatfen, qat een derde gedeelte meet Wyn is gewonnen als men verwagt had, en dat de zelve by ttytnementheyd goed zyn zal. DeX'®rclW's Graon die.de Erf-Ptins van Lothatingen te Piaag.vcrgezelfcHaptis door den Keyzer tot Triria van het Kevzetryk en Ridder van 't Guld# Vlies verheven. De Ceremonie van het Huuwlyk tuftchen de Ptins van Turenne oudfte Zoon van den Hertog van Bouillon met de Princefle Sobieski is cieir 16 der voo-flede Maand te Sttaaisbutg venigt gemelde Prins is nyr her Kwartier daar zyn Regiment in Guatnifoen legt, derwaatds vertrokken; doch de Ptiqs en Ptinceffe vau Auvetgne zyn van hier naar g-em. Stad. geteyft dit doorlugtig Gezelfchap zal te gclyk komen op het Kafteel te Monceaux bv de Graaf d'Evteux welke haar morgen ofte Maandag verwags zyn'de daat alles op het heerlykfte gereed gemaakt om deze Nieuwgctiouwde met haat Gezelfchap re onthaalen. De Hertog van Laufnn continueerd zich niet wel te bevinden als mede de Heer de S\ Cornet! 's Konings Plenipotentiaris te Kamerik doeh op het ve trek, der laafte Brieven bevond hy zich bceter, In deze Stad fterven noch al veel Mèr.lchen aan de Kincierpokjèns en verfcheyde jonge Heeren zyn daat doot aangetaft. By een Arreft yan den Raad des Konings wotd ge- oruonneetd dat de opening van de Comproiren tot betaalingc der Jaar- lykfe Leening zoo in de Generaliteyt. dezer Stadals in de andere ge deelten* van dit Koningryk zal beginnen met den eeiften November I7U dat daat mede zal worden gecontinueerd tot den la aften Decente bet éaar aan volgende cn dat de Officieren die vetzuimt mogicn heb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1