Iis.it deeidfeieft en eer. vowwij aan de ÊaeuUey, doen voorficlle». Oèr uyt die Ri\ie, naar Hamburg verïrCkken. Te Bi'.bao i« tm Je ^raatj^ Koninglyke Accademie der Veeteufchappen heeft haar fry ze:» voor de! vids gckohien het Schip N. D. de la Somption Kapt. i t... cisco dtf Jaaren 1724 en 1725 uytgegïven in tnanieie ah vulgd. "d ce, niet 6 VilT. en 40c Qnait. Ttaan ook was daar een Schip van 1 Wy'eo de Heet Rouillé dc vlefiay oud Raadsheer in 1 Parlement flmco gdarrivectd en zoo men zcide dat van Kapt. Cosme de Uiri van Faiys het heetiykc oognerk gekreegtn hebbende om te Helpen rot voot de Wal. Te Biih io lag bettv aards zeilree jan Nootman. T e Baji den aanwas der Weetenfchappen, en da righeid die htt Gemeen daar is gearriveerd het Schip de Ecndtagt Will. Adriaanlc uyt Zeeland,, uyt ftaat tc trekken i heelt aan de Roi.inglvke Accademie der Weeten voor de liaat was gewecfl té Sourdeaux TcunisT.lip.viut hier, enï fchappen een conds gemaakf (ot twee 1 ryz.en,welke aai. den geenen ge- Gondetfe uyt de Maas en te St. Martenjiltgen P.eerfen uyt Noor*tj geeven zullen woiden die na 't oordeel dezer Cofnp. de beften uyt- De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 95 en 1 nalf. BilbsJ flag zullen hebben over twee veifcheyde foorten van Onderwerpen, we!- en t vteide a 94. Kadtx rzo en 1 haif. Sevilien 119 en 1 half. L» keliyin zyn'l tftament heeft aangeweezen en waar van hy vooibeelden 45 en 3 agtfte. Veneiien 84 en 1 half a j ugtfte. Livorno9». Ger.ul gegeven lieefr. 1 Londen 34 Sch. 11. Patvs opzigi 39 en 1 half a 3 vierde. Leipzig 1 De Orden.eipen van de eeifte Ptys beireffen de algemeene gefield- 39 en 3 agifte Sr. Breflau 3« en 7 agtfie St. Dantzig 179 P. gr. J h:;d van de Waercld.en de Naiuurlyke Hemels-loap. t* burg 3 z en 3 vierde a ir zefi. St. Gent 3 agtfie a r half. AntweipJ Dceze Prv» moeft volgens den inhonwd van her Teftament van zoor, half. Bruffel 3 vierde a 7 agtfie. Zeeland 1 haif. Rott, 3 icft. Del Liv. wezen, en alle Jaaren uytgegeven worden maar de vetmindeiinge van de Bank 4 en 7 agifte. De A&teu van dé 0.1. C. zyn 64c, W. is det Renten heeft genoodzaakt zulks niet als alletweejaaiCn te doen, ten 90 en 1 half. De Eng. Bank ïzd en 1 half, O. I. C. 136 en 1 half, ft evnde dezelve aanzienlyker te maken ert zal van zjoo Liv. zyn. 111 Annilites too. 1 De Onderwerpen van dc tweede Prjfs b^tcffea de Scheepvaaid en de' 's GRaVENHAGE den 23 September. De Heeren Staaien van|T' CommerciCi i land en Weft-Friesland die heden weder vergaderd zyn f en zoo ie Zy zal niet als alle z Jaaren gegeven worden, en van zeoo Liv. zyn. meend noch deze middag zullen fcheyden hebben den hoog Edehte d'Accademie zich conform'eerende met de uytzigten en uitentten vdn Wigbold vander Does Hcere tan Noortwyk, Ofhem ire, wegens haar [L.> haar Weldoendet field voot rot Onderwerp om de eerfte Frys, aceze Groot Md. aangeftcld tot P.oofdlngel/ind van Delf and, in plaats vile K'vcftle. len den hoog-Ed. Heer van Sterrcmbcrg ir voorts den hoog-E li Hetrhii Welke de Wetten zyn waar door een volmaakt hard Lichaam in beweeging les Philiph 'ah DorpHecre van Maasdam irc. wegens dc Ridder fell ijt gezét zonde een ander Ei:haam van denzelvtn a. d gtcn het ontmoet be- Hoofd-Ingeland van Dolf,and in plaars van den vooigeme:de beimc, <veép-, 'l zr de.t het Jiil of in beweeging, ofte leedig of vol is Heer van Hoortwfk,in welke Qu.liteytcti dezelve ter Verg.ricri'jl En rot het Sujet van de tweede Frys deze Kweftie. haat Ed. Groot Mog. den Eed nebben afpelen,. Gemelde tieerenl Tf'e/ke de volmaakjU wyze zo uw zyn om op Zee de geljkheii van beweeging ten dezer Ptovintie hebben wegens de Riddeifchap Jen/ehe 4^ der Zandlopers te behoudt*, 't zy door de gejleldiictd - an de Muibine, ofte door Heer Charles Philiph van DorpHeere van Maasdam if,aangefteid 10'L. hangen I deputeerde wegens deze Province ter Vergadering vau dc Hceitn De Geleerden irt alle Natiën worden vérzogt op deze Onderwérpen te Oeneraal, in plaats van de hoog-td. Heer van A'vertuit'die tc voottLi atbeiden, en zel'S de Uyt heem le mede-Leenen det Accadcmte. geus de Rirfderfchap Zitting heeft genomen in *t Collegie van de£ja Den geeneo welke vullen fchtyven wotden vetzogt zulks in 't Fians ren Gecommitreetde Raden van Zuvd-Holland. Haat hd. Groot ofte Latyn tc doen, maat zonder vetpligting, om dat deAccademic haa hebben meede de Heer en Mr. Hendticb^vunder Staal BorgermecrttiC^ ie Werken in andere Taaien geichreven zynde, zal doen overzetten. Stad Rotterdam aangefteid tor Onifanger van de Ocmccne-Land: Z' tj®, Wydefs verzoekt men ha leesbaar te willen fchrvven, voor al indien over de voorf breeve Stad en 'feforte van dien in plaats van den HeetL{ 'er Calculation van de Algebra in zjin. Zy zullen niét haare Naamcn gnrius van Telingen, die daar van vrywillig affttuid heeft gedaan. Dïj[ ni tar een Ipteuk ofte Devii ondet haateWetken ftellen tn zoo z.y wil- een Bïprefl'e van Hanovet geariiveerd, welkt: na dat hy hier eonigtL. Ier haare Naamen, Woonplasrfen Sec. gezegeld daar by voegcn.'r geen pech es had afgegeven, in alle diligentie verder naar het Bt:ttann:ftLe maar dooi de Accademie geopend zal worden, als het Stuk de Ptys mogt is vertrokken. Mert wil dat de Heet SpinaVryhecr van Grcttnhagin behaalen maar als iemand het model van eetiMachine zelfs zouw dte- zederd eenige Jaaren als RefiJent wegens dezen Staat aan we:lcMt0l ren te verklaaren, z.al hy zich als dan mogen bekend maaken. Het A- Duytfe Hoven en te Francfort heeft gerezideert en zich tegenwoaj; dres öm de Weiken her.vaatds te zenden is aan de Sectetaris van de hitt bevind, wel met het Caraclet van extraotdinaris Euvnye Oei\vJjn Ae-adcmie. De Werken om de eerfte Frys zullen niet langer' als tot den mogt keeren. Ee ige Heeren BewirnJhcbbeis vim de Ooftwtdifc CU|)j laaften Januaty 1724 incluis ontfanger. wotden. De Accademie zal in zyn a'iiei gearriveerd. De Baron Fhau Mintfter van den HerrogL haar pnblique Vergadering na't l aalch-Eeetf het Stuk vcrklater. '1 geen Wirtemborg is met de BatOn van Weideren althans prefideerendi de eeifte Trys hebben z.al. De Werken om de tweele Prys z.üllen tot den Vergadering van de Heeren Staaten Genetaal, in gefprek geweiif. laaften December r72AttScluis ontfar.gen, en de verU arit g van 't Stuk heett tyoirg tfaf het Dciip Fotfevelt, in 'r Gtaaffchap Zutpheh gef dat de Prys behaald zal hebben in de eerfte publtrpue Vergadering uer voprleedc week door een zwaaren Brand, nevens de Kerk gei oegl Accademie na 't Fanfch-Feeft gedaan worden. j geheel in de Affc was gelegt, zynde alleen maar drre Huyzen onbel De Heer Talhuuét heeft voor het vertrek.naar zyn Balitngfchap, op de digd overgebleven. De Heer Ockeife, Zitting hebbet uè tct Vetgadt Eylanden van St. Margarita, door zyn Vrienden dóe fo.ticuec-en om van de Heetcn Staaten Generaal wegens de Vroyintie van Zeeland te Saifmur in Gevangenis gefield te mogen worden, maar men heeft hem derwaards vertiokken. De Heer Jooft Veygh van Ifenqoorn heeft die gnnfi niét willen toeftaan. Men fpreekt veel van een "emotie van Vergadering van haat Hoog Mog. den Eed afgelegt als Kapt. tet de Heet de la Tonéhdte waar in hy voóifteld al he. gcpafléer re tlif- wegens het Collegie rei Admiraliteyt te Amftetdam. P.S. Deze niii fchen hem en de Graaf van Bo' Isre ó<t daar geen verlegenheid, over zyn dc Heeren Staaten van Hofland en Weft-Friesland, zoo,men vi beeft en een antwoord op dezelve doed opftellen. Daar ftaat een vee! kerd tot in de aanftaande Maand Oüober gefcheydcn. wydloopiger informatie wegens Sanfon Kaffier det j.iquid ttien welke LEYDEN den 23 September. De HeeiJuhadnis Ottwinns Wcfter! in de Baftiile gevangen zitover gegeven te wotden. Men heeft tyding die onlangs tot Proffefior in de Reglen op deze Uniuerfiteyt betoef van Kametik dat de Kanunniken verzoeken Erfgenaamen te mogen zyn van dt H' oge School te Ftaneket ftaat aanftaande Maandag zyi^ei Van de vervallen inkomftcn van dat Aatri bisdom, als mede van allede weyir.gs O:,itie te doen en hiet zyn Ftoffeflve te beginnen. Meubilen die in het Aajdsbiflcboplyke l'aleys zyn waar tegen de Erf-, "amstERDAM den zï September. Te Riga fda», geen Schecpc genaamen van de Katd.r.al du Bots t,ggullen oppozeeten.Van Romen :artivffu1> oi(e v,„rouke„ zyn} w#ftn Strüyfl^fl ,ne( He word gefchteezen d,r de Katd.n Aquavtva welke de zaken van Sparen V£n Te Kroonfior zvn gearriveerd Eve,. SymeMe, fier by de H. Stoel waameemd de Kardtnaal Albe,on, vetfeheydemaa! be- fc Q Mc zog, had, en het gert.gr oa» fte.k liep de, de laaftgenielde Kardtnaal ,n Jppften D5tk s ;a,[t) <n He„d. Wvman 3 in de Maas Piete, Vu, 't kort den Hoed m volle Confifto,re bekomen zouw. Le Aft,en zyn tot y Leve 5 en te Rotterdam John Ewing van Topsham. Ut 1370 Liv. geteezen, en men meend dat zy nog hooge. zullen looped. Pil!ao ?yn vtttrckken Cotn. oune, jo#bem Com. Mich. GoW> N Dj E> Iv la A A i) C N. Corn. Krok Jan Smith Jacob Jonker Michtel Neizel See. G AMSTERDAM den zz September. Volgens de Brieven van Archsn- i, in Teffel binnen gekomen het Schjp de Ryzerd- Zon jacob Bin gei, die over Perersbutg gekomen, maat 4 weeken oud zyn waren daar ker leedig Oyt Groenland zynde dit het laafte dat men van da door de gednürige tegenwind geen andere als de reeds gemelde Scheepen verwagren heeft noch is in Teftél binnen Jun Norman van Bilbao gearriveerd maar om dat de Bakens brar.dede geloofde men dn'er het Wefttndis Schip Zonn ftyn van Delmina komende lag in got Kccpvaarders in 't gezigt waren zynde Albert en Michtel Wedemeyer ftaat in 's Lands Diep ten Anker. DE (jECGMMITTF.ÉRDE RADEN VAN DE HEERF.N STATEN VAN HOLLANDT ENDE WESTVRIESLAND, oiafêtTby deze» kent dat zy op den ty November 1723 door detzelvcr Gccnmnitttcerdens te Delft zullen doen verkopen eenig oud Yzer Kanon, Korgcls verdere Arnmonilie van Oorlog 't geene by publique Billetten zal word'n gc:.ffige»rt i zullende de Conditiën, en Lyfte agt dagen toot de kopitge ten htiyz.c van Mr. Pietervan Bleyswrcl^Commis van *s Lands Magazynen te Delft, konnen gezien worden. De (secommittèerde T{aden Van de Staten van Zeeland doot deti Direftenr Per tor Rcynietfen Thoren geinfotinecit Zvode dar by 'r oprteemen va Lyften der gecolleöeerde Loten in *s Lands ondethanden zynde Lotery, was ondervonden dat bèreyds wel een goed getal Loten in dczelvt ren gecofleflem, egter de Lcdew nog niet ic dte ftaat gebragr h tty.urtnen worden, om op den geftelden lyd compleet te worden getrokken, verterren dar haar Ed. Mog. danromme, en op het verzoek der Getntetefleerdens en van de Buytenlandfe Correfpondenten, om dezelve ceir| te trekken, gerefolveett hebben, dc precife en compleeté Trekdagdtr eerfte Clafl'e te prolongceren tot Maandag den 1 November ceiftkomn kunnende een yder verzekert zyn dat zonder eènige prolongatie net het trekken der eerfteClaffe, alsdan abfolut ten aanvang zal worden gerr.t Dc Magifttaat der Srad W tgeningen ongaarne gezien hebbence dat niet tegenfta.tnde Je voorgaande B.-ker.tmaakingen tenige Bnyter.la C-tl'efleurS in gebteeke zyn geblecven haare Colleft-Boeken op de ge'ftcide fyd ter Secietarye te zenden, zyn te rade geworden me* guedvitt van de voorftaartifte Geïnrcrefleetdens haar voordelige Loreryetor 3 Gulden het Lot, voor het alleilaafte te prolongeren tot den 301'len Oft aanftaande, zrfilende den 10de November daar aan volgende viftelyk getrokken worden ot- icr verbeurte van drie dubbele refti utie van 't i leg leGeld wordende de CMIeéfeurs liier rrtcde geaVithofizeert fezelve penaliteit by overtredtnge tc voldoen, en 7,ondet verder a trtfchry ver s dtilkkelyk gelaft, na die tyd geen Lolen meet re Colleftceten, wvl by haat Ed. Agtb. niet geadmitteerd ftaan re worden j zynde Rl s tor ecu gereguleerde Trekking btthooiiyk getced gemaakt en noch gen zoo avantagienfe Loterye, als deez.e is bekentzvn de een kleine Inlage ro eenig nader FnuniiïfemeoG en in t.vee Claflén nvt getrokken n de voornaamlte Sleedén dezes Lands zyn by de refpe&ive Colle&eurs noch ten te bektmitn j als ook by Chtiftiaati F. Btemer in 's Hage Te Leyden by Joh. Am. Langetak zal op den 27 Septembtr verkogt worden de nagelaaten Bibliotheek van Do. Zacharias van •Duren, in £d. leven predikant te Nieuwhéllevort beftaap.de in fraaye 'heologife en Mifcellanilé Boeken. Noch zal by den-elven op den r t Ocï'obr unlgetide dagen verkogt worden de nagelaaten Bibliotheek v:n wylen de Heer Mauritius van'Reverhorft zvn Ed. leven Med. Doctor en feffbr An-.torhi.b Si Chiruvg'ta: in 's Hage beftaande in zeerfraave MedrcynfeOntleedkundige, Chirurgife en Hiftorife Boeken bevevent Ed. nvtmuntend nagelaten Mufeum Anatomicum, InfttucfiSmtim 81 Elegantiflïmnm, Prxpetatomm, Curioftffimoruru, ram Pe 'amentis ,1 Aftetibus impofitorum, nee non Inftrrrmencotnm Atvatomior. aliarumque Ranftimarum ais mede vee! welbewaarde vreemde Ge die reus. Droge of in Liqu'éuts 5 nevens veel Inlandfe eri Uythcemfe katiteyren waar van dc Catalogen in de vootnaamfte Steeden by de Eoekvak fe bekomen zyn. Jan Hoos, Hendrik vander Heyde, Jan Rtrrfemsker, JaiHoftevn de Jonge, en Corn. Hoos Makelaars, zullen op Maandag den 17 Septet! 's avonds ten uuren, te Amftetdam in de Dvkftraat in d Oude Burg, vetkopen een party nieuwe Varinas-Tabak, met het laafte Schip van jafT-tu gekonven leggende in een Kelder op de Ptincegray, over de Groenlandlc Fhkhuyzen. Ou Diugsdag den ZS September 1723 's morgens tenj uuren ral men in den Ambagte van SoeteTwoude aan den hoogen Rvnrivk, otttt het Levilcrdorper-hek óp de plaats van wylep Jacob Rofe pobiicq veikopen een patty van omtrent zooo Taxts-Boomen, van vier tot 1» voeren hoog, ioó ronde als platte, ook met figuren gefcHoten. fc LeycÉn bv FELl)C DË (CLÖ PP R op de Bicedeitra.it over het Stdhuys. Den 24 September 1725. na: hi ilv ha hc fe/ 'ICC de pr( .leg ric gcv wo c ko ter lOi aai bq ter rei ir.c We die om iy 1 V?! col hee fin Via atyr vol gin als fpr wei zei var vaï dat Zfiu WO! De zy mj£ ten wa? do* Op ver La- voc ieei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2