LEYDSE W- J Vrydagfe Courant. 6 x', S P A N T E N. I T A L I E N. ip&ï# 13^ - B O H E E M E N. t P O R T U G A L V R A N K R Y K. lid y* Ca, dl liijj 1 en a i tzi; |lt# Ki l.C ran eert, nJ -Hi ia, m< aici I CI '.i/zj- kr, ANDER In Öiscayen den 25 Atiguflv. Zederd zes dageb is men hier bezig gcwecft om met meer als 1 00 paar OlTen in '1 Water te brengen net Ooilogfchip de St. Louis genaamt dat 70 ft. Kanon zal voeten, zondet in al die tyd meer als 4c a jp voeten diftacrie t,it vorderd re Ijn waarom men ztïiks tot het eeifte Spring-Ty heeft ,-ten ft..aken als wanneer n-.en hoopt dat het zelve in Zee zal kun- r. gebragt worden. Men heeft weder een Oorlogfchip van 80 fiukken Stapel gezet, doch men geloofd niet dat het dit Jaar gereed zal zyn. St. Antonio is een Siscayfe Groenlandvaaider gearriveerd. do PAPELS den 31 Angufty. Zaturdag heeft men hier de verjaating van ve<i Geboortedag der regecrende Keyzerinne plegtelyk gevierd. Maandag au rg den Onderkoning de Melk van de H. Mager «ie in de Kerk van dut Louis in een Flesje bewaard wordeerbied bewyzen en als Wanneer g n Lmin. gemelde Reliquie in zyn Hand nam, en men het Hymne *Avc l'.i iris SteUe. ophbfre zag men dat de Melk weike dik was vloeibaar rid. Onzen Aardsbifl'chop heeft bevoelen in alle de Kerken publicq te lden dat de Zwangerheid det Keyzerinne gelukkig voortgaan en haar iM, een I'rir.s en Erfgeoaam voortbrengen mag. De Heet del Pozzo, le lichop van Theano is aan een Beroerdheid overleeden. e£l KOMEN der. 4 September. Zaturdag ontfing de Kardinaal Cinfuegos °oi Complimenten wegens de verjaardag der regecrende Keyzerinne. g'icing wietd de Plaats Navonne voor de laafteniaal in dit Jaar onder 'yi' ucr gezet. Maandag wierd iu 'r Quirinaal pubüque Confiftorie gehou- ei I,waar in verfcheyde Bisdommen voorgefteld wierden. Die dag had "■o n Abt Boromei Audiëntie by de Paus, om hem bekent te maker, dat (i Kartlinaal Baibarini het Leen Monte Rotondovan den HeitogJulia- an< K Grillo gekogt had voor 310 duyzend Scudi ten behoeven van ge- tide Abt Neef van zyn Emin. en dat hy Erfgenaam van het Huys I" nbaiini wezen zal men zegt dien Hertog tot befluyt gekomen is '0 t Leen re verkoopen, om voor tc komen 't geen omtrent de Forrrefle <k lo gefchied is. Die zelve avond heeft den Ambaffadeur van Portugal iet ede Audiëntie by de Paus gehad. Dingsdag vond men op het Altaar n St. ExpbeKmia een Doos welke zeer fraay georneeid en met Reli- j7>en gevuld was zonder dat men weet wie deze Gift aan gemelde H. Milaan heeft. Woensdag gaf de Prins Pamfilio een fraaye Jagt te Villa trnfi)io, buyten de Poort van St. Pancras, aan de Kardinaal Conti, en t ri dc Heeren en Dames der Huyzen Rospigliofi, Altieri en Santa Cro- Hll! Donderdag hebben de gedeputeerde Kardinaalen wegens de Kardi- No. i if iSanK» A i |»tards zot'.w getransportéert worden dewyl de Moorèn tot onder di Weiken van die Stad genaderd waren ook wil men als of het Sch.p de Cordoua dat met de Vloor van Kaaix na-af Vera Crux is g-zcyid eeS het de Canatife Eilanden gepxfleeid was, wat ichade zom geleden heb ben. Zedetd laaft zyn op deze Rivici noch gearriveerd ibilrp Glli »*d Eourdeaux, John Paul van Veneiien John Smith, Thomas RV-'cb, *5f- mes Hnygh, en Thom. Man, alle van itjork William Jesbury fan ]■<!- mouth, William Campion van Gratiofa, James Audibett van Georgën- ty Sam. Liddart van Kadix 2tc. en onder andere vertrokken het Erf*- gels Oorlogfchip van Kapt. John Koelik urne naar 'r Nootdeo, en Pieief Ryder naar Dublyn, Lc Scheepen van Adriaan Buys man en Goullchalk leggen onder Bollevn zeiliéé, om morgen of de volgende dag naar Amy fterdam re vertrekken. Het Hamburger Schip van Hans Jacobfe tlude- wig legt ook op deeze Rivier en onder Cascays her Ooilogtchip vatt Kapt. Hartley, daar het osHre 3fwagt om op de Rovers te gifan kiuiffen. PRAAG den rr September. Na de Ktooning dei Keyzerinne waat by de Keyzet met de Kroon op 't hoofd tegenwoordig was, hebben baa rs Keyzerlyke Majcfteyten in het openbaat gefpyiigt in 'gelykc oidié als de Keyzer na deszeifs Krooning gedaan heeft doch Wet deeze ver andering dat de Kcyzerin naaft adn des Keyzers linkir zydc za: icf zelvet tyd wierd een omftandig verhaal wegens de Cefemonien v«n des Keyzers Kroning, 14 Fag. groot zyndt, in Druk uyrgegeven. Vertint,» men de Kroning hunner Keyzerl. Majelleyten tor Koning er. Konijigin- ne van Boheefnen, om 't verfchil rakende de Complimenten dez-m.n1 aan de Keurvorften van hit Ryk niet plegtelyk bekend gemaakt heeft zyn geen Boheetnle Minifters tot den Vorften-Stand ferheeven gewor den. De koftelykheyd der Klcederin, in de meenigte van Juweeien die de Keyzerinne aan had, als mede de voornaarnfte Dames van 't H,ot en van dit Land, welke aan de r 2 Tafels zaten, is onbefchryffelyk en het gewoel der Menfchen, als ook der Taaiden en Koerfen van welke men zegt op eenmael meer als 1400 met zes Paarden befpannen op een Paf- fagie die naar 't Hof gaat, zyn gereld geworden, iS niet uvi te drukken. Deze morgen is de Beleening van liet Bisdom PalVau aau'r Kof gefchkd, Moigen zal de Keyzer by dfe Jefuirén gaan «ien hef vertoonen eeoec kléine Comedie in 't Latyn, *t geen door de Studenten gedaan zal wor den, Ter zclver tyd ftaar de Kt-ur-Piinceffe van Saxen naar Dresden te keeicn en overmorgen zullen z.eh haare Keyzerlyke Mdjefteyien naaf Brandeis begeeven, om denHertog en Hertogin van BrupSwyk Blai.ken- burg Ouders van Haatc Keyzerl, Majr. daar af te wagicn. Gifteren is o - by *t Hot vaftgefteld, dat Ijet zelve de te rug-reyze naar Wcenen op den d< «I Albetoni in het Appartement van de Kard.naa Tanara een lange? j effften Novcmber M, agR-,ltemcni waaiom men betelds bezig is om al- «aferentie gehouden; en menverzekerd dat d,e zaak tn_«t kontotge- jes daar toe gereed te maken. Die zelve dag is over zaaken van groot- eiCi icgtn van gemelde Kardinaal Alberoni afgedaan zal zyn, op Conditie it zyn Emin. afftand zal doen van het Bisdom van Mallaga, mits be aangelegenheid in des Keizers tegenwoordigheid gehrimen Raad gehou den. De Etf-Prins van Lotharingen maakt zich dagelyks fneet en m<i<f Wdende een Convenabel Penfioen op het zelve. Gifteten heeft de Kar- bemind by 't Hef, dat zonderling behagen vind in de hoèdanighe Ien rs-.-i'. P, r,f,i»one wan Innii* I nrjmoMx Uir ei a D ine tTd K ,-J ^nn,-|pr fio? m »n n y j, 5 naai Cinfuegos een lange Audiëntie by de Paus gehad, zonder dat men r ig weet waar over die giweeft is. Een .Heer van Turin die Minifter van In Koning van Sardinien in Vrankfyk en in Holland Is gewfèft hééft 3ru :t Geeftelvk Gewaad det Orde van St. Philippus Neri aangenomen. LIVORNO den 3 September. Vrydag nagt is het Trans Schip Pttit 'br.ientcmcnt Kapt. Paul Arnold van AleXandrien gekomen op deeze i.eede leggende, door een fterke rukwind omgeflagenen gezonken in elke ongeluk dc Kapt. gebieeven maar het ander Volk geborgen is. pj GENU A den 3 September. Deze morgen zyn onze Galeycn van Na- zeil :ls na exceftïvc Stormen uytgeftaan te hebben hier te rug gekomen 1 hebben de Marquifinne van Carpio mede gebragt. ,t(i MILAAN den 8 September. Zaturdag is onze Gouverneur de Graaf va, lolloredo te poft naar Praag vertrokken. VENETIEN den ij September. Met een Expreffe van Verona heeft de ien tyding bekomen dat des nagts tuffchen den iaafte der voötleeden j n i eerften dezer Maand een Gevangen te Verona Brand geftigt had in tt Stroo van zyn Legerplaats, en zulks voortgegaan was tot in hetDak H an 't Gevangenhuys, waar door de pnblique Archiven en Papieren ver ijl rand waren als mede het Zout-Magazyn en het Faleys van de Gou- ttneur was ook zeer befehadigd geworden doch men had den Gevan- eft tn die bereids ontvlugt was, weder in hegteniffi gekreegen, w aarom de therpregrer van hier dcrwaards gezonden is om hem ten eerften na bhj *«de te ftraffen. De Kapt. van een Schip uyt de Levant hier aange- pmtr,, verhaald dat hy in 't Kanaal te Modon in Morea 4 Turkfe Ga- a#otten had ontmoet welke op de Maltheefe Commifllevaarders waren Vn 'uyflrnde en dat hy op gemelde Galcottcn geweeft zynde door de t2 'ttomannen zeer heufch was ahthaald en zelfs door haar tot buyten gi, tt Kanaal geëscorteerd geworden om hem voor alle Roovers te be de tyljgen. Dc Kardinaal Hannibal Albani is te Padua aangekomen, daar tuf door dé Kardinaal Batbarigo ontfangen en onthaald geworden is, en jP eefr Woensdag na de Mille aan 't Altaar van Sr. Anthoni gecelebreerd ent 1 hebben, zyn reys ovet Feiiara naar Romen vervolgd. iel en gepafte manieren van dien Piins. De Prins Ferdinand van Beveien it hier aangekomen, en heeft aan den Keyzer een Brief overgegeven wel: e de Keurvotft zyn Vader zelve gefchreeven heeft, en waar ifi zyn K.V.d. den Keyzer niet alleen over dcszells Kroninge met. ongemeen verpl g- tende exprelïïen complimenteert!, maar pok zyn groot genoegen betuigt over de Triple Alliantie die tuffchen de Ooftenrvkfe Kciu-SaZ'lc tn 1 Kear-Bcyetfe Htiyzen is opgeregr. Mei. wil dat de Kardinaal Ceiifuegns i wel Prezident van den Spaanfen Raad niogf worden in plaats van den i Aardsbiflchop van,Valencia cn dat de Kardinaal Salerno op kragtig verzoek van het Keu'r-Saxife Huys wei in zyn plaats ais Minister vau den Keyzer naar Romen mogf gaa«. PARTS den 17 Septemb. De Koning is zoo w'el vsn zyn rndlspoltiie herfteld, dat hy zich dagelyks met Wandelingen verluftigd zelfs heef» zich zyn Majt. Maandag namiddag in her Bolch van Msrly niet dejagt wezen vermaken. De Harrog vrmOileans dcVergadering welke de Comp. det Indien heden mozgen gehouden heeft, bygewoond hebbende is de ze namiddag naar Verfailles gekeeid. Den Hertog van Bourbon Keeft dc Wateten van Balarus gebruykr.en zig daar zeerwel mede bevonden. De Gtavinne van Saummery, Vrouw van dc Heer van Saurnmery, Raadsheer van Staat is dezer dagen ovetleeden. Men ftaat het gtoote Magazyrf v^Chailiot te demolieeren, 't geen de Heet Law had doen bouwen om de Koopwaren in te bergen welke daar ge'ntagt z.ouden worden door liet grooie Kanaal 't geen cm deze Stad Kond gemaakf te worden m t 't welk vermits dat Piojcfl vervallen is nu niet /al g eft bieden. Men ftaat in Bourgogne en ook om deze Stad ren eerften de Vendar.gc te b»- ginnen: het is waatfchynlyk dat men dit Jaar vécl en ongemeen goede Wyncti zal hebben. Eergiftcrén heeft men twee ftaafe Ecilynen naar Ma drid gtzoaden welke de Koning van Spanjen.in dezcrStad hccit doed maken Die zelve dag heeft een Kapt. in het P.cgirfient van Chames de Majot >-an.het Regiment te Voer van Thculouz.c vegtepdeihaiid dooj gefteekin. De Kindeipokjens blyven zoo in deze Stad als in de Voor- j LISBON den eerften September. De Koning die zig in volkomen ge- Hecdenen in de naaft by gelccgen Plaatfcn nog al aanhotsen zedetd (ondheid bevind, en zederd 3 dagen zyn Kamer heeft gehouden heefr ipen toSw voor 15 dagen aangenomen over het aflferven van de eerfte 3, toon des Hertogs van Lotharingen, 't welk het Hof ook doen zal. De "Tins Don Carlos heeft zig naar 't Lufthuys van den Infant Don Fran- blued, Eempofta genaamt, begeven, alwaar gem. Prins zich van zyn in- "[l bpozitie beeter bevind zynde den Infant Don Francisco naar Qtrelu3 'tttokken. Dewvl de Scheepen die deVloot naar Rio de Janeiro' zullen IJtmaaken noch niet gereed zyn zal het wel tot in 'r midden van de het begh van Juny zyn in de Voorftad St. Anthony omttem ijoo zoP oude alsjonge Menfchen aan die £ielcte geftojven in dé Parochie van Sr. Euftfhe 4000 en in de andere Vociitecden en Parochiën na p;p- pottie Ie Heet Durieux Raadsheer in't Ptrlemeat, Kleinzoon van de Heer Safiuel Bernard is daar a rn mede o/etltc Ien. Corsp. van het generaale Magazyn ver/oekr dat. de Mont Pine by haai gevoegd mag worden, «rar tegen de 4 Corpfen der Kooplieden dezer Stad, als aan hen zeer nadelig zynde, derzelvcr oppozitien hebben upgefteld. Het Gou- P/nilrtdlLCn liutil IUCL gCiCCU II L.A I IICl WCI IKil IU l iiuuuv.il va ia «v. -r, ^nllaande Maand aanloopeneer gemelde Vloot, onder geleyde van 2 vernementvan Ville Franche is aan de Ridder van Hautefort L. G a.*- lorlogfcbeepen, derwaards zal kunnen vertrekken. Volgens de berigtcn raai gegevn. Dc Heeren welke tot hu eerfte Prezider-.tfchap in i ar,e- r yt de Bahia, zouw het Schip, dat daar van Goa is gearriveerd weynig 'eederen mede gebragt en geen Tcper aan Boord hebben. Men beeft l£t tyding dar uyt de Spaanfe Havens veel Amonirie van Oorlog naar Leu:a was gezonden; en dat om her daar zvndt Guarnizoen (in 13 Eat- 'illens Voetvolk beftaaade^ tc vejfterken 3 noch meer Manfcbap det- rnent dezetStad in aanmerking komen zyn de Hcéren de Ja Ma gnpr. Advocaat gneraal d'Argouges Lt. Civilen de Piezjdent de Novion. Den eerftci der naaftkomende Maand ftaat in dï Sorbonne e#n Verga dering geboden te wordenom 'er een nieuwe Sindic te verkiezen toe welke plaatszig ïeeds vetle ficiendecten cpdodn maar ds Koning zak

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1