!71 eétikotr.ft a?; ir.«oiglé Annfchouweta «tfes 3r-at ïrin alle Kanten Ksaifeh was verligt, zyr.de de gdiieleVoorgCvéi mtdc gsillurrineca ütten gekomen, ion uytetfte voldaan waren. Men Sier.it èxdre gegeeven weeft, en voor het Gemeene Volk heeft men roode cn witte Wyn la de Poorten omtrent de Cockpit te Whitehal af te breekén, om de nafta- j loopeiz. De Kardinaal de Tolignac bevind zich noch in zyn Abdye Ot tn ran het I ademen: s-liuys voortaan mymer te hebben het tient Arras, roaiir word binnen iratj dagen hier verwagt.om naai ge i CCJ orlyU ftuk Wsiks in de Kegecting van Eduard III. in een helt- j rys'ie keeien. Ten platten Lande biet omtrent zyn veel Menfchen tyd gebouwd om voot te kortten het biengeo van Lvken aldaai waai de Koortje ziek, 't geen theo zegt vetoonaakt te zyn dooi de fchie; don,' het Hof andétfins Wel ongemak zout» hebben kunnen krygeu.' Van Hitte, en het eeten van ontype Vrugten. Tal mouth woid gefcb-.éevèn, dat op den £i dezet Mnftpd agter jan die BRUSSEL den so Augufty. DelTincefle van Naflau Siegen, eeni St.,d brand »o was in de LVnbaan dat de Vlam iet oqrxake van Dogier van den Prins diet naam Wilhelm Hyacinth is biet vootl a!le de Btandftuffeu die daar waren zeer hevig was geweeft maai 'Jat Dondeidag in iiet 19 Jaar haat's Oudetdoms aan de Kiodeipokjei belialven het confhmceien van de Baan en het daat zynde Totiwvvr'ik Bcc. cgte. geen «ndete fenade gefchied was. Met de laafle Brieven v an ïtublin heeft men dat 'Ie Con.miflarifien tot het nazien en 't riarmoc- digen der Linuc Manufaftuiften dezelve tegemvooidig in zoodarugen fta.'.t hadden gevonden, dat men meende aie niet veidet zouden kunnen ge'oragt worden. De A-fhen van de Bank zyt» 120 O. I. C. 129 en 3 vierde, 2,. 2. tot en J agiftc, Atric. C. 10, Beurs Aft'. 4 ei, 1 half, dito Lontf. s 5 agu'te, Joik Build. 7 cn 1 haif. V RAN K R Y K. VERSAILLES den 27 Aügufty. Eetgifteien Feed van St. Louis, des Konings naamdag wieid zyn Majeft. door de Printen Frinceften en ïdeereó' van 't Hof gccbmplimcnteett en de Koning heeft dien dag de Miificaié Mi (Te in de Kapelie van dit Kafleel gehooid. Daags te vöoten had de Heet Mattine, extt. Envoyé van de Landgraaf van Hellen Kaf- lel particuliere Audiëntie by zyn Majt. en vetvolgens by den Hertog van Orleans. Die zelve dag had de Baron Dehnj extt. Envoyë van den verleden en Milady Dcrwentwatet is dooi die Ziekte mede aaogi Vtydag namiddag omilond hier een zwaai Onweer van Dondet en xem.'tvaaï door't Buys daat de Marquis de Roufiy Miniftct vanVn rylc aan dit Hof in woond in Brand getaakte en in de Afl'che wierd, zonder dat meet fchade van aangelegenheid, als alleenlyk i, kleine daar by ftaande Huyzen, welkers daken afgetiokken en vctbi zvn, gefclried is doch indicn'er Wind opgekomen was, zouw een I gedeelte tan de Stad veel gevaar geloopcn hebbén van door't Viuit I teetd te wotden. De Hettog van Richmond is voorlede Zarmdag hier naai Parvs vertrokken. Die dag, ver jaardag van de tcgeeiendel] i zetinrè omfinjf de Maiquis de Pne deswegen de Complimenten des avonds een magnihque Maaltyd aan veele Petfoonen van diUnicel en vei volgens eén Kal dat tot 's morgens geduuid heeft des ave ten 8 uuren wierd het Kanon van twtze Wallen diiemaal geloft. SOESDYK den 30 A.ugufty. AAoft-aande Woensdag zynde den ften September, zal hier met de tiyterfbeiptagt gevierd worden de gebi te-dag van Willem Écndrick^, Ptir.ce van Nafiau Oiange, Stadhoudei Hettog van Bunswyk, zyn eetfte pub'.,que Audietuie by de Koning in j Provintien VHn Gelderland, Friesland, Gtoningen See. See. die als welke !iy zyn Maft. complimenteerde over zyn Mecrdeijarigheid, inge- leid word inde door de Heet Sainfiot lotrodufteur der Ambafladems 1 ^.t) dc8' midd<lgs zU1|en aanYe.fcheTde Tafels de Heeren welke hem tot dat einde uyt zyn Hotel te Patys met s Konings Kaufle diltinftie en andere Petfoonen ptagtie ter Maaltyd worden onth .aid hy had vervolgens mede gehoor by de Hertog er. A ti a li men :ne ade ten Szy kg* meel li e ibifft vol had wezen afhaalen s avonds zal alles met een hcetiyk Collation Ba) Sec. beftooten Hertoginne van Orleans en na dat gem. Minïfret doot zyn Majts. Be-de„ fc<| klie!d hif( regenwooi'dig albeteids van Vteem'delingen dienden was onthaald,wierd hy op gelykewvze weêr naar Paiys gebragt. PARTS der, 2S Aógufty. '''ooiiecde Woensdag Feeft van St. Louis 1 dat geen plaatfen meet 111 de particuliere Hnvzen te vinden zyn wf om zich veele naat Üytregt en hier omtrent leggende Sleeden rooi ging de Proceffie der Karmeliten vdn het groot Convent waar in de b vcn f om a,diuf Logenutnten te zoeken, "li: Raadsheer Vuil Mag.ftrattt dezer Stad afTiflee.de, naat de Kapelie der Thuifiettes daat wo,d dc Ha vetwagt ofn zyn Hoogiieid d,s.if„en ten. Haar Hoogheid Haat zig met, haat hoog-VotftelykcS I deren noch eenige tyd hiet op'te houden, dog innend in't laaft van' ze ofte het begin van de andere week eer. keer naai *t .Loo te doen, AMSTERDAM der, 30 A.ugulty. Van F,lfii,gvos zyn vertrokken j trien Fiedriks en Broet Klaafle, en van Kiga Marien Bomvens, alle i deze Stad. Te Riga zyn gearriveerd Klaas Pietetfe Heup en Kapt. nyt Vrankiyk, f. Dav. van Hul; te Dantzig een Schip rr.et 2our Uj Piilaa, Jofcph Jotdaan van Londen,' Adriaai, Btaam en Dirk Com, hier; op de Ree van Pil'.tiu Joh. Stek mei Zout ay Vrankiyk; te Ni koping Jan Douwtfe KtamerHend. Klaas Anker er Wybtant Sipl re R oiT* de Miffe gedaan viiietd terwyl de Hertoginne van Orleans het geweyde |-e Brood uytdeelden die van de Frar.ffe Accademie vierden volgens ge- 1 woonte hef zelve Feeft in de Kapelie van de Louvre; geduutende da Miffe wieid een lfalm iii Muzicq gezongen; den Abi Chatoft fptak de Lofreede uyt van dien heyiig des avonds wietdet; gcleezen dé Ptyzeu dn Welfpieckenbeid en l'oëfiewaar van de Autheun zich niet bekent fn^akten. Die zelve dag wieid de Heei Niticault de Touches iri gemel de Accademie als mede-Lid oiitfangen in plaats van wy'en de Heet de Campiftion dooi het ovetlyden van de K-et Ptezident de Mcsir.es is weder een plaats in deze Accademie opeh gevallen. Die van de Koning- lyke Accademie der Weetenfchappen, ïnfetiptien, en Heetlyke Brieven (f w<ath Slrver Ul>etg te St. Manen Haak Pietetfee hebben dit Feeft mede gevteid. De Koning heeft het Blad geteekent tot j Ma,tpn joch tn eei,d !Clfr$ t aUe van b er ,P Koppenhagen vergeving van al de kiene Beuehtien welke open ge, a len zyn by iMHanflè Hagc Nciva> eil ,u.gen Svm. van dczc s.ad, tr Betg grle, dog zyn Maft. zal dé andere plaatfen met ve,vullen ah na Aller- drjfe S(o]tr..ma„ va„ Hamburg 5 te Diepe Hans van E.pencom van hdvl gen. Het is de Heer du bate, Sec.e-.am van wylen ue Kardinaal dn f(. Co|beIpeil .M,ttten Zwartveger van hiet 3 te Slokhol* U Bots die tegenwoordig het S ad oct Beneht.e., heelt m plaats van den Vhvfl'e va.. Dantzig, .en Hans Jac. var Hambyig; te Plimouth Kant Abt Veyniet. De Koning heet; aan de Comp. de. Indien het vomoeél Je hj de We|j )(lc; e„ M airin van R a-,.e 8, Ititdrv 1 4. r ,.._e 0 i? toffltWNJ .tgaa iilow vanLjvi jia^r Vinnkry - o ./I J ,1 «v-.„as- Kapr Chip van H mo-rendf 5 op dc zaaken en hef 3Utifiit:oainGfn is geweélt üai dien Heer zyn plaats in <ie - Raad der Ind.fe Comp. heeft -afgedaan. Gemelde Hettog dan dië Van de Kamer in het Atfenaal vetzogt hebbende om de zaaken dér Gevan genen in de Eaftille ten ceiften af te doen heeft men qifttren voOr dc laaftemaal ovet de zaak van de Heer Talhonët gézeeten, en men r.ieend dat pog heden zyn Sententie zal worden uytgefpiooken. Dc Matefhauf- fée van Puffy heeft in hét Gevtngenhuys gebragt een Lighaam dat zy in liet Bofeb van Boulogne aan een Boom heeft vinden hangen 't geen alle de. Leeden is a'gefneeden. De Heer Baslin Zilveifmitdoed tegen woordig op het Zilver Setvies van wylen de Katdinaal du Éois hetWa- pen fnyden van den Heirog van Chatties, voot wien het gedeftinectd is. Her Ly'e van wylen den eerden Fiezident de Mesmes is gifteten in de H. fcapelle bygezet om vervolgens in de gtoote Kcik der Auguftinen begraven te worden z hy heeft twee Dogtets'nagelaten, waar van de eehe getrouwi is met den Hertog de Lorge, aan welke hy zyn fraay Landgoed van Ctamayelfe gemaakt heeft cn de andete word Gravinne van Lan- trec genaarm de Koning heeft van gem. eetfte Fiefidcnts-plaats noch Biet gedisponeeit. Volgens de tyding die men hiet heeft, touw de Keur- votft van Ttiet als gifteten te Breflau in Silefien de Ptinceffe Sobieski trouwen in naam van dc Prins van Tutenne Zoon des Hettogs van Bouillon. Gifteren heeft men de Aatdsbiffchoppelyke Kerk behangt i Om de Dienft welke zyn Majt. daar heden voor wylen de Kardinaal du Bois doed vetiigten. Giftere middag rezen de Aftien op 1240, en daal den des avonds weêr op 1170 Ltv. de Liquidatien zyn 19 L. 10 Sols. IÏEDE R L A N D E N KAMERIK den 27 Atigufty. Eergifteren den 2jfte dezet zynde'de Baamdag des Konings van Vrankryk, heeft men alhier op het Stadhuys een ptagtig Feftyn gegeven waar op alle de aanwezende Minifters Ple- nipotentiatifttn. de Officieren van het Garnizoen, en Heeren van de Re geering genodigd r.yn geweeft het Portrait des Konings was voor't ge- Bne de Stadhuys op een verheven plaats gefield, 'r geen des avonds met Km drukken by S. Luchtmans van Liffïi^ GrotiiSalmajtiSd-cfferi, f. E. Gronovi- Grazrii Ij', l'ojjïi, Citpcru Periz.finii ,T tlbijlrru»1 Jirstcfiti Virfrum FpiffoUrum intern nufoerzs, cur/rnte P. Burmctnno, 4 veil. in 4. zul op de ondeiftaande Boete zeketlyk zy.i voortgang hebben en de Ir Bing op Heden den t September eyndigen. Zoo van de groote als van de otdinaire Papteien zal niet ccn Exemplaar meer gediuk' worden Voor de fnteltenaats waar doot dit Wetie zekerlvk in prys zal llevgeren op een boete van duyzcnt Guldens voot ieder Exemplaar dat 'et gedrukt word aan de Diaconie van Lcyden en tot die verzekering .zal een Lyft van de Naamen der Intekenaars gedrukt wt.i iet; by 't ee,ft( lumen de betaaling gefchied met 6 Gl. by de Intekening, 6 Gl. op den ontfang det 2 eerfte Deelen en delaafte 6 Gl. by de voile aft-ven en dus in driemaal 9 Gl. voot 't groot Papier. 1 P. Onkelboer J. en D. Bontekoriing Makelaars,'zullen op Maandag den 6 September, te Amfierdaiti in de Witte Zwaan op Ken Nieuwen! J'?<' veikopen 306 zwhate Oofterfe. Kalken, van 24 a 42 voet; 400 Planken en 4000 Eeke Duygen; nevens een groote party extra'puyke zoo N001 ®on( Oofterfe, als andere Houiwaaten nader in de aangeflagen Biljetten gefpecifTceetr. Op Woensdag Hen 8 September zal men binnen Rotterdam io de Stad Doelen publicq vetkoopen eep wel beneetingde Btouwety genaatr ,e C.riekfche A, met een nieuwe Mnméry en Rosmolen daar aan als mede een van onds gerenomeetde Azynplaacs van dezelve naam, gelege' de Stads Cingel, onder de Juiisdiëfie van de Stad nader berigr is te bekomen aan de voornoemde Biouwery. Jacob Magnus Makslaar, Bal op Donderdag den 9 September*s morgens ten 9 en 's namiddags ten 2 uurente Amfictdam in 't Dadel ''A< ren Logem -:,t, veikopen een ftaaje party Goude, Zilvere, Geblomde, en effe Zyde Stoffen nieuwmodefe douleurde, RooSc, Slaairwe en Z» Lakenen en veyfeheide andefe Manufafluten, als een ftaay gemaakt Stof tor een Vrouwe Klegd, van Violet en Zilver, eer diro Giocn mei de, fupr-a fyné Chiifen, Bayen, Catfayen, Setgies, Drogetten, Kalamanken, Grynijes, Eftammen, Wollë Stofjes, Hardfchocnen, en andete G dereh meer alles daags re vooten te zien. By G<org Jacob Itchoonenbetg in 't Engels Koffyhuys op de Beurs te Rotterdam zyn noch Loten <c bekomen in de vootdeelige Loteryc Wa*enfngen tot drie Guldens het Lor. vier van Londen Daniel Long «an Dotd,,de'Kapis. Bout»,Wade, jc en Francis Askil alle van Kadix 5' EöUaid Halles-van Kcjt.ingsbcrrg Will. Abbot en John Cortes van Siettyn, Matt. Aikinfon van Dam John G-idte van Riga Thomas Watfon en John l.umsdab; van lei burg Thomas Maioi., TobiasTaylot, Matt. Sneering en Paul. Kla aile van Hamburg j de Azia Kapt.Timms en John Pemcomb van S na Them. Wettbioun, Thom. Hippet, John Houlandfon, en Abr, geon, alle van Roirerdam Roelof Klaafie van hiet 8cc. Van Rigi I vertrokken Pit-ter Sloperj Klaas Boode, Warmen Cok, Doe,ie Reyn; Jan Mynd. Hend. Tr ip, en Pietet Beeiing, zoo naar herwaards als 1 deio Plaatfen uyt de Pillau Hendt. Geeis, Jacob Rollm, Mich. Fry Jac. Beyer, Hans Steyn, Pieser Kanker, 'Hans Adt. Jochem Fagelsil Corn. Mulder &c. Ir, de Maas zyn binnen gekomen Cornells G met 3 en 1 hal'e Vis, en Enfe Jans met 3 Viffen uyt de Straat Da als mede Leende,t Gtoenevelt met. Vis, 40 Quart, nyt Groenland voot .1e Stad Baftiaan Hendrik Kl.nkett, Sipke Klaaflë, Matten Fop Com. de Boer, Hend. Jacobs, Fyke Oifets, Klaas Sleevoogt'8cc, De Couts van de WISSEL is Jieden op Madtid 94 c.i t v erde. 93 en 1 vierde. Kadix tzo en 1 half. Sevilien iïp. Lisbon 45 en 11 j8°' de a 3 agtfte. Venétien 84 en 1 agtfteï Livorno 91 en 1 vierde. Gij. 93 en 3 vierde. Londen 34 Sch. 10. Patys opzigt 40 en 3 vierde) Leipzig courant yj en 3 zeft. St. Francfort coutanf 26 *n 3 vietJ' half Ryksd. Breflau 36 en 3 vierde a 13 geft. St. Dantzig 278 P. g Hamburg 32 en 3 vierde St. Gent 1 agtfte a 1 vieide. Antwerp* fte. Btufl'cl I vieide. Zeeland t half. Rott. 3 zeft. De Apiovan del 4 en 7 agtfte a i; zeft. De AÖien van de O. 1. C. zyn 640 W 90. De Eng. Bank 120 en I vierde, O. I. C. 130, Z. Z, 103. 's GRAVENH AGE den 3 t Augnrty. De Heeren 1 asten van Mol! en Weft-Fiiesfai.d lullen motgen vetgadeien. De Heeten Geconii tcetdeu wegens de Raad van Senaten {baan morgen rot het doen dei1 pagtiuge naar de Maas te veittckken IMF He K len I haa [ft is en I mg en 1 ba ie Pt in d wat autei aire iami ettoj fti, de K ara agnn len kom iet S entii me ivifi; rttvi welk VI K Set lus poft dc H in v zal IVO 11 't zoc 11de LOR latin gen Pg, vac Tc Lcyden bv F E L T X DE KLOPPER, or dc Brecdeitraat over het Stadhuys- Den eer ften September 1723. EN' h m b daat pen. Duy cn tnd ti 'EN] de ge! lii lig i Schi Ra. ten tftet Geel Ier k Scl conii |op obei wot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2