LE YDSE $*5 MS Sa^g $Sr* W oensdagfe Courant. JP't T R N. K Y E 'k S P A N J E N. eft all iui ail 11 D rD fell 80 0 m nc: ,172.3. No. 1 bf Ci'} s- ONSTANTINOPOLEN dat de Turken haat den iz July. Na 'Ramat.an, ofte Valte, 30 dagen lang gevitid hadden hebben zy geduuieiidc deze Maand haar Bnira.ru Feeften mede gecelcbieert. Den Ambaft'adeur van de Prins Ta.nas Otack, Zoon Van der. ont- nikondea Sophi van Peifien te £41x een det Fróntiei-Steeden van dit ai, fk geairefleerd zynde, heelt hcimelyk twee reifbor.cn uyt zyn Gevolg iwaards gezonden met Brieven vooi den opper-Vizier en de Mufti s nar mede hy haar kennis geelt; van de beweegreede zyner Ambaffade idcr. inhotiwft zynet Depeches maag dewy! g-rnclde z Perfoooen hier uU ,'t laaft van de 1{amai_an aankwamen hielden zy zich incognito tot deeeifle dag van de Bayrarri als wanneer zy aan den Grooien Heet 'zefcn hy uyt de Mosquéc kwam een Memorie overgaven uyt welkers c ijl zy ingeleid wieed 11 by den opper Vizier, en vervolgens by de.Muf- n aan welke zy gêm. Blieven oveigaven waar op een fècreeten Raad m prd gehouden, zonder dat men als noch heeft kunnen verneemen wat >hi at in beflooten is. Het getugt loopt dat de .Ruilen zich tneefter ge- f 1 aakt hebben van*t geheele Diftriü van Schimrn, als mede van de gan- ie Kuil der Caspife Zee tot aan de Goif van Chilan toe. vi P O R T U G A L LISBON den 31 July, Het vertrek van onze Vloot naat Rio de Ja- afl iro, dat men meende in September re zullen gefchieden, mogt nog wel iget uytgcfteld worden. Hier zyn verfcheide Scheepen gearriveerd Cl ar onder John Chape! nvt Sicilien, Thomas l'eyn van KsdiXjWiliiam ttner, Samuel Mody en de Heiton Galey alie uyt de Straat 3 Kapt. ly van St.Malo, John Sterman van Dantzig, de Kapts. SmiihenBau- !ni 1 van Portsmouth, de Kapis. Paget en Walch van Teiceta Kapt. Ry- :ifivan Chefter, Kapt. Midieton-van Port Mahon, en Kapt.Wilton van joden ia tegendeel zyn eenige Scheepen vertrokken. cl MADRID den 9 Augufty. Hunne Kathol. Majefteyten bevinden zich 8'ch te Balfain en men fteld vaft dar zy daar tot iade naalikomende 'Hand zullen bly'ven. De Marquis Bererti Landi, 's Konings Plenipo- S'uians op het Kamerikfe Congres, heeft aan zyn Majcftcyt verfcheide kken Schildcry gezonden, waar over dezelve ten hoogfte voldaan is. 'ai hoewel de Trins Gatizzin, die men verzekerd niet Ge zaaken van zyn h lirarfe Majt, aart dit Hof belaft is noch geen publicq Caraftet heeft 111 i.ger.omen, verfchynt gein. Minifies: egter met eetr pragtige Equipagie ft' n 't Hof en de Koning doed dezelve de eer van Item veeltvds op de ter gr te verzoeken. De Marquis dc Grimaldo Secretaris van Staat, heeft ede Magiftraat dezerStad deEffe&en en Papieren doen overhandi- van wyien de Heer Ham Secretaris der Ambaftade van de Heeren zi naten Generaal aan dit Hof ais mede deszelfs Lyk, 't welk door or- üie gebalfemt is. Alle (ie Difflculteyten die het opregten oei Tollen in laucayen en Navarre hebben opgehouden, zyn weggenomen, en de Reg- worden nu zonder eenige tegenftand ontfangen van de Onderdanen ln r beide Provimien, De Marquis Balbi extr. Envoyé der Republicq m m Genua aan dit Hof, heeft van den Koning ontfangen een Portrait tt Diamanten omzet ter waarde van 800 Piftolerien gem. Miniftcr ,rjover Vrankryk naar Huys gekeerd. Met een PatTagier over weyr.ig j, gen te Bilbao gearriveerd heeft men tyding dat de Ingezetenen van anillës tegen de Gouverneur aldaar waren opgeftaan om dat hy een P! rdonnantie had doen afkondigen waar by haat verboden word Coro- z(rcie te dtyven te Aquapulco in America. Duytslartd en d'aangrcnzende Ryken. fit HAMBUP.G den 27 Auguftv, Vtr-colg van de Brief door den Hertog van 3tt tckUnburg aan r,yn I\eyz.crlykf Majejlcyt gefchreevtn, z.v In 't byzonder heelt men aan het Hof-Gercgts-Collegie zwaaredrey- agitmenten gedaan en deszelfs vertrek door aanhouding in de Poorten gt et geweld beletd3ar regens de zoo even gemelde Collegicn met der- her Frorocollen en Aflens verzegeld en Wagten daar by gefield 5 Ut en heeft de toevoer van Vouragie tot voor myne Maerftallen te rug anlhouden myn Hengften en Stoeteryen te Dobbrahn te koop geveild w Boflfchèn, oin daar door gebrek aan Brandhout te veroorzaaker, met ft liliïie bezet de groote Vifchnetlen en Wanden weg genomen en cm •e K. M. met de vergrooting van dit onderdanigft Gefchrift door d eerdere aanHaalingen geen recde tot ongeduld te geven; wanneer men Taalle deze béaryven door een vfyen geweldigen arm fro libitu ir dis- F'"", nog by voegt de cp het evnde des vooileeden Jaars in myn Ve- ur hg Dö/nite, ontdekte verdoemlyke Confpiratie,'*aar van aan Uw K. M. in» diverlë hooge Ryks-Standen preliminaire kermis gegeven is; zoo zal nc »or dit alies blyken, dat, indien het God niet verhoed had, ik en mvn orftelyk Huys zelfs door een openbaaren Oorlog niet meerder zouw oothben konnen met fmerte aangedaan en bedroefd worden.Wat nu zoo- ei knipe Procedunren van den eeneu Ryk-Stand tegens den ander voor :el "ffen, na de klaare R.yks-Grondw erren, begiepen in de door Uw Keiz. iel Jaieft. beveffigde verkiezings-Capitulatic, zonder aanzien van Ferfoon, ndere Conjunfluren en particuliere Inzigten verdiend hebben daar eeiter zullen de onwederfpreekclyUe tot een Bails en Fondament aange- ii( 'alde Ryks-Grondwerten de Regiers zyn. 1 •HUrrgenadigjfe Kjtjixr en Heer dit myn nader onderdanigft voordel [aftngaande myn Ryks-bekende uyterfte nood en geweldadige onderdruk- lciing is de zuyvere waarheid en 't geen myn regtmatig en onfchuldig Lftdrag betteft is zoodanig en onwrikbaar op de Ryks-Fondainen t;le Wetten gegrondveft dat ik niet alleen meet verbaaft zyn maar i elfs geen regilinnige Ryks-mede-Stand zal konnrh'begrypen het mo- 0 ftyk zy dat Uw K. M. in andere wyze Ryks-beflieringcn pryswaar- ei 'g, lyden en verdragen kan, dat ik en myn Voiftelyk Huys, nu zederd i> Jaaren zoodanig gelyk het inderdaad is zouw overweldigd en te 1! londe gebragc woiden van een anderen Rvks-mCde-Stand die, alhoe- ik hem verder alle gelukkige verhooging gaarne gunne my in den fflen oorfpiorg vaii Ryks-Vorflelyke digniteyi, in mets voor te trek is. Goa weet hoe het my in hei binneuüe myr.es Irene fmerr dat myne Tegenpaityen aan Uw K. M. een indruk gegeven hebben ir» myne veidrukkingen dat daar meede tot nu toe gepaart zouw geweelt. zyn ëeu zelfs-fchuld aan myn ongélnkkigen (iaat als of ik alle iub- miffle en gehoorzaamheid aan Uw K. M. er. deszelfs hooge heveelen ontzeggen wilde ik beproeve in deeze myn binneufle géneigtheid «n uyterlyke daadeo dog vinde my God dank I aan geen misdaad tegens "Uw K. Mfchuidig en heb ook bewyzer. gegeven van ntyft öpicgie de votie, zoo doót myn l'crfoonlyke veifchyning, a!s door myn or.berfiiè'- gelyke verzekering in de veilcheyde allergenadigfte Audieni ien efs door dien ik in myn gehèele Kcgeering geen ander eynde heb geli. afs'fle berragring van de Rykf-Gror.dvjei.rcn zo'o is daar door aan Vis K. M.als Ryks-oppcrhoofd én befrhëtnicr der RyKs-wetteh in tP?9 zoodanige opregtc ge'uioizaamheid en refpeft bewcézcii, als van een ge trouw Ryks-Vorfl vcieylclit word; narnèntlyk, dat ik myn Land en On- derdaanen niet anders heb willen regeerén, ais conform de Ryks-fonda- menteele Werten en R.egien door Uw K. M. in deszélfs veikiezings- Capirulatie htylïg ge-aflëcurecit. Maar wanneer na tegenfpoedige aan doeningen en inzigten men mv zulke fubmiflle en gehoorzaamheid vergt dat ik in zoodanige ge&ragte engte daai door van rfiyn Ryks- Voiftdyke 1{egalia zouw ontbloot worden en de Regtën mvner Landi- heerlchappye verliezfn ook daar door van een mcue-Sund die voor tny niet te prefCreeren isvertrceden wordeen dat ik aan de boosheid en wedeiftrevigheid mynet Onderdanen vóór altoos veiflaaft zouw zyn, zniks is voor my eên abfolute onmogelykheiddie Uw K. M. zoo min van my kan begeeretf als alle regilinnige meede-Sranden kofir.cn irt- fchikken of dulden. Maar voorby gaande alle andere hoogft veidrieiigë behandelingen waar op anders doeld het dog als dat men my wil op leggen dé fchade te vergoeden aan myn Edellieden en Onderd.iai.en die zy op haar geladen hebben van zig door opftand van my afféfchrli- ren en zoo als te voóren beweezen iS de allct-Crimineelftt Delidten tegens my als hunnen regeerenden Landsheer te begaan; in welke bitte re boosheid zy nog fteeds volharden waar door zy voor God en de ge heele Waereld de hoogfte fttaf aan Lv'fEer en Gcederén verGiend en zelfs geregrelyk op den hals gehaald hebben;-het vfelk her grooifte vuur tot verwarring tuflehen Overigheden en Ondéidaanen zynde waar ré gens de gezamemlyke Standen waaken moeten heeft de aller-ouafte Ryks-wet der zoogenaamde Goudc Bulle Tit. 14., in dézen de regtmati- ge pronuntiatie gedaan Dat die geene welke aan hunne Goederen ofie Leenen trouwloos zyn geworden niet bevoegt zyn i'ëenigertv'd „hunne Heeren droefheid nogre leed aan te doen 't z.y door zich zells ofte door andere en indien iemand zig veiflotrrede door oveirreedift- gen zynen Heere cenigermaaten te verongelyken dat die dc faüo van zulke Léenen en Goederen berooftinfaam verklaard, en in den Key- „zerlyken Ban gedaan zouden worden. Na begeere ik in dezen en allen anderen geen het minfte voorregt maat een gelyk ongefioord genot der Ryks-Grondwerten en daar uyt fpruyterdè Lands-Vorftelyke \ii;J- Ha, nevens andere Keur- en Votften in hunneTerritoiien, om welke met fchut en befchcrming te conferveeren Uw K. M. van den AHerhoog- fien tot Ryks-oppethoofd aanghfield, en der aan êen gcfchakelde Capi tulatie patta van zelfs genadigft bewuft is; de tyd zouw ook moeten He ien, of die geene welke my nu diukken, de Ryks-fondamenteeleWetteh wel voor een doode Letter zouden houden wanneet zy diergelyke ge vallen met hunne Ondcrdaanefi hadden. Gelyk rn ^llergenadmïe i\ry- z.cr en Hier met vootbehouding allerverpligiende venératie en fubmiflle, myn in de dier verkteegene en heilig beveiligde Grond-wetten gefon- deerd Ryks-Voiftelvk Regi geftarueert is waai regens de aan my ge pleegde gruuwzaame onderdiukkingën nu in den lioogften top gertezen zyn zoo kan men nry niet vergen dat ik my verder geheel eu al van myne Vorflelyke Regalen zouw liren be'ooven, en geheel uyt mynTei- riroir verdryven en daar door het oogmerk ulurpatoire violentie doér. bereyken dat ik nooit voor myn oud Voiftelyk Huys nogte voor bét gezamentlyke Ryk kan verantwoorden Wesbslven ik wel irt alle ónder- i danigheid het regtmatig vertrouwen heb aan Uw K. M. en rot dc P.yM- i wetten hier in vaftgeftelde befchermings en hulpmiddelen, in conform! te myncr in dato dën 18 Augufty en 20 September laaftlecden gedrwnë voorfteliingen maar vooral ftel ik myn veitrouwen in dcu aller-Rëgt- vaerdigften God dat Hy myn öpregt.e zaak met z.yn byftand rooit z(I verlaatên, maar tot het geene wat myn regt mede brengt en de nood verevfchtzyn Genade en Zeegen geven. Waar by ik voege myn on- derdanigfte en in allen veruouwlyke Beede aan Uw K. M. op eenzyai- ge voorbrenging en berigt niets fchadelyks tegens my te beraan.cn nogte te gedogen'dat zulks van het Ryks-Holtaads-Collegie gefchiedé, m r ar altoos vooraf myn opregte tcgenberigten, en get 1 ouwe vei am .voor- dingen genadig te hooien volhardende met de allerbedenkelykfte neiatie en fubmiflie, zoo lang ik leve, te zyn Uw Keyzerlyke Majefts, alleronderdartigfte en alleigehoorzaamfte Voift. CAR EL LEOPOLD Herrog re Mecklenburg. G R OO T - B R 1 'i' A N N i E N LONDEN den 27 Augufty. De Princes Ameiia volkom-n van haat indisuozitie hetfteld zynde hebben de jonge Print-effen Dmgsrtag rë Richmond geweeft om haare Konin^l. Hoogheden derzelver Vader ear Moeder te zien. Ter zei ver tyd heeft de Hr. Jenkins, eer. der Officieren van de Piins van Wales, van Wind for komende, te Twickenham een zoo ge- vaa.lvke va! van zyn Paard gedaan dai hy i.r geva it is om zyn leeven re verliezen. Die zelve dag is de Vicomre Boiingbroke naar Aken vertrokken. Woensdag is de Zee-Rover Philip Ruche ter dood gebr*i(t: men veizekerr hy bekent licefr, dat hy en Nnal, die voor dezen eenVil- ler re Cork in Ierland geweeft is, de Moordenaars waren van Pierre Tor- lout, Kapt. van het Franflc Schip daar zy mede overvoeren gelyk voort heen is gemeld, en van al het Bootsvolk dat op 't zelve was; en dat li* de Heer Annesley bv nag; in Zee geworpen, en zich vervolgens meefter van zyne Goederen gemaakt had. Giftere» heeft dc Z. Z. Conrp. haat 11 uytdeeling beginnen te bemalen in Guineas en nieuw gefiaagen Zilvete - I Geldfpecien. Die dag hebben de Schoolleren van 't Huys de.' Karthoy zers het bsrugte Taceelft uk C-to vettooad en znlks met zoo veel ovet-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1