verXiiatciy dat de Repartitie van het Kapitaal van de Comp. is gedaan •li i. 'L. Afzien en Annuites op de Exchequer, eu.dat men te St. Michiel r.aaükqmei'de 3 Maanden lntteft op die Annuites bethalen zal j maat dat dé bt^taaiingen der Intrefien ven dat fonds daar na op den^sftc ^•iaatt en den 29 Septembet O. S. zullen gefchicden iii plaats dat dei' Vytdceling van de Z. Z. Comp. na gewoonte te Kermis en te St. Jan wezen aal. Ook word gezegt dat men een nadet Veideeling zal doen van de vevkogtc Goedeten dfcr gewee2en Dirèfteuts van de Comp. die men meend 5 pet Cer.t zal kunnen beloöpen, Men fta.t in de Bank een lnfchtyving tt doen van een Millioen p. St. om .de Exchequer-Briefjes voor een Jaar te doen citculeeren en men zegt zelts dat dié albereids vol is. De Cotr.mifl'aiiffen der geconfisqueerde Goederen ih Schotland, (laan dciWaards te vertrekken om de laafte hand aan dié Commilfic tc leggen. Gepafleerde Zaturdag zyn de Hertog en de Hcrtogiune van tVichemont te Greenwich in 't Jagt de Maria Scheep gegaan om naar Holland over te fteeken. Voor J a 4 dagen is de Hertog van Ancaflet op het Land overleedcn. De A&ien van de Bank zyn 120 en. 3 agtfte O. X. C. 128 en J, vierdeZ. Z. 103 en 1 vierde Afric. C. S en 7 agt- fle, Beurs Afl". 4 en 1 agtfte, dito L, en 1 half, J. B. 6 cn 1 half. N E D E RL A N D E N. BRUSSEL deo 12 Augufty. De Franffe Minifter Chavigni is hier doo« naar Henover gepaiTeerd zonder zich by iemand op te houden hebbende zelfs niet by de Marquis de Ptié geweeft. De Frar.ffe Ambas- fadeur Graaf de la Mark bevind zich zedetd Vrydag in dèt e Stad én word door de Matqtlis de Prié veel beleeftheid aangedaan. Veeiï Parti- culieren zyn néar Antwerpen vertrokken, om de lnfchtyving van onze nieuwe Ooftindife Compagnie aldaat te zien men zegt dat gifteren de itytgefchreeve zes Millioenen byna Ingeteekent zyn cn dat hef rcftee- fende deze dag vol zyn zal. ANTWERPEN den 13 Augufty. Eergifteren morgeri, nadatdeHee- ven Bewindhebbers van onze nieuwe opgeregtelndifeComp. hadden ge affilieerd in de pTegtige Mifle van den H. Geeft, in de Hoofdkerk dezer Stad, zyn alhier op de Beurs de Boeken geopent tot de Infchryvinge der AÖien in gemelde Comp. daar bevonden z'g te dier tyd veele Vreem delingen van allerhande conditie om deel in dezelve te nemén men verzekert dat den eetften dag voot omtrent vyf Miilioenen is ingerée- kent, en dat gifteren avond het refteetende Millioen mede vol gemaakt is de Mdrquis de Ptid is voor 130000 Gis. daat in geihterefTeeit den Hcttog van Atemberg voot 80000 en de Graaf van Windisgratz voor j00000 Gis. gelyk méde vetfcheyde andere Grooten na proportie en fommige van de Dire&eüts der gemelde Cotnpag: hebben voor 30000 Gis. ingeteekent. Men hééft door ordre van de hooge Regeeting zich Bruffcl meefler gemaakt van alle de Papieren welke aan de Heer Cole- broke géhooren. Di Heer Chavigridie als Miniftér des Konings van Vrankryk by de Koning van Groot-Biittannien gaat rezideetèn, is déze •tornieren naar Hanover gepafleért. AMSTERDAM den 14 Augufty. Te Gibraltar is ingelopen Schipper Ifaak Roeloffe van hier naSr Vcnetien gaande men had aldaar Blie ven 4an den 7 Jnly van Tetuan, maar met geen ahder nieuws als dar de Saléefe Rovers den vierde dier Maand in haat Haven noch geen fréfén «pgebragt hadden. De 2 Scheepen die onder den Admiraal Chacon uyt de Veia Ciux in de Baay van Kadix gekomen zyn waren ieder met 64 (lukken Kanon voorzien, en gecommandeerd door de Kapts, Gabriel Demendinuetta en Gabiiel de Aldereta. Te Grypswalde legt zeilree Ide Geetdings naar Bergen en te Dronthem Jacob Reyndettfe herwaards. Het Schip de Anna Maria Steven Janfi'e van Bourdeaux naar de Ooft- zee moetende was na twee dagen in Zee geweeft te zyn wedet op die Rivier te rug gekomen. Te Venetien is geairivceid Kapt. Nicolaas Burn van Lisbon 3 te Sr. Matten Mons Chriftenfe van Bergen, en Jutiaan Al bertfe uyt de Ooftzee te Röuaan Etick Janft'en van Koppenhagen 3 te t>:inizig flatten Zwaan van Katelshaven, Wouter Jan (Ie van Stokholm, en meer anderen in de Zond wet z5 Scheepen daar onder Dirk Adri- sanfe de Boer, Sierik Lieves, Kempe Klaaftc, Koelof P„ob, Klaas Janffe Wouters Pieter Reynderfe^pi#; en noch een alle van Riga 3 re Out- föen Boócke Ypes en te Hamburg Goofe Klaaftc en Jan Eldeio[falle van hief in Duyns Kapt. Fitsgerald, van Hamburg naat de Weft moe tende te LondeiV Hendrik Vogelefang van Breemen, Ulriek Janft'en en Thomas Philips van Hamburg, Tobias Jevets van Dord, WilliamKour- rtién {ieder, dé betaling der getrokken Pr'/zén in 'ictc Loiery begonnen., itflg van Dantzig, én Vïrfchèide andere in "heffel kieas krielt AanftaandeVrydag {laat een genetaaleVetgadering by de Comp. van de nelis Dirkfe Zuvkerieder met 6 Video, 300 Quart. Spek uyt 4 L. Z. gehouden te worden, om daar in te vetklaaten de Oytcieeling van Davids, alwaar volgens de laafte betigten, deVangft mét tsVift tiet hall Jaat dat met St. Jan vetftieeken is welke va» 3 per Cenr zal vermeerderd zyn j nocb zyn in Teflel binnen Klaas Txaager m- wezen, en de.; 26de dezer loopende Maand betaald worden j er. eenige j len, 1 to Qyatt, en AdtiaanTeunisle Boxhotn, met 3 Villen, ij dagen daar na ftaan zy nog een geneiaaleVergadering re houden, om te beide uyt Groenland en in 't Vlip Klaas Pieterfe Karftekumt Keuckeu, iedet met s en 1 halve Vis, 18e Quart. uyt de Sttaat c als ook Kooker Biuynfè Hoogerzylleeg uyt Groenland beha; ze Scheepen zbuden aldaar noch verfcheide andere binnen zyn. Dc Cours van de WISSEL is heden op Madrid 94. Bilbao 93, r20. Sevilipn 118 en 1 half. Lisbon 43 en 1 half. Vehetien 83 tt fte a 7 agtfte. Livotno 91. Ger.ua 93 en 1 vierde. Londen 34 Geneve 93 en 3 vierde. Parygopzigt 33 en 1 half. Bourdeaux vierde. Leipzig courant 39 erf 1 agtfte Sr. Francfort cour. 27 en de Ryltsd. Dito cour. 27. Bteflau 36 en 3 vierde St. Dantzig 271 Hamburg 3 2 en vierde St. Gent I vierde. Antwerpen pari. Bn! half. Zeeland 1 half. Rott. t vierde. De Agio van de Bank 4 en f fte. Gifleren Waren de A&ien vau de I. C. 640 W, I. C. 90 half. De Eng. Bank T2o.en 1 half, O. I. C. 128, Z. Z, 103. k 'sÜRAVENHAGE den 13 Augufty. Voot eergiftetcn wareni ren Baion van Wynbergen en de Raad-Fenftonatis van Hoomhttici Gedeputeerdens wegens de Heeren Staaten Generaal, met de sp Afhbafladeur de Matqtlis de Monteleone aan drszelfs Logement; t' ferenfle. De volgende mótgen was de Heer Chambery waarnet de raaken wegens de Kroon Vtankryk by dezen Staatmet Heci hl d.epnteéidens van de Staaten Generaal in Conferentie. Tet zelvei n de Heef Rézident Peflets over Amfterdam naat Hanovet vetti» w óm wegens .dezen Staat een Commiftie by de Koning van Gtoo 0 tannien aldaat af te leggen. Dc Héttog en Hettoginne van Rich l" zyn hiet uyt Engeland aangekomen, en ftaan in't koit naatRraaj :rl vertrekken. De Heeren Veltman en Hop zyn uyt hunne Commdtn genS de Verpagtlngé det Tienden langs de Maaze 8cc. hiet wèj( mi veiteeit. Gifterén heeft de Heet Wynbergen Heer vander Poll ,i Hl de Provintie van Gelderland tet Vergaderinge van de Heeien s n Generaal Zitting genomen, wordende aldaar geiritroduceeit dóot 'g ton van Wynbergen. De Heer Colebroke bevind zich alhier. I« - ui FLORENCE den 23 July, Men verzekert dat dc Koning v jen door deszelfs Minifter alhier het Ey land Elbe heelt doen ven; mits daf hy Potto Fetajo op deszelfs koften ttiet Guarnizoen zal houden op welk Vooifteï nog niets gerezolveetd is. De gtoot-i heeft aan den Hcttog van Patma zoo wel weeten te venoohen heylen het inroepen van den Infant Don Carlos in lialien na z;,. deepen dat men zegt die Prins daat niet meet van wil hooien X Men fpieekt van het Hertogdom van Mafla-Cauata voot de Rids St. Joris tc koopénen dat tot eea ^panagi voot zyn Zoon tt m. B zelfs zegt men dat zekere Mogendheyd een Equivalent prezcutctf 't Huys Ciböj dat daar van 't bezit heeft. c PRAAG den 4 Augufty. Motgen zullen haare Keyzetl. Majt; zich met de Jagt vctluftigcn op de Landen van de E'^ndmaai Graaf van Waldftein die fenige jooo ftuks groot en klein Wild! andei heeft doen dry ven. Van den 10 tot den 3 dezet zullen haai zerlyke Majefteyten zig te Schwirhof onthouden, daar de Etf-Pii rt,t Lotharingen onder de naam van Hcrqms tie Ntmini, den elfde dei lnl wagt word. Dén '28 zal men hier des Keyzennnes geboorte-dag ei ren en aledan een pragtige Opera vertoond woiden. Men wil Kaidinaal Salerno van den Paus in Cömmilfie zouw hebben de zak géns Patma en Plaifance met hef Keyzeil. Hof ten cynde te bfenj BERLYN den 7 Augufty. De Koning word aanftaande Dom |n uyt PruylVen in deeze Stad re rug vetwagr tegens welke tyd de l ginne van Hanover Hier mede ftaat aan te kómen. De Gtaaf f j4 AmbafTadeur van Zwééden aan het Keyzerlylve Hof, welke zicli ,n dagen om zyne particuliere zaaken in deze Stad heeft opgehouden ,m nevens deszelfs Gcfnaalinne op zyn vertrek hebbende reeds vo tl| Konings reyze naar Pruyffeii, afl'cheid van zyn Majt. genomen. ((u SCHAFhaÜSEN den 8 Augufty. De regeetende Hertog vanWi le[ berg word ten eeiften van Mompelgard te Bazel verwagt. m GENEVE den 8 Augufty. Des nagts tuflehen gepafieerde Dor! 6U er. Vtydag heeft men hiet een zoo zwaai Onweet gehad als by Ia; fchen geheugen geweeft is de meenigte en gtoote dciHagelfteem ln ongemeen j en het mtefte gedeelte det Vtugten op hetVeld, en di zen der Huyzen zyn geweldig befchadigd geworden. ,n MAYNTZ den 16 Augufty, Van Straatsburg heeft men, daté;c Prins van Lothatingen aldaar was aangekomen, om zyn reys 01e verder naar Praag voott te zetten. (,t DE STATEN VAN HOLLAHbT ENDE WÉSTrVRIESLANDT, zullen door de Heeren derzelver Gecommitteerden op Mtandng dra «cl tenber 17Z3, endé volgende dagen op het Raedthoys der Stadt ^ihkmacr veylen en vief dagen na dat het Treckgeldt is geguntveikoop tn navolgende Lartden, Koorn- en Vlastienden, aen haer tide Groot Mog. Domeyr.ên behoorende, te weeten alle Landen, btnoirtnde onder *r f« M ■tan ae Egmondcn, Vroon, en ZypUnden gelegen onder Coedijk Pancras, Outdorpen Broec^op Langcndylf. De Zaailanden op de Vroonergeejl onder den tn van Oudtdorp. Moe'' twte Jhtcien Landt tn de Woghmeer. Ènde de Koorn- en de Vlastienden van de oude Zype. Alle welcke Landen en Tienden bl In zyn gemeldt fn de Catalogus of fpecificque Lyft, daar van gemaakt dewelcke beneffens de Conditiën en Voorwaarden van vctkoopingt 1st de GegadingdenS by des Lands Druckers Schelms, ende by de voornaamfte Boekverkoopeis in de,Steeden te bekoomen zyn. bn By de Compagnie Boekverkopers in *s Gravenhage is gedrukt en word uytgegeven her deftig en zeer nuttig Werk van dé Heer Bion I :i, riieur van den Koning van Vrankryk s geintituleerr, Traité de la Conjlrudion des principaux Vfaget de Maibematiejuezynde alle de Mathemaiil tos fttumenteh cierlyk in 't Koper gebragtin Qiiaito. ci De Weduwe van .sédriaan ifoctjemBoekverkoopfter in 's Gravenhage, zal óp Maandag den 20 September t723 en volgende d3gen tenl ttc ^Uyze aan de Meeftbiedende verkopen de heerlyke Bibliotheek van de Héét Mr. ^irentvan Dyek^-, waar van in 't kott de Catalogen in al de efp den zullen te bekomen zyn. hal Deuiyl de tweede Klaffe van de Lotefye der Étad Gtoningfn getrokken is e# men het trekken der derde op den 22 September nanftkonhtft ftaat té beginnen, worden de Geintrefl'eetdens verzogt dé Lon-Biiefjens'van derzelvei ongetrokken Loten in de tweede Klaffe te vernieuwen «Sun lyk voor den 31 dezer Maand Augufty Vermits by faute van dien, die Bfiefjens voor geabandonneerd gehouden zullen wotden. Xfaak deWit, Jooft vanden Enden, Jan Wils, Daniel du Mont, Jan van Btanken, Joan Brouwer, en Pieter vanden Enden Makelaars, zuil Woensdag den 1 i Augufty 1723, *8 avond! ren 3 uuren, tc Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party extra puyks van| vaten St.Thomas Zuvkeren, en 83 balen dito Catoenen 5 leggende op de nieuwe Rapenbutgergiagt, ovet de Hantagie, op het Pakhuys de Fi man 3 zynde ojv Morgen en op de Vetkoopdag te Zien. Matten Koelenburg en Pieter Onkelboer Makelaars, zullen op Maandag den 13 Augufty, te Amfterdam in de Witte Zwaan op den Niw.j^ dyk verkopen 200 verfle Silefifeen Berlynfe Eeke Balken lang 4c a 66 voet 330 Bovenlandfe Eeke Planken, van 2 a 4 duvm j rooo tt én gcrtieenc Krommérs en Knies, 300 Wezelfe Balkfes en Paaien, 30 Platen, Batkhoutftnkken &c. leggende de Balken en een paity Kioir ruffchen de Zaagmolens- éti Raampoort, aan de Molens het Schaap,.den Eenhoorn en Samfon en de aodeie Houtwaaten in de Plantagie, de Hoitus Medicus. Word bcként gémaakt dat op den eetften September, te Amfterdam (by appointement van de Ed. Agtbare Heeren Schepenen) verfcogti worden extra konftige ttaliaanfe Schilderyen van de volgende gtoote Meefters, -als Andrea del Satto, Jacomo Tonto Baffano, Ftancisco Pen ,,fl' tio, Cavallieo Srtolfi, Mario de Fiotió, Le Brun, Bourdon, Ftancisco Ferrier, N. Poufin, Bartolet, Ant, van Dyk, en van Rembiant alle lid gélchildetd gelyk breder bekend gemaakt zal worden in de Biljetten "én Cataloguen, welke te bekomen zvli by J. P. Z. én Gysb. Hol Mukel By N. ten Hoorn, 3ockverkoper te Amfterdam, word in 'r Nederduits gedrukt, P'Homme Vniverfel, of de Volmaakte Wnrieid zynde een upl zlge verhandeling van alles wat ir. de Waereld diend geweerert te zyn, door den betugten 8. GreetUn, vertaalt na de Parysft Dtuk, in 8. t,|T Te koop op de Hofftcde van Blanckefteyn, om vry tot Utrrgr te leveren, Zoooo Beucken zeer bekwaam rot Heyfteis en Heggen alle bi C1 der wel gefpoort 1 hem rooo Haagbeucken, van lts 14 voet hoog nevens noch 33 000 Bcucke Sacylingen, van drie aaien oud. 1 T e Lcyden by F E L T X DE KLOPPER, op de Breedellraa: over het Stadhuys. Den i<5 Augufty 172 3. P'ül

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2