LEYDSE Maandagle Courant. ■he C, idei zei mil Ba v, ft go ill inrj eh,, c3 91. de en id a OV| rijt 1Nt Ti\.pS SP A N J E N. AD1X den 20 July. Eyndelyk-iyn gifleren moigen tuflehen 7 a 8 uuren de twee Azogties-Scheepen onder de Admiraal Chacon uyt-de Vera Crux iii deze Baav gearriveerd en niet tegsnftaan- kde men noch geen andere particulariteyten weet, als dat het Ad (|,ip van de Kapt. Lazamc van hier in gemelde Vera Crux was ge- ,ziet men egter de volgende Carga van de gtoote ivkdom dezer Scheepen welke beftaat in 705626 en j agtfte Fezos, zoo aan ge- als ongemunt Goud en Zilver, voor de Koning en voor de Par- !t eren 7621585 Pezos gemunt Zilver, 404277 Fezos gemunt Goud, 48 Fezos aan gemaakt Zilverwerk, 15325 Fezoi ongemunt Goudi Cirocnen tyre Cochenille en 11334 Aiobes ieder van 24 pónd Enille, bedragende 1420150 lezos 193Z Ciroenen Indigo Goati- met 16226 Arobes, bedragende 312270 Pezos 990 Milliers Ba- bedragende 30000 Fezos 5 vordets een party Cochenille Silvefter iga Copalverfcheyde Killen met Prezenten en Aardewerk be nde te famen zooooo Pezos zoo dat het geregiftreerde van deze 11 'Scheepen bedraagt 10 Milliocnen 4825ïi en 3 agtfte Pezos het ment van dezelve zal het vertrek der Gallioenen in welke men jtlyk bezig is met laden, zeer doen verhaaflen. De ExprelTe die we- cde aankomfte der 2 boven genoemde Scheepen naar Madrid is ge- 'a! in, word binnen weinig dagen re rug verwagt, zoo mem hoopt met om het Trezor te mogen loflen, en 't zelve aan de Eygenaars uyt "'s :len. Van ons Esquader 't welk op de Alglerfd Rovers kruyft, heeft :rt[ geen tyding; maar wel dat de twee Hollandfe Oorlogfcheepen, die iraltar zyn aangewevft, noch in haat Kruys-togt ccfntinuceren. Ze- s :l den 12 dezer Maand zyn in deze Baay gearriveerd de Maria Eg- "n Gctaldino van Waterfort de Sint Pedro Rabines Afnelines van lel<l lix, de Hoop Elias Gillet van Cork, de Perel George Diamant van va' tn de Expeditie John Burn de St. Francisco Jofcph Go^le en Iterit Elias Hud.alle van Gibraltar; de Chili Francisco Milton van ga, den Hertog van Orleans Kapt.Daleft van Livorno, dc Gabriel 1 Andre Laisne van Alicanten, de liabel Kapt.Edmund Richardfön 1 d' ,ivorno en Gibraltar en vertrokken Eduard Blak naar St. Ubes 1 d' Lee naar Mallaga Jofeph BoneaÜ en Andre Hafelwood naar de lit, Henry Schadford en John Gerand naar Schotland, Juan de Vi- naar St. Malo Chriftoffel Lagtrer naar Zweeden Thomas Jongh J0 ancisco Ayskel naar Londen de St. Jan Battifta Kapt. Chtiftiaan, ^11 Godly Doriwe Blom, de St. Antonio Andries Bruyn, en Alexan- iuglas, alle naar Amfterdam zynde noch blyven leggen het Brits igfchip de Lime en 17 Engctfe Koopvaarders 17 Fianflej Hol- .n t, 2 Deenfe, een Ooftendis, een Genuces, en een Hamburger Schip. \I I JsT G E M E R LAND. ten TERSBURG den 23 Jnly. Pen 14 dezei Maand is onze Monaich Li uuren ryd gelukkig van Kioonflot te Revel aangekomen met de fiea :1e Vloot welke in 29 Schèepen van Linie beftaatdaar onder ze- Vt hiedekkers agt Fregatten vier Snaauwen twee Jagten en zes hen sporifcheepen. Hier word alle uuren een extraordinaris Ambaffa- n D uyt Perfien verwagt, ten welken einde albereids twee Schecpen naar di ga gezonden zyn, om hem eu zyn Bagagie af te haaien. 'ko p O R T U G A L SBON den 25 July. Ons Óorlogfchip dat den agtfte dezer Maand :e is gegaan, verzekerd men dat naar Rio de Janeiro gezeild is^ en lorlogfchip N. S. de Vittoria 't welk den 12 is nytgelopen, is noch 'Pln ;om tc kruyflen op de Rovers van welke men tegenwoordig hier ent niet hooid. Zederd den 18 zyn op deze Rivier noch verfchcy- iheepen gearriveerd, daar onder Hans Roode,-Tjeert Piet. deWilde, enl It Souw, en Naune Hendriks, alle van Amfterdam 5 Alex. Hartmdn Dantzig Andries Diflenton van Bergen Kapt. Watkenfon en ]o- <on iBilton van Londen, Pieter Reydero van Chefter, Jofeph Paeje van ™j era, het Brits Oorlogfehip van Kapt. Cockbume uyt de Straat, een *-e 1 lis Schip van Genua, en meer andere van die Natie. ftiiV R A N K R Y K. jaalRTS den 9 Augufty. De Koning gepaffcerde week op de Jagt zfn- wilde het geval dat hy iemand gewaar wiertj die regens het verbod Jagen waar'over zyn Majeft. ren hoogfte vergramd was en aan- ëa Ir zyn ordre vernieuwde dat het niemand na aeeze zouw vry ftaan tig ter plaatfe daar de Koning zyn veimaak met Jagen komt te ne- te laten vinden met Honden of Schietgeweer, zonder een fpeciaale liflüe van zyn Maft. op poene van de hoogfte ongenade ter zeiver 'e smeede aan alle de Officieren van 's Konings Huys-Trouppen ge- i V1 nneerd de hand daar aan te houden, zelfs met verbod dit bev^Pl on- ;»ar tegen te gaan. De bcrugte Vroetmeefter Clement Vader van Abt dier Naam welke in de Baftillie gevangen is heeft aan zyn een Brief van de Koning van Spanjen overgeleverd waar in zyn j ml. Majt. aan de Koning verzoekt, om aan gemelde Abt genade te j zen men twyfeld nu geenfir.s of hy zal in 't kort op vrye voeren M worden gelyk meede de Heer de la Joncheie. Daar is een Ex- st uyt Spanjen aangekomen welkers Depeches men wil dat opzfgt i en op het Kamerikfe Congres, en omtrent het geven van't bewufte verzaal door de Prins Con Carlos regens het Diploma-Attikul van Keyzerl. Majefteyr dog men verftaat dat het Hof van Spanjen op k'fctrhande wyze daar roe rezoi .eeren kan waar over weder een Ex- taëJTe naar het Keyzerl. Hof zal moeten worden afgevaardigd ztrlks Fajtklaarlyk ce zien is dat op de voortgang van 't gemelde Con- ■f"f nog wcynig ftaat is te maken. De Vergadering der Geeftctykheid "'liir 't laaft van deze Maand fchevden men heeft aan de Deur van de der groote Augtrftynen dawr zy te fanren komen, twee Pasquillen 'plakt gevonden iu welke decze Frelaaten zeer zwart worden nyt- uldeid men doêd veel moeiten om de Mankers te weeten tiie ze- rty en zi k. Jk eert llegte belhonir.g te wagteo zouden hebben om dat zy den Jog Regent en de'Kardinüal du Bois mede aantallen: gemelde Kar- »i is weder ziek geworden aeeze Miniftet Zith nibr kunneirde ont houden van fe vjfet te atbeyded Wil meh dat zulks de oorzaak vati zyr, Kwial is HeiJjouvernement van.de Stad MÏtz en de Landen ónder de Bisdommen vÈt Metz en Verdun èn het Commandement vdn de drie Bisdommen open gevallen door de dood van dc Heet de Saillant is door de Koning gegeven aan den Hertog van Biroo. M«n heéfr tyding dat de'Kardinaal van Polignacq naar zyn Abdye omtrent Artas gaan de, onderweeg ziek is geworden. Madame dc Coulanges is dezer dagen aan de Kinderpokjens geftorven. Men heeft vSorleede Vrydag by Pafly gevonden het Lyk van een der Knegts van de Procureur generaal die zig Zelfs verdronken heeft de volgende dag heeft men de Heer Brance Raadsheer in het Parlement, in zyn Kamer dood gevonden, hebbende een Piftoolfchoot door het Hooft men weet niet of hy zig zelfs dat on geluk heeft idegebragt, ofte dat het hem doot een ander gedaan is. Men veizektrt dat de Heer Talhouëten de andere Commizen van de Bark, deze week hunne Sententien zullen ontfangen. Men gelooft dat de Abt Breteull tot Biflchop van Mans zal worden aangebeld. Zederd dat de Hertog van Meilleraye uyt de Baftillie naar het Kafteel teVineennes ge- bragt is ontfangt hy aldaar veel bezoek en men meend dat in korte ryd zyn Sententie wel zal verzagt worden. Men heeft met Brieven van Roebelle dat aldaar van Marrinico tyding was gekomen dat eenig«\ gedebaucheerde Pcrfoonen des nagts aldaar in een Kerk gebrooken zyn de ter plaatfe daar men de Kinders Döopteeen klein Varken dat zy mede gebragt hadden, met het H. Water hadden befproeit, uytbrakendo daar omtrent veele woorden, die tot ftigtelyke zaaken paftede, waar na zy 't gemelde Beeft op hei groot Altaar leyden en vervolgens uyt den Tabernakel de geconfacreerde Hoftien haalden welke zy dit Beeft alle deeden inzwelgen, en vervolgens in zyn Bloed verflikken deze Schel men wierden kort daar aan gekreegen en de Raad aldaar heeft dezel ve by Sententie gecondemncerd dat den een na den ander hunTong en alle dc Vingers van de Handen zouden afgeiheeden en vervolgens le vendig verbrand wordentwee van deze Boosdoenders zyn te Rcchelle gebooren drie re Nanresen een te Sr. Malo. De Prys omtrent de Pa- piere Effeften is zoo variabel dat men de waarde met geen zekeiheid kan melden ondertuflehen bevind men dat de Goude Lorrifen lufTchen de 7 en 8 Livr. ra ligt zyn weshalvep de Koning by een generasle vet- fmeliing (dat zekerlyk zal moeten vólgen) wel 40 of 45 Milltoenen ral verliezen, behalven de fchaade die de Particulieren daar door znllen ko men tc lyden. De Raad,der Indien zal den «erften Seprember najftUo- mende voor gereet Geld te Port Louis in Bretagne aan de Meeftbieden- de vetkoopen alle de diverfe Goederen en Koopmanfclrappen die aldaar voor reekening van de Compag. der Indien zyn leggende, De Heer dó Chavigni is in de voOrlecde week als Miniftet des Konings naar Hano ver vertrokken. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 10 Augufty. De SchryvCr van't Papier genaarftt de Opreyt Brilt blyft noch voortvaren met zyn gal tegen zeker Minifter die een der Heeren Regenten is uyt te braaken en in zyn Papier van' gepafleerde Vrydag beloofde hy in 't geen heden ftaat uyt re komen cenige Obfervatjen te maken op een voornaam Legerhoofd ondettuf- fchen meend mCn tegenwoordig te weeten dat dit Libel géfchrêeveu word door de Heer Oldistvotth zynde dezelve welke in vtoeger tyd een Papier te famen gefteld heeft,'r geen tot Opfchrift had den Examinator} en dat den Herrog van Wharton het gemelde tegenwoordig Gefchrift' met geen ander oogmerk voor het zyne heeft laaten doorgaan als om den Aurheur daar doot ftoutmoediger te maaken deUyigerer v^n dit Papier wierd voorlede Drngsdag gedagviatd om ter Sradhuyile voor detv Lord Major en het Hof der Aldermans te verfchynen daar hy geëxa mineerd zynde rakefrde het Blad van den softe det gepafleerde Maand,' ('t geen tot zoo verte op gemelde Lord Major refleöeeide dat hy ge dreigd wierd)'genoodzaakt was Borge te (lellen om op de aanftaande' Geregtszittingen van de Old-Baly te verfchynen alwaar men ter Zclvct tyd zal oordeelen die geetve welke wegens dc bewufte Verkiezing in dc Wyk van Cripplegate zoo veel wanordtc hebben gemaakt ,en in 't Ge- vangenhnys van Newgate zitten onder dezélve zyn drie Perfoonen, die men wil verzekeren dat na tigeut van de Wet gefttafr zullen worden dewyl het geweld 't geen men daar gepleegd heeft zoo verre was ge gaan dat veifcheide Petfoonen welke dc Goederen tnoeflen bewaaren zeer zwaat gewond zyn geworden waar onder de' gevaatlykfle zyn Mr. Woodley, een der Officieren tn'r Qtange Regiment van de Trainbands,- en Mr. Bates woonende in 'r Koftyhuvs van dc Kroon die doof z.yne Kwetfuren zoa veel Bloed kwyt geraakt i3, dat aan zyn opksmft r.efWy- feld word. Men zegt dat een beëedigde Attcllatie belegd is dar zeker' Petfoon een fomme Gelds gegeven heeft aan die geene wflke in clitTu- muit begreepea zyn. Midlerwyl word egter befpeurd dat dagelyks ie!e van de Complices zich bergen uyt vrees van aangebragt en in Regieif vervolgd te worden. Dingsdag zyn de Zittingen icGulldfotC gecinöigr,. en geduurende dezelve jt t infolvente Schuldenaars, die uyt de gewezen Vryplaats de Mint aldaar waren gegaau a.uh'ift geworden rngevdlve' de Afte van 't Parlement; waar van voor dezdn gcmeldis en mfln ver zekerd dar'et noeh omtrent 6co zyn, welke mede .ragten het gerdt vair 'r Benefitic dier Afte te verkiygen, maar welkers Prctémien op de aan ftaande Zittingen te Kingflon afgehandeld znlien Worden. Gtfl'eien om trent de middag heeft men de trekking der Lotqty van Staar geëindigf, als wanneer men bevond dat 'er noch twee Pryfen uyt tnoeflen'komen die niet in de Bufs geweeft zyn 't geen veel mocilykheid veroorzaakt om dat die geen Welke immedtaat na dc l-astfte l'rys getrokken' rtiprd een Premie van rooap. Sterl. geniet 3 waarom nimmer nodig.geweeft is al de Briefjens te trekken welke in de Bufs waren als tegenwoordig om dat gemelde twee Pryy.en manqueerden 3 ter welker ootzake de 'Di-, rc^eurs aan-het Publicq hebben doen bekent maaken dat zy daarom niet kunnende zeggen wie uyr kragtc van de Vnafte Prys tot de Traennie- van 1000 p. geregtigd was haar toevlugt moeilen necroen tor de Boe ken te Whitehall, in welke alle de Loten geregiftreerd zyn om te ont dekken waar de misftag was en vervolgens te kunnfin vctklaalen witfn gemelde Przmie van 1000 pood Sterl. toekomt: ondertnfichcn heeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1