LEYDSE Maandagfe Courant. ll* A N*..p& R B A R Y E N. 6 July. Den atie dezer Maand wierden hier cpge- geiprongen >ttii ■fde U >rno h. lyk lat» :nt| l;?ers denlwhbhhhhp i»e trant 3 gezonde en eenigè gequefte Ferfoonen van 'zer iA'P THi' K«Pt. Valk welke naderhand door ons Volk uyt het ht, ft'rait zyn geborgen geworden ook is in deeze Haven zeer be am te rng gekömep het tene Rooffchip dat met gem. Kapt. gefla pt in die Aélïe verfcheide dooden en gequeften bekomen had. Eer- iy( ivietd hier door de Röver de Oranjeboom met jS St. mecfe op- wai n bet Hollands Séhip van Sehippér Jan Pick, vanAmfterdam naar a aandê het zelve was (na te voordn 1 andere Rovers ontzeilt te rati rfij'len van Kaap' Sint Vincènt genomen. Vcrfcheyde van onze cepen zyn noel» in Zee. mie SP A N J N. »f h X den 6 July. Êehalven de reeds gemelde Scheepen van 4t Fld- t ar Vera Crux gedetineerd welke gifieren al uyt de Baay zyn Re ,en nu buyten dezelve ten Anket leggen om deeze namiddag ndc; yj te vervorderen, worden noch genoerirt de Sint Francisco Xa- vsipt. Don Juan Garzio Romero, Antonio Fernandez Senico en •nt [ipo Gomez Daccrftaonder het Commando van den Admiraal ls*tonio Serano. De Scheepen die de Gallioenen zullen uytmaken, eni gekielhaald doeh haar getal is noch onzeker j maar vermits i i I rek nieuwe ordres tot derzclvet vertrek in de aanftaande Maand n Os van 't Hof gekomen zyn zullen zy haarc Lading in I a to ten finnen. Zederd den 28 der voorlede Maand zyn in dez.e Baay iievi trd, de Ifabeila Eduard Polifton van Londen, Elias LavilJa van aei,r naar Boutaeaux gedeftineerd het Engels Oorlogfcbip de Ly- 'de^pt. de Grave de Veer van Lisbon, Esdras Bloome van Jarmouth, blei ia Kapt. Breton van Martinico, l'Aimable Moufu Layfon, en de elvi Thomas Towfon, beide in 28 dagen vair Amtterdam waar te- rokken zyn Nicol. Romero naar dé LevantJohn Brooks naar s d Caudre Feres naar Genua Robbeit Haftey naai Schotland litt) simfon naar 't Leyih Richard Webb naar BriftolJohn Mars- K 1 Noorwegen, de Rumen le Minihy naar Amfterdam,Juan Mou- hr 1 de Unie Chriftoffel Jordan naar Havre de Grace, Mich.Oxen- jo[p»r St.Crux, Eduard Charter naar Lisbon, de Sufanna Kapt. Ref- 'li 1 1 Nantes, en Thomas Puin naar Dublin. "ren IR1D den 13 July. Volgens de Brieven van Radix, was het Flo er 1 der 't gebied van Don Antonio Serano uyt die Baay naar Vera' ket ticild doch van het arrivcmenr der 2 Scheepen onder den Ad- ■ric Jbacon uyt gem. Vera Crux, heeft men hier noch geen tyding, ldi P O R T U G A L 1 1 ON den s July. Voor eenige dagen ontfing de Groor-Brittanni- Ier een Exprefle met het Pakket-boot en tyding dat zyn Oom e 11,1 Chaftom overleden zynde, hem rot Univéifeele Erfgenaam van eni htenfehap (omtrent Joooó p. St. bedragende) had verklaard gtmelde Minifter noch deeze weck naar Engeland ftaat te vet- p j om zvne zaaken te reguiéereir, en vervolgens weder hier te mg n. Het Hollands Galjoot, de Elias genaatnt doot een Algieife >M iet 18 St. geattaqueerd geweéft zynde had reeds moeten ftry- jc[; rh was het noch door een koele Wind ontkomen en naderhand Saléefe Rover tót voor deze Have gejaagt geworden. Omtrent ne„ ort touw een Schip door de Rovers genomen zyn ook waren ,,e( tien eenige diet Rovers aan Land geweefi, welke aldaar wat ra- ,'K maakt en eenig Volk gevangen hadden genomen. Mer. heeft hier gearriveerd lerfch Scheepje tyding, dat het Hollands Cor- [jjl var» Kapt. Schryver een Algicrfe Rover genomen, én tiaar Ka- •kffl ezonden zouw hebben, doch zulks vereyft meer zekerheid. ;ijj ON den 9 July. Dewyl op deeze Ruften veifeheide Algieife dn •ffa Rovers Zwerven, ftaat ten eerflen een Onzer Ooilogfchepen, met Stukken gemonteerd in Zee te gaan, om op dezelve te ktuyf- omln dsr gem. Rovers heeft omtrent 9 mylen van deWal, by Cafais op Strand gejaagt het Schip van Wyer Eveitfe van Hamburg ds komende het Schip legt vol Water maat 't Volk is gebot- ilialven de Schipper, die in het zwemmen naar de Wal, verdron- ook is daar omtrent geftrant het Schip van Fieter Karpet van lam naar deze Stad moetende het Schip was weg, dog hetVolk Pro ten'ge Graanen behouden. Noch is door een diet Rovers gvno- Schip van Jan Hoek, op die zelve dag als 't vzn hier naar Am- j(l gezeild was het Volk ('t geen geborgen en in deze Stad geko- herige dat zy ook veroverd hadden het Frans Schip de Tcrefia ves Niot, 't welk van hiet naar Engeland vertrokken was. Ze il 29fte van de voorleede Maand zyn op deze Rivier verfcheide i gearriveetd, daar order de Hollandfe van Picter Broeders, Jan (die door een Rover gejaagt was) Klaas Pranger, Albeit Gerrit- acob Raave alle van Amfterdam die van de Kapts. Smith en 0 in Hamburg, Laur. Smith en Benjamin Leon van Londen, John »an Portsmouth Bernart Orthoiaan van Eomdeaux Nathanael 'an Atensdaal in Noorwegen, Romeyn Portier uyt het Nootden, iiiMt van Bajonne, Ignatio Bigg van Briftol, 5 Britfe Koopvaar- Nieuw-Engeland, Kapt. Lazarus Oxmar. van Bofion, Paulo Pu- Mallaga en Kadix, Anthonio da Cafta van Mondega, John Le- n Falmouth, en Maris Cafy van Dingele eo vettiokken Martin nat Londen, William Rice naar Southampton Anthonio Fran- 1 Pietet Wvlier naar 't Eylaud Tercera Jean Baptift? Buichem Levant, David d'Aogladc naar TettaneufSamuel Pay tea naar ]ork, Oede Pieterfe naar Sr. Ubes. Btnedeir de Rivier leagetl bet Licentie-Schip naat Rio de Janeiro cén Advys-Schip naar en twee Scheepen naar de Mynen moetende dezelve wagtcn Heen na een onzer Oorlogfcheepen om wejens her gevaar van *1», tot op zekere hoogte gcdonvoyeeit tewotden. VRANKRYK. IS den 26 July. De Koning heeft veel vermaak In zyn Kafted •don, en divciteetd zij de meefic «yd met Jagen, 't geen zyn M.a- en Wc ml 11 di en jefieyt tegenwoordig; te Fxafd bVvrddnd i wordende deiCtrtïng Vóc'r eett der befte Ryders aan 't Hof gch'ouden. Mcn gaat een Straat-weg maken, welke zal beginnen aan het Eofch van Boulogneoih haai St. G.etmala en Laye te gaan'/alwaat zyn Majt. binnen wejriig dagen h' de Bé'flcheo wil Jagén. De Koning' en meèft all'- de Hovelingen zyn ten uytetftè be droefd wegeni her overlyden van den Abt Elcüiy döcf zyir docd id een plaats in de FrarfTe Aecademiè open geyailehdn men meeud dat.daar van om eenige reedenen vöor eerft niet z.al gedispon'édtd worden. Voor leede week hebben de Leedcn van deCZe betugte Vergadering èerft dd Heeren Labet~Do!iveten de Heer Ocffctichés lot haar Mede-broeders vcr- kooren in plaats van de overleeden Heeren de Carbpiftrón én van tf Chapelle. De Heet Richer Daubé Reqüeftmeelleris tot Intendant te Kaen aangeftéld en de Heèr de Veitamon, mede Rèqnïftmeéft'er, doed: Zyn Equipagie gereed tnafcen, om naat Zyrt Intendantichap Van Ltmoge te vertrekken. De Hertoginno van Mazaryn die haar Zoon (wefÜt te genwoordig in de Ba'ftifle zit over het géval dat hv flher een Priefier ge had heeft) alryd met veel geaegènheid bemind heeft, ii ten uyterfte daar over aangedaan gemelde Hertoginne arbcyd met alle rrrö'getjlke Utagt aan'het Hof om zyn vtyhéid te erlangen men' heeft provifioneel wel wil len toeftaaii dat hy uyt de Baflflle naar hét Rafieel teVineénhés gèfcragr is 5 en men meend dat hy in 't kott meerdet vryheid zal hëbbén doch voot eerft niet aan het Hof, ofte in d4ze Stad komen Zal. Dié van het Arfenaal hebben voor dé tweedemaal gezeeren om dé Craaf vZn Felld Isle, den Rrddèt zyn Broeder, mitsgaders de Ffeererr Couclier én de Mai- zieres op inteftogarorien te hboren *f geen zeèt lang gehuurd heeft voornamentlvlt ten ópzigtc van de Graaf van Belle lsle.' Men reekeng de zaaken van de Heer délajonchere Zoo goed als afgédazn, cn dat hy' in 't kort voor een gedeelte gejuftificeert zyndé, uyt de Baftille zzl wot- den ©ntftagen'. Dé Kardinaal eerfte Minifter bevind ztg een weyrig be ter men adrftirêerd zyn atfachcmCnt aan het welzyn van 't Ryk, en dat hy met een zoo tedere gezondheid zich extr. appliceettf aan zero veel vcrfcheyde zaaken die te gelyk tot zyn Minifterfchap gehóótén.' De VrouW van de Heer la Motte is tor noch toe niet uyt de GevangénilTé ontflagen: men heeft haat Man gecoufrcntcett tegenj deWetk-meefterz welke de 2 Poft-Chaifcs gemaakt hebben. Zedetd' dat de Goude Loui- 'zeo verniindeid zyn hebben de Goudfmeeder het Mark Zilver y L vrd verhoogt op die gedagten dat in weynig dagen een vetmindeting op die Specien zal gefteld worden j en niet Cegenftaande men eenige Wifie- laars by de kop gevat heeft om dat zy ie veel gewoekert hadden op het verwiffelen der Goude Lonizen gaan zy egtet noch dezelve gar-g en nemen 30 Sofs voot het veiwilfeien van een deizelve zelfs fprecke men, ten minften is 'et weêt een groot geitigt, dat men al het Geid we derom wil verfmelten. Hiet tcgenftaande al 't gezegde, en dc hóop die rbeiT gehad heeft dat de Koning déze Winter in deze Stad zouw komen, fcliynd zulks nu l'eenemaal te vervallen, vermits dooi 't Hof ordres ge geven zyn om de Zaal waar in de Cömedianten teVetfailles by 't leven van Koning Lodewyk de XIV. gefpeeld hebben, voor deWtnter op öiettw weder klaar te makenen de Defeften te hetfiellen. De Grytvinne van i Polignae die naar de Provintie van Nótmaudien vertrokken is om de Wateten van Forges té gebtuyken heeft aldaar de Kinderpokjens ge- kreegen haareViier.den zyrt daar over ten hoogften bedtoefdy en zulks te meet om dat zy een der fchoonfte Dames van *t geheele Hofis. Men fteid vaft dat de Kardinaal van Polignae tegenwoordig te Kametik zal aangekomen zyn ten welken eynde hy van hiet vertrokken isen om te gelyk zyne omtiént Arias gelcegen Abdyete bezigtigeh. De Heer de ia Kouflaye eenige dagen geleeóen voor dood gehouden gCweeft zyn dé, wegens een zwaai ovetval van een Zinking, is nu wedëi beter. Men j fpreekt zeer veilciieydentiyk wat uytflag dé zaaken' zullen hebben we gens de Gevangens die doot de gedelegeerde Regters in 5t Altenaal' wotden ondervtaagt, zoo Viel wegens die geenen welke in de Baftille zir- ten, als dié voor haar op Vraag-pointen gehoord wolden men zegt dae men by de Hr. Fevtiet heeft gevonden 6 groote Kaitdclaaren met Snuy- tets en Snaytetbakken 11 Leepcls en Vorken alles van louter Goud 40 douzyn Tafelborden, 11 groote en kleine Schuotels, en andere noot- ztakeiyVlieden in groote quantiievt tot een Servies altemaal van mi!- lief Zilver. Daar is een Koninglyke Declaratie uytgekomen wegens de oude Kentdn in 't Parlement getegiftfeert den 17 d»zet Maand uyt welkers hoofde dat Hof aan de Koning zeer onderdanigiyk vctzoekt het zyn Majt. mogr behagen medelyden te hebben met het te^t der Renre- niers die daar doot andvrfints kiagtig zullcrt moeten lyden. De Heer Dodé, voor dezen Controileur van dc Bank, en de HeerTathouëtber de geweygerd hebbende té antwoorden op de Viaag-poimen ueike haar door die van 't Arfcnanl wierden voorgehouden, is de cérfte in een ergsi Gevangeniffe gefteld dog de laafigetioêmde fc'hynd zederd eenige d.i- gen van andtte gedagten geworden fe zyn om dat het Parlement iu zyn voordeel by de Koning niets heeftkonneu uytwerken. Het Lykvats wylen den Hertog vair Efirées is naar' Soifons gebragt om aldaar be graven ro worden men zegt dat zyn Oom vctlcheyde Bedienden; van den Ovcileed'enen fn zyn dienft aann&mt, cn aan femmige ee:i genoeg- faam ondeihouwd geduurendé haar leien geven zal. De Koning éerzcld rtiet den Hertog van Ch'attres de Graaf van Clermont én dén Hertog van Villetoy, heeft voorleede Zaturdag by den Hertog van Bourbon bet vermaak van dé Jagt genomen alwaar in een opgefugenTent eetj lieer- lyk Collation was getcct gemaakt na dar zyn Majt. en verdere. Hove lingen daar van hun genoegen genomen hidden, wierd de overige Spy- ze aan die welke fegcnwóoidlg Waren, teii bede gegeven, G R O O T - B R I T T ANNIE N., LONDEN den zyjuly. DcVteede<qgteis en CommilTariffén, benoemd' tnr het ter Executie ftellen det Aéte 111 de laafie Zitting van het Parle ment gepafleert wegens de heffing-der Taxe van roti' drryzerid p. St. uyc de Goederen der Roomsgezinden en f.cdweygeraavs in Engeland heb ben begonnen te -.yrbeyden aan 't onvJekken van derzeWer toerende cn. onroerende Goederen,tot zelfs liet Geld toe dat zy mogren hebben gi fteren hebben die Heeren haar tweede Vergadering gehouden meri ver teken dat zy ordie hebben 't naauwkemigfte ortdetzoek te deen tn:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1