Gïfleren waren de Aöien van de <3. 1. C. 6ès, W. t. C. en vierde Gollónei fyt!0 Subfc. S8j. De Eng. Bank tig en J. O.l.C. 134, Z.H.ioz ën t half. BeGorrip. y«sri wylen Hendrik 's GS. AVENHAGE der. 18 Jury, De Heeren Staatcn fran Hollanden Cafimjet Paul van Ramin- tVcft-Friesland zullen «ar.ftaande Dingsdag hunne Vetgadenng vitvol-j gen in het Regiment van gt*. De Barort van Wynbergen is uyt Gelderland, en de Heer Roufeuvt Öveiyffel gereverteert, en ter Vergadering van de Heeren Staafen Gene raal verfcbeenën. Daar is ten Expreflë van Hanover naar Londen ge- Èfafièert. Volgt cte Lyfte varf de Militaire Charges, by haar Edele Groot Mog, vergeeven de 1 4 July 1713. VACEERENDE. CERÈMPLACEERT. Collonels. Jacob vdn Lduwjck.ionder Comp. Henry de Carts, zonder Comp. Jacob Spaan, zonder Comp. Jacob Carfipe Vah Bruhèze. Louis Adriaan Hettain de Mar quette. JohafiTheodoor Baron van Frits- hem aangefteld tot Collonel van de GUarde te Voet. Lieutenant Colfónels. Cornelis vander Doés onder Jacob van Serchem meede zonder Lecfdaal. Compagnie. Majors. Pierre Fecéat, ónder Vipoufc, Hendriel^van Bronsvelt, Ritmeefters. De Compagnie van Glaude Fre derick Grave vanTilly. in het Regiment van'den Grave van Benthem. Kapitéyns te Voet. De Compagnie van den Collo- den Genetaat Major Buffel. De Comp. vin wylen Louis Maxintiliaan Hartain de Marquette, m» Caris. De Comp. van wylen Hentï de Luéques in het Regi ment van wylen den Collo nel Marquette, pu Caiis. Pranpois %oullier. ^Albert Conjlant. Pierre Lenfens. O Maximilitan Anthony de Gijlelles, Tobias Venhuyfen nel' Biuheze. D? Compagnie van wylen Ma- ximiliaan de Bonrgelles in het Regiment van den Gene taal Major Vipoufe. De Comp. van wylen Willem Viller, in het Regiment van den Collonel Bearn. De Compagnie van wylen Da niel Cnyck van Mierop it> het Regiment van den Col- lonet Buchwitz. De Comp. van wylen Atent vanHitvelt, in bet Regiment van den Collonel Bruheze. De Comp. van wylen Titus Engelbrecht Schrieck.in het Regiment van den Generaal Baton Van Friesheim nu Spaan. De Comp. van Pierre Feceat in het Regiment van den Ge- nctaal Major Vi^oufe. Johan Provoofi bv changement dé Comp. van Hendriek van Bronsvelt, tn het Regiment van den Collonel Touars. De Comp. van wylen Johan Zduard %oth. Louis Tejfedrew Tranfois Jacob Cochins, .1 Johan Frederick, Jillifmd. Pierre de Caris. Hendrick^van Bronsvelt. van Leeuwen in het Regi ment van den Collonel Py.il. De Comp. van wylen Egidiu» van Petteenm in het Regi- ment van den Collonel Mar- quer, nu Caris. De Comp. van wylen Henri Montaffis Lillemarais in het Regiment van den Col lonel Beam. De Comp. van Johan van Har- denbroeck in het Regiment van den Brigadier d'Abbadie. De Comp. van Johan Tfeo- door Phiüb'tt van Creits- mar in het Regiment van den Collonel Fy 11. De Comp. van wylen Paul Fe- tie in het Regiment van den Hudolph Gerard Bilious, Hironimus ie Kempenaar, Jean Jac/jues de Br ah:. Tran/ois Bruto». Matlhicu la Croix. Cornelis van VtterVjycb. tbfcv KONSTANTINÖf OLENI den 9 Juny. Den Aga die men ven dat naar Algiers vertrokken was, bevind zig noch hiet, zoo men Ijat de Venetiaanfe Arribaffadéui eri de Keyterl. Rezidênt noch zaken getecomraandeett hebben 5 en men vèrftaat dat den gio« ziet zelfs een Btief aan die van Algiers met den Aga mecde gen ten einde zy Gedeputeerdens herwaards zullen hebben te zenden,! den Ambaffadeut van de Heeren Staatcn Generaal over deVteedc delen. De naar Mqscou gezonden Aga is van daar tc rug gekom noch een tweede Expreffe van de Heet Campredon aan de Man Bonacq Ambaffadeut van Vtankryk. Den Dragoman heeft gift« de Ruffife Minifter lang in Conferentie gevveeft en houdeh tt zeer naauwe Correspondentie doch van het antwoora des 1 Keyzers hoord men niets zekers, nochte hoe de zaken aldaar gti zyn. Uyt Ferfien heeft men, dat op de Grenzen van Georgien vi veizamdt wierd om die Provintie tot gehoorfaamheid te biengn dé Rebel Merewys zig In goéden (laat zogt te ftellen, zonder voj te ondernemen 3 en dat zyn Party veel Volk verzamelde om hen, Möórder van deszelfs Vader te vervolgen, en zulks te wre«ken. Algiérfe hier noch leggende Scheepen zyn van den Grtroten H« iooo Centner Buskruyt en zoo veel Kogels Granaden, en twee ftukken Kanon geregaleert 3 dog den Vifier wü deze Scheepen rnA vertrekken, voor dat men de nieuw geworven Mar.fchap weder h brengt j wart men heeft vernomen dat omtrent Scio en andere li zich veel Struykrovers onthouden 3 en in dienft aangenomen zyn onder men wil haar de Moordenaars mede zouden bevinden welkt dy in Smirna vermoord hebben, (en waar van eenige dier Bende al! zoo te Smirna als te Scio agterhaald en geëmpaleert zyn) welki den Grooten Heet zwaar opneemt, en na vetdienfte wil geftrafti zoo dat 'et genoegfaam geeue zullen ontkomen. De Geldfptt voor 2 a 3 Jaaren verhoogt waren, zyn weder verminderd, namen Goude Dnytfe en Holl. Ducaten op 3 a j en agtfte Leeuweudt PETERSBURG den 25 Juny. Haare Keyzerlyke Majetteyren zich gereed om met de Vloot in Zee te gaan. Men maakt gtoott ratien om op den ro July des Keyzers Naamdag te vieren. De Minifter de Heer van Weftphalen heeft een gtoot Fëftyn gegeei gens de jong geboren Deerfe Prins. PRAAG den 7 July. Gifteren heeft de Keyzer begonnen hé Bronwater te gebruiken en is voornemens zulks geëyndigd zynJ op dcszelfs Lufthuys Brandlis te gaan vermaken. De van Weena men Canceleryen haate Zittingen begonnen hebbende, wierd gill eerfte genevme Raadsvergadering tn byzyn des Kryzers gehoude ïn de Graaf van Schliek den Eed als geheyme Raad heelt afgelt den worden de Prins Eugenius en de Uytheemfe Minifters van hiet verwagt en is bereids eenige Bagagie van de Prins van ringen aangekomen. Het is onzeker hoe lang het Keyzerl. Hofl blyven, maar men meend dat zulks wel tot het Voorjaar mpgt de Kéyzetinne naat het Karebbad komt te gaan. Zyn Keyzerl, heeft albereids van twee Erf Ampten gedisponeerd. WEENEN den 7 July. Men heeft nu tyding dat haare Keyt ftevten gelukkig te Praag aangekomen zyn en haare pragtige aldaar gedaan hebben. SCHAFHAUZEN den July. Maandag is de Dagzitting tel fëld begonnen zoo dat men nu haaft weeten zal wat antwoord teftantfe Cantors wegens het Formula Confenfses aan de Koning vat fen zenden zullen, FRANKFORT den ty July. De Wolffenbuirelfr Gezant de Hi Braul is van Regensburg komende, bier door naar Wolffenbutttl lëertom wegens de Rvks zaaken en byzonderlyk die van de Ri mondeling rapport te doen, en vervolgens een finaal bcfluit re bei KEULEN den r6 July. Van Bon heeft men dat de KeHrvoi Keulen Zondag in zyn Kapelle de Milïë heeft bygewoönd en d gens zyn herftelling het Te Deum gezongen en het Kanon gcloüi Willem Haring en Roeland van Leuve, Makelaars in Zvde, zullen op Morgen zynde Dingsdag den 20 July 's avonds ten s uitren, fterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen 3 Baaien ltaliaanfe, en 12 Baaien Bengaalfe Zyde 3 zynae de Bengaalfe Zyde by de Nedc Ooftindife Comp. ingekogt 5 leggende als by Notitie word aangewezen. Jan Hoos, Hendr. vander Heyden, Jan Riedemaker, en Cornelis Hoos Makelaars, zullen op Morgen, zynde Dingsdag den 20 July, 's* ten 0 uuren, te Amfterdam in de Dykftraat in de Oude Burg, zerkopen een party extta puyks puyk nieuwe Varinas-Tabak 3 leggende in ca der op de Keyzrrsgragr, over de Groenlandfe Pakhuyzen. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Woensdag den 2t July, 's avonds ten 6 uuren, te Amfterdam fn de Dykftraat in dl Burg, verkopen een party extta puyks puyk nieuwe yarinas-Tabak 3 leggende op de Joode Houtmarkt, ondei't hnys van de Heeien Eliasi roei de Crafto Junior, en op de nieuwe Heeregragt, over de Plantagie, onder 't huys van de Heer Gabriel Alvares Corea. Op Donderdag den 22 July, zal men op de Plaats Duvenvoorde, buyten Voocfchooten, verkopen een extra cnrieufe quarrfitevt Orangiti moen-Boomen, Bvgewaffen, AiborTulpivera6cc. gflyk in de Catalogus is te zien 3 welke te bekomen is te Amfterdam by Oofterwyk, Hl van Lee, Leyden Vermey, Hage Swart, Delft Boitet, Rotterdam Hofhout, en Uytregt Poolfum. J. Strjys, J. de Haan, J. de Raat, P. vander Kemp en J. Balen Makelaars, zullen op Vrydag den 23 July 1Z23 des namiddags ten t« ten, in Koffvhns de GoOde Molen op de hooge Nieuwftraat te Dotdregt, verkopen een groore party Rynfe Hourwaaren, nu eeift den Rl gekomen, als 300 a 400 Roeden, lang 40, so, 60 tot 70 vocts 100 platte Denne Maften, lang van 70 tot 80 voets too Ma8sbalkfn 5 100 Denne lang van 50 tot 00 voet 3 10c Denne Dekbalken en andere Houtwaareo meer 3 zoo als dezelve twee dagen voor de Vetkopiist genorrthert leggen aan de Noordendvk, boven de Molen van de Meffr. van Ryfoort en Comp. nader onderrigring is bv de voorn, «taks De Direfteuren van de Colonie de Berbice, zullen op Woensdag den 28 July, 's namiddags ter 4 uuren precies, ten huvze der Direfh n gemelde Colonie, re Amfterdam op de Regnliersgragt, ruffchen de Heere en de Keyzetsgragt verkopen e.-n patrv van 680 Oxhnnf.l.-n leggende over de Plantagie in 't Pakhiivs de Zilvere Waereld, alwaar dezelve 2 dagen voor de Verkoping zullen kunnen gezien word r. Men is van meeni-ge op Z iturdag den 31 Julv.'s namiddags ten 5. uuren, ren huyze van Lambetrus vander Baak, K.tfte'evn ii 't Hi-.J gement aan den Burg binnen Leyden in 't openbaar te verkopen een wel ter Neering ftaande tteen-Bakkerev beftaande in een 0<'ei huyfingen, Schuur, Haaghtiys, Loorfen,Tasvelt, met den aankleven van dien, ftaande aan den lagen Ryndvk, in Aehthoven, onder den t' te van Levderdorp wordende te Leen gehouden van de Domprooft te Uytregten in huure gebruvkt bv Frans en Pieter Herdókfe Binnt Word bekent gemn.skf dat voor aas Jaarcn gevonden is een Diamant Knoopje, zynde een Briljant, d;e het mogt verloren hebben, aai zich aan den Aurheur van deze Courant. Men p-e-erueerr tot een civiele ptys, met groote en kleine partyen, uvt de hand te verkoopen allerhande foorten van zeer groore en k!( ranje- Limoen- Citroen- Mirtus Bomen, en andere Bygewaffen 3 als mejt hooge en laage Vrngtboomen van allerlev foo'ten 3 ook LindtJ le en Yne tor Hevningtn als andersnoch veele ner gefchoore Piramides Beeften en Heyningen van Taxis en Palm: alle nagelaaren bj yan Ooften, ftaande op deszrlfs Lar.den, buyten de Hogewoerts Toort der Stad Leyden. Te buut-of te konp om aanftonds te aanvaarden een Buyten-Plaatsje, genaamt Hov-Sigtbeftaande ineen Huys, Tbuyn- en Speelhuyi den voorzien met drie accommodabele Vertrekken en een groore Keuken daar in een aanregt met Kasjes een Tutfkiif Foinuysje en' Kas 5 als mede een drooge ver wuifde Kelder 5 en boven drie fraave Kamers, nu korts vertimmert en gereparcertftaande zeer vermakeiyk lage zyde van den Rhyn, tegen over het Hov van Alphen 3 te bevragen by Maarten Simonffe naaft de vootfehreeve Huyzinge. Tc Leyden by FELIX DE KLOPPER, op dé Breedeftraat over het Stadhuys. Den ip July 17^3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2