LFYDSE Maandagfe Courant. \i7l> s p a n j e n. v r a n k r y k. groot-b ritt a nnien. n e d e r l a n d e n. IJOI, che 4 it-S f AD1X den 22 Juny. Het ladert in de Koopvaardyfcbeepen naar Vera Crux moetende (welke de meefteVrugten al aan Boord heb- ^ben) is zoo fterk gevorderd, dat detzelver Regifter-Boeken reeds gefloten zyn 5 maar die voor de Kapitama en de Adrfiirante zyn jj'j hopen gebleeveu hebbende de boven genoemde Scheépen, die het n a| [iiu zullen uytmaaken never,» de j Regifterfchcepen naar de Hon rs, Campeche, en Maraeaybo moetende, als mede noch een of twee legfcheepen ordre bekomen om tuffchen den j en 10 van de aan- nde Maand in Zee te gaan dewyl men ais dan een begin wil maa- met het laden der Gallioenen, die reeds gekielhaald zynde, in't be- van Sept. naat Cartagena zullen vertrekken. De 2 Scheepen onder Admiraal Chacon worden noch dagelvks uyt Vera Crux vcrwagt. ARYS den 12 July. Men heeft tyding uyt Orleans, Bourgogne, en impagne, dat de Druyf aldaar te Landen zoo extra favorabel ftaat rit: ,y Menfchen geheugen ooit geweeft is: men had in gemelde Provin- zoodanig gebrek aan Vaatwerk dat men op fommige plaat fen ro ftans Geld voor een leeg Oxhoofd betaalde. De Koning fchynd dei rjivolg var. tyd nog veel genoegen in dejagt telcheppen Zaturdag liddag nam zyn Majt. weder het vermaak van de Hanen-Jagt in °r B th van Boulogne het Hof was zeer taliyk, en de Koning in byzon- Gewaad gekleed, gelyk meede de andeie jonge Heeren vgn 't Hof: d'f Graaf van Beliay heeft het ongeluk gehad van zyn Paard ie vallen et» idoor hy zeer gevaarlyk gekweft is. De Heer Vafleurnogte geen andere Commizen van de Heer le Blanc zyp gearrefteeid geworden, pk fommige het gerugt hadden doen loepen mén wil dar gemelde le Blanc zich op het Kafteel van zyn Schoonvader indispoofl be- i id: hy word door de Miljtaire Officieren zeer beklaagd. De He.eren de 7J|onchete en de Talhoët hebben hunne geheele behandeling bekent 'gm 1 zegt dat op detzelver vctklaaringen nog eenige Requeftmeefters en ;(ja r&eurs van de Munt zullen geatrefleerd worden. Gifleren was de -114 ld wel 3 uuren lang vergaderd, en 's namiddags was den Hertog van tans, met den Hertog van Bourbon, de Kardinaal ettfte Minifter, en pjji Sontrolleur generaal der Finantieo in Conferentie gemelde Kardi rl bevind zig zedeid eenige dagen betet, en zelfs zonder pvn, zoo dar ei, rig weder tot zaaken appheeetd. De Heer Pelletier de la Houffaye J idsheer van Staat Cancelier des Heitogs van Orleans en geweeze nJi ntrolleur generaal der Finantien he.ft gifteren een Beioeite gekree- e,B 1. De verzegeling der Goederen van de Heeren Fevrier en Galey en (fiers van de Bank zyn t'eenemaal opgeheeven en men heeft ook I, eynde gemaakt met het nazien der Reekeningen van dezelve als hl,, de vjn de Heer Sarnfon. Het Parlement dezer Stad beeft een berugt Stif'ft verleend waar over veel gefprooken word ten vootdeele der Ad- fe 1 alten, in opzigte van de Rang welke hun door de Doétooren in de uudi di'ynen betwift .wierd, en die de iaaftgemeide aan de eerftgenoemde ai,( cccazie van zekere Plegtigheden kwamen tegen te gaan 't geen ge- ,nenheid tot dit Proces gegeven heeft; maar het Parlement heeft als ge- er j ld isde voorrang aan de Advocaaten toegeweezeti. Die geen welke ,v direftie heeft over het Paleys heeft een Ordonnantie doen publicee- fierl waar ky bevoolen word dat alie de Koopluyden op de groote Zaal ck i" de Gallerye haare Uythang-borden zullen hebben in te trekken (it alle te maken van eene groote en hoogte 't geen het gezigt al- u veel fraajer maken zal. De Graaf van Bel Isle gaat tegenwoordig rweynig naar 'r Hofhy zal aanftaande week zoo men verzekerd jn) boord worden omtrent de zaaken van de Heer de la Jonchere her «ent beftaat in de verwiflTeling van een fomme Gelds in Bar.kbrie- men zegt egter dat hy geen moeiten zal hebben om zyn doen fe jn(j vaerdigen. De Leeden van de Vergadering der Geeftelvkheid bebben ift( morgen in de Kerk der groote Auguftynen een plegtige Lyk- ift over wylen de Heer Montmorrn van Sr. Herem Abt van Bonne- 5m ",en Doftor in de Sorbonne gedaan. De jonge Prins Kourakin Mi- p J( <r ran den Czaar aan dit Hof is veClmaalen met de Kardinaal du sen andeie Mirrifters var. Staat in Conferentie, by welke hy zeer wel (Idt ifn is. Men is tegenwoordig bezig om op het Theater in "t Koning- Paleys te repeteeren de Vreugde-Feeften der Griek^h en %omejnen fc|! 1 faD met veel lof gefprooken word. Int'liONDEN den 13 July. Dewyl de Ridder William Thompfon opper en S ffier dezer Stad, voor agt dagen in zyn Redenvoering by de opening dc verkiezing der Sheriffs, het gewigt dezer Ele&ie zoo nadrukkelyk ft aangetoond is het Gemeen met ongeduld verlangende na de ver is r ring die de 2 oude Sheriffs van Londen en Middlefex heden wegens mo te Opvolgers ftaan te doen en zulks noch te meer om dat ieder der :gc' ie Partyen gelykelyk pretendeeren de overhand te hebben, 't geen U t 11 wel haaft weten zalmaat het is waarfchynelyk dat de onderleg- eet» de een herftemming zal verzoeken, en voor al de Whigs die zig be- fen van zekere ongeregeldheden welke gepleegd zyn in den loop de- eeulveikiezing door de oude Sheriffs, die daar van altyd her beftier heb- 1 tn welke Torrys zyn. Die Party heeft opgemerkt dat den Her- A' ran Wharton geduutende al deze rvd in voordeel der Torrys bewee- 1 fta gemaakt heeft welke zeer ftrydig zyn met zyn Rang en Waar- beid dien Heer continueetd nog zyn gal uyt te braaken in het nieuws- 'ter, 't geen hv, doch niet na waarheidde Oprekte Brilt noemt, maar •e,r fchynd dat hy met wat meerder omzigtigheid fchryft zederd men den geit ikker en de Uytgever van dat Papier gearrefteerd, en de Iaaftc aan de cl;i reraris van de Regeering verklaard heeft dat 'ei dien Hertog den Au- tt,tan is Donderdag ordonneerden de Heeren Regenten in den Raad, "ct Parlement 'r geen tot heden geprorogueerd was, tot den 24 Au- J Uur naaftkomende geprorogueerd zouw worfleii. Die dag hebben dc A 'cfteurs van de 2,. z. C. een Comptoir opgeregt om haare Amniites '1 tttt tporreeren en benoemden de Heer Pinfol rot oppcifte der Kier '°peen Tra&aroent van 100 p. Sr. 's Jaars vier Opzigters op go Mo 20 Klerken die ieder 50 p. St. zullen hebben. Vrydag wreid Moi- mannus (die ïèr welke de Heet Walpöle een dér Heeren fan de Regee- ring dreigde om 't leven ie brengen by alaien hy hem geen goed Ampt kwam te verzorgen) in het Gevangenhuys van Garehoulë gebragt tot dat hy fuffiiante Borg gefield zal hebben voor z-, n^oed gedrag, en hy op de naaftkomervde Zitrfngen der Vreedc-Regrers .001 de Stad Londen én deVryheden van Wtftmunfter zal verlchyncn. Zaturdag is de Comir.ifiia voor de Commiflariffen derTólJcn van Groot-Biittannren, ingevolge de Aöe van de iaafte Zitting des Parlcments het groot Zegel gepaflceid én zyn daar toe aangefteld dé Ridder Walter Yorge de Ridaer John Stanley Thom. Walker, de Ridder Charles Peers, de Heer Robén Bay. lis, de Ridder John Evelyn, de Heer Thom. Maynarö, de Ridder Jiine» Campbell, de Heeren Humphrey BrentJohn Campbell, Brian Fai.fax, Henty Hale, George Drummond, en de Heer John Hill; zynde alle Per- foonen van byzondere veidtenften en opregté hoedanigheden. Den gee-r nen dezer Commiffanffen welke naar Schotland: ftaa'rt te gaan hebben de Hr.Thom. Brian rot haar Secretaris benoemd. Het Projeft voor eeni ge Jaaren voorgefteld om Colonien epiéregten in de woefte en onbe woonde Landen in Niéuw-Schotland, is eindelyk verworpen om dar ze-' kere Heeren den Eygendoih pretendeeren. Onaangezien de Iaafte Exe cutie der 4 Zwartmaken heeft dat Gefpuis wedêrom groote wanorden geplcegt in hét Park van de Heer How met hét weg r.eemen en doodén van veel Wild. en zdfs Lei kweffen van de Paik-Wagter die van zyn zy- de op haar fchoot, en 'er een ter Aarde deed vallen, welke teiftond door zyn Makkers weggevoerd wierd en die men zegt een Inwoonder van Farnhant te wezen, daar hy gevaarlyk zonw leggëri aan deWonde welke hy bekomen heeft, Decze week ftaan 70 Kwsaddoenders ingèlchet-pt en naar America óvergevoevd re wórden. Men weet naauwlvkwat tegéloo- ven van 't geen uyt het Graaffchap van Kent berigt word dat men te Nortlièray omtrent Bexlèy zedeid korte tyd een ordetaards Vnur ont dekt had 't welk men meende door deWorteicn der Boortien onderhou den te worden en dat ter oorzaake van de groote Droogte, en 'er géén vogrigheid in de Aarde was om het te ftuyten zich zoo verre «yt- breyde dat de Inwoóndeis daar omtrent desweegen in zoo gtobtcn fchnk en verlegenheid waren dat zy albeteids eenige dagen lang*Wa- ter met Karren uyt de Riviere van Bexley hadden aangevoerd om de grond nat te maken en het Vuur te doven. Heden is het Parlemént ver gaderd geweeft en by Commlffie tot den 24 AuguftuS geprorogueerd geworden. Deeze dag hebben de Sheriffs verklaard dat de Ridder John Williams en Mr. Lockwood de meefte Stemmen hadden en gevolglyk Sheriffs voor 't aanftaande Jaar vetkooren waren waar op eenige hon derd van de andere Party riepen om de (lemmingen te zien,'t geen dokt verfcheyde Aldermans mede verzogt, maar pozitivel'yk geweygerd wierd, 't welk als ongehoord zynde, veel fpeculatie veroorzaakt. Vervolgen* vergaderde de Lord Major en 't Hof det Aldermans en op het leezèit eener beëdigde Verklaring van de Heer Falkingham een van de Over- zieners- der -ftem-Boéken dat de Ridder Hopkins en Mr. Feaft ieder meer als 50 Stemmen boven de Heeren Williams en Lockwood hadden, verklaarden zy die Declaratie onwettig, onverdediglyk, en een breuk der Regten en Privileges van de Burgers en tnwoondcicn en ordonneerden aan den Griffier het zelve te publiceeten; waar na bcflooten wierdDings- dag verder in deeze zaak te procedeeren. De Biffchop van Cailisle is tot Biffchop van Rochefter veikooten. De Aftien van de Bark zyn u i, O. 1. en Afr. Comp. Beurs en Lond. Affurantie Boeken gefiootenZ- Z. 102 en 1 vierde, B. 9 en 1 half. AMSTERDAM den t7 July. Volgens de Brieven van den vierde der gepaffcerde Maand van Archangel waren als doen op die Rivier geen Scheepen ofte Vaartuygen gekomen ook had men daar tyding' dat dc Witte Zee noch vol I's was. Van Lisbon heeft men dat het Schip de Koningin der Engelen, Kapt. Manuel Pretrovar, daar naar Rio de Ja neiro gaande,'t welk te Madera ingeiopen was, den t Mey zyn reys had vervolgd. Het Schip van Siwert Geerts, uyt deLangezond naar Embderr moetende, was vcroi 't Eytand Borckum ge'oleeven. Te Dantzig leggén zeilréé Jan KI. Roos Will. Matt, en andere te Dror.them Hans Piet. naar Dublin te Gottenburg Jurgen Thornfon naar Vrankryk te Lis bon Jooft Waag e* John Bray hcrwaards. Van Londen zyn vertrokken George Chatserton naar deze Stad en John Schroder naar de Ooft zee. Te Dantzig zyn gearriveerd Corn. Jobs van Pereisburg Matten Geens van Koppenhagen, Klaas Piet. Weder van St. Ubes, en meer andere t te Nerva Will. Alb. van hier te Chriftiania Robbert Kaa van Bourdeaux, Anna Koning &c. van deze Stad te Karelskroon Zachar. Burman van Lub-k; te Karelshaven Jerem. Phaal van Dar.tzig* te Revei Hans Glut- ftenfe van Koningsbergen te Embden Karsje Aykes, Ja'c.Ides, er. noch een uyt Noorwegen te Gibraltar de Unie Kapt. Michrel van Londen en de Chitty Kapt. Milton van Kadix 3 te Alicanten Kapr. John Jiiüaan van hieren Rich. Heyles van Londen te Valer.tia Kapt. James Luft- moreen te Bourdeaux Jacob Piet. van hier te Lisbon Kapt. Mackin tosh van Breemeu, Kapt. Walgher van Bourdeaux, en de Kapts. Bakker en Harwey van Londen te Rochel Andi.es Doumau van hier, en Sim. Kleyn van Hamburg te Havre dc Grace Tcunis Bus van Bergen :s Rouaan Heffel Licklies uyt Noorwegen, en Douwe Huytjes van hier 5 te Nantes Mart. de Jong var. Rotterdam te Briftol Kapt. Koeleman van Hamburg Op de Rivier van Londen wel 30 Scheep.n uyt Noorwegen als mede Will. I,ong van Siettyn, Anrh. Eavleyt van Petersburg, Robft. Boele van hier, Robbert Klerk, Samuel Tlieylor, John Annibal See. van Rotterdam,Ifaac Koit van Bourdeaux, Jan Reynolds en Th. Emes vaa Stokholm; en in de Maas Jan Dnkfe .vandeWilde, leeg uyt Groenland. De Cours van dc WISSEL is heden op Mad.id 94, Bilbao 93, Kadix 119 en 1 half. Sevilien t 1 Lisbon 4$ en 1 half. Venetien X3 en een vierde. Ltvorno 90 en 1 vierde a 1 half. Genua 92 cn r half a 3 vier de. Londen 34 Sch. 10 en i half. Geneye 93. Parys op/.igl 39 a 38 cn 7 agtfte. Bourdeaux 39 en 1 agtfte. Francfort courant 28 Ryksd. Dito j courant 27. Bteflau en 3 vierde Sr. Dantzig 277 P. k'- Hamburg 22 j cn 1 1 zeft.Sr. Antwerpen 1 en I agtflc perC. Gent 1 en 1 vierde. Biuilél 1 en i vietde. Zeel. 3 vierde, Kott. 1 vierde. De Agio van d: Bank. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1