Vi - - f r - rt .h- wélké daat ingewikkeld zyit. Den Abt Clement Raadsheer Jfe den groe ten Raad, en een der Comititfl'ariffen van de Vila, wierd eèrgifteien g«- aiteftéert, en vervolgens in de liaftille gebtagcmen zegt zulks gcfclued te zyn na dat de Heet Ta'lhoët te vooten door Heeren Commiffanflen was vethöort. De Graaf vafl Leny, fcoon van de Marquis dé Leiair, is gttiouwt met dc Dogtér van de Heer Baillon de Blan Figno'n een der Raaden van de Ooftindife Comp.en dé Heet Beauffan Requeftmeeflet ftaar zulks in't kort te doen pm Madémoilglle deTroulliau, Dogier van de generaale Pagtet diet naam die jo duyz. Ecus in contant Geld tenj kigfte maar alleen den Inleg van 6 Gl. kan verliezen, daar hy 't| Huuwlyk ia* hebben, behalvén haate Juweelen. De Heer Bouchet lntén- Beeft om confidetabele Pryzen of Ptemien te trekken wanlE ovti ceerd dat meh dié niét gaatne zouw fplitfen, zoo hebben de de flngifttaat (op verzoek van voorname Geïntereflëtrdens) dettt uytgefiéld tot den 17 Septembet eerftkomende, als wanneer folut compleet zal getrokken worden; wordende de Colleöeuii hunne Collefte tegens de gemelde ryd rydig over te zenden. tetye beftaat uyt rzooo Loten, verdeeld io dtie Claffen, zyndej leg det eetfte Clafië 30 St.die det tweede 40 St. en de derde wordende in geene dei Claflen iets gecrediteett, zoo dat de allcret, heele Lotery noch geen eeneNiet tegens een Ptys is. MIDDELBURG den tz July. Petrus Reynietfen Thoren Ki v VIIIUCJ ;ufttu( HtasJ^ »e Hiï dant tc Botirdeauxi en Schoonbroeder van de Heet Ie Blanc, is van daar ie tug geroepen, welke Bediening gegeven is aan de Requeftmr. Mandat. Men verzckett dat van de Gceftelykheid nog een Sómme van jooduy>- i van de "Lotery door haar Ed. Mog. de Heeren Staaten van Zeelt; zend Livres geevlcbt word wegers de Controlle der agt Ntlliocncn wel- arrefteertuyt de ingekomene bengten gezien hebbende dat de it fce die Vergadering aan de Koning heeft toegeftaan en die Hecten zeer ling der Loten met fucces avanceert is wetkelyk bezig alles tt moeilyk zyn dat zy haate Maatiegéls niet op zoodanige wyze genomen i teeren om de Trekking op de gefielde tyd van primo Septembt; hebben dat men dezé Cor.teftatie niet had kunnen doen. Den 4 dezer ginnen wordende de Comir.ifiarifien verzogt den J3 Augufitis Maand begaven zig de Luvden des Konings uaar Meudon om een dag pyen van haare Cölle&e aan hem toe te zenden. By Mofes te verzoeken tot het doen detVeitoogcn welke het Parlement beflooten en by G. Schoonenberg te Rotterdam en by Pietet Heus heeft den Koning vobi te houden ovet de Declaratie die zyn Majefi. ge geven heeft tot het vetminderen der Renten op de Gcefielykheid. De Schuld-eyflets van de Heet Hoguet wotdèn by Aneft van den Raad ver- pligt voor baat gecrediteerde in betaling aan te nemen Pxovintiale Ren ten van welke de Koning voor %4 Millioeneo in betaaiing van 't geen de Regtering aan hem fchuldig wasgegeven heeft. Voot eenige dagén heeft men dtie Commizen geaueficeid welke de Regten ontfingen det inkomende Goedeten in de zeehavenen, om dat zy boven des Konings de Noordzee omgeflagen. Het in Zeeland gekomen Schip vau li. t" Regten een vietde voot haar meerder voidetdcn. Men diet 4 Atteften j Deynoüt was den zt Mev van de Karaquefe Kuft vertrokken van 's Konings Raad van Staace waar van een van den 12 Juny de 0- 1 neer daar alles in goeden ftaac was njzetftiéit te Avignon is rakende. Andet van den 22de lui-y vernieuwd het yerbod'om in Kbningryk geèneilye Boeken ofte Boekjens tedtük- kea zonder daat toe Privilegie te hebben. Andet oidonneetd dat alle de Manufa&urén van Linnen, en Stofiea van Katoene Gaten van allet- .lye Kouleuren, met Zyde en andete Stoffen gemengt, ondet de naam van geftteepte ofte geruyte Linnens, Siamoife, Fichus, Stinketques, ofte on der zoodanige andere benaming als het wezen mag, welke opgetegt zyn in de Steeden, Butgten, en Flaatfen der Ptoviotié van Normandten, met uytzondeting van die welke opgcfegr zyn in de Stad en Vootfteden van Rouaan, en Borgt vanDetnetal, allen atbeid zullen flaaken van den eet- ften July van ieder Jaar tot den 15 Septembet incluis. Ander van den j July vernieuwd het verbod voor dezen gedaan wegens 'c invoeren in het Koningryk en den Koophandel, dtagr en gebruik dei Stoffen gekomen 9.3. Kadtx 119 en j agtfte. Sevilien ris en 1 vietde. Lisbon 451tEr lA't de Indien, China, en de Levant, alzoowel als de gefchildcide ea an- 'half a 5 agtfte. Venetien 1} en 1 vierde. Livorno 90 en 1 half. (jpde izyn ook Loten te bekomen. AMSTERDAM den 12 July. Te Stokholm (daat men grootel) te had) was op Lagetsland by de Scheeps-Timmerwetf weêr Brii j weeften niet tegenftaande hrt gevaat groot was waren 'tt egrti ft'" twee Huyzen doof 't Vnut veiteeid gewoiden. Het op Zeeboe gd »jn Schip van Agge Anskes was geheel aan fiukken geflagen, maaih; i"'1' 1 geborgen. Een Schip uyt de Langezond naar Embden gaande <Kc' gemelde Kapt. bcrigt dat ynd Kanaal ontmoet had 3 Ooftindife Scheepen die men vaft field j Fcn te zullen zyn, de Vnie, Mttrhujz.cnen Boukjnrodc waaiom men 4 n dagelyks in Teffel te gemort ziet. Te Petersburg zyn gearriveerd m Piet. en Pietet Siwers van Koningsbergen te "Wiglas Evert Jaiff, 10,1 hiet te Stokholm Matthys Holm, Chriftoffel Suurman en nott >MI anderen van Dantzig en Koningsbergen te Dantzig Pietet Buy 'ant hier, Jan Belfaur van Londen, en Pietet Brandaris van Rochel ttetn felen Chtiftiaan Dulman van Lubek te Wolgas Hendtik Doedti'611 Stokholm te Lubek Arcnt Anderfe van Geftelen jen '111 't Vlie»i 'dt de Stad Pietet Éldetfe Hoogfttade, Gerbtafit SaskesJacob Salts n Janflén, Tames Slikker, en meer andeten, van Dantzig, Riga t De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 94 en 1 vierde. I dat dere Linnens uyt gemelde Landen komende, NEDERLANDEN. BRÜSSÉt den 12 July. Voorlede Woensdag avond is de Heer Nen-» «y van Weenen hiet te tug gekomen, maar men hootd noch niet wat hy nader wegens onze op te regten Ooftindife Conip. mede gebragt heeft. Ter zeiver tyd kwam de gewezen Biffchop van Rochefler met zyn Fa milie en verder Gevolg mede in deeze Stad men zegt hy zich naar A- ken ftaar te begeven, en van daar hier éal komen woonen. Donderdag middag is de generaale Vergadering det Staaten van Btaband gefchey- den na dat de Geeftelykheid en den Adel haare toeftemming gegeven hadden tor de Afte van Sóecrffie, mids zulks door het derde Lid, te wee ten de Steeden (aan wien dezelve is afgez.onden om die aan de Gemee- »»en ofte Natiën te eommuniceeten)'ook word aangenomen. Zaturdag affifteeiden de Mafcfuis de Prie' in den Raad van Staate; en die dag heeft de Colonel Godin den Eed als Co/nmaodant Major van Futnes in han den van zyn Exell. afgelegd. GROL den 12 July. Door dien noeh eeriige Colleöcms hebben ge- mankeert om de Copyen haarer ColleOe in de Lotetye dcezet Stad op zyn tyd ovet te zenden zoo heeft men met de trekking op den eerften 1 r July géén begin kennen maken en wyl dezelve reeds zoo vet is geavan- |dt BlU0n van PlM,enbu,8 den Eed afgcleg' aU R'"««<fter. Op Maandag den Tf Oftobet zal 7«f). S-wart verkopen de nagelaten zeer deftige Printkonft van de Heer RIDDER VANnER WERFTbSt^i de in veel fchoene footten van Ptintkonft van oude Meefiets waat agter gevoegt zyn vee! oude en taate Printen en confidetabele Tekeniii| «p Ên op den 25 dito zal gemelde Jth. Stuart verkopen een voorname Bibliotheek in veifcbeiae Faculteiten en Taaien waar onder zeer va «I 92 en agtfte. Londen 34 Sch. to a 9 en 1 half. Parys npzigi ji agtfte. Ftancfort coutant 28 en t vierde Ryksd. Dito courant t) 6en' vietde. Breflau 36 en 3 vierde St. Dantzig 278 P. gr. Hamburg n agtfte St. Antwerpen 1 perC. Gènt t en I vierde. Btnffel I en i t 1<n Zeeland 3 vierde. Rott. 3 zeft. De Agio van de Bank j en 1 agiü u,'y Aftien van de O. I. C, ««o, W.l.C. 90 en 1 half. Subfct. 870. Dt Bank tt8, O. I. C. 1 34 en 1 half, Z. Z. 103. s GRAVENHAGE den J3 July De Henen Staaten van H0II1 S|! Weft-Friefland zyn hecden na gehoudene Bffoignes weêt veigatlr 00k weeft. De Baron Spar, Minifter des Konings van Zwecden aan hi tannife Hof, is van Londen hier aangekomen, om de Koning vanC Btittannien naar Hanover te volgen. Gifteten morgen was de Hen 01! rolles, Minifter van hooggemelde zyn Btiitannife Majeft. by dr! van Zwattfenberg, ptezideerendt terVergadertnge vap de Heeren Si .0>c Generaal wegens de Ptovintie van Friesland, bv wien de General! *e' Hompefch mede gewceft is. Ter zeiver tyd heeft de Heer Comelii Fei ye, Bnrgermeefter der Srad Zirikzee, terVeigadering van de Heern IIinj ten Generaal wegens de Provintie van Zeeland Zitting'genomen, *V1 dende dooi de Heer van Hoorn ingileid. Voor de Raad van Su»ti (°r' de allerbefte Spaanfe Boeken: zullende gem. Verkoping beftaan uyt omtrent 700 Nombeis in Folio re bekomen zvn. de beide Catalogen zullen in 't kon het Word bekent gemaakt dat te Londen verloten is een vierkante Brilliant Diamant, van een fchonne geelagtige Couleur, zynde zuyvet enli >p f dig, weegende omtrent 14 Oteyn die dezelve mogt aan geprezenteert worden om te verpanden ofte te verkopengeliefd die aan re houdt: daar van kennis te geven aan Elias en Ifaac de Mattos te Amfterdam, zal twee honderd Guldens tot een veteeting genieten. W Op Zattirdag den 17 July 1723, des avonds ten j ugten, zal in het Heeren Logement aan den Burg binnen Levden, publicq geveilf en vei «11 worden een zeer vernvakelyke Buytenplaats, geleegen onder den Ambagte van Leydeidorp, tuflehen de Zyle-en Heere-Pooit even buyten dt teydeir, aan de Stads Cingel, alwaar dezelve twee ingangen heeft, hebbende agter een extr. ftaaye uytzigt na vetfeheide Dorpen, over de Wt dén, de Zyl. het Sweyland, tot in de Meet, en zelfs tot de Stad Haatlem toet zynde de voorfz. Plaats voorzien met een nieuw, hegt en fterk ten Huys Tuynmans Wooning, Vistyke Vyver, Volieres, vetfeheide Fonteynen, zeer fchoone Heyningen of Scheerheggesen vetdete Cirr jft' al» Pattettei, Palmheyiiingen, Balufttades, Pedeftallen, Pyratniden zoo wel van Taxis als Palm, en verders met allerley foorten van Vrugth tn beplant 1 nagelaaten by wylen Juffr. de Wed. van Caspar Alenfoon iemand ondertufTchen eenige onderregtinge bcgeerende, adrefTeere zig tt liev «fen by de Notaris Gerard Wolff, of op de voorfz. Plaats by de Tuynman. we Marten Koelenburg en Pieter Onkelboet Makelaars, zullen op Maandag den 19 July, 's namiddags ten z uuren te Amfterdam, op den! ,v wendyk in de Witte Zwaan, verkopen een party van 200 vetfe zwaate Berlynfe Eeke Balken, lang van 40 a «4 voet leggende op 't Hikken1 d< land op 't End aan de M'oolenfteen-Wetf, en by de. Galge-Btug. tegt P. Onkelboer, J, en D. Bontekoning Makelaars, zullen op Maandag den 19 July, te Amfterdam in de Witte Zwaan op den Nicuwendyh I1" topen 40 Hamburger Balken, 300 Pruyffe Deelcn, van 2, 2 en 1 half a 3 en 1 half duym en van 32 a 38 voet nevens een gtoote paityifFl puyks ?óo Noordfe, Oofterfe, als andete Houtwaren. |n Johannes Staats co Louis Ftemyn Makelaars, zullen op Maandag den 19 July.'s namiddags ten 4 uuren, re Amfterdam in't Nieuwezyd'f w' ten Logement op de Haarlettimeidyk, verkopen een patty extra puyks puyk van jo a 60 Ceroenen bafchadigde en onbefehadigde Alikantfc Sac' da leggende op de Baangtagt, op den hoek van de dtiehoek-fttaat, in 't Pakhuvs dc Oliphanr. h'11 Johannes Staats en Jan Blok Adriaanfz Makelaars zullen op Maandag den 19 July 's namiddags ten 4 uuren, te Amfterdam in 'r Hij 8,1 ryds Heeren Logement op de Hsarlemmerdyk verkopen een patty extra puyks puyk van ;o a 60 Ceroenen befchadigde en onbefchadigdt ,,d kantfe Souda 5 leggende op de Brouwersgtagt, op het Pakhuys de Bontekrayen. Ps J. van Dyk, R. van den Heuvel, S. Jenaat, D.Tnyneman, P. L. Grymalla, en P. Volders Makelaars, als laft hebbende van Hunne Ptincip e" zullen crp Donderdag den 22, July, 's morgens ten 10 uuten, binnen Middelburg, in de Heiberg 't Schild van Vrankrvk, publicq met den Si: llt< aan de Meeftbiedencje ptefenteeren te verkopen een party van 4J0 a joo Oxhoofden Eflequebo Suyketen, en eenige Maraan. f7 David Raket en Willem Haring Makelaars, zullen op Donderdag den j Auguftus, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logemenr verkopt» l°' koftelyke Inboel, beftaande in Ledikanten met haar Behangfels, fraaye Beddens, Nooteboome Kabinetten, Kas, Tafels, Getridons, een dito lSCI celevn-kas op een voet, een Pars, een cierlyke Ebbenhoute petfpeöief Kabinet, vol Laden, met Schildpad ingeleid Spiegels met vergulden dg' Glazen en Olyve Lyften, beklcede en gladde Stoelen een ftaand Otlogie, dat 12 dagen loopt een Clavecimbaal een fchoone paitygetm en ongemaakte Lvwaaten, een nette Luyetmand, koftelyke Vrouwe Klederen &c. nevens een patty eutieufe Ktaak-Fotceleynen, Juweelen 'Vc maakt Goud- en Zilvetwetk alles nagelaaten by wylen Ambtofio» Perling daags te vooren te zien Fo By B. Lakeman Boekverkoper te Amfterdam aan de Nieuwe Ketk over dc Molfteeg, is gedrukt en word uytgegeeven Formula Cor.fenfet Voorfehtift van oveteenkomfte van de Getefotmeerde Zwitfets, aangaande df leet van de algemeene Genade, aankleven van dien, en eem« ilc dete Artykelen, met aanmerkingen over het zelve vermeerdertuyt het Latyo.cn Frans vertaaltBy dezelve zal ook binnen een dag of 1,0 uytkomen het Kabinet de natuutlyke Hiftotien WetenfchappenKonden en Handwétken, voot de Maand Maart tot July 1722 8. en zt» l"" noch eenige wéinige compleere Exemplaaren van 't begin af tot nu toe by hem te hekomen, als ook aparte Stukken groot en klein Papier. xl< Jan vau B-iemen, nn woonendé fe Levden op hef Uytiegtfe Veer, maakt bekert dat hy zedetd eenige Jaaren hetwaards vede lekke Keltic Regenbakken hoe lek die ook witen heeft digt gemaakt, en bied zich aan, den geen* die daat meede zyn geincommodcerd tot genot? s lielpen, goed of geen Geld. 6 6 HL Te Leyden by FELIX DE KLOPPER, op1 de Breedcllraat over het Stadhu)^. Den 14 July 1 yi$.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2