des Komngi ie Vetfailles by de kop te vatten om dat hy geboot ge- houder. heeft tegen dé brdtes van de Koning, die hem geiaft had deAu-( dientieft óp de gehelde dagen te Meudon té konten houden. De tjd wannéér de Koning te Vetfailles te tug zal komen is noch niet vaftge- j field om dit zyn Maft. eenige dagen te Rambonillet by de Graaf van j Touioiiée Uaa; door te biengen en men verzeketd dat zich de Ko- j haaien. De Vergadeting der Geeftelykheid ftaat den 15 Auguftus aan ftaande te eindigen die Hceren hébben tot noch toé niéts van belang verligt ten r.y mén de Dan Orauit van agt Millioenen aan de Koning in plaats Van 40 Millioenen in Liquidatien daar voot necmen wilde. De Msiqttis de Canillae die voor écnige tyd op zyn Landgoederen in Auvetgt.e is gebannen, daar by om zyn Ziekte niet geweeft is, maar wel te Blots,'t geen de Koning hem op het verzoek der Henoginne van Or leans had toegedaan, bevind zich tegenwoordig re Vier) 't welk hy ge- kogt heeft en daar hy met ktagt doed arbeiden dien Heer heeft zyn Maiquilaat gegeven aan de Zoon van de Graaf de Cadillac, Comman dant der Miisquettaires, die 19 Jaren oud is, op conditie dat by niet zal trouwen. De Marquis de Toutnebte, die eén Standaatt had in de Schot- fe Gendarmes, en dat Ampt kortelings vetkogt heeft, is dezer dagen in den ouderdom van omtrent 3d jaaren geftorven hy was ongetrouw! en zeet ryk, en heeft by Teftament gemaakt aan den Hetrog van Harcourt ïao duyzenc Livtes, 1 duyz. aan des Henogs iufter, nevens vetfeheide Legaaren aan zyne Domeftiquen en aan den Atmen. Madame Bettrand, Huysvrouwe van een Procureur voor 't Parlement die veeliyds met op- flygingen van Dampen in de Hetlenen gehinderd was, waar voor zy zig van Baden bedienden, kwam dezer dagen moeder naakt uyt dezelve, en wierp zlg van de derde Verdieping dsor een Venfter Op de Straat daar zy dood bleef. De laafte Brieven van Lions welke confitmeeten het vermoorden van de Scherpregter en zyn Huysvrouw aldaar, melden dat de Zydens en Stoffen wat in prys waren gedaald op her gertigt dat de Èeldfpecien metkelyk verminderd honden te worden. Van Sens word I gefchteeven dat daar zoo zwaare en menigvuldige Hagel gevallen was dat alle deWyngaarden van dar Canton bedorven waten, en dat zy zon der het fleunfel der Staaken alle in (lukken in de grond en die Braak gebleven zouw zyn i een Vrouw in een daar omtrent gelegen Dotp had haar Man vermoord. De Brieven van Charaudun meiden dat niet meer als 30 Kuyzen door hetVnur onbefchadigd waren overgebleven, en daar verder alles verbrand was. De Zee-hond daar voot hêen van gefproken is welke aan de Koning vereerd was, is van Meudon naar de Menagerie gebragt, om dat dit Dier in weerwil van die geen welke zyn Majeft. rot behoeder van 't zelve geheld had geduutig oyt de Kom kwam en het Gras daar om heên af at. Een Deurwaarder van 'r Charelet heeft de domheid gehad de Poft-Chaife des Henogs van Richelieu van zyn Landgoederen komende te arrefteeien op het verzoek van een Sloot- tnaker, aan wien dien Heer eenig Geld fcbuldig was. Men meend'dar de zes Commizen van de Liquidatien welke gevangen ayn, deeze week hunne Senrenrien zullen krygen haare zaaken, nochte die van de Heet de la Jonehere, (laan niet wet. De Aftien zyn fojo, en dc Liquidatien tj Livr. De Engelfen Heer Sully, die biet het flinger-Horlogie in een ntyiier vorige gemeld, heeft overgebragt, en't zelve aan den Koning, den Hertog van Otleans, en andere Hceren van 'r Hof vertoond heeft per- milUt van zyn Majt. bekomen om dat Knnftftuk aan 't Gemeen te Da ten zien waarom het van 's morgens ten S tot 's avonds 9 unren in 't Éaleys van Savoyen ,in de fitaat Totunon voor een Livte ieder Peifoon kan bezigtigd wotden zoo als door zeer veel Nieuwsgierigen gedaan word het zelve fpecld verfebeide kundige Airen van keurlyke Compozi tie het Orgel, de Fluyt.en de Flajolet word daar mede, 't zy alleen ofte in Conceit, zoo delicaat en gezwind getrafteerd als eenig Muzicant doen kan en bootft na de Wildzang der Vogelen met zoo veel overeen kom!}', dat de Natuur op 't gehoor niet ondcrfcheyden kan wotden; het zelve toond de Veranderingen der Globes, de lengte, het verlangen en veikótten van ieder dag en nagr, en op de Ecliptica dc Plaatfen daar de Zon op en onder gaat alle de plaatfeit der vafle Sterren in der zeiver Mtddellyn, het waffchen en afnemen van de Maan, de dag van deMaand, die van de Week, en de figuur van elks-PPancet en toond ook aan wan neer het Ty 't hoogft is in de voornaamfte Zeehavenen van Europa, Ij m b hi e*iiz«gt jo mylen «n hét Hóf éo o8fe van Ïeït« St*4 te blyvM» gééft v„'NÊDERLANDE N. kan ieder grooiè vetwoadering om dat mén de ootiaak van zyn onge-r a M STERDAM de„ 7 July. Het Ooftindifeh Retoutfchip eergifl, A' trade niet weet. Men heeft een MomtQrie gepubliceerd om kér.r.ts t«;fn |n ^iahen gekomen, is BeiHvelt gCnaamt. In de Oofti.ee is* hebben van eenigè Piitlcoliêien welke Geldfpecien vervoerden^ en in hk.ïei> het van Thomas Marlighal, van Sr. übes naar Riga g,„t èen Plaats i mylen van deze Stad, twee Petfooneh vermootd hebben die j T£ Livo,no 7yn verlcheide Scheepen van Matfeillicn geairivt*,( hen vètvolgden, en bèyèl hadden om haar te afrefteeren zoo dia zy aan - j a]s jofep|,^u<iiei en Jofeph Langlade in 13 dagen van Algic„ gekomen zoftdêo zyn met de Goude Louifen welke zy vervoerden om al£ dej,c Sthjepen v.jn Jaar vemokken, waten door die Rovers (we|| hetftetfrpcld te woi'den. Den Raad heeft oidte gegeven om de f locuteurm,.dl aJ,e jn Zee w?ienj n0CJ, geen PiyMn opgebtagt j en de LevrJ niiddejtn'bleven 'ét fchaats. Gemelde Kapt. Langlade was 8 uuren', f Vu verttek by een Algietfe Rover van 34 St. geweeft die zyn Fokt Maft gebroken zynde, zonder Ptyfen naar buys zeylde welke hem bi rigt had dat hy 3 dagen geleden, in 't Naauw van de Straat doot Ston van een ander Roolfchip was gefcheiden, dat ook veel lebade bekomt zouw hebben. Vat, Livoino was een Batk naar Algiers vertrokken ,t onden. Van Bilb, i ReviH-a-, van k. Finis Terra doot tw, zwaate Algietfe Rovers zouw genomen, en hy nevens zy'n Volk meti Boot aan Land gevlugt zyn maat van de andere Schecpen tr.ct hi van daat naai Bilbao veittokken, tvoid geen gewag gemaakt. Te Crux in Baibatyen zyn geariiveerd Jacob van de Raade van Canatict en den zi Mcy de Margariet-Sloep Kapt. Reawitt van biet en Gibi^' y tar aau de Kaap Francois (daar het Schip de Alexander Kapt. Tilf naar Havre de Grace zeyltee legt) Kapt. Gitaudeau van Rochellcji Rouaan Jacob Douwes van hier, en Matten Jottkes van de Elfte s( (s cheile (van waar het Schip 1'Aurora Kapt. Druway naat Mattinico v# -t nokken was) Roelof Jar.flénen noch een Schip van hier en de Ma# rfe te Eourdeaux het Schip la Reine dis Anges Kapt. la Rochel van St ki rm mingo, Kapt. Etienne Bonneau van Mattirjco 8cc. 5 te Gefièlen Schi» Wïlléins van Waasbetgen die weet naar Dautzig zeyltéd legt te Ai y 0 Pietet Getr. de Jong van hier en in Zeeland Adr. van den Graaf ij ei Suriname. Van Londen is vertrokken Jacob Janfl'enen te Nieliwpca ret was onder zeyl Willem Prins, beide hetwaards moetende. Te Falmo» aai zyn ingelopen en leggen weêr z.eyltéé Pieter Coin. Bootvan hiet nu [n de Batbiesjes, en Thys Mart., Pieter Klok 8cc. naar Vrankryk gaanifoeg De Cours van de WISSEL ts heden op Madrid 94. Bilbao 93. Ka4 ue 119 en vierde a half. Sevilien 11S. Lisbon 4$ en 1 half. Vcnetiiwa S3 en 1 half. Livorno 90 a 90 en 1 vierde. Genua 92 en j agtfte. Lor itt den 34 Sch. 10, Parys opzlgr 39 a 3S en 7 agtfte. Francfort coutulat 27 en 1 half Ryksd. Breflau 36 en 9 zeft. St. Dantzig 278 P. gi. Hastni burg 32 en 9 zeft. St. Antwerpen 1 en 1 agtfte per C. Gent 1 en j a; jdc fte, Btufiel 1 en t vierde a 1 agtfte. Zeeland 3 vierde. Rotterd. 3 zd at De Agio van de Bank 4 en 7 agtfte a 5. De Aöien van de O. 1. C. it end 666, W. I. C. 91 en 1 half. Subfct. 875. De Eng. Bank 117 en 1 vit (ui de, O. 1. C. 134 en 1 half, Z. Z. 101 en 1 half, UTRECHT den 8 July, Op Heden is hier de Trekking der tw« Clafife van de zeven en een half Millioen Lotery begonnen, welke gi Clafte bellaar uyt 2500 Pryzen en g;oo Premien, te fameD beloopi viet honderd fesencagtig duyzend Guldens. "s GRAVENHAGE den 8 July. De Heeren Staaten van Holland Weft-Ftiefland zyn heden na gehoudene Befoignes weder yesgadeid; lift weeft. Men verzeketd dat haat £d. Gtoot Mog, morgen deRaadstw tü plaats in den hoogen Raad en eenige Militaire Charges zullen vei; n K ven. Gifteren morgen is de Generaal Graaf Hompefch uyt zyn Gou i n m percent te 's Hettogenbofch hier aangekomen, en by eeriige Heeieni KI de Regeeting geweeft. De Generaal Major Gtavefteyn bevind zigmi 111 alhier. De Heer Rumph Rezident wegens dezen Staat aan 't Zwm ooi Hof, is met deszelfs Gemaalinne van Amfterdam hier weêr .te rug komen en de Prins v<.n Nafi'au Ziegen van de IToreflanffe Branche hier mede gearriveerd, Heden was de Heer Chamberie, waarnemeiiód zaaken wegens de Kroon Vrankryk by dezen Staat, wederom by eet: Heeren van de Regeering. Volgens de Brieven van zeer goedeihand her Franfle Hóf, dat zig tegenwoordig té Meitdori ophoud bevind ti de Katdtnaal eetfte Minifter du Bois eenigfinrs beter van zyn indispi tie zyn ongemak beftonó in een p^nlyke Watetlooziiig 't geen de Kootts eenige maaien verodrzaakt had. of (kil Ita; ■k 1 jy' ■fel il v Bi (lev - ion AMSTERDAM den 8 July. In de Pillau zyn gearriveerd Ole '"JaiJ ]e Bronbeek, Niels Madfon, Paul Paulenfe, Corn.Heiman, en Ditk Geil !1( te Riga Heert Jacobfe Bakket van Stokhoim en pp de Réd de Sein |gre] pen van de Schippets Spits Peereboom en Lnvtje Bofch vitn hiet j jry Dantzig Jelle Enkes van Stokhoim Com. Geerkens Jacob Donvtt Gcrrit Dikkers, Corn. Janfl'en, Jacob en Jan Tiebbes, Pieter Branché Pierer Jelles, Pieter Velt Scc. zoo van hier als andere Flaatfen. UytiüR Pillau zyn vemokken Michiel Netzel en Mtchiel Goodfchalk en *1 1. Riga Jouke Pier. 'Bfouwer herwaatds. ïn Teffel is niets gepafi'eett :o Ha is in de Maas ofte in deze Stad uyt Groenland geen tyding. fcKo Word bekent gemaakt dat te Londen verloten is een vierkante Brilliant Diamant, van een fchoone geelagtige Coulenr, zyndc zityver en len cn dig, weegende omtrent 14 Gteyn die dezelve mogt aan geprezent«tt worden om te verpanden ofte te verkopengeliefd dte aan te houden, 'i1, daat van kennis te geven aan Elias en Ifaac de Mattos te Amfterdam, zal iao Guldens tot een vereering genieten. llpi£ Jacob vander Houve, Kornelis Vetlinde, Jacobus Boog en Ditk Diffelwëtf Makelaars, zullen op Dingsdag den 7 j July, 's avonds teil 6 uuii ,,m< binnen Rotterdam,-tn de Herberg de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading puyks puyk Vcrginy Bladeren Baay-Tabak benevens een pii n extra puyke Londenfe Swierlented-Tabaken dat by Kavelingen, zoo als die genommert zullen leggen in de Boomtjes in de Pakhuyzen van Heeren Jacob Senferf en Zoon. Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaats, zullen op Woensdag den 14 July, 's avonds ten 6 uurén, te Amfterdam in deDykftraat in cfeOt j,A] Burg, verkopen e«n party extra puyks puyk nieuwe Varinas-Tabak leggende op de Joode Houtmarkt, onder 't buys van de Heeién Elias eh M [n nuel dc Crafto Junior, en op de nieowe Heeregragt over de Plantagieonder 't huys van de Heer Gabriel Alvares Cores. J(1g Op Zarutdag den 17 J-uly 1723, des avonds ten s uuren, zal in liet Heeren Logement aan den Burg binnen Levdën, pubticq geveilt en verlto wotden een zeer vermakelyke Buytenplaats, geleegen onder den Ambagté van Leydétdorp, ttiffchen de Zyie- en Heerë-Footr even'buytén de St Leydrn, aan de Stads Cingel, alwaar dezelve twee ingangen heeft, hebbende agter een exrr. fraayeuytzigr n« vetfeheide Dflipen, over dé Weyb n den, de Zy!, het Sweyland, tot in de Meer, en zelfs tor de Stad Haatlem toezynde de voorfz. Plaats voorzien met een nieuw, hegt en fterk Hl ren Huys Tuyumans Wooning, Visryke Vyver, Volieres, vetfeheide Fontevnen, zeer fchoone Heyningen of Scheerhegges en verdere Cieradi 0 als Parterres, Palmheyningen, Baluftrades, Pedeftallen, Prramiden zoo wél van Taxis als Palm, en verders met allerlty foerrren één Vrugfboffl beplant nagelaaten by wylen Juffr. de Wed. van Caspar Alenfoon iemand ondertuffchen eenige onderregtingebegeerfcnde, adrefleere zig te Lt den bv de Notaris Gerard Wolff, of op de vootfz. Plaats by de Tnynman. I>s Mr. Thomas Angelhome Ghirurgyn Operateur en Brenkmeefter te Amfterdam op de Spiegelgragt in de Witre Zon, oiaakr bekent dat do hem ts tiytgevonden eene Philofophifche Mercutius, dewelke zyn werking doed ponder qnylen, noch eenige ar.dere oniróe rnis te veroOrzaake zoo dat dezelve onbefchroomt van zwangere Vrouwen en jonge Kindcten mag gebrttykt wórden p zynde gefecondèert van myn Edfentie en t 0jCr -xir Anfivene.-ea wordende door deszelfs gebruik, op een zekere en gemakkeTyke wyze geneezeri alle foorren vai Venus-Ziekten en Accidemi jj^ hoe verouderd of kwaadaardig die ook zyn, zonder dat iemand zich van zyne affaires of omfuegang met Menfchen hoeft te abfenteeren bt teulandfe Patiënten kotinen doot de vootfz. Mcdicynen zich zelfs helpen, mits zy alvdorens my net berigt van haate OngemakkeU gecven ;t cnn zv dat eenige Accidenten, die myn dagelyks opzigt en evgen behandeling vereyfeheo, zulks beletten voor zulke heb ik in myn Huys vetfchi [f( ce Kamers jrcreet, om iedA daar in na zyn fatfoen te logeeren, ren eynde deszelfs geneezingeen op dat een ieder van de voorfz. Gereesrrid' 1 len haar hetlzaame werking mag vetzeketr zyn, willen wy (dc Patiënten alvoorens ondetzogt hebbende) haare genezinge niet alleen voorzeil maar tor volkome getuftbeid dezelve by accoord aanoeemen door de vootfz. Medicynen worden ook geneez.en meeft alle de zon genaamde! ij genccslyke Ziektens en Accidenten, te veel om hiet te notecrenonvermogende Lu'yden met eenige defperate Ongemakken bezet, konnen (n my om niet geholpen worden, mits zy geen Venus-Ziekte hebben. Te Leyden by FELIX DE K L O PP ER"op de Breedeftra.it over het Stadhuys. Den p July 17*3. «bi uitier Cn j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2