M LEYDSE et A«. '7Ly N* Si Vrydagfe Courant. I K A. A F R r I T A L I E N. POOLEN, PRUYSSEN, enz. 7WITZERLAN D. Duytsland en d'aangrenzende Ryken. V R A N K R Y K. tl kt, n,4 ALTHA den eetften Juny. Twee onzer Scheepen hebben een Turks Rooffchip en iz Saiken genomen, en die alle in de Ha ven re Marfa Muchet opgebragt men heeft hier geen geheu gen zulke groote Pryfen veroverd te hebben z»o ten opzigte n'd' wn de meenigte en gegoede Slaven als de ongemeene keftelyke Goe- kren en Koopwaren welke in dezelve gevonden wordenen nien houwd nor zeker dat des Grootmeeftets portie van den Buyt meer als zooooo tukken van Agten bedragen zal. Veimids de advizen van Konftanti- opolen eenpartg verzekeren dat de Forte haare toctuftingen ten Ootlog nfj if fchort, (laan de Ridders wcike hiet gekomen waien om dit Eyland te icfchemien, wedet naat derzelver vetblyfplaatfen tc tug te keeren. Door |a,Be gicore aanhoudende Dioogte, woid de Hitte hier onverdtaaglyk. arfci ua?ELS den ij Jttny. Zaturdag Feeft van St. Jan Neopomiceno, !iieefr den Viceroy Koning], Kapelle gehouden in de Kerk der Minder- 11 Cfcioeders. Zondag motgen heeft de Heer Francois Vincenti Refident der 11 sfeepublicq van Venetien, Audiëntie van affcheid by de Onderkoning ge glad men ziet de Heer Bttfincllo die in zyn plaats dat Ampt komt waat- "iifiieiren, hier alle uuren te gemoet. Het tunwe Wedet met geduurige in- •allcn van Regen en Koude, waar door de Aatdv-tugten bereids voor het ootfte gedeelte bedorven zyn, blyft hiet noch al aanhouden waaiom ie Viceroy oidre gegeven heeft in alle de Keiken dezer Stad byzondete ebeeden te doen, om aangenaam Weder van den Hemel te verwerven, e Scherpregter deezer Stad, voor eenige tyd met grof fpeelen veel ver loten, en uyt wanhoop het Beeltenis van de LieveVrouw 't geen op een utit gefchildetd was, met een Mes gefneden en geheel onkenbaar ge takt hebbende is daai over gecondemneerd om gehangen te worden. >nf;j ROMEN den iy Juny. De Kardinaal Otighi Zatutdag van 't bezig- 'owigen zyn's Bisdoms Porto in deze Stad gekeerd zynde, ging by de Paus liter Audiëntie, om affcheid van zyn H. te nemen waai op zyn Emin. Niondag naar deszelfs Aatdsbisdom van Benevento vertrokken is. Die iclve dag begaf zig de Kardinaal Ottoboni naar Ovieto, om verder naar oictto te gaan, daar hy aan de H. Maget zal fchenken een uyttermate aay geüguurd Tapyt, waai van de berugte Rafael Utbino de teekening tmaakt heeft. Het Weedei blyf: hier geduurig regenagtig en kouthet ;een aan deViugten onnoemelyke fchaadt veroorzaakt, waaiom den H. ader Aflaat vetleend heeft aan alle den geenen welke een der 3 Hoofd- ;ttken dezer Stad zullen komen bezoeken en den Hemel om aange naam Weedei bidden hebbende zyn H. om vooibeeldelyk te zyn, Zon; dag zelve de Kerk van Matia Maggiore bezogt. Maandag is de Plin- ttff'e van Baden als mede Don Thomas Nunes Flores Auditeur van de C Rota wegens Caftilïen in deezc Stad gearriveerd de eerfte uyt Duyts- ïtud, en den ander uyt Spanjen, Dingsdag is de Prins Caraccioli met de Tiincefle Wed. zyn Moeder hier te iijg gekomen. Woensdag heeft de Paus van verfclieyde Abdyen in het Koningryk Napels gedisponeerd; en ftlrr zeiver tyd veele Penfioenen in het Milanees gegeven. Dondeidag na- (1. F middag heeft de Kardinaal Kamerling de derde Zoon van zyn Broeder tvëe Prins Don Carlos Albani, gedoopt in de Koningl. Kapelle des Rid- teliMcrs van St. Joris die nevens de Princefle zyn Gemaalinne Peeter en ifdüitetet over Het Kind geflaan en aan 't zel ve negen Naamen gegeven lesjbebben waar van de eerde Clement is. Gideren morgen gaf de Faus iit, lïtr. Audiëntie aan den Ambafladeur van Portugal en vervolgens aan 0 II die van Maltha. Men heeft op bevel van het Tribunal van *t St. Officie in de Gevangenifle geworpen de Broeder van TanafiBoekdrukker, welke 1 klchuldigd word dat hy bezorgt heeft het drukken van eenige Boeken dietegens de Religie der Roomfe Ketk dtyden 3 en om het Gemeen te meer ie overtuygen dat zyne zaaken waarlyk Crimineel zyn, heeft de H. 4oftr,quizitie geen zwaarigheid gemaakt het geiugt te doen loopen dat hy itu'cco Boek drukt van de Negromancie: maar nademaal men geen Exenz- SoJflaaren vind van dat gepretendeerde Traftaat en men gevolglyk niet d.Iwcet waar aan zyn Misdaad vafl te maken is zoekt deezc H. Vergade- onplinge middel om eenige voor den dag te brengen welke na waarheid ge- rkyajyken zederd is op dit geval in.deze Stad een getugt verfpreid, dat dit nsiigepretendcerde Boek van Negromancie, het tegenwoordige fecreeteGou- 1 ver neme nr van 'r Roomfe Hof aangaat en voor Titul heeft Politico- mjlUgia Curi* \omamtindien dit zoo is, moet men zig niet verwonderen [i.(jdtar Exemplaaien van te vinden. Dezer dagen heeft men in deze Stad 'enTreutfpel gezien waar van de Afteurs waren de "Romcynfc Stminari- 7j3^'»ofte Kweekelingen en de Geeftelyken van het Kweekfchool van St. iCltment het geval dezer Tweefpalt is over een oude Queftie, welk van n> deze twee het oudfte College is. De eerftgemelde vielen de andere in de onpeilbare Straat met de uyterfte vuutigheid aan zonder dat iemand van iqi#eu eenige de allerminfte lafhartigheid deed blyken 't geen fommige willen expteflelyk gedaan te zyn om dat men haat des te eerder zouw Vnjkomen fcheyden maar by andere gezegt word te zvn gefchied om aan geheele Stad te toonen, dat fchoon zy geen Theologife fluytreedenen „«jfunnen voorbrengen het haar niet manqueerd om Vuyftftagen te pro- duceeten, welk laafte waarfchynlykft is, veimits zy de Clementinen ge- noodzaakt hebben toeteftemmen dat haat Collegie meet als to Jaaten fl„ tttdet als dat van St. Clement is geftigt geweeft het verlies der Over- ,[{J»onnene is zeer groot en 't Slagveld met een groote meenigte Faruy- «tn, Hoeden Panden van Rokken, aan ftukken gereete Beffen en een tan 't Hoofd gefchctird Oor bezaaid geweeft. Ondertuffchen heeft de kegeering de Belhamels der beyde Pariyen in Arreft doen nemen en men zal wel haaft zien aan wie de Paus de eer der overwinning zal 1{!( lotwyzen men meend dat hy alzoo wel als zyn Vootzaar voot de Ro- mcynfe Seminariften geporteerd zal zyn doch indien hy oordeeld uyt tDoroordeel zal men gewiflelyk de uytfpraak van Pascjmn en Marforio motten afwagten die geen Menfch terWaeteld verfchonen. Men is hiet 111 'lgemeene vreugde om dat het gifteren en heden ftaaiWeder gemaakt ''"'■i 't geen men aan de kragt dei Gebeeden toefchtyfr. W1LAAN den td Juny. Dingsdag avond als wanneet aan het Huys t'n Doftor Cambiati Gezelfchap was, geviel het dat de Kapt. Butllati ®et des Dofteis Huysvtouw op de Kaatt fpeeldeen zuiles continueer den tot dat het geheele Gezelfchap gefcftélden was, vradrom de Man d»« wyl het al laat was geworden zyn Httysvrouw aan 't Oor zeide uyt te fcheiden en gemelde Kapt, te ontlfaandoch de Vrouw gehoorfaamde niét, maartrad eenige tyd daar na in 't Vertrek van haar Man die mee nedde dat de Kapt. al Vertrokken waszich beklaagden aan zyn Vtonw dat zy niet prompt gehootfaamd had, waarop gem. Kapt. zich naby ile Kamer gefield en gehoord hebbende dat de Man zycVroüw beiilpte, een Piftool loflen op den Doftor, die daar door ineen zynet Armen gekwelt wierd, waat na hy zig met de vlugt (alveerde 5 dog de Rcgeeting maakt hem een ftteng Pioces, en het gerugt loopt dat gcm. Kapt. in 't Gebied van Tarma geatteftaerd zouw zyn op de aandringende verroeken welke onze Regeering aan den Hertog van Parma gedaan heeft. In deze week zyn hiet viet Menichen zeet fchiclyk geftótvcn 't geen gtootc ontfiele tenis veroorzaakt. GENUA den 19 Juny. Dingsdag morgen is de Kapt, onzer Galcyeo met de Kardinaal Beluga van hief vertrokken, om zyn Emin. naat Alt eanten ovet te brengen. De Heet Herera is hiervan Romen gearriveeid, om naar Spanjen te vertrekken, daar hy bezit gaat nemen van zyn Bis dom van Siguenza. VENETIEN den 16 Juny. Maandag morgen is de Heer Gritti nieuwe Bayle te Konfianrtnopolen, met het Ootloglcbip de Kroon detwaards in Zee gefteeken. Uyt de Levant zyn hier verlcheide Scheepen geainveerdj met dezelve heeft men ryding dat de Cargazoenen der zeven Saiquen welke de Malthefets van de Turken genomen hebben, treer xls een MiP- lioen Stukken van Achten waaidig zyn. Dondeidag beeft den Doge we^ gens het Feeft van St. Jan, Kapelle gehouden in de Kerk van St. Marcus, en gtfleren wegens Sr. Marcus verfchyning. De Heer Lucius Riva is doox de grooten Raad tot Provediteut van Corfu benoemd. Meo heeft zedetd eenige dagen in ons Atfenaal 44 Metale ft ukken Kanon gegooien, welke ;o pond Tzer fchietcn, en dezelve zyn alle heel wel uytgevallen. Van Padua heeft men dat de Kardinaal Batbarigodaar Donderdag avond uyt zyn Abdye van St. Zeno op de volgende wyze aangekomen was zyn Emin, kwam dooi de Pooit van 't H. Kroys met twee zynet Kaïuficn met zes Paarden ontmoet geweeft zynde door twee Karollen ook met zes Paarden van de Patriarch van Venetien en de Procurateur Gradeni- go in de Stad gekomen en door een groote menigte andeie Koctfen van den Adel aldaar verzeid zynde begaf zich de Kardinaal naar 4c Kerk van St. Anthony, welke geheel veiligr en piagtig met Cieraden be hangen was van daai ging zyn Emin. naar deszelfs Biflchoplyk Pui eis, dat meede geïllumineerd was, en daar hy de Vizite van al den Adel dier Stad ontfing de volgende morgen gaf de Magifttaat en Corps Vizite aan gem. Kardinaal, welke die namiddag de Hoofdkerk aldaar bezogt. WARSCHAU den 23 Jony. Men blyft zich vleyen dat de Koning voor het eindigen dezer Maand hier zal komen. Men maakt het Pakyr van Sendomrr gereet, om daar de Gtavinnês Oginski te lcrgeeten, en ge- duutende haar vetblyf alhiet op zyn Majts. koffen te onthaaleo. P4 Kevzerl. Rezident'heeft ordre te verklaaten dat de Regeering van Bres- lau de Goederen die de Abdye van 't Faradys in Sfiefïen bezit heeft doen in beflag nemen om dat den Abt nalatig geweeft is het Leen te verheffen, en de Leenheer na gewoonte te erkennen maat dewy! de Ko ning bier over aan 't Keyzetl. Hof gefehteeven heefttwyfeld men niet of deeze zaak zal wel in der minne afgedaan worden. Men arbeid ook om de opgekomen verfchiflen tufichen de oppcr-Genetaal van de Kroon en de Faiatin van Kiovien wegens hunne Grensfcheydir.gen door de tufTchenkomft der Palatins van Podolien en Plosko, als mede de onder- Generaal van de Kroon by te leggen en men tragt de Poolen fd doen begrvpen dat het van haar belang is alzóo wel als vsn dat der geheele Chriftenheid zig tegen de ovtbteyding van der Tinken Gebied te ftel,- !en, om dat zy te ontfscheljk zouden wotden by aldieu Perlïen san k« Ottomannife Ryk fynsbaar wietd. GENEVE den cetften July. De Marquis van Blandford Kleinzoon van wylen den Hettog van Matlboroug, die eenige tyd te Romen.is ge; weeft is (lier te rug gekomen. Het vertrek van de Luthetfe Predikant Pafx naar Saxen, daar hy te' tug geroepen is heeft de Inwooriders.deze? Stad moeilyk gevallen onaangezien men in 't algemeen overrnygt i« dat hy de vereeniging det Proteflanten daar kragtig Zal helpen bevorde ren de Magiftraat alhier beeft hem met een Goude Penning, 40 Pi0i- leiren waardig, hefchonken. Van Lions word gefehteeven, dat zes Die ven en Moordenaars in 't Huys van den Scherpregter gebroken zynde hem levend gerabraakt, zynVronw opgehangen, en vervolgens alles v.ar zy van eenige waarde in 't Huys vonden, mede genomen hadden. BON den s July. Onze Keurvorft is zederd de herftdlting zjfner on» paslykheid noch niet in 't Fnblicq vetfeheenen. Hier is een gerugt dat de Keyzer aan het Kapittel dei Hoofdkerk te Luik gefchreveo.en 't zel ve vetzogt zouw hebben om ten ipoedigffe tot het verkiezen e'ener Ga- adjutcut tot dat Bisdom- te treeden, en de Biffchop van Munftet daai toe te verheffen. KEULEN den July. Eetgifteten heeft de Wey-BifTchap van dit Aatds-Stift, deWev-Biffchop van Hildersheim in de Ketk der Paters Do minicanen met de gewoone plegtigheden ingeweyd waai oj> hy «Je vol gende dag naar ?yn Rezidentie-plaats te tug gekeerd is. Gifteten «oor middag hebben de BurgermeefteictV Krufft cu van Hetwcgh hunne Re- geeting aangevangen. PAR.YS den z July. Als wadneer de Koning eetgifteten in 't Bofch van Boulogne op de Hatte-jagt was, en een Hatt gevangen wietd, waren de meeftc Heeten en Dames van het Hofdam tegeuwomdig. Volgens de advizen van Meudon, t-cvond zich de Kardinaal du Bois beter, waai om Men hoopr dat zyn Enfin. Dingsdag hier zal kdnnen komen, om a. h de Uytheemfe Minifters Audiëntie te geeven. Dat de Heer le Blanc S.- ctetaiis vZn Oorlog, gifteten esn gezegelde Blief bckomer. heeft die liem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1