NED F R L A N D E N. Te Leyden by F EI. 7 X DE KLOPPER, op de Breedeftraat lflc over hei Sradhuys. Den i July 1713. dei Je: An nu dat rtv«n itan zyn volkomen en fpoedige be,ftél1inij Jn gizondhfcid r'tti trènf doot het Maltees Trégal de Sr. Jan géndrtléri was ten Tui meet twyfeld.. Do, derdag is de Kcur-Beyerle geiievmé P.aad Kamei-itiyg rbet 14 Stukke» en 60 a 70 Man. Met de te Rochel ge.jpi heet en Vice-Rcvmons-Ducfuur de Baton v„n F.cybctg ie poft var. Scheepen de Kor.ir-.ginne Heller Kapt. Jappi, de Vreede CharltT Munchen hier aangekomen door iyn K. "V. D. htrw.«ards gezonden to, en Antönio Ghavet, alle van St. Domingo, had men d j ?ynde om nrondelyke óndetrigtinge van de toelland onzes Keurvosfts te 1 dat het Schip le Yainqueut mede van St. Domingo naai ViaJ erlangen. Viydag kwam hier de eerfte Miniftet en opper-Kamerheet des ueftineerd onbekwaam was verklaard om die reys te doeo t,l Stflchops van Münflei de Baron van Plcrtenburg om de Keurvoift in jSchip de Koning Salomon doot lekkagie zyr.Göederen aldaar ij naam van zyn ïrincipaa over zyn heifteiling iu gezondhctd te compli-ten ontladen. Het Spaans Schip van Ftancisco de Revilla en J h'.enteeien. j andere zyn van Kadix naar Bilbao vetttokken. - V R A N K. R Y K. 'e Cours van de WISSEL is heden op Madrid 94. Bilbao »ARTS den 15 |unv. De Graaf van Ligr.y Zoon van de' Hertog v*n aStfte- S"ilien Lisbo" e" 5 agttte. Veneri J Luxemburg die de laaftemaal als de Koning op de Ha„e-Ja«t was van half' LlV0In0 Gemla 2 e" 1 ha'f- Londen Sch" 8 en fcyn l'aaid is gevallen en hem bezeert had, be-v.nd z,g na twee Aderla- °tzx& V«'®C- F.lancf?" coutant en ringen bete,. Nademaai de., Abt Couturier door de Geeftelvkbeid ver-BieÜaa '6 en 1 hidf*' Dzntz.g 27* V. gr. Hamburg 32 e» koorcn is om den 28 Auguflus aartilaande voor baar de Lofreeden van t en 1 ag-fté per C. Gent I en t Tierde a S agrfte. den H. Anaufl.nuj re prediken is zulks een blyk d„r die Vergade.inge e" 5 a8,fte- Zeeland 3 *etde- Ro£t- zeft- Pe A6l° va" nog zoet dra niet fchcyden zal men verlangd te booten wat dezen Abt De A£t,en van de °- U C". z\n 66t' ,W- l" G' 1 half, H „y. zal zeggen op het (luk de, Genade waar van die Pater altyd een groot En8' Bank '"«".«de a 3 vierde, O. I. C. nj, Z. Z. Voo,(lander geweeft is zvr.de dit t'eer.emaal fttydig met het gevoelen 's GRAVENHAGE den July. Men heeft tydtng dat de Ko, der gccnen die tegenwoordig aan de Bulle Vnigenitm vérknogt zyn. Ma- Pnl>'flen °P h« ontfangen ccner Expreflevan zyn voorgenot*, dame de Lttnati is aan tie Kindérpokjens geftorven, gelyk mede de Zoon °mr de Generaal Graaf Hömpefch tn zyn Gouvernement te 's Ht A van de rtezideut Pottaildeeze Ztekte neemt hter veel Menfchen weg. bofch te bezoeken en vervolgens eer, keer naar Holland te fa „Bc Het gerttgt dat de Heer DeftoucKes welke de zaaken wegens deze Kroon atÊ"'e". weder naar Berlyn gekeert was men meer.d dat h. Met aan 't Hof van Groot-Btittannien waarneemt en die zig tegenwoordig 7?a ln. Paffam b>[de 14on,n8 van Groot-Bt.ttannicn te mi. hier bevind tot I.id de, FrarlTe Accademie zouw zyn aangefteld is hilUzen een Vi,lte z0"w aflegg"- Hagelyks pafleettn noch v« te voorbatig geweeft dog hy is oP de tang gelleld om een van de open- He,ercn ®«8«,and» z^ Gtoot-Bt.ttann.fe Majt. naarHtt «e, ilaande Flaatfen tn die betugteVergadering te bekomen dezen Heet die ^ol8en 3 weidende onder anoere eerfidaags meede van Londr, m door zyn werken onder de Geleerden hoog geagt word heeft onder an- Spaanfe £mb»3adeur Matqu.s de Santo Bueno, die detwa^ n0t dete de twee betugte Comedien gemaakt van /'/«gartW en tc Negligent* volêe,n- ,°Le Hfer Ghambene, vvaa.nemende de zaaken wegertvj ,inr Men merkt hier aan als een wonder in de hatuur dat een Dogter van Vra^r>' by dezen Staat, is by eentge Heeren van de Rcgccringf Ficv negen Jaaten in 't Ktaambedde is geleegen van een Zoon die welvaren- 8e'yh mede de Koninglyke Deenfe Miniftet de Heer Grets. Pt, 1 eci de is verfcheyde Grooren van dé beyde Sexen hebben de Moeder en her wot<* he 1 tins van Nallau-Ztegen van de Proteftantle Branche, t p Kind wezen zien men zal haar tn 't kott met kennilte van de weder- §emoet gezien. De Pointen van befchryvinge waar op de Heen nad zydfe Vrienden doen trouwen met een Jongeling van 13 Jaaren die zy 'en van blo"a"h en Weft-Fitefland aanftaande oensdag zul 'es 1 al zegt Vadei van bet Kind te zyn. Zeket Jongman door die van het Cha- "eren> lFn giuer avond afgezonden. (1gt «elet by Sententie gecondemneerd zynde om re worden gehangen om "amSTERDAM den 1 July. Te Nerva legt Aide,. Ippes h dat hy een Meys,e van negen Jaaren, w.en» Vader een Kok tn deze Stad )Ué Te retersb zyJ„ g7e,niïeetd Corn/jelles van hier, e, ,s. verferag, had, en van deze Sententie aan het Pariemem hebbende ge- Jslles Koningsbei6in; Rigï Klaas Wo,«rS vant appelleerd hebben d.e van 't gemelde Parlement de Sentent,e va» het Jan A yan |agen en de Mllalï Artm Janffe N;n Cliatelet veranderd en hem maat alleen gecondemneerd om een Jaar meJ j°n K1„ffe ^eek s en FeykeSi raulu( Ha.mcnle Ree., 1 p gevangen te blyven en dat hy ,n d.e tyd n.et andets als-Water zal mo- vei,rokken Getrit Will. Gull Mvndert Spvke, Ditk II gen drinken. De Pater Valette op bevel van de Kardmaa» du Bots nyt y je Job Auke Riske Jacob jonket/en Tietef Ja£. Krahb,.! Auvergne ,n deze Stad gekomen zynde aangefteld tot Secretatts.ge- deze s|ad j Lom „JMI Caleaux. en Schippet Meyer naat «taal der Congregatie van de Paters der Kriftelykel.eetl.ngcn: hy word e|) de wj|>w fjet_ BakRer Lammei/}otlsff> Wyb[4n, zyn onder de Geeftelykhe.d aangezien voor een der eerde Ptedikheeiea de- Co^ n f f ^jaMoki Jan Smtrh 8cc. Sch. Pietér SchoB, zer Eeuw en d.e boven dien veel bekwaamheden bez.t, Men heeft ry- Sl ubes naar de is den Jöny in de Hoofde Ike. ding dat door heb,Hemelsvuur omtrent de 300 Huyzen verbrand zyn.e ln ,f yii< binnen Cotn*sthiU met cn Jlve Vls „ft de Mi Chataudun als meede veele Lakenen Linnens, en andere Fabrtqnen. vi(Js en d; de y0, d(. Sch en m Mil De Boekverkoper la France van welke de Regeer,ngeer.Baal met ver- Teuiljs yi Douwes ,^lf)6Wll(e DirUs z n -En boode Boeken heeft aangehaald d.e hy van buy.en het Kon,ng,yk had lnft Jans 2»6Hend Verd Jac Gt0fIiev£lt £n T ha,f> Gdj doen komen hééft tig uyt mistrooft.ghbd met een Mes dr.e fteeken ,n houfJ 4n ba)f CotB. Ó.oenendyk Elke Corn. Paauw o. S, Da de Boift gegeven wait aan hy geftorVén ,s. De Patet van St. Servin dé- zet dagen overleden en begraveh zynde, is zyn Doöor en Oppaffer me de in die zelve week geftotven. Men hééft twee van de vier Schelmen agtérhaaldwelke dezer dagen uyt dé Conchetgeiie »yn gebtöoken. De Comtriiffatiffen in het AtfenaSl hebhert deze gehtele week gearbeid aan bet afdoen dei tas kén van eénige Kaffiers van de Bank daar het we) flegr mede ihogt aflooper, Meti wil dai de Bifichop vaii Laon Aards- biflehnp va, Rc-uaaii zal woideu, en dat de BiOchop van Nactestot het ïisdom van Laon t? 1 over gaan. Lolling 4 Infe Frederi'ks o Jan Jobs o, jacob Kok en 1 hut 1 N Fekkes 1 half, Corn, de Jong Symcn Slevoogt 4, Samnel Ut va( Hemme Teunisfe 1 half, Jan Roel. V.flet f en 1 "half, Hiddcmi r Daniel Dan. 1 half, Andries Will. 3 Geuit Mayer 6 en 1 half. '®'{l Ditkfe Snyker 4 en 1 half, Jacob Piet. Baats 3, Douwe Siewetsl, ïe™ Ktiek 4 en 1 half. Coin. Loors o, Tob. Bokhol, o, Jouke Hal, ^c' Hans Boekelman en C"rn. de Vries, ieder een, beide Hairlbiftgéi r c de gebleven Albert Prins eh Coin Bonk en yermift Hatmen R, 1 Jacob Ktabb. De bovengenoemde Commandeur Cotn. Schat is 1 Juny uyt de Stiaat Davids veitrokken met de Commandeui Tie, 'tn AMSTERDAM den 30 Juny, Van MclTïna heeft men, dat daar om- met 3 en 1 halve Vis naat de Maas gaande. De Ht.e Griit ^Agtbart Hteren Burgermteihren dev Stad. Ley den maken bekent dat de Kaas-Ma,kt in gemelde Stad op Dingsdag den «i Maand J",y. en vervolgens alle Jaaren op de tweede Dingsdag in dezelve Maand ral gehouden worden en de eerfte Maandag daar aan 1 de de Leerirrarfct 't geen voor her toekomende tot ieders natigt is dienende, en wel vootuamentlyk voot de Authems det Almanakken. D'. Diteftruren van de Commercie Comp. der Stad Middelburg in Zeeland zullen op Maandag die wezen zal den u July 1713 *s morg, ,e uuren, in haar Ed. Commercie op de Balans prezer.teéien publicq met den Stokke aan de meePtbiedcnde te verkopen een paity Cauqm jja eao, dito Hnyden, ledije Cetoenen, CanalTer Tabak, dito Coerenegro, Coetefecfe, en wat Snuyf-Tabak. Schot» en Kckmeefteren van de Kerke binnen Hoortwyk, adverteren een ygelyk dien het aangaat by dezen, dat zy op de Donderdagm TJ en az July dézes Jaars 1723, 's morgens van negen tot twaalf uuten, zullen vaceren tot het ovetboeken van alle de Gtaven in dezclv, gelcege» op poene van dubbeld regt voor die gcene welke op de voorfz. drie geftelde dagen in gebreeke zouden mogen blyven haare G te laten verbóeken. Deren Avond ten 6 uuren zynde Vrydag den 2 July zullen de Makelaars Michiel de Roode en Louis Fremvn te Atrvfletdam in de de Brakke Grond, verkopen een party extta puyks puyk van 26 Vaten Aleppo Gallen, en een patty van 2« Balen Provence Amandelen} li de de Amandelen en een gedeelte van de Gallen op de Heeregragt, over Myn GlaS loopt ras, tuflehen de Kotsjes- en Mölerfteegen, op he J huvs van de Hr. Schepen Graafland, en de overige Gallen op de Reyzersgiagt, over de Weftermaikt, in 'e Pakhuys van de Ht.Comm. Cc, e;j( Cornells Damtsfe, ordtnaris Deurwaarder van den Ed. Hove tn Hoogen Rade in Holland, zal op Zat'urdag den 3 July 1723, *s avond, uuten precys, ren huvze van Lambertus vander Baek, Cafteleyn in 't Heere Logement aan den Burg binnen Leyden, zonder interruptie,»» t ft aan van twee Heeren Schepenen Meefters der gemelde Stad, by Executie (om gereed Geld) verkopen een Los-Rente-Brief, zynde rot laftc a'n 't Gemeené Land van Holland ende Weft-Vrielland, ten Comptoiie van de Heer Ontfanger Generaal in *s Gtavcnhage, inhoudende een ie y Somma van vyf duyzend Guldensjegens 2 en 1 half per cento Intreft 's Jaars vry Geld ftaande op de naam van Theodora van Walk a Vrouwe van Arnhem, zynde in dato den eerften July i6ji> ende gefolieett 6175. "O Johannes Kofter en Lucas Snitkuet Makelaars, zullen op Maandag den 5 July 1723, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond ten pattv extra puyks puyk Levantfe Koffy Bootten 3 leggende als by-Noritie word aangewezen. P. Onkelboer, J. en D. Bontekoning -Makelaars zullen op Maandag den s July te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan 'rcl koopen 300 I.sngeznndfe en andere Maften van 7 a 10 palm en ongemeten 3 100 Hamburger Balken nevens een groote patty extta 0(11 JSoordfe, Oofteife, en andere Hourwaatcn. n Te Leyden bv Fitter tandtr 1a is met Privilegie gedrukt en te bekomen, G. J. 's Gravefandc, rhilofophiz Neutoniana: Inftitutiones, in ufi» !ai' Semieos, rz. cum figur. I'rrt Joh. Jac. Sebntthz.eri, Novem Itinera per Helvetia Alp,nas regiones fafta 1702 ufq. 1711 inclufive, fletrimii I taa dneii illxftrata, in Quarto 4 t all. Item Fjnfdem ^At&grit, Herbarium Diluvianum, Edirio Noviflima, dhpti auciiercum figiuis. Item H. Bm iz" 8c F. T^utfch de Glandulis, Quarto, hém I'Academie Uuiverlelle des Jeux, 12. 2 1'till, avec fig. ,0' Joh. Hoihout Boekverkoper te Rotierdam maakt alle Liefhebbeis der Bybclfe Geleedheid, en voornamentlyk de Boekverkopers bekeo' bv hem in *t kort onder de Pers gébragt zal worden in 't NederduytS, DLflertations ywi pemri/t [eruit de Prtlegomenet de CEeriture Sainte, par It Calr.tet *kyU?. Benedtfl. ALit de St. Leopold de Nancy. e,lc By Méfes Haasverberg, wonende re Rotterdam in 't Hollands Koffyhuys op de Beurs, worden verkogt en zyn te bekomen de volger.de E! g namentlyk de vermaarde Engelfe Purgcer-Elixir van Do&r. Daffy, Stoughrons zeer uvtnemende Maag Elixir George Catlyns Maag-Elis keer excellente Tinftuta Antinéfiirica van Doffr. Baggarr voor Steen en Graveel Mr. William Tippings Elixir voot Steen en Graveel, Pab be lixir de Monpellicr, 't En"els Purgeer Epzom-Zout, Dofti. Monro",gnons Or Potable, en Elixir voor zeer veele Qi,aaien, Hendrik van Lacdl Eflentie van Opium, EfTence van Amberer Elixir Proprietatisgeptepareetd door 't Sal Tartar",de nood',ge berichten tot het gfbruyk [n boven gemelde Elixirs, zyn daar meede tc bekomen. j0 Bv dito Haasverberg word mede een oer Contra-Boek gehouden van de mi trekkende Hollandfe Lotery daar een ieder zyn Loten tc' Ep zal konnen nazien als meede een Contra-Boek van de Uytregtfe Ptovinriale Lotery woedende ten zyr.en huyze meede noch hecle en qu"1 len in de laaflgenoemde uvtgegeven, r(j( De orvinele en heel beroemde NoUJndCe Stryilecdertals mede het kleine Zak-Leedert je van J. Fromdnt, door welkers behulp men met 7tt h'ig moeite (zonder Sreen, Oly, ofte Vogt") alle foorten van fyn fnydende Infttumenten, als Schcexmtffe», Lancetten, tn Penacmrjea, vlym fche,| |a. *iaaken,,w«rden verkogt ,e Leyden bv Hendrik van Damme Boekverkoper, alwaar ze de Particulieren en Boekverkopers door geheel Hu'" ,Jn Zeeland konnen bekomen lén pryze als hy de voorfz. J. Fiomaut zelfs waar na de Boekverkopers binnen en buiten de Stad Leyden zlcb| |J(| ven re rcgtsleeren. jttl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2