K I z,igt ii. Söutdeaux I j. Breflau j« en 7 léft. St. Dantzig i?j| P. gt.. Hamburg ji.tn 3 agtfte St. Gent 1 en 1 vierde, Ar.i»t. t agtfte per C. Srufi'el 1 en 1 vierde. Zeeland 3 vierde. R.ott De. Agio vajp de Bank s en 1 zeft. Giftcten waren de AftieB'J I. C. 660, W. I. C. 93Subfc. 8po. De Eng. Bank 117 en i>t I. C. 13* eh t halt, Z. Z. 103. 's GRAVENHAGE den 20 juny. De Koning van Groot-B,j; eetgitteten in de Maas gearriveerd zynde heeft deszelfs teyi Staate jagt naar Schoonhoven voortgezet trien meent dat hoo zyn Majt. zig op het huys van de Gravinr.e van Albemarle tt\' dag of twee zal ophouden. De Graven Townshend, en Carter rillen van Staat, bevinden zich alhier, en zyn door Uytheemfci en Heeren van de Regecring bezogtmen wil dat gemelde Lei gen of de volgende dag de Koning raat Hanöver zullen volg^ anilt 1 Mi-- UR' Jan veil cob en vi Heden beeft de Coftindiie Compagnie iyding bekomen dat d^Sche*- ren de Lyeü en de Princes Amelia met Thee en andere ChineefsWaarcn geladen nevens de Scheepen dc Eyles met 500 kitten Thbe-Boe6cc. en de Forwich itier Bengaalfe cn andere Goederen uyt Ootiindicn aan 't EvUndWigt waren gearriveerd maar dewyl de Direfteurs haare Brie ven morgen ceift zullen openen, kan men van derzelver Ladingen noch niers met zekeiheid melden met deze StheCpen heeft men tyding, dat énen dagelyfcs nog te ve aagten heeft de Endfield, de Midlefexde Dra ke, de Townshend, én de Godfricdt, alle vyf van 't Fort Sr. George ko mende dat tr.en de Scheepen dé Devonshire en de Bbuvcrie, die In ja- finaty te Bengaie reeds geladen waren, binnen een Maand re gemoet zag dar de Behgaal-Galey (een van de kleine Sloepen) het Admiraals-Schip van zeker Volk genomen, en te Bombay had opgebtagt dat geril. Ga ll ,-y met noch een andere verflerkt zynde, ontmoet had twee Ponugcefe Óotlogfth-epen, als een v.-m 30 en een van i+Stukken, welke hijar m er IJ -* l sTdeïTiiTj finyT-De_Koïïing~wovd morgen vaalj een volle Laag begroet «ededoch dat deze Sloepen haar aan BoOtd ge- ,e veiwagt> om 200 mcll verzekcid as komen zynde insgelytts genomen en te Bombay ópgebragt hadden vordtts heeft men tyding dat den 28 Maart 1 i Hollandfe Retourfchee- pen voorby St. Helena waren gezeild en dat in het laaft van't Saifoen rog maar in China lag het Qoftindis Schip dc Prins Auguftus genaamt, dat men hiér tégen November te gemoet ziet. De Aft'.en van de Bank zyn i!«, O. I. C. 131, Z. Z. 101 en s agtfte, Afric. C. 12 en 1 agtfte, Beurs Affur. 4 en 1 half, dito Loud. 6 en f agtfte, J. B. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 19 Jutiy. Het Frans Schip van Kapt. Etiene Èa- «rant, den id Maait van Salée naar Nantés vertrokken, was ni het nyt- ftaan van zwaare Stormen en dooi gebrek vati Mondkoft te Vigos inge- Ioopen van w-aat hy binnen 8 a 10 dagen zyn revs naar Naples zouw Vervolgen als dit Schip van Salde vertrok had men daar door de on- femeene Droogte, groóte fchaarsheid aan Levensmiddelen en van die Rovers waren 'et toen noch in Zee gelopen. Te Dublin lag zeylieé Jan Chrift'iaanfe naar Dronthem, en te Rouaan Talke Fsyes herwaards, Te Bajonne zyn gearriveerd Kapt. Etiene du Puy in 10 dagen van hieren de Eendragt Pieteruyt de Maas te Alicanten Kapt. John Wi- 79 Jaar mede overleden was welke om zyne zondeiliogc hots yeyjetl fhead, te St. Valcry Corn. Cooper, te Nerva Alderc Yppes, in de f'illau den zeer bettcurd wierd. Aan de Hoven in 't Ry-k'welke belan: Dirk Piet. de Wilde cn te Nieuwpóort Willem Prins alle van hier 3 te Betersbftrg Corn. Jobs van Dantzig te Lubek Mat:. Scheet van Stok- holm 5 te Dantzig Leend. Joofteli van hier, en Corn. Bratck uyt Vrank- tyk t in tegendeel waren van daar vertrpkken Manus Cornelisfë, Corn. Dirkfe, Dirk Spanjaart, Pictér Wynbecgen Tymen janffe &c. alle her- waards s nevens 5 a 6 andete naar Lubek en Engeland 3 van Hull Sam. Jo'ofon haar Bteemen 5 van Bourdeaux Willem Mart. Oom. Piet. &c. zóo naar herwaatds als de Maas 5 als meede uyt het Viie Harmen Will, naar de Öoftzee, en meer anderen. Gifterén zyn inTeffel binnen geko-1 nflê de rug verwagt, om zoo men verzekcid aanftaande Woensdags zer naar het Land van Kleef te vertrekken zullende aanftaa dag deszelfs Gevolg en Bagagie voor afgezonden worden. Hompefch zal als dan de reys naar den Haag mede aannemen einde gem. Graaf albereiös van het gehele Hof affcheij heeft BAZEL den 13 Juny. Men ziet hier Brieven uyt Italicn, weliuebf'1 av den dat het door '1 geheele Gebied van Mïlaau en anciere d»ai, n.Mi wé'1* zende Landen na de uyttfrmate Droogte, eindelyk zwaar hïdb te Régenen, maar dat ter zeiver tyd nier alleen zulke gtoote R nen waren gevallen dat Üe meefte Vtugien zeet belciiaiiigu »<lt, dat het ook na den T-.egen zoo kout geworden cn zoo veel Snetm len was dat de Velden daar meede bedekt waien als of het *1 bet Spa"1 weeften dat die in Savoyen byzondeilvk op 't Gebergte metdt Mll,e dig dik gevallen was. r ken de Sc FR AN KFOB.T den tft Juuy. Men heeft hier tyding dat dé C, ilea hooi ne van de Graaf van Hohenlo Ohringen, oudfte Dogtet van Ja grave van Heffen Darmftad, in het Kraambedde geftorven is uji heeft men dat deVice-Canceliet Motz aldaar voorleedeWoensd len vertrek Laien g< »-,nS ayn i doive» ws je nvt rul in de Re'.lgie-zaaken worden ten eerllen Keyzerl. Commifl'aui géftel KÖNS JCcyzetly wagtom dezelve naauwkeurlyk te onderzoeken en af te doen BON den 17 juny. Zcderd myn voorige heeft de Keinvoift bruiken van eenige Medicynen twee uuren lang gezweet, eii ven eenige tyd geruft geflapen waar na hy ontwaakt zynde zich m beter bevond orideitulfchen woiden de Gebeedcn om zyn her van den Heemel te fmeeken op lier yverigfte voortgezetent dien einde gitteren in alle-de Kerken te Luyk er. de Vooifteeden; h^dha; tonden op onze fchynd d te mydei Koning' den heel dien de den Tic 1 dere Miffen gecelcbréerdi heden zal aldaar ten 40 uuiig Gebed, tben Dirk Kramér, Pieter Keetman, Karei Zegenberg, Hendr. Jantle de Pioceflie met het omdragen van 'c Hoogwaardige gehouden Haan, Pieter Valk, en Will. Bevetidge alle van Lisbon, zonder kwade ten platten Lande meede gedaan worden j zullende eenjgc Prislt Bcheepen gezien te hebben wyders Lottis Ia Croirf en jaques Francisco honden wezen zpkcr Keik-Formiilier ie lezen tot dat zyn K. V, 1 Martini van St.Valery 3 Kapt. Jofeph la Chapelle van Maileillien; Pau- komen in gezondheid heifteid za) zyn. lus Ruyg Hille Fockes en Corn. Schou'en, alle van Boitrdeaux Jdn KEULEN den i8 July. Gifteien is in de hooge Domkeik Hertog van Caan Pieter Nannes en Corn. Ackerf van Sivilitn Klaas 12 uutig Gebéd met 'net ten toon ftellen van 't Venerabile gehnt: Duyc vanen 's Lands Ooilogfchip gevoerd doot Kapt. Taal- gêcn heden In alle de nndcfe Kerken dezer Stad meede gtfchieii fhan van Kadijt. de volkomen heifteiling in gezondheid des Keurvorfts van Ktuiu De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 93 en J vierde. BilKtó reeds merkelyk beter is, van den Hemel af te bidden.Voorlede! 98. Kadi* ti8 en 3 vierde. Sevilien 117 cn 1 vierde. Lisbon 45 en 3 dag tegen den avond is een ExpreiTe van 't Keyzerl. Hof hier doo agtfte. Venetien 84 a 83 en 3 vierde. Livoino 90 en 1 half a 90. Ge- jdat van Fruyffen gépafl'eert. Men doed hiet een Colleüc om te Ni nua 93 en 3 vierde a r vierde. Lorden 34 Sch. 7 en 1 half. Parvs op leen nieuwe Rooms Kathol. Kerk te bonwen. DË HEEREN ^COMMITTEERDEN VAN HAAR ED. ÓR. MOG. DÉ HEEREN STA AT ENV AN^HOL LAND Ec WEST Fl LAND, zullen in de Maand Auguftus aanftaande verkopen alle des Graaflykhcids Gras- Zaai-Landen enThienrien onder de Admir.illu! 't Comptoir van de Vroon en Zyplanden refforteerende waar van den precizén dag en plaatfe nader by de Couranten zal worden geiioitfin USB tié beet het ovc »an 7.y hm vi bcm gi ic om hiterti andere ilajt. koude hia, n ptn vi jeiaal neito of he! Volk geple WO ld hebb1 dit a Rovi hebb viei en '1 Xoo dat Wort bekent gemaakt dat ten Comptoirt Generedl Van de Unie in Hdge dagelyks worden afgeloft eenige Obligalien te lameB bedragerf fumma van Kijoo ponden, genegotieert ten Comptoire generaal voorn, onder haar Hi^g. Mog. Guarartie, rot lafte van dé Provintie van Si Lande, geregiftreert van Fol. 394 A, tot Fol. 398 E, en pol. 399 F en H, alle gedateert den 1 OÜober 1706 waar op het laafte half Jaai reft verfchenen is den 1 April 17i j incluis5 wordende de Houders der voorfz. Obügatien verzogt haar C..pitaal en Intereft, op her fpoedig! Comptoire generaal voorn, te laten ontfangen, dewyl geen verderen Intereft op dezelve zal worden betaalt als tot den 1 April incluis 5 als iudagtig te zyn de Advertentien van den 11 Oftober 1721 tot den 20 dito in de Couranten gedaan, wegens de AflofTïnge van eenige Oblip génegorieéit ten Comptoire generaal voorn. onder haar Hog. Mog. Giiarantic tor lafte als vooren geregiftreert Fol. 301 G van 1000 3Ó1 verfo D van 1000 Fol. 376 F van 1200 en Fol. 374 G van 2500 ponden item de Advettentien gedaan als vooren van den 2 Deun 1721, wegens de Afioffinge van eenige Obligatien tot lafte als vooren, geregiftreert Fol. 310 verfo C van 2000,Fol. 3ro veifo 1) van zou Fol. 311 van zooO ponden 5 ende laaftelyk de Advertentien gedaan als vooren, van den y Oftober 1722 tot den io dito incluis, wegeiul reftfen en Lottin ge van noch eenige Obligatien, alle gedateert deri i juny 1709, geregiftreen Fol. 528 G van 2ocó, Fol. 5 29 verfo B van ion ïol. 530 verfo H van 2000 ponden, genégotieett tot lafte van zyn Keyzerlyke en Koninglyke Majeftevt op de Inkomften var. I et Foit de Martin Capitis, DivtBeur van ,s Lands Loteryen advertcerd, dat de Colleïte in de bekende Hollandfe Loterye den 14 dezer gefloten zynde, fcv gens orufangen ordte alles tot de trekkinge van de eetfte Claflé in gereedheid is brengecde,welke trekkinge op de bekende poenaliteiten. lyk op Maandag den 28 dezer zyn vooftgang hebben zal. Tot geliefder geene die noeh mogten genegen zyn om te patticipëeren in de Hollandfe Lorery, zoo zyn by Blank op den Dam in de Viü Amfterdam eenige weinige Loten (die dezelve voor eige rekening genomen heeft) op wat Naam of Devies den Inlegger begeertr'hans 28 opgelt te bekomen. Bewindhebberen der Prffvintiale geoftroyeerdc Utregtfe Compagnie, maken bekent dat dc tweede ClafTe van hun Lotery weder zal beginw frékken op Donderdag den 8 July aanftaande en dat de betaaling der 1'ryz.en volgens Conditie, 6 dagen na de laafte Trekdag blvft vaftgel des morgens van y tot 12 en 's namiddags van 2 tot s uuren. Tn 't Hollandfe Koffyhuys op de'Beurs te Rotterdam zyn noch hcelé en quart Loten te bekomen tot dc tweede en volgende ClafTen der Uit fe Lorety welke op den tffte July wedet begind te trekken en konnen de Geïntereffeerdcns in gemelde Koffyhuys ook dagelyks in het Cos boek de getrokkené Pryzen nazien. De BRIEVEN van den Raad-Fenfionaris IOHAN de WITT, gefchteeven aan de GEVOLMACHTIGDEN van dezen STA AT, in Vtarlu Engeland, Sweeden, Deenmarken, Poqlen enz. worden in Qttarto nytgegeeven volgers een Bengt alommc by dc Boekverkopers te bekome», zyn gedrukt bv H. Scheurleer in '1 Gravenhagen, die noch voorzien is van eenige Esemplaaren der ï(efciutienin 3 Deelen 410. en ook uyt geeft 0 t ePS.ïr.t.des Cardinaux de T^ichelicu Matzariu, par P^Abbé Tl^chard drr. in 12. Johannes Sfaats, Cornelis van den Heuvel, Jan Lemmers en Hendrik Linqtiet Makelaars zullen op Woensdag den 23 Juny 's avonds te uitren, t'e Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, vetkoopen een party van omtrent 30 pakken befchadigde Moscovife Jtigten.een party groote Matten, een party Moscovife Talk, eenige Kasjes Moscovife Kaarfen, en andere Goederen. Op Èatnrdag den 26 Juny 1723 zal in 't Heeren Logement aan den Burg'binnen Leyden, 's avondsten uuren, te koop geveylt en veilt Worden, een zeer vermaarde en wel ter neering ftaande Gtutteryc, waar in lange Jaaren met veel lucces de Grutters Neeiinge is gedaan en alsr gecontinueerd wórd, ftaande en gelegen in de Nonnef.eeg tinnen gemelde_Stad Leyden. Te Leyden is rtu by Joannes vander Linden, met privilegie, vólkomen afgcduikt, en tebckomen H. Prideaux Gefchiedeniflen der Joden en' aangrenzende Volkeren zederd het verval der Koningtyken van ifraël en Juda tot op den tyd van Chiiftuss nvt het Lngels overgezet en tr Aalrteekeningen vérmeerdefd door Joannes Drieberge, s Deelen in Quarto, verrykt met curieufe Landkaaiten. Uyttetfiand fe huur of te koop te Catwyk aan den Rhyn, een Huv» met een Tuyntje daaragter aan, leggende zeer vetmakelyk aan den Bil bekwaam voOi*&a-Wfftiilie tot een civiele prys te bewonen nader ondeirigfinge is te bekomen ter Secretarie aldaar. De Chinirgyn Jaques Gelly te mfterdam in de Kalverftraat omtrént den Dam maakt bekent dat by Hem te bekomen is een Eflentie Kj de Venus-Zlckte welke in zeer korte tyd geneeft, niet alleen de verouderde en de nieuwe Gonóthea'snevens arle de verdere Accidenten van NatutiV, maar ook de Witte Vloeden en het Scheurbuik t deeze Remedie, die heel gemaiiiyk te gebruiken is kan overal vervoerd worden zem dat zv bedérft, en den geenen die zich van dezelve bedienen, kunnen badfe zaaken na gewoonte blyven waarnemen. Te Rotterdam bv Arnold Willis is gedrukt en alom by de Boekveilu^eis te bekomen H. Schims Bybel-Toezy, beftaandein Kriftns Kruis-Ff' H ev li je Zinncb'eefden Salomons LieFdeliet, Mengelftoffcn, GelooJ^afdeeiingen, en 't Gebed van onzen Hecre, in 4. Item verhaal van dcc»1 Kerk gebruiken, óf een naauwkeurige gefchicd-Befchryving, bevattende hunne Gebooitè en Aanwas, hoe zy ter Kerke ingefloopen, en langs»' ke trappen ?v rot de BygeiooyHiheid zyn overgegaan in 8. Te Ro.ierdim by foan Hoffurut en Arnold Willis zyn gedrukt en alom te bekomen Minnebrieven van een Tortugeefe Nonne aan den R- der de C x benevens deszelfs Antwoorden, vetrykt met de zeer tedere en verliefde 3 tic ven van de Huys vrouw van den Pufident F.is ÏK L OPPER, op-c}e Brcedeftraat 1 mui den te d oor Sol Bic dcc Te Leyden bv -FELIX DE over het Stad huys. Den 2.1 Juny ijij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2