7l? LEYDSE Maan'dagfe Courant P O R T U G A L 5 S P A N J E N. V R A N K. G ROOT-BRITTAN NIEN. - ISBON den Mey< Eergifteten is de Vloot naai 4t Bahia ne- ttns de Scl>ee(0n naar tie Eylanden Sec. wel ondet zeyl geraakt doch heeft door fUlie onder Boelyn het Anker moeten laten val len maar vet mitsgem. Vloot heden weêr in Zee geloöpen is men dat zy haar reys zal vervolgt hebben. Bifrnen i dagen ftaat lf, naar Kio de Janeito en de Eylanden ook in Zee te gaan het trn Kapt. Angelo Henrico Soiza blyvende het vetttek det Vloot im. R-io de Janeiro in Oöobet vaftgcfteld. Een hier gearriveerd iSchip zouw zoo zyn berigten waai zy'n omtrent Kaap Spiegel [ge Alg'ctfe Rovers geweeit hebben. D1X den zs Mey, Als noch is het Zilver van Tonro Vedto hier rngekomen. Niet tegenftaandc met het laden van de Vloot noch nm voortgegaan wotd, zal dezelve egtet in 't laaft van Juny ver- j zullende de Gallioenen in September volgen. Uyt de Weftin- niet naders. De Algietfe Rover met 14 St. door onze Ootlog- pen omtrent Cattagena genomen, is in die Have opgezonden. In Baay zyn geartiveetd Andties Tover, Juan Mouguuis, Robb. Peake jlles Swiny van Bilbao, George Dikfon uyt Biscayen, N. S. de Ln- Kapt.Condoneau van Genua, Richard Lemon, Elias Hud en John ci van Gibraltar, Fietet Richards van Havre de Gtace, ,1'ieterMoIe- cn Haak Haverman van Amfterdnm, en Juan Despovtes van Bajon- cn vetttokken Francois Robbinfon Rich. Donne, John Hafelvodt ichard Jennis naar Lisbon John Cuturier naar Gibraltar, George Ui e« ligs -A naar Londen, John Bell naar Jarmouth, Lorenfo Boulyn enjuan nnsar Fortsmouth, her Schip de St. Antonio naar Bajonne Fietet '''«jmertnan naar Hamburg de Stad St. Malo en dé Sut'anna naar Sint '"'Bi, Tom.Willes naar Galloway, en Juan Baut. Chcffa naai Genua. de n CA an i'A re- ren v iv n wn K R Y s-jsRTS den 14 Juny. Men heeft van vetfeheide Flaatfen in dit Ko- "tiyk tyding dat aldaar in de ryd van meer als drie Maanden geen gevallen was waar doot het Gtaan-gewas genoegfaam t'eene- «as verdtoogt zulks men ten hoogfte voor een duure tyd bedugt an het Hooy zal vermits a. gtoote Droogte mede zeet weinig kon- genoegfaam als desperaat re weêr ftelde, wictd bevel gegeven hem dood te fchieien 't geen etrft met de vierde Schoot gedaan wtetd hy is otn geen andere Misdaad gevangen genomen geweeft als wegéns de Papier handel dog by Sententie van het Chateler (welke doot het Parlement beveiligt is) uyt hoofde van zyn wedeiftreeving tegens de Juftitie maat 'alleen gecondemneerdj en nademaat dee ze zaak hier veel geiugt maakt/ en dat daar over een disput tufTcben het Hof en 't Parlement is voorge komen, beweerende de eerftgemclde dar het haar Gevangen, en geenfintï die van 't Parlement geweeft is, zal men hier de Sententie laten volgen. bententie eet Irrefl van het Hof txirr.il uyt de Toegiften van de Crtfninetle Griffie van het C'hatelit tt Parys, 1Dy Sententie van de Luytenant Crimineel, en het Arreft van't Hof Odes Patlements Van deeze dag is gezegt dat de genaamde Cherer, fchuldig bevonden is aan de Rebellie door hem gepleegt tegens dèju- ftitie in het Fort l'Evescjue, hebbende in de eene Hand een Mes, en ia ,-, de andere een Yzetc Vork breeder in 't Pieces vtrmeld waarom zvri „Lighaam gehaald uyt de ondetfte Geva'ngeniflc van het gtoot-Cha- ,,telet met het Aangezigt tegens de grond op een Hotde zal gelegt en naar de Plaats de Gtevé gefleepr worden om het zelve aan eea Galg tot dien .eyride aldaai exprefl'tlyk opgeregt aan de Sceren te worden opgehangen, en daar 24 uuréii blyven om vervolgens op een Mefthoop geworpen te wendenwordende alle zyné Goedeien ten be- hoeve des Konings verbeurt verklaard, dog zoo iemand dezelve moge „komen te eygenen zal de Koning vooraf 100 Liv. tot een Amende na zig nemen zoo by aldien de geheele Confiscatie zyner Goederen „geen plaats mogt hebben. Aldus gefententteert den 1 i Juny 171 j, en gepronOntieert, en geéxectiteeir op dén zeiven dag en Jaat, lager ftond „gecollationeerden was geteekentBRUSSEL. LONDEN den ij Juny. Giftere namiddag ten zts uuten vertrok ds Koning in zyn Draagkoets zittende, uyt het Pafeys van Sr. James door het Park naar Whitehal, daar zyn Majeft. in deszelfs Bark ging en naar Lambeth voerj aldaar begaf zich de Koning in zyn Katofie en reed naat Greenwich, om zich daar in het Jagt de Carolina te begeren zoo dra zyn Majt. fcliecp was, hield hy het Avondmaal, en zakte vervolgens met bet Ty af tot beneden Woolwich, daar hooggemelde zyn Majr. om lOnien ingefameld. Men verzekerd dat op her verzoek des Konings *de tegenwind en de fiiffe koelte genoodzaakt was te blyven men heefe Spa; jen de Hofhouding van dc Infante Koninginne in *t kort zal noch geen tyding dat de Koning vetdet is afgezakt. Het is den Admi- n vaftgcfteld. Men vfrwagt de Bificliop van Rochcfter in wéinig "al Morris die zyn Majeft. met vier Oorlogtchccpcn naat Holland zal uyt Engeland hier te zien de Jacobiten die te St. Germain wonen, escorteeren. Hunne Koning). Hoogh. de Prins en Priiicefte van Wales hem we! ontfangrn: zy zeggen dat hy zyn Sententie op een held- j zn'ler. in het einde deezer ofte in 't begin dei naaftkomende week naar it wyzeheeft afgewagt. Het Parlement heeft een Arreft verleent, waar hun Huys te Richmond gaanoro daat de Zomer doot te biengen en jtntdoneerd word dat niéuwe Procederen zullen worden aaugevangen de drie jonge Irinceflfen zullen zulks gaan doen op het Kaftte] te Keu lss zekere Diaken, welke bekent zyn Zliftcrs Dogter bevrugt te heb- ftngron. De Koning heeft Robbert Walpole Efq. Zoon van de Heer Robb. Walpole Canceliet van de Exchequer en Secretaris van Staat, met de waardigheid van Pair van Groor-Brirtannien vereerd, onder de Titul van BaronWalpole van Walpole in 't Graaffchap van Norfolk. De Lord Finlater heeft zyn Eed als Lid van de geheimen Raad afgelegr en al daar Zitting genomen. Zyn Maft. heelt het Gouvernement van Kirgfale/ en van het Fort Charles in het Graaffchap van Kotk in Yerland, aan de Generaal Major Gote opgedragen. De Koning heeft zan de Officieren en Mairoozen doen uytdelen veele Boekjens, genaamr de Vermaaner ofte Men lchryft van Maimoutier, dat de Benediftynen die aldaai ver erd zyn geweeft het bekende Formulier geteekent hebben. De Bif- o'. ip van Boulogne welke aan alle de Prelaten van dit Konlngryk heeft (breven, heeft naderhand noch een nnd.ukkelyke Brief gezonden aan iatdinaa] du Bois, om zich re beklagen dat hy in de FtovintialeVer- rring door den Aaidsbifïchop van Rlieims is aareeklaagr geworden, eiii Hertog van Bouillon is ten uvterfte bedroeft dat dc Princefl'e So it.^, daar hy mede getrouwt zouw hebben overleeden is de andeie nilt: van gemelde PrincefTe, zal tronwen met den Hertog van Bouillon. de Phgt der Bootsgezellen, zynde gelyk met die welke zvn M. vooilede Jaar aan de Officieier. en Soldaten in de Campementen &c. heelt doen geven. GepafleerdeVrydag is den Adm. Wishart te Chelfea overleden. Zatutdag, wierd de Billchop van Rocheftei van alle zyn Ketkebke Ampren en Waardigheden ontblootj en het is zeker dat hv in den Tdur zal blyven tot den 6 July, als wanneer hy op een Schip gebragt, en in eéowige Bal lingschap buyren dit Koningryk en alle de Heetfehappven des Konings gevoerd zal worden. Voorleede Donderdag is dc Gtavinne wan Rochc fter van een Zoon in het Kraarabeddc bevallen. Zatutdag heeft de Lord Gage zyne Kinderen de Pokjens doen inenten. Zondag heeft Poftet Waugh die Biflchop van Gailisle geworden is, de eete gehad de Koning voot het opdragen dicrWaardigheid te bedanken en zyn Majts. Handle kuften ingeleid zynde door dc Lord Carteretdie zelve dag is liet Lylt van de Lotd Delaware in de Kerk van Sr. Margriet te Weftmunftec be graven, De Heer Charles de Laffaye een der eeifte Commizen van Comptoir van de Lord Townshend en Vteedetegtet voor Weftmunfler, is tot; Secretaris der Heeren Regenten benoemd. De opper-Canccllier is littlfpieckt van een Hmlwlyk tuften de Prins van Fiemont en een Dog- af.lesHettogs van Lotharingen. Den groot-Hertog van TosCanen hééft en,Honing doen bedanken voot dc goede Juftitie die aan hem gefchied •k-kooi't vernietigen van het Teftament van wylen de groot-Hertoginne k»|Toscanen zyn Gemaalinne. Men fchryft van Romen dat de Katd. "ifctioni weêr nieuwe moet begon te fcheppen, om de Kardinaals Hoed vdpolle Confiftotie uyt des Paus handen te bekomen alzoo de Kardi- :n. Bclluga zyn gtootfte Vvattd naar Spaojen vertrokken was. Men teMdat de zaaken van de Heer de la Jonchete zeet kwalyk voot hem dttbtvctniits men gewaar is geworden dat hy de Militie in de tyd als IGrld vcrroindeid wierd met Papier betaald heeft. Alle de Comp- ra Mn van de Bedienden des Konings zyn te Verfailles gebleeven. De in ttLigny een der eerde Secretariflen van de Kardinaal du Bois is et- hlceden als meede de Heer Heufie een van de grootfte Banquiers net ter Stad. Het gedrukte Papier dat aan de Poort der gtoote Anguftinen igtde Geeftelyken in de Hand wierd geftooken is zeer fchetp tegens jCnnftiutie gefcltreevendog de Geeftelykheid heeft het tot nog toe ztet ziek geweeft aan een rlenris maar bevind zich weer beetet men ttltmerkt laten pafleeren. Een van die ge-nc welke opzigt hebben op eld fcnteynen des Konings in het Huys te Vicry komende van de Heer Ncheeft het ongeluk gehad door een groote Engelfe Hond 700- gebeeicn te wotdeh, dat hy aanftonds op de plaats dood bleef. De loginne var.Valentiuos zynde een Dogter van de Trins van Monaco, 11 een Zoon verleft. Morgen zal dc Kardinaal eerfte Miniftet ih dc- ,Jd aan de Uytheemfe Miniftrrs Audiëntie geven. Op de gedaane c-tie door den Hertog van Lorliatirtgrn wegens het overlyden van ondffe Zoon aan dit Hof, heeft de Koning de Prins van Pons naar ei gezonden om het Compliment van Rouwbeklag aldaar aftejeg- Den elfde dezer omtrent den avond als de Graaf van Cletmon- ""'e, Infpefleur van de Ruytcrye, zig in zyn Huys wilde begeven zegt dat de Lord Lechrtteere zyn Ampt wel bekomen en.uoeh meéc andere verinderingen mogten gemaakt worden. Dc Koning heelt ee.v Penfroen van 300 pond Sterlings gegeven aan de Ridder Fancier, Kapr. Ltryr. der Dragonders om dat hy een der eeifte geweeft is die de t'Sa- menzwecring ontdekt hebben De Ridder Wifdried Lawfon, Lid voor 't Parlement wegens Cocketmoiub heeft zyn plaats van eèn der Edellie den van zyn Majts. Eedkamer aan een ander ovcï gegeven. Men weel noch niet zeke» of des Konings Huys-Tiouppeii mede zullen gaan Cani- peeren dewyt dezelve maar bevel hebben zich op de eqrfte ordte ge reed te houden om op zekere haar aantew'yzen plaats byeen te komen. De Aftien van de Zayd-Zee Compagnie beginnen in Piys te flev- geren zynde dezelve 1111 omtrent tot a 102. De Bacircn dier Comp. en vyf Jongelingen die na Zwaluwen hadden geifchoteit, de Koet- zullen den eerften July geflooten worden, om de uyvdeeling voor de zes jo..lA t r\ 1 - 1 .11. J II d ..11 ra* i' w, 1-l.ia 'brtiviften dat hy z.yn Koets in otdie plaatfte, welke daar op een van 'r met de Swiep een flag toebragt, waar over zy eerft aan woorden, en Unhand tot flagen kwamen de Knegts van gem. Gtaaf zich daat op "tien hebbende met Vorken om haar te verweeren, kweftedeeén dezer 'gdingen door het lofl'en van z.yn Snaphaan dc Koerfier zeer gevaar- icn de Lyf-Knegr wietd mer een Deegen dood gefteeken de Wagt 'Gat op kwam roekhieren, heeft twee van dezelve gevangen gektCe- l'i maar de andete zyn het ontvhigt het was een groot geluk voor FiJe Gtaafdat hy even te voaren uyt zyn Koets in Huys gegaan itl Wanneer men Donderdag de Heer Cheret die in het Fort i'Evesque Pïn?tn '»as, naar een ander Vertrek wilde brengen quelle hvolwee of ■'c Menl'chca met een Mes ea een Yzeie Voik en uadcmaal hy zich Maanden welke de» vvfde diet Maand zullen eyndigen tv veiklaareir. De Ridder Robbett Chaplvn en William Chapman nevens Mr. 7il- lyard drie der geweezenc Direöleiirs aan de Tetmvn van de Aöe de» Parlement voldaan hebbende hebben het hen toegelegde uyt derzelvtft Goedeten bekomen, en zvn Z.00 men veift 'at omfl igen geworden. De Cotbmift"iriffen der nieuwe Loteiye van Stsat doen alles veivaaidigen om dew ï?fte dezer Maand begin te maken met dezelve te ti_ekkcn de R'èéeuiflen wotden albcrcids met 20 Schel!, wind veikogt. Men verze kert dat de Gtaaf van Stairs tot extraordinaire Atiibaftadcui benoemd i» om de Koning van Vrankryk over zyn nieeidei jaarigheid te gaan Com- plimenteeten. De jonge Ptins William Auguflul is van de Kinderpok- jens welke benr ingeédt geweeft zyn, volkomen in gezondheid hctUeld,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1