ïcvttctéen tier Coinhiiteh, én by dezelve gevonden 100 dtivzeni Livt. iwondetd was té tién ét tc hooren dat Tiy regen haat zeide Om 'c:ant il^lirb u in myn hart lief er, j'r.cei^n nogxiaah om vevljftnit MED E R L A M D E N. AMSTERDAM den 26 Mey. Het teSmüna gekomen SKiii bett Schaap had de Scheeperi van Jan l'aul. Ketel en Lainaic; »i*Specte«tij douzynen Zilverc Tafelbotdcn en veele gcuqui,deerde Afliet. De Conimillaiiflfcn zullen aanftaande Maandag vqbr de eetfte- maal vergaderen om die Commizen te oordeelen welkeeergifleren in de Bank gebtagt wierden om tegenwoordig te weten by deVetzegeljngeh co F.océffen Vc.bal dccze zaaken brengen groot nadeel in de Papiete Afletten wak, van mén het vc, tróuwen door een meuw Profeft we^et jtel"et Van Marfeüüen Is herwaatds vertrokken n.ecnd op ts beuren men ts m't gemeen van gedagten dat het met de Avonturier Kapl. jeail Godtiften re Torro Gale.ro legt ze Continue,; flegt afloopen zal. Dezer dagen heeft een Exempt d.e aan j r g. de Bo.gonia Cosme de Umeran. Van! 1 r :"«s ,CI Wli8[ S'-ng avonds ten elf uuteu een pdmcul.ee ve!t[okken p;^r Bta..dar.s, Tennis Kraal, Schipper Ton,! 1 e.lcon die wel uytgedoft was. gearrefteerd, om dat men hem daar om- cn S[ pietet WU1. &c.aUe naat de Oofttee- rrer.t tot rwce vcrlche.de maaien roe had bez.g gevonden een touw v,fle Rüeh va„ Rochel Klaas Wvting herwaatds, zynde beneden! re niaakcn aan een Spyk.r welke .n de muur ftak om zien daar aan re b, j Klaas j^,, Schdvis. hangen. Den vytde deZer Maand heetr men te Mon.pellter de zoo ge- De Vilnb|eNVlsSEL is ,ieden Madrid en yie[d iiaannie M.azard opgehangen hy was met begrepen m het werk der ge- jbao en x Radix r H en r vierde. -Sevilieh i .6 erf pretendeerde Fauat.quen, maat hy .s den Rel.gtonat.flen tn de Sevcnnes en vUldc. Venct;en Sl en 7 a tfle a 8l. Eivo jSf ui'è'dikende, overvallen pcworden men heeft hem 7,00 vcire eebrnsr dnt 1 p 1 «d 1 ,D re, al Ham Ait (tier: tna nj. I int BIJ wed,kende, overvallen geworden men heelt hem zoo verre gebragt dat yUrde al iM Genja tonden 34 Sch.7. dn.i half a 34, hy van Reug.e veranderde, en hem het CalV.n.ftendom doen afzweren j Bourdeaux 39 en 1 half. Breflau 36 St. DantzigV men noenldcn hem dq Propheet én zejde hem om zyn.wtetenfehap te zeft. St. Gent x en T haif. Antweifen wezen deJaus van'tGebe.pe: na dac.hygeexecuteern was. ,s zyn Lig- v half. x cel and r en 1 vierde. Rott. r A T pUS hCt Kae'k,h0/nbes'ave" 6.eT?en 'r •K a,ke Agio van de Bank 5 en j'zeft. a 1 half. De AÖicn van dc 0.1 ,do. O.dens aflifteerdcn ,n de Lykftacre, z.ngende het confidera- w Q en t halfjublez. 900. De ing. Bank „7,i deC liedczerVictoiic ma&f het is zeker d.u de Man in1! gevoelen van Cal- j 7, 102 en 1 half a 10- tij vin geflorven is, akfehoon men het tegendeel alom verbreid heek, Van j 1:GRA)^haöe den z7 Mey. Dé Hee.en Staaten van Hoi Kamer,k word gemeld, dat e? I'mxrer-dag z a joo zoo Boeren ais Boe-Wcfi.F,uflaad cn jieden na gChoudene Befoigne, zinnes van t platte Land aloaat gcKOmen waren ,n de Kerk van M.lord - B<dicndens va„ de Bjffchop va„ Monftbt Uhuworrh waar op het Gemeen rn geft..S«ad by een gerot zynde, d.e Amft'etda[tfhiei aai)gekomen doch zyn Vorftel. Doori.U« Geuzen, zoo ais men haar noemd, uyt dc GocsaKnu kpmeudc, zooda- 1 r 1 1- c, j j v n aanftaande Zatnidag hier te gemoet gezien. De Heer van.Seuoo an;)l mg me. Steenen 8tc. hadden gegoo.d, dat veele van haar waren gekweft Bewindhebbet van de Ooftihd.fe Comp. ter Kame, van Zeel géwordén dewyl zy tfceze Lu,oen tot buyren de Stad o.mer't geftad.g #^€t ovetleeden< Een Eaptefle„vt het Noorden is hier door werpen veivoigd hadden over welke ondraacblyke ongebondenheid m u a j r, j- r j 1 1 den-gcpafleeit. men verzekert gemelde Lord aan dc Regecnng dier Stad geklaagtzouw ÜLEl hebben. Als wanneer de Officier dié in dc Herberg tc Chailiot zyn Dc- AMSTERDAM den 27 Mey. Gifteren zyn uyt Telle! in Z« gen aan de gehoond: Dame over gaf om zig op hem te wreeken en zy de.Ooilogfcheepeo van de Kapts. Lynflager en Schry ver, oni op hem de tweedc\0pnd onder de Borft had toegcbragt, nam hy haar op in S'er'e Rovers te kruyflen als meode eenige Scheepen naar Liss z'yne Armen en leyde haar op de Tafel daar zy aan gegeeten hadden *lav,e £'e ^'ace 's géarriveerd Hans Knnfe, en te Breli Thom.ji Waar op ieder verwagtende hy haat omgebragt zouw hebben even ver- van dergen. Schipper Booy liet. en andere van C.oos»] r Riga en de Ooftzee gaande, zyn hef Land gepafleert. LCl Oen Heer v.vt Ht'cr'iijeu, OkrfenSfr lieriereuJ- vein Hottindl in Wcjl-Ffitjl indtadvetteerd een ieder pnits dezen, dat hy agtervoigens de oïdrt Éd. Mog. Heeren Gecommitteerde Plaaden met primo July .713 aanftaande zal afloflen alle de klerne Pfys-Obligatien, van de 9, ro, 11, élalTe en zulks tot de twaalfde ClalTe incluisvan de Loterye van dc eetfte zes Mill oenen gerefolvéc.t geweeft by haar Ed. Groot Mir"' f7 Juny idr. wordende een 'reder verzögt den Inhouwd óf Capitaalén van de voorn, kleine Frys-Öbligatien ten Campiotre Generaal n landt voornoemr te kon.én ontfangenmet de Intereffen van dien verfchynende op den 1 July dezes Jaars .723 incluis alzoo vervolgt "anI de voorfchreeve Obligation geen verdere Ihtereft zal betaalt Worden maar dezelve van die tyd af gehouden worden voor afgelofl. Notificeert by dezen M AklNUS GROENIN9C als Omfanger generaal van 'r verhoogde laft- en vevl-Geid, gedeftineert tot betalinge mien dat hy op den 30 Julv 2 Cn 3 Auguftus 1723 zal vooregaan met af te lollen de Obligatien by hem genegotieeu dcri 3 1 January, 'n^ pehruary 17T 1, die g«ekenr zyn met No. 8ótS en vervolgens, tor No.$3 3 beide incluis, verzoekende derhalven dar de Houders van dizd' ^S1 garien, op de voorfz. tyd, gelieven re komen ontfangen haare Hoofdfommen met de oivbetaalde Intreden van dien en ve.dagt te zynde ,:t v.rde.e lntreüen van de vootu, Obligatic.iv na de voorfz. vetfchyn-dagei, in July en Auguftus 1723, zullen worden betaalt, maar de vooa l£ i%- gaiien worden gehouden «H afgeloft. Bewindhébberen der Prov.ntiale Utreehtfe geoftroyeerde Compagnie adverteeten alle Participanten haarer Eotery van iy MillioenenC die op den }i dezer Maand Mey, onder poénalireyr van drie dubbelde réftinitie, zal beginnen re trekken als mede alle die geene zooi. JR.y; noch willen participeeren, dat gerc'folveert hebben de tweede en derde Clalfen op de volgende maniere te verbeeterCn. itKi Eerfteivk, d«r alle de Looten dewelke geen Frys tièkkende in de tweede Clalfe.egtei genieten zullen een premie van tien Guldenspe.l jdat welke na kortinge van tien per Cêmo, zulleft dienen op rekening van *t Fourniflement van de derde Clafle. en» Ten tweeden dat insgelyks de geene die geen Prys trekken in de derde Clafle, zullen genieten een premie vati tien Guldens met korri ndel booven, dewelke zullen die'nan op rekening van 't Foufniffemem van dé vyfde Ciafie. stUtt Te Dördregt legt aan in Ladiftgjiaat Pcnfilvanta eit.Niew-Jotk, Kapt. Thomas Weir, met zyn extra wel biereylt Engels Fregat-Sehip; fi Rfi< de Faam, g-emonteerr met 3 o Stukken Kanon, Volk en Amo'nitie van^Ooilog na advenant, zal vertrekken (Wéér en Wind diereudej p.iu tfü 1723 met Goede.en en faliagiers Adres by Cornells Verryk te Doidregt, en Alexander Peires te Rotterdam. rekt Marten Koclenbuig F. Onkelboer J. en Boniekoning Makelaars zullen op Maandag.den 3 r Mey te Amfterdam in de Witte Z» ian t den Niéuwendyk vérkopen 300 Greene Hamburger Balken van 40 tot 67 voet 5 500 Maften van divérfc zwaarre en lengte, neven» eci |rés party exira puvk zoo Noordfe als Ooftetfe Houtwaarcn nader by de aangeflagen Billierten gefpecificeert. tid d Op Dingsdag de.i eerft'en Jdny en volgdndé dagen, zuller. te Levden by Joh. Arnold Largerak, verkogr worden twee fraaye Eibliotheqt Li z ftaande in Theologie., Juridjci, Medici, Botanici, Phjlofoph.Marhemat. H.ftorici, Geograph. Chronolog. Lirter.u. Philofogici, At daai &c. alwaar in uyyblinkt de Thefaurus Antiquitat. Romanar. 6c Grxcaium, 25 voil. in Folio en vetfehcide andere deftige Weiken als< igt g.oote party. Prentkonft van de befte Meefters be .evens een tweede Appendix crp den 4 Juny bedaarde in fraaye Botanifche Boeken|My uytblinkt een kemlyke Herbarius Vivüs, beftaande ir. meer als 2500 cie/lyke en wel bewaarde Planten, verdeeld in r4 Deelen, m«ar kant 1 var jo Voil. uytmaken als meede een groot: verzameling van veele wel bewaa.de vreemde Gediertens Vogelen cn Villen vreemde gewjf taak Kinderen &c. c de Catalogen zyn by de meefte Boekverkopers te bekomen. |H, Op Maandag den 7 Juny 1723- zal Joh. Swart op de groote Zaal van'c Hof, verkopen een fraaye Bibliotheek, beftaande meelt in Nedfl »on en Franflé Boeken de Catalogen zullen in 't korr te bekomen zyn. ">d Gomma.is van Duyts en Jan Wirtig Makelaars, zullen op'Maandag den 7 Jnny, 's namiddags ten 3 unren, te Amfterdam in 't Nieuw kt Logement op de Haarlemmerdyk, verkopen een goede party Riga, Sr, 1 etersbiirger, Revne, en andere foorten van He.inip Scc. I»gt Pieter HoysvoornWHem Haring en Roeland van Leuve Makelaars, zuilen op Woensdag den tS Juny, te Amfterdam in *t Öude Hts drul gement, verkopen een koftelyke Inbodl, en verfcheide Rariteiten en. Koopmanfchappen nader by de Biljetten gefpecificeerd. eb Op Maandag den 21 Juny en volgende dagen zal men in 's Haf by Abraham de Hondtverkopen dc kcurlyke Eibliotheck nagel.. »'k «yien d-e Heer FRANCOIS KIGGELAER beftaande in een nytge ogté en w. êrgalooze Colleftie van Hiftorix Natnralis Ser.ptores cc» Jet der able Herbarius Vivtis, curieuze Medici, Anatomiei, en Ch.ru.gici, zeer raate L.rreratores en Antiquarii, mitsgaders een fraaje Verzamdi" ski Nederduytfe Boeken en op Donderdag den 24ftc daar aan volgende deszdfs nagelare L.efhebbery beftaande in twee uytmui.de CabtneiK alle bedeokelyke foorren van Hooiens Schelpen en raare Zecgewalfen benevens Fleffchen met Gediertens, een'.ge Inleöeo in Dooztn,! I et Mineralen en gepetrilleeroV Zaaken. De Catalogen zyn te bekomen te ïarvs by Martyn en Boudot, LondenVaillanr cn Grcenewegen, Fr« 'oo van Sandt, Btnflel Serftevens, Antwerpen Verduften, Arnhem Héggers, Deventer van Wvk, Uyrrtgt vandeWaier, Amfterdam Boom, Haatlti lal Keflel, Leydcn Lugtnians, Delft Bcnian, Rotterdam Beman, Dord Ourmaiven Gouda Staal. By dezelve de Hpndt is ook op nieuws gedmi Wt alómme by de Boekverkopers re bekomen JOH ANNlS VOET Commentiiriu) eiit Pendellen 2 Vol. Fol.Editie Quarto. Te koop in Gelderland, een quartier uur van de Stad Hattem, en 3 qnarriet nar van Zwolrt-gt aan den Yftéld.yk, een piaizante Hofiks rkli wsamd Aflénrade, geleegen tri Stads Vrvheid, gtoot 12 Morgen zeer goed Land, met dcszelfs Heeren Huyzinge, groot Bouwhtrys, Sa do Schuur, Stalling voor 4 Paarden en 10 Koeyen, mitsgaders voor Koets enWageos; zynde het Huys cd al 't Getimmerte omringt niet een li bf Vy ververders met alle dcszelfs Landeryen, Boomgaard,Tavn, Bepootinge en Beplantinge, als by de Gegadingdc kan gezien worden n °f derrigting is (e bekomen bv de Makelaarsjan vander Strengen Wouter Kertbyl, woonende op de Heeregraft by 't Konings jPleyn te Atnlinj "bi By Hermamts Uytwerf Boekverkoper re Arr.ftertlam is gedrukt e i te bekomen Predikatiën over de waarheid van de Chrifteivke GoisJ He als meede een ter gelegentheid van de Peft re Markille, door J. P. de Croufaz, Hoogleerraar re Lauzanne, t. Als ook het F»rmuU..Coiij':P Larvn en Frans met Aantekeningen en noch Voyage de Syrië 6c du Mo.u-Liban, par Mr. de la Rocque, 12. 2 vol. met fig. Te Amfterdam bv Andries van Damrne Boekverkoper op het Rokkin bezuyden de Beursis gedrukt dc CL. Pfalmtn Davidswaar in del kon en Zangmaat behouden, de vetklaatingcn van de Proffeflbr van Til op den voet gevolgd en deszelfs overze.tirvg op de ktnt gebragt is'b een uvtbreiding der gewoone Lofzangen doot M. Gareon, Predikant en Re&or teVliflingen, in klein 12. bekwaam om bv eenTeftamentje J der. te wOiden. Item Joh. Chrift. Loër3 (Doitor en hoog-LeeraAt in de'hooge Schoold'le iluysburg) Godgeleerde vethaiide.ingcn ovet del £es Wn dér Engelen, uyt her Latyn vertaald, 111 4, -/vn mede re Bekomen by H. van Damme re Leyden, en in alle Steeden by de Boekverko?' *k Voorleéde Zondag is tnflehen Levden en den Haag, op de weg door Vooifchooien en Voocburg, verloeren eer. rood-Leere Brieve-Tas,t Goude Lettered Konftantinopolen daar agtct op gedrukt, zynde in dezelve een op Parkament gelchrevei. Patent voor een Engels Oflirie'i eenige Engelfe Brieven Scc. die't zelve met de daar in zynde Papieren re ret-i brengt te Leyden by Monfi. Oblet111 't Kafteyl van Am* op 'r Rapenbnrg, ofte -aan den Autheur dezer Courant, zal een Ducaat tot vcteeting hebben. Uyt de hand kóóp eer. zeer vermakelyke en welgelegen Boirenplaïits ofte Hofftede genaamt HAASWYK geleegen onder den Aé ,£n van Soererwouwde aan de NoordjA, beftaande in een gróót logeabrl Hfij s, voorzien met verfcheide Veitrekken, en agter aan d. Huyu»® b*- ning, met deszelfs Stal. nge, SchuUren, en verder gétimmeite, mitsgaders een groote cn wel vtugtdjagende Boomgaard, leggende ion. j (choone Planiagie van Cingels Laanen Sec. (het welke vóór 'f mceftê gedeelte reeds bakbaar is) groot in -zyn omtrek een Merge5 '9 Roeden s dailrenbo'ven noch 27 Mergen 3 Hond en 11 Roeden goed degelyk zoo Wry- Hooy- als Vcvrdand 3 zynde dus in '1 g.ehc p'ns een nieuw gemaakte Ka-arte groot 29 Mergen, 3 Hond r te bevragen by N. Borremans, Koopman in Wyr.en op den Ryn, op denW de Heeregiafr, by wier. de-Memels van 'r Huys te bekomen zyn. Tc "Levden By 'f ÈËT1T"d E'TTlTÖ" p WWK^o'p de ^Bcedeftfïit over het Stadhuys. Den z8 Mey 1723.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2