71* LEYDSE Ne.d> Woensdagfe Courant. r«. Duytsland en d'aangrenzende Ryken. Z W E E D E N. V R A N K R Y K N E D E R L A N D E N._ EEN EN den 13 Mey. Het vertrek van 't Hof naai Praag-op den 19 van de aanftaande Maand vaftgefteld zynde heeft de Prins Eugenius veele Provizien en verfcheyde foorten van Wy- nen derwaards gezonden. Men ziet een Lyft derTrouppes wel :»n Keyaerl. Majt. werkelyk op de been- heeft en 125 duyzend Man- irtdragen waar van de helft in de Foiticflca van Hongaryen en de (u*e Conqueflen in Guarnizoen legt. DRESDEN den 18 Mey. De Koning heeft eenige dagen te Pilnitz gebragtdaar zyn Majt. den 12 door de Keur-Piins en alle de Mi- [ju «ccomplimenteerd wierd over het verjaaren zyner Geboorte-dag, jdcioen in zyn j+fte Jaar getrceden. Den 13 hebben zyn Majr. en Prins een pragtige MaaJtyd bygewoond, op welke deVeldmaarfcbalk ircvan Fiemming het grootfte gedeelte der Mmifters van het Hof jhaald heeft. Zederd 8 dagen zyn wegens de Poolfe zaaken verfchei- Kabinct-Conferentien gehouden maar men weet noch nier wanneer Koning zich naar Frauftad begeeven zal. De Kapt. Keffel is in een fi, tin Bofch vermoord geworden dooi een ander gereformeerd Officier [ir.tt hem van hier vertrokken was, en zich dus van zyn Beurs voor- li beeft men zegt dat deeze Moordenaar zich naar de Boflchen van leemen heeft geretireerd. .E1PZ1G den 15 IVJev. Volgens eenige advizen van Warfchouw van 14de, had de Primaat van 't Kóningiyk aan de opper-Maarfchalk de Kroon doen weten dat de Koning daar in het einde dezer Maand oni te komen, waar van men confirmatie verwagt, om dat de Brieven Dresden maar alleen fpreeken van de reyze welke zyn Majeft. naar Itüad ftond te doen. Morgen fiaat de Koninginne met een Gevolg ijo a 140 Perfoonen van Torgau naar Karelsbad re vertrekken. De bsWillcm van Saxeu-Eifenach is hier gepafleerd, gaande naarBerlyn, linnen groote toebeteidfelen maakt tot het celebreeren van 't Huuw- kdes Erfprins van gem.Huys van Saxen cn de Princefie van Fiuyfien. USTOKHOLMden 14 Mey. Na dar het hier Maandag avond zeer fteik it, ther Z.uyd-Weften bad beginnen te waayen j cn de meefte Menfchcn «jsdag morgen zynde den eerften dezer Maartd volgens onze Styl idtFeeftdag van Fhilippus en Jacobus in de Kerk waren geraak- j.' tytcn Moolen welke bezuiden de Maria Keik ftond door te hard muien, ofte zoo fommige willen door een Vonk van een Pyp Taf>»k eten der Knegts rookte in Btand, en door de exceftive Storm wierd het bar in eeD oogenblik zoo vehement, d-at het onuytblufichelyk was de oaken vlogen in onbefchryfFclyke menigte zodanig op de Huyzerr naar Inydsr-Milmj-Markt, dat 'er 40 tcffens in Brand raakten maar al- men door 't luyden der Brandklokken alle Menfchen.teiftond uyr de erken kwamen en met alle kragt toefchooten om het Vuur te lefl'chcn, Ft inrulks abfolut onmogelyk want de Vlam floeg van daar in korten p jdover t»ee Stiaaten heen rot in bet Huys v,an de Heer Brchmer in de :a Site Straat, en was doen albereidsop 3 a 4 verfcheyde plaatfcn Brand; |l i'i Vuur kreeg door de Wind zoodanig de overhand dat geen Water konde heipen, zoo dat alles verteerd wierd j alsook alle de Huyzen debtydezyden van de Götheftraatvan het Posjetshuys en de Apo- «k.tot na het Falkenkloshuys en aan de linkerzyde dier Straat tot wientpalckejis Steenhuys is niet meer als een Huys overgcbleeven ttidie is ook de Adr. Reepflagerftraat cn de Arke Noach geheel en salles tot de gtoote Schecps-Werf, nevens verfcheyde Scheepen welke Jthetftdd zouden worden meede in de Aiïe geiegt en ook van de iceps-Werf -af naar de groote Teetholm de Ichoone Steen-Budc de In tbctieTcer-Tuynvan daar raar de andereTcet-Tuyn en naar Cutfters of op de Diergaarde zelfs wietd den Brand zoo verre voottgedreeven, 11 zy tot aan de groore Scheeps-Elolm kwam daar zy een Huys in brast en tot de grond verteerde: en indien het den Almagtige tl verhoed had, zouw de Admiraliteyts-Werf met alle de Scheepen ver- tld geworden zyn. Vootts zyn van de lange Brugge tot by de groote nftot op de grond verbrand alie de Fakhuyzen welke met Graanen 'iTeer, Zout, cn verdere Noodwendigheden gevuld waren de fchoo- Katharina Kerk, -velke voor twee Jaaren volkomen ié gerepareerd, is ktot de grond verbrand in fumma de ellende en fciiaade is zeer i want duyzendc Mcnfchen hebben haare Goederen in Afle zien uwen, zonder iets te kunnen bergen dewyl aan de eenc kar.tWa- tn Vuur tefFens en aan de andete zyde Vuur en Wind was. Sommige Knen dat tuflciren de 2 en 3000 Huyzen op die ongelukkige dag zyn 'ftrd geworden; maar andere meéncn dat het getal zoo groot met is ■kt dezelve zyn ook die van de Hr. vjn Baffewitz, cn daar dc Gróót - nfann. en Hanoverfe Minifiers in gelogeerd waren. DeVonken en bran ie Specien zyn door de heevigeWind ruym een haif kwart uurs verre "htt Water gedreeven en hebben aan de ovctzyde mede Brand ver- izaakt cn verfcheyde Huyzen verteerd welke ook in het bovenge- tlde getal begreepen worden. Twee Scheepen welke op Stroom lagen, ikttn mecde in Brand, waar door alle de andere daar omtrent, alz.oo- a's de by de Brug zynde hunne Ankers kapten en afdrceven. Geduii- •tr ode dit droevige ongeval heeft dc Koning in Perfoon de nodige ordtes So'en, en door deszelfs hooge tegenwoordigheid de uytctfte vlyd ver- om het ongeluk te ffuyten 't geen cgtet niet mogelvk was, en nog volkomen gedaan is, vermits nog veele Pnyahoopen brandende zyn. "des Konsngs Guarde worden 42 Mannen vermift en omtrent 60 "gekweft veele Menfchen zyn verbrand en dood gefligenen men kier in 'r algemeen niemand die niet buyten fiaat is zoo door de X' *'Sa'°ze alterstien, als de pogingen boven 's Menfchcn vermogen om 'ongeluk, indien 't mogelyk geweeft ware, te ftuyten. Ondertuflehen *cn niet buyten vermoeden dat gedurende dir groote ongeluk, eenige Nfligters het Vuur op fommige plaatfen gebragt hebben j want men -Mannen in hegtenifle genomen by welke mei-. Kruyt, Salpeter, *aycl, Werk, brandend: pypeu Tabak, en Tonder gevonden beeft. lARys den zi Mey. Voerlede Dingsdag had de Heer Maffer, Aards- tte biflehop van Ather.cn dn ordirtaris ffuntinï van de Pdhé aan dit Hof te Verfailles een particuliere Audiëntie by de Koning wordende inge leid door de Heer de Remond, ord. liitrodufteuv derAmbafladturs. Die zelve dag heeft de Marquis Corfini Envöyé des Gfoot-Hertogs van Toscanen, ook een particuliere Audiëntie by zyn Majr. gehad, in welkd hy de Koning over zyn meerderjarigheid Complimenteerde waar na ge melde Minifter by den Hertog van Orleans wierd ingeleid, fhaags te vooren wierd Mordachay Duval een Jood van BourdeanX 23 Jaareri oud zynde, in de Kerk der Abdye van Tort P.otfal in deze Stad gedoopt; waar over geftaan hebben de Graaf »an Clernroot rrirtce van den Bloe de, en de Princefie van Conti, die hefh de naam van Louis gaven wor dende de Ceremonie verrigt door den ouden BifiVhop vanTfoyeft; Aan-f ftaande Zondag den 30 dezer ial de Venefiaanfe Ambaffadeuf ryn pn- blique Intreede in deze Stad doen zyn eerlfe Koets van Parade vCize1 kerd men dar o7er de 40 duiz. Liv. gekoft hoeft. Men wil dat de byeert- konrft der Geeftlykhéid toraanftaandé Maandag over 14 dagen verichoA ven is, en dat de Kard. eetfte Minifler die met een -«anfpraak zal openen, Dc Karthuizers die door ordre van 'f generaal Kapittel te Grtroblê be vel bekomen hadden zich in andere Kloofieti dier zelve Otde te begeei ven, hebben daar róe een tweede bevel omfangen Van 't Parlement, aan 'r welke zy voor haar vertrek in een Requcft kennis gegeeven hebbed 1 van >unn' zaak rakende 't gegeeven Arreft, op welk Refj'ueft zy gel-aft geworden zyn weder in haar Kloofter te Kteren, en daar de vooiige Fun- ftien hunner Bedieningen waar re nemen rot het aanfiaandc Feeft van dê H. Drievuldigheid. ïn dut zelve Arreft word aan het Kafurtel van GtC- noble geordonneerd aan het Hof te Communiceerên detzelvfr Wetted en Reglementen, onteer aan andere te kunnen géeven. Dc Karthnyzers dezer Stad hebben insgelyks ce hunne vertoond aan de Heer Ifitbeau óp per-Griffier van 't Parlement, en drie dier Monniken welke rrofefficge^- daan hebben in een Huys,- en in een ander verzonden waten, zullen,in gevolge haaic Statuten te rug geroepen worden. De Benediftyners der Abdye van Marmoutier les Tours welke geweigerd hebben hunnen Aards- bifichop in qualiteit als 's Konings Commiflaris in de Vergadering van haar Kapittel toe te laaten hebben deswegen een heel fraay Vertoog- fchrifr aan "t Hof gezonden waar in zy toonert onafhankelyk van dre Prelaat re zyn den Raad heeft die zaak naauwkeurig onderzogrmaaf men verzekerd dat het befluit hen nier voordeelig is. Daar hangd een Proces voor 't Parlement rakende de Succefltc van een Kind rot wiens Erfenis de Vader pretendeerd geprefereerd te zyn voor de Moeder van zyn Vrouw, welke overleden is de ganfchc zwarigheid dezer zaak beftaat hier in, dar deze Vrouw voor haar ïfiniwlyk zynde gevallen in eenflaap- Ziekre, door haar Man in die fiaat is bezwangerd, en hy daar op weg ge trokken, maai de knaging van-zyn gewifle bem hebbende gedwongen te vetklaaren dar hy Vader was van het Kind 't wélk leefdé, is hy met die Dogter welke hy dus buiten haar weeten onteerd had getrouwd, die op den Trouwdag zeifs als wanneer de Bruilofts-Gaften aan de\Tsfel zouden gaan, fchielyk overleeden is. Men is alle Jaaren wel gewoon dat de Sprinkhaanen zich in meenigte in de Provintie van Languedocq be vinden maar nu heeft men ryding dat her getal aldaar zoo gro.ot is 3 dat zy alles wat op het Veld ftaar tot de grond toe af eeten, De ope- ne Brief waar by een Kamer in 't Arfenal word aangefteld om te on derzoeken verfcheyde Malverfatien in de Bank door de Commilen en Caffiers van de Viza gepleegt, is gedateert der. ride dezer. De Fleer de Vartan heeft vetzogt om dat hy de Hr. Talhoët te na in den Bloede be ftaat zich te mogen ontdoen van de Bcdieningc als ProcureurjicneraaJ van dezen nieuwen Raad. Heden-z.yn.de Heeren Cammifl-irifien tot het éxamineeren der Rekeningen van de Trclaiuiets van Oorlog Voor de vierdemaal vergaderd geweefi. Den 16 dezer wietd zekere Jufticu door den jong Officier van haar kermis for veimaak naar Chaillot gebragr en alzoo hy, als ook een tynér Confraters geen Geld by z.ig hadden om het verteerde te betzalen prezenteerden gemelde Omciét ohvhaar te vreede te fleilen zyn Degen om zich te wreeken waar op zy ook de couragie had hem daar mede twee ftecken toe te biengen waar van de eene zeer gevaarlyk is. De Aaidsbifichcp van Albi ftaa'. ten eerften r ant zyn Bisdom tc rug te keeren. Gifieren was de Koning op de Harte-Jagt, De Graaf van Chatolois zal te Verfailles het Appartémént hebben van' wylen de Princefie zyn Grootmoeder. Men heeft fier getal verdubbel^ van de Invalides welke dc wagt hebben aan't Hotel van delndife Óorrt- pagnie. Vier Schelmen van de Bende van Cartouche welker l'rocaf men bezig was op re maaken zyp tuftchen den i.pde eq Zoftc .dezeï uvt het Fort l'Evccquc gebroken. Een Comp.'bpfiaandé Uvt de Heeren Paris, Samuel Bernard, en eenige andere, hebben xan den Raad des Ko nings een Projefi geprezenteerd om een gedeelte der Liquid rtien inac trekken, welk Ontwerp men verzekerd Maandag door den Raad geëxaa mineerd en goedgekeurd te zyn het zielve. beftaat iq een foort VanTcn- tine ofte Lyfrenten van 4 Klaflenwaar van de eërfte is om den lntrcl- fanten van de 20 tot 36 jaaren te betalen 4 ten honderd van dc 30 tof de 40 Jaaren zes van de 40 tot de fo Jaaren agt en van de $p tor r,4 60 Jaaren 10 ren honderd daar roe zal men geven roTiende in Liqm- datien, en daar boven een Tiende in contant Geld 't geen weg zal wa zen ofte niet gerekend worden en de Comp. verbind zichten cvr.di van 48 Jaaren de Fondfen aan iéder Particulier weder te geven iuge- valle iemand zyn Aftie wil overtcckenen, zal hy zuijes kunnen doen, en den Overgetekénde zal in de Claffc der Jaaren vallen welke hy jiebbcn zal, mids betalende ij ten honderd van bet Kapitaal in Fonds.wzar rat de Koning Jaarlyks 500 duyzerrd Livres geev-n zal het geiügt van d.t Ptojeft heeft dc Liquidatieh tot 22 Liv. to So.sdoen ryzen. BRUSSt-L den 24 Mey. Het Oflroy rot hc: vaflibaar muiten van df Rivier de Get te St. Leeuw, lyn de omiren; 4 uufen wegs, is tanWcenea gekomen maar dewyl het 7.elve 0|> dre Conditie.vcileehd is dst de Di recteurs van onze Comp. der Indien cerfi haur advvs daar over moeren geven, 7.00 ver/ekert men zulks dc reeden is geweeit van haare aankom- <te alhier: men wil zy zouden geweyge.rd hebhen als Dirc^euiste adv,^ zeeten vermits zy den üed deswecgen noch cict U«'bben gedaan nïur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1