t De Aétien zullen by de Comp. woiden aangenomen a 150 Gis, ieder, én zuilen daar voor worden gegeven 3 Loten, tot de voornoemde! teryi géfoumeert to» de eerfte en tweede Claffe, makende 30 Gis. ieder, dé voornoemde fomma van rso Gis.en zullen de Transportante»! alleen vry zyn van Transport-geld, maar hun zal boven dien, contant worden gegeven 10 Gis. per Afbie femba r «4 dots- pi ait fc dit Relatiovan forto. Aldaar was in de Vooiftad jto» a«n ieders dienit en gêtief. feiorias een nieuwe Accademie opgeregt weikei Lceden de nil am van i AMSTÈRDRM den 17 Mey. Zederd laaft zyn tejarnaiea jje,iiJij.j CtKajtc MccademiHen hadden aangenomen de Heer Francois Ferreiia de Séheepen de Welkome Kapt. George Bürgh de Odtkl K.,^, d'Acunha een der hooge Officieren in 'r Regiment vac Aimada had fthel, de DCröthea Kipt. Lier,-de Jenney Kapt. Fiett, deTawiflokl;,. de eetftc Zitting geopenc met een Redenvoering over de enigheid wel- Eoright %iSe Fenix Kapt. Cow eide Luctetia Kapt. Ntllis de At: ke behootd te hceifchen tuftchen de Geleerdheid en de Wapenen. Kapt. Whitacer, de I tins Fredrik Kapt. Smith, de John Kapt. Fi!ip; N E D E JSL L A.N D E N. iai-ie *«o'Londen. Te riimouth zyn ingelopen de John. en Héniy.i^ •M-J T~* j Tl- n.ll.'. J naax^a nle Ml O/i/djJ ra» 4 1' BRUSSEL den 17 Mey. Gepnfleerde Vi felmonde van hier naar Aken vertrokken t0n, ook van hier naar de Welt moetende, uyt Duvns (daar bctsd iatfoen aldaar te verblyveo Zatu.dag motgen m een hoogeo ouder-George Kapt. Kleland naar Vet a Crux gaande „och dom overleedcn dc Gemanlinne van de Heer Fraula PieLdenc van den y - b ,- t a 111 bly ven leggen) waren alic de Scheepen naar deWelt gezeild, daar os' Raad van Finantie en Trefauner generaal dezer Lauden. LyndelykzYn j j w ,'/T- A- c* t a Y j i de St. Anromo de Padua Manuel de Trcio de Sr. Joieph Antonio! de Advenififcmenten om de Provintiale middelen van Henegouwen te- «o„. r. j wr ai a - n redo en noch 2 Spaap.le Koopvaarders van Londen naar Biscaycr een den x< van de aanttaande Maand junv in admodiatie tc geven, om r r p M) V3 Tc N 4Ö. St. Sebaftiaan moetende oo>k warni van Portsmouth in Zee gegaaa met den cetften July deies Jaars te beginnen aan den Hertog ran A- - rnm Mat»onc i -rv -,i tv j j -i.M Wulemina Corn. Cropp, de Vergulde Star Corn. Martens, de St. oL remberg a s gróot-Bailiu^v dier Provintie gezonden, om dezelve over al w J daar het behoord te doen aanflaan en publicceren. ^00"5fc' *lle "n naar MIDDELBURG den 17 Mey. De L'otety door dé Edele Mog. Hee-Is'- Joes wel.35,Scke$e*'i?}r onder^191naarTeflelen andere H°ll, ren Staat* van técland vaftgefteld, beloóft volgens ingeliomene Èetig- f de overige «aar de Ooflzee gaande. Op dv R.v,(t t»n een prompte completering j dezelve is ko.t en beknopt, zynde maar i t m T ri- ru. k L AJ-. u,... „lï t Art» I 5 GRaVETIHAGE den ts Mey. Men verzekeid dat de Heerena Van twee Millioenen Guldens beftaande in niet meet als 3^>söo Loten- „A en Pryzen, verdeelt in viet ClalTen j 'dat een korte Rekening zal geevdn. vl" •H°lfind en Weft-Ftlefland ftlorfe<a ovei aSt d«g« zullen,, Act rlan is vetftaanbaar, cn zob wezendlvk, dat by de daat aanvolgen- eien- -J H - ,,i J. n.A U.ili One B*r\ 1 Urjfl r i n pon «-> r>v t* rv V T'rr rl V A />ri nnl. I Swvmet Graanen geladen te Petersbutg Thrs Janffe.van Uanrzig Jan -Douwefe Kramer van Koningsbergen in de Pillau Com. Menu Jan Fiat. Mooy, Alexander Monkly, Abram KlaafTe, Benj. Smtih.M; de nette cn zuivere balians, een ieder in een moment ziet, dat dén ont-^ AMSTERDAM den 18 Mey. Te Stokholm was het Zweed» Feft-i fangft er. oytgaaf in den andere paften, tn dat voor de té doefte cnköf- caat vpor de buyten inkomende Scheepen vernietigt, doch voOxdici ten &c. doot den Staat niet meer word (bruttö) geptofitcert als de to Ice uyt de Levant en Italicn kwamen, zoiiw het zelve noch eontmuti ten libnderd, van de Ftyzen te kotten, agtervo'gens het 5de Alt. van de Matth. Stangeberg en Corn. Kcetnian hadden peimiffie om zonde,i Conditiën, diénende tot elucidatie van hét 3de dat dé 1-fyzen zullen wor- get Quarantaine te houden, Uyt dc Zond raat Stokholm te verirekh den betaalt, birnen de vootfz. Frovintte agt dagen, cn daar buiten uyt er- 'Te pantzig zyn gearriveerd JurgenWalkenbetg y.an Koppenhagen,] hk veeititfn dag* na't eindigen van ieder Clafie: de' verdecling van Iiruyn van .Dronthem 8ec. 5'te Stokholm Qotn.Gerritfe Zprgdragu, welke Pryzen, zoó is gepropottionéerd, dat van de voörf7. 3cySö Loïeu, Bajonne en tuim 4° Scheepen uyt Pometen Dantzig Koningstti; maar 1I31S kunnen sdGnld. zonder, en 55 Guld. met her gemene ra i-j_ -- n1i a-, bad vetiieécn, zoo als wyd'dpig word gededucecrtdoor den Ontwetper by zyne aanmcikingen aan de voet van de Conditiën geftelt, en aan de welke een ieder om ligt word gerenvö/ecttde Lor-Éilletren of Recépif- W-illon, Edgard Alles en Nic. Michel en in de Zond wel So Schctpi fen, zyn te bekomen by den Direft'eur, eh de tefpeftive aangefteldéGom-1 van welke een groot getal naar de Ooftzee zyn veitrokkcn. Oudol tniftionafiffen, in de Steeden van dete en in de voöruaanifte van de an- hooge Land van Dantzig lagen vérfcheide Schecpen welker Namen c dere Provintien by dezelve zyn ook te krygên de ÏTaiiï en Conditiën gemeld.wordén ook lagen te Dantzig hetwaatds zeilréé Pietet G.tn in 't Nedetdttyts, Frans en Engels, als mede by den door haar Ed. Mog. Gerrit Albr. Dikker, JaC. ThylTe 8cc. Uyt Telfel zyn tvedcr 4.a 5 Stó verkoien Correspondent dezer Lottery S. P. Trouiilarf te Rotterdam, die j pen vertrokken; zvnde aldaar maar binnen gekomen Corn, dé Potn van de Nombers en rryzeh in 't generaal exaft Contra-Boek zal houden i Bilbao; en voor de Stad Feyke Gcets, Roel. Fred.Hend. Eesdcrtl DE GECOMMITTEERDE RADE VAN DE StAATEN VAbf HOLLAND EN WESTtFRIUSLAND. uyrd'emvgékomê Lyften vandtj éollefleerde Loten dei bewufte tweede vetdelinge gezien hebbende, dat noch eenige Loten ocgecollcfteerd zyn overig gebleven, en willende, zelve Lotérye compleet doen trekkenadverteeren hier meede dat Gollefte, voor zoo verre de ong«colle£lecrde Loten kunnen ftiekken,-, worden gecontinueeid, tot Maandag den 14 Junjr eetftkomendedat de voojfz. tyd verftreken zynde, de Golleite abfolnt zal worden gtflnfc dat die geene die jo Loten in de vootfz. Loierye op eene Na«m, Derpjs 'ofte L'erters noch zal willen nemen een Prmrais zal genieten van tcc 100 en dat de eetfte Claftè zékerlyk en op poene van dubbelde reftirutievan 't ingelegde Cupitaa'op Maandag den ïsfte van dezelve Mn jfnny zal worden getrokken wordende hier meede een iegèlyk die het aingaatgewaatfchouivt de Supplementen van de 4 Gis. per Lot ,.vooi uyterlyk op den vootfz. 14 Junv te moeten doen of dat anders, ingevolge de tónditien deezet Loterye de Loten tot zes Gis. ingtlegt, ui worden gehouden voor geabaudonneert. Alle Buyten- en Binnenlandfe Ontfangers en Collefleursder Provintiale Utregtfe Comp. worden door Bewindhebbers der gezeide Comp zogt en gelaft hunne Óolleft-Boeken der Lotery van f j MiHioer.en op aanzien dezes te fluytcn, err niet verder te Colleftecrgn,. maat Iw Colled-Lyften, ten fpoedigften aan Bewindhebbers der gemelde Comp. over |e zenden alzoo de trekkiDg der vootfz. Lotery op den 31 ii Maand Mey onder pcfene van drie dubbelde reftituric zal worden begonnen, en zullen alleen ter Kamer van de Comp. tor den 10 dezer en >11 r.ietnoch eenige Loten te bekomen zyn tot 30 Gis,., quatt toten 7 en 1 half Gl., en togeconibineeide Afiurautie-I^oten tot 500 Gis. dende alle Geinterefteetdens vctzogt dc menging der Loten op den 3 t dézer in 't Compagr.ie-Hoys te komen bywoonen. Bewindhebbïten der Provinfiale Utrcchtfe geoétroyeêrde Compagnie geïntentioneert zynde de trekking van haate zeer avantagienfe Lotenr j; Millioenen Guldens, waar by dp een Lot diverfe Pryzen, eenige hondett duyzerc Guldens bedragende, kunnen getrokken wopden op Ja w.n deze Maand Mey te beginnen, hebben om dezelve te éompleteeten, geiezolveert, eenige A&ier, haaier Compagnie onder volgeuds Cos tien, voor Lotery-Btieven a3n te necmen. II. De Pryzen o.p de voornoemde tegens Aftieri verkregene Loten vallende zullen zonder ondeiicheid zoo wel als die tegen contant geco Aeerde, 6 dagen na de trekking van ieder Claflé contant betaalt worden. Alle de geene die varf dc vooifz. avantagieufe Conditiën willen jouiöécren, zullen hun A&ie, ofte Aftien, op Donderdag den zo dezer Mn Mey, in Perfoon, ofte door volmagt aan de Comp. moeten transpoiteeten 'waar tegen de Loteiy-B.-ieven zullen worden geëxuadeeir, en «i Beu indhebberen daartoe vaceeren dien dag, 's morgens van 7 rot 12, en 's tiamiddags van z tot 6 uuren. Deze Morgen, zynde Woensdag den 19 Mey, zullen de Makelaars P. Huysvobrn,W. Haring en R. van Leuve*, te Amfterdam in de Nesii Brakke Grond, verkopen een groote party MdnufaSIuurtn, zoo van LaUenen, Gtyncn, Saayen, Baayen Calairranken als andere Goude Ziln Zyde en Wolle Stoffen, zoo Modicufe, Ttiomfante, Lopers, Damaften, Mooren, Armofyncn, als Voetwerkjes, nevens eenige Lywaatcn zoot fcenen, Ghiifen, Neteldoeken, Hoeden, Zyde Kouflén, als andere Goederen meer. Te Dordregt 'egt aan in Lading naar renfilvania cn Niew-Jork, Kapr. Tlromas Welt, met zyrt extra wel bezeylt Engels Fregat-Schip, genu de Faam, gemonteert met 30 Stukken Kanon, Volk en Amonitie van Oorlog na advcnant, zal vertrekken (Weer en Wind dienende) primo]i iyts met Goedeien en Faffagiers Adres by Cornells Vcrtyk tc Doitlregt, en Alexander Fertes te Rotterdam. Uyt de hand te koop een zeer vermakelyke en welgelegen Buitenplaatsofte Hoffted* genaXrot HA ASWYK geleegcn onder den Ambt Vxn' Soeterwouwde aan de Noord-Abeftaande in een groot logeabel Huys, voorzien met vcrfcheide V'eitrekken, en agter aan.de Huysmans* ning. met deszelfs Stallinge, Schuuten, en verder getimmerte, mitsgaders een groote en wel vrugtdragende Boomgaard, leggende.rondom int fchbone Flantagie van Cingels, Laanén &c.(het welke voor meefte gedeelte reeds hakbaar is) groor in zyn omtrek een Merge, j HnnJ, $9 Roeden daarenboven noch 27 Mergen 3' Honden 11 Roeden goed degelyk zoo Wey- Hooy- als Veenlandzynde dus in 't geheel, rt gens een nieuw gemaakte Kaarte groot z9 Mergen, 3 Hond' tc bevragen by N. Bortemans, Koopman la Wynen op den Ryn, op den hoekr de Heeregraft, by v ien de Sleutefs van't Huys te bekomen zyn. Jan Hoos, Hend. vander He; den, Jan Ried. en Corn,Hoos Makelaars, zullen op Dingjdag den zj Mey,rs avonds ten 6 uuren, te Amfteé' in de Dykftraat in d? Oude Burg, vejkopen een party extra püyks puyk nieuwe Variaas-Tabak leggende op fie Keyzersgragt in c«n Keiderf de Groenlandfe Pakhuyzen. By Jacöius VcrhpAt Boekverkoper op den hoek van de Mol-fteeg te Amfterdam is met OCTROY' van dc Ldelc Groot Mog. Htcren Sraatef Holland e,. Wil-Prtcf, id, cn op een boete van DRÏE DUYZEND GULDENS voor alle anderen, gedrukt, en word dezen dag voor 't ee-rft Wis geven ROELAND VAN LEUVENS MENGELWERKEN, beftaand-e zoo :n Oiars dood, als andere frcttrfpeclcn, dc Amjlcrdamfe Beun, ZctdH ten, Zinnebeelden, en veelerlcy Mcngehiigten op vcrfcheide Stoften 3 Declen in Oft'-rvo met veele konftryke rlaaten (door voorname Meeflee: fneeden) zoo van Kerken, Torens, Godshuyfen, als meeff alle de voernaamfte Gebouwen en Gezigten der Stad Amfterdam cn andere Hilte en Zln-beefdénde Planten vercien. Te Leyden by S. Luchtmans zullen by Intekening gedrukt worden Ineditat Juftt Lipfii, 8c plures ad eum Vtrótum DoQornm Epiftolz, q»1- accedet Illuftrmm pkaetetiti Avi Virorum, ut Grotii, Salmafïi, Heinfii, Schefféri, J. F. Gronovri, Grsvii, If. VofriiCupcri, Petizonii, 8c alioK Epiflolarnm ingens numerus curante P. Burmanno, 4 Voll. in 4. waar van de Conditiën alómme by de Boekverkopers te bekómen zvn geus welke geene Exemplaaien, als die ingetekent zyn, zullen gedrukt wórden en tc bekomen zyn op de boeten van duyzcnt Guldens ten bek' ve van^IvLeydfe Diaconie. Mr. Thomas Angelhome Chirmgyn pperatenr en Breukmeefter té Amfterdam op de Spiegelgraft in de Witte Zon maakt bekent dat <k hem is uytge'vonden eene Fhilofophifche Mercurius dewélke zyn wer-king doed zonder cjuyien noch eenige andere ontrogrenis te veroorzaak1 zoó dat dezelve onbefchroomt van zwangere Vrouwen en jonge Kindeken mag gebruykt «orden zynde gefecondeert van mvn Efléntie en I'1 Antivenetei', wotdende door deszelfs gebruik, op een zekere en gemakkelyke wyze geueezen alle foorten van Venus-Ziekten en Accidenten.-' veroudert of kwaadaardig die ook zyn, zonder dat-iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te abfentee;en bnytenli' f- Patiënten Uonnen door de vootfz. Medicynen zich zelfs helpen mits zv aVvooicns ury net betigt van haate Ongemakken -jeven ren zt* eenige Accidenten die myn dagelyks opz.tg» er. eygen behandeling vertyfehen zulks beletten voor zulke heb ik tn myn Huys verfchevdel men, gereet om iofer daar in na zyn fatfoen tc logeereu ten eynde deszelfs geneczjnge en op dat een ieder van de voorfz. Geneesmirkk haar hevlzanme werking mag verzekert zyn, willen wv (de Tatienten alvootens onderzogt hebbende) haare geneezinge niet alleen voorzegst1 Snaar tot volkome gernftbeid dezelve by accootd aanneemen door de voorfz. Medicynen worden ook geneczcn meeft alle de zoogenaamd: f'-neeslyk? 7iektens en Accidenten tc ver! om hier te noteeren onveimogende Luvden mef eenige desperate Ongemakken bezetkonnm tof om «iet geholpen worden mits zy geen Vcnus-Ziekte hebben. - Tc Leyden Hv FELIX DE K LO F PÈ R 7 op de Brcedeflraat ofer het.Stadhuys. Den ip Mey 1723.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2