i LEYDSE Woensdagfe Courant Kö. 6ó 4tt#. 17* J- iii# 1 müjj 'hH i Mi Coo» deb# <Ce "Hi ondi gao, 'gill! tlClj n it hat mat >ves id: gf son, tfit ICII tela amp, sKi Dl li PORTUGAL. ORT a PORT den 20 Apiil. In twaalf dagen zyn hiet 42 Engelfe Scheepen gearriveerd daar onder de Dolfyn Kapt, Nairn en de George Kapt. Dickarfon van Stokholm j Kapt. Hunt van Ham burg de Wellekome Kapt. Baker de Maty Kapt. Fanning de tillem en George Kapt. Harper, de Providentie Kapt. Chafe de Tret- on Kapt.Roggu'S) de Chapam Kapt.Hallandj de Rlvaval Kapt. Miller, liDove Kapr.Witery, de Elifabeth Kapt. Hudfon, de Coronation Kapt. }o»el, de Elifabeth Kapt. Hill, de Succes Kapt. Clogge, de Viana Mai nland, en noch 2 andere van Londen de Prudent en Mary Kapt. Ve- t,deWilliam en Mary Kapr. Hamonr, de Anna Kapt. Leavens, de Pott Jjufcltand Kapt. Crispin, de Succes Kapt. Draper, en 't Schip Rotterd. Kapt. Hili, alle van Huil de Reformation Kapt. Winter de Topshartt Hipt. Pennes, Kapt. Draake See. van Topsham en noch eehige andere «n Falmouth en Lisbon in tegendeel zyn wel 16 Schcepen naar Lon- gen vertrokken. Mén hoord op deeze Kullen van geen Saleefe of Al- jierfe Rovers. LISBON den tj April. Zederd de gedttutige zwaare Regens heeft men biet 100 ongemeene Droogte gekregen als men in lange Jaaren niet ge- tien hteft. Hier zyn weet verfcheide Scheepen gearriveerd daar onder Schipper Willem Jacobfe Krioon van Stokholm en Schipper Anketloo syt de Ooftzee. V R A N K R Y K. PARYS den i4Mey. De 7 Bifichoppen altyd volftandig voör de waar heid, waggelen geeofints niet tegenftaande het kwaad onthaal dat zy daarom moeten ondergaan ovet eenige dagen hebben zy een Brief aan ie Koning over gegeven, óm aan zyn Majt. Juflitie te vragen tegen het Aneft van den Raad van den 19 der voorleede Maand, dat hun verbied de Brief welke zy aan de Paus gefchteeven hebben, uyt te geven gemel de Pielaaten verzoeken door een tweede Brief welke zy by deze gevoegd lebben, aan de Koning, het zyn Ma);, mogt behagen dat aan hen vetr flag wietd gèdaan van het antwoord 't geen zy gegeeven hebben op de Jiftoralc Inftruftie van de Katdihaal de Bifly welke zy de eet hebben gehad te gelyk aan de Koning ovct te leveren ,men verzekert dat dit antwoord zeer groot is, en het zelve eerftdaags publicq in Druk zal wor lds uytgegeven. De Ptovintie van Rheims ptetendeerd aan te ftelleh iim te gioot-VieatiS vOot het Bisdom van Boulogne welke authoriteyt lonw hebben om magt tè?geven tot fommige zaaken *r geen als iets Hsieuwsword aangemerkt. Het generale Kapittel der Benediftynen te St. Vanne, dal te Luxeuil vergaderd geweeft is, heeft zoo als men het noemt ten Vetgadeting van Monnikken gehouden in welke vaftgefleld is dit alle de Capucynen verpligt zullen zyn het Formulier Van Paus ^ilt- Imier de VII. te reekenen de Karthuyzers hebben meede hunne Verga dering gehouden en daar in beflooten geen nieuwe Leerlingen onder baar aan te neemén ofte tot eenige Geellelyke Bedieningen te verhie len, voor ende al eer zy gemelde Bulle van Paus ^Alexander de VII. on- detteekent zullen hebben en openbaar met hert en mond belyden zul len de Conflitntien ofte Inzettingen van de Pauzen Innöccntim de X. J ttmirr de VII. en Clemens de XI. tegens de JunfeniJlen als mede de Conllitutie VnigcnitHi htanneémen. Men verzekert dat de Kardinaal van Rolian voornemens is in de aanftzande week naar Sayerne fe vertrek kende Kardinaal de Gevres maakt zich mede gereet om in 't ko'tt de rtyt naar Bourges aan te nemen men wil zoo dra deeze twee Erelaarén vcitrokken zuljcn zyn het alsdan wel Zouw konnen gebeóren dat den Brad van Confcientie katt daar aan vernietigd wièrd men zegt het dé Biflchop van Chartres wezen zal welke Gedeputeerde zal worden we gens die TrovintieOffl de Vergadetinge det Geeftelykheid in deze Stad bjrtewoonen. Men heeft tyding dat de Bilféhop van Lu^on die zoo 'eel van hem heeft doen fpreeken ovérleeden is. Men ziet hier de vol gende Geloofs-belydenis van de Jezüit Camille, welke hy aan de Non nen te Dieppe ovet gegevên heeft. »\fyn God ik geloof al het geen Gy aan Uwe Kerk geopenbaard ui v'i, hebten ik wil in dat geloof derven. Deeze Kerk (zegt de H. liXuguftinus) is de Heylige, de éenige en it Kathol. Kerk, die alle 1, Ketteryen verdelgende, nooit kari'verflagen Worden, Alle Kétteryén 11'yn uyt haar Boezerti nytgegaan als onnutte Ranken die men van een „Wyngaard fnocid deeze Kerk veranderd niet, nogte zal nooit veran- 11 deren. Dezelve is volgens getuygenis van den Apoftel Paulns de „kerk van den levendigen God de Zuil ende het Fondament van alle „Waarheid. Het is Heete deeze Kerk na welkers flem ik altoos zat „nooren en aan welke ik een volkome opregte en eeuwigduurende iigehoorzaamheid verfchu'digd ben. »Ik geloof al het geen de Paus Uw' Steedehouder op Aarde my in zvn „Buile Vnigenitvs gebied te gelooven. Ik verwerp züyver en oprcgtelyk iiiile dwaalingen die hy daar in verwerpt ik vervloek alles 't geen hy ii vervloekt, en verdoem-alles dat hy verdoemt. Ik geloof dat hy (ge- „lyk de Oudvader Betnardtis zegt) de eenigfle Herder is niet alleen o'- 11 'er de Schaapen, maar ovet de Herders zelfs. De magt van anderen ls binnen zekere paaien beflooten de zyne flrekt zich zelfs ovet de 11 Stenen uyt, die magt ontfangen hebben om de Gelovigen te regeeren. Hv kan, zoo het de orde vercifcht den Hemel vooreen Biflchop ffuf- 11'en, hem afzetten, en zelfs aan de Satan overleveren. Ik geloof (vól- 11 S'ns de H. Schrifruure) dat een iegelyk verflrooid die met hem niet 1, vergaderd en dat de geen die niet alles geloofd, *t welk hy geloofd „"iet aan Jezjes Chrijlus maat aan den Antich-rift gelooft. Ik geloof dat 11 iet niet geoorlofd is, om over deeze Lccrz.e.ame Conflitntii aan een toe- "mend Concilie te appcllecren, en dat alle Appellen welke tegen de-'' „zelve zyn gedaan, en noch gedaan zullen worden, ongeregeld, fchan- elvk, fcheurziek en Ketters zyn gclyk zoo vecle doorlugtige Bis- shoppen vanVrankryk verklaard hebben. Dit is, Heere, myn Geloof: gelukkig was ik indien ik decz.e Waarheeden met myn Bloed kon ondert eekenen. PAR.ys den 14 Mey. Vootleede Vrydag vermaakten zich de Koning *«aer met de Hane-Jagt in het Bofch van Maily. Daat is eénigé veran- m du e 'SU haar ril rde,; 1 si 111 ooi ieü Hi Zoo m< rini hi# dei nvt lat i'F v«i Teal wil' *j c Tl 1 w hie Hi.: :erJ lot tin St at iep. art ft n h 1 rob am n i< loot :el, 0 wan gci< eu 1 lie S fen,1 eik' [nni. mi 0' zoo inefl K* v>' tet:< deting gemaakt in de vÉrdeelinge det Appartementen te Meüdon 2yri Majt. zal logeeten in het oude Kafleel, om dat het zelve veel gezonder vóot de Koning word geüoiöeeid de Infante Koninginne zal haat ver- blyf ncemen in hei Appartement van wylen de ovetlecde Koning den Hettog van Orleans heeft het Pavilion vetkooren op deTaraffe j en de Kardinaal du Bois zal met de Secretaiifïen van Staat zyn verblyf hebben in 't nieuwe Kafleelallé deze Apartcmenten zyn *001 hét giootfle ge deelte albereids gemeubilectt, en men doed noch eenige Goederen in de oude Louvre inpakken om derwaards té brengen. Zyn Majefi. heeft dé Koninglyke Abdy van St. Antony le's Paris, der Orde van Ciftcaux, ge geeven aan de PrinccfTe Maria Aona Gabrielle-Eleonora van Bouibon- Condé, Princeffe van den Bloede Religicufe van Fontevrautd de Ab dy van St. Larme, der Orde van Premomrë onder het Bisdom van A- miens, is gegeven aan den Abt de Croy van Molambais; en die van St. Jan in de Valieye dtr Otde van Sint Auguflin onder het Bisdom van Chartres, aan den Abt du Prat, Aalmoefenie: des Hertogs van Otlèans flaande het ptezentèeien dier Abdye aan zyn Koningl. Hoogheid. Dc Marquis Rangoni, extr. Envoyé van der, Heitog van Modenaheeft te Vetfailles by de Koning een particuliere Audiëntie gehad in welke hy zyn Majt. complimenteerden ovet zyn meetderjarigheid, ingeleyd zyn- de doot de Heer de Remond. Den Heitog van Richelieu flaat in 't kort naar zyne Landgoederen, en vervolgens naar zvn Gouvernement te ver* trekken hy zal zyn meefte Bediendens en Mufikanten meede neemen men zegt diat hy op zyn te tügkomfl in deze Stad zal trouwen met Ma- demoifelle d'AUVetgne, oudfle Dogter des Hertogs van Bouillon ook verzekerd men dat hy op de Plaats Royal, na de kant van 't Hotel van Richelieu twee Hüyzen gekogt, en petmilfie gekreegen heeft om dezel ve tc herbouwen mits die op gelyke hoogte biengende als de anderé Huyzen. De CoramifTatiflen, aangeftcid om het Proces op te maken van de Commiffariflen van de Vifa en de drie Cafïïers welke in de Baflillc gevangen zitten, zyn vier Raadsheerén van Staatte weten de Marquis de Chateaunenf als Prefident,deHeeren van Cely-de-Hailay, Delbignes, èn de Fortia, mitsgaders 12 RequeflmrS. waat van de Hr. d'Argènfon Lt. generaal det Politie, Rapporteur, en de Hr.Valan Procureur generaal zyn zal'deze Heeren zullen daags na de H. Drievuldigheid voor de cer- ilemaal vergaderen, en zy hebben bevel gekregen deze zaak zoo dia tao- gelyk prompt ten einde te bréngen. TweeCommifen van een andere Com- miflaris hebben zich weg gemaaktom niet ónderheevig te zyn het on derzoek dat men mogt komen te doen omtrent haare behandelingen. By Sententie is de Kt. Ie Clctcq du Tillois onfchuldlg verklaard wegens de befchuldiging die men hem te laft heeft willen leggen', om dat hy inge volge de ordre van een CommifTaris van den Raadeen Certificaat-Li quidatie had afgefneeden welke op de tuggc befchteeven wasén mem gaf voor dat hy daar Inkt op had laten vallen om té bedekkén zekeré aanteekening-, waat doör de betaaling verhinderd wjêrd. De ovcrleédc Marquis de Beringen heeft by zyn Teflament 20 duyzend Liv. gemaakt aan zyn Hofmeefter ,10 duyzend aan ieder van zyne Kamerdienaars iioo Liv. aan de Armen van St. Germain de Laurterois zyn Parochie en een ander Legaat aan de Feuillanten voot zyn begraving. Den Raad heeft een Arreft gegeeven, waat by vernietigt word de Ordonnantie van de CommifTariffen van den Raad welke 350 duizend Livtes toegewezen hebben aan de Heet Poülain de Beaumont voot hetRembouifement van de 7' Bedieningen als Betaalmeefler der Renten die hy vóór het Jaat 1714 gehad heeft. Men verzekert dat de teparatien weike aan het Ka fleel te Verfailles gemaakt flaan te worden, by de twee Millioenen tivr. zullen beloópen. De Broeder van de Kardinaal eerlle Miniflcr heeft den Eed in handen des Konings afgclegt als Infpefletfr generaal Over de fleene Weegen 5ec. van dit Konitigryk. Men contioueerd hi?f verfchei de GeefMvké Petfoonén té otitruilen cm dat zy' de Paufl'elyke Bul le Vnigenittis niet willen aan.neemen. De meefte Bifichoppen vanditRjik bevinden zich albereids in deze Stad, en de opening van de genêf.rleyér- gadering det Geeftelykheid blvft vaftgefleld tegens den 25 dezer Maand. Men heeft hier Brieven van Rofnen welke rheldcn dat den Pretendent met zyn Gemaalinne naar Maccafe vertrokken was, en voor Zyn vertrek OVt die Stad aan de Religieufe Urfeliren eeti Vi'ierookvat had vefeerd; Men fprak aldaar otn den Hertog van Guaftslla uyt te tróuwen aan de' Dogter van den Hertog van Sforde. De Marquis Corfrni te Romen óver- léeden zyndehad zyn Neef welke dezelve Naam voett', alleen tot Êrf-' genaam verklaart van alle zyne Goederen die men verzekerd confide- rabel te zjn. Vier honderd Solctaarcn waren naar Civita Vcechia gezon den otri op de Galeven te dienen de Paus had de Heet Airoïdi aan ge field tot Gouverneur van de laaftgcnoemdé Plaats. De Heet Buflfalini was tot Commandant over deTrouppen te Avignon aangefteld: en tfieit verzekerde dat de Marquis Spada doot zyn H. begiftigt zouw worden mét de Comp. Ligre Paarden te Boulogne. De Regeering ré Romen had de Graaf vanVefpignani het Arreft in zyn Hnys d&én aanzeggen, o'p ver beurte van 2000 Scudi indien hy tlat verbod mogt komén te overridden, om dat hy iemand Van zyn nabéftaande, eer. gebOore Spanjaard zynde, ftokfiagen had gegeeven. Daar was een gefugt dat de Kardinaal Pigna- telli, Aardsbiftchop te Napels aan de Paus klagtin zouw hebben irge- bragr tegens de Kardinaal van Alrhan aangaande dé verfcheide onder nemingen welke gefchieden o-mttent de Geeftetvkheid van zyn Bisdom, die hy pretendeerde alleen onder hem te moeten flaan. Het vertrek van de Paus naar Catena was tegens den lG April vaftgefleld. Uyt Spanjen heeft men tydïng als of de Spaanfe cn Walië Guardes wel naar Catalo- nien mogten wiorden gezonden, ortt aldaar andere Trouppen af te lofl'en. De Marquis de Mari ftond tn 't kort met zes Ootlogfcheepen in Zee te fteeken om op de Barbarife Rovers te kruyfTen. De Pater Daübëtoh Biegtvader van zyn Katholyke Majt. was aan 't Hof in groot aanzien. Men continueerde in dat Konirgryk met het aanvullen -van de noodige Magazynen en 't tecrüteeren derTrouppen. Her Goud en Zilver dat vooé reekening van dc Koning nyt de Spaanfe Weft'tndié'n was overgebragt had men in de Munt doen brengen om 'er Geld van re flaan. Volgen* de Brieven van Lisbon, had de Koning aan Doft. Louis Machado Prof- feflór in de Ur.iverfireyt van Coimbregeaccordeerd éea ordinaris De-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1