Vi Radix j ttyjr.eticn de Wmcheftcr Alexander Rirlian van Mi4dt I.isbon, William; Loutcns van Tripoli, de Experiment Wouierj tlezë Sr.itl cn Ari'canten, Michiel I ver van Lisbonen Giovanni j en Leenden Roe:s-uyr Zeeland j te Róchel Hendrik Nobel, tyj ên noch één van.bier en de Maas j te Charante Will. Gomvtgï gen, en Gerrit ja'nfi'e van iiier 5 re Nantes Chtiftoffel Brand, en'; detc irovintién by dezelve zyn 00k te krygeh de Hans en Condition dier.v^n Cork Guiil, Watets en Amoniö Ailiïian Van Smitna in 't Nedêrduyts, Frans en Engels, als mede by den doorhals Ld. Mt^. 1 Oibéfi'sfn Gtnilij eb Richard Lewis van Fort Mahon teG&y verkoren Correspondent dezer Lottery S. P. Tiouillart te{SoTterdam, üie AngüftsFBeijiiget uyt de Levant, en de Dorothea Robbert Lam,. van de Nombers en Tryzen in 't genetaal eiraft Contra-Stoeit zal houden tot een ieders dienft en getief. UTREGT den s Mey. Eewindhébberen dér FrovintialoUtregtfe ge- «ftroyeerdeCompagnie, r-ottficceren, dat gerezolveetd hébben de Trek- liyt Mo{ca re Bnjonhfc EtierfAe Dnmas van hfer/die'm't in|jpj king v;in haare zeer avantagktize Locerve van 15 Millioer.en, beftaande dé Bast c-enige fchade had bekomen j Schipper Rooyfe üyt Noj,, $iyt 8 Claffen, en waar toe maar vyfmaal behoeft gefoutneert te worden, te bdginnen corbpleet en zonder verandering, op den 31 Méy naaftkc- mende wordende alle Geiutcrëfi'eeidens verzogc op dien dag in derf Compagnies Huys de menging der Loten te komen bywöoneii*; zullen- ce St. Fitter Kapt. Louis Augüer van Aiicanten 3 en te Bomden de geen verdere prolongatie der Trekking gefchieden, én tot beveiliging Broctlê, Tymén Oom. en noch een van hier en Aiicanten. Te j van dien, beloven Bewindhebbers aan de Inleggers, drie dobbelde reftitu- tie van bun ingelegde Penningen te doen ingevalle de Lorety op den ji Mcy voornoemd niet begint te ttekken. AMSTERDAM, der» Mey. Te Sr. Sebaftiaan (daar Kapt. Mendia- ros noch herwaards zeylrée' lag) bad men groote hoop dat hét verbod wegens't inkomen van Suykct en andere Goederen, wei haait ingetrok ken zouw worden. Men had te Livorno tyding dat cs Tutkfe Vloot, in 40 Oorlcgfcheepen en omtrent 300 zoo Galeyen als andete Vaaitaygen beftaande te Napoii di Romania zouw ingeloopen iyn welke tyding égter meer zekeihcid veriyft. Uyt Zeeland word berigt dat het Deens Schip de Kouingijanc Anna Sophia van de Kaap de Goede Hoop naar Traoquebaar was veitiokken ook was den 2$ van de voorlede Maand van Ooftcnde naar Kadix gezeild het Schip de St. Fieter, Jan Francisco JanfTen, Te.IjAattini.co zyn gearriveerd bet Schip ie l'acinque van Nan- tés dé St. Jan Baütifis Etienne NoLUrul van Bourdeaux en eenigflntS befehadigt het Schip deTriron, van de Kult van St.Domingo naarVranlt- ryk gaande te Bilbao Jan Norman van hier de Sint Lguis Kapt. Jbcr Donaten van Morlaix, en de St. Francisco y Animas Kapt. Franc. Mo- iiana van Londen 3 te Livorno (van waar Tomas Koplon naai Londen qn And. Kraning herwaasds vertrekken wareo) John Artaw en Steffano Sikart van Alexaodtiea, Fictie Fagot van Konftantiaopoien Sara. Ro- lien legt herwaatils zeyliéé het Sciiip l'Avonturier Kapr. JanQ, en volgens de laaité Blieven van Mallaga, was daar éierfteld,tB leen maar na de Wind te wagten het Schip van Jochem van Ct, Oirde naar Hamburg moetende. Gifteren kwam in Tcflel bjnij Kiynfe van Bourdeaux en root de Stad zyn gekomen Picttr l V Cent Juriaans Sec. van Hamburg, Jasper Jar. <Te en andere van! J Fictet Klaafte Schaap is uyt her Viie naar Rochel gezeild. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 93 en 1 vierde 93. Kadix 117 en 1 vierde. Sevixien 116 en 1 half. Lisbon^ tien si en r vierde. Livorno SJ en 5 agtfte a 3 vierde. Genua en 1 vierde. Londen 34 Sch. 7 a 6 en 1 half. Fsrvs opzigi 39 ;t fte a 39. Breflatt 3 <5 St. Dantzig ZS2 P. gr. Hamburg >2 en jJuüi Gent 1 'en -J vierde. Antwerpen 1 en 3 vierde per C. Etufï'el 2. j, (91; t en 1 vierde. Rott. 3 zeft. De Agio van de Eank 5 en 3 ztft, 5 K,c tien van de O. I. C. zyn 675 a ïo', W. 1. C. 89, Subiet. 850. ft plve Bank 117 O. I. C. 129, Z. Z. 103 en r vierde. 'sGRAVENHaGE den 6 Mey. Gifteren heeft de Heer,.v(ge dewyk van Renefle, by procuratie den Eed ter Vergadering vm<t «et ren Staaten Generaal afgelegt voor de Heer Teenier Vincent Ën Hompcfcbals Generaal der Fuyterye van dezen Staar. Deze w«l dc Baton van Wynbergen uyt Gelderland re rug verwagr, i |tO 11 llsnj id hoi #001 IVCI DE G E COM M XT TÉ ER L> E RADE VAN DE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-FRIESLAND, Uyt dc ingekome LyfteTiJ éolle&eerde Loten dei bev/ufte tweede vcrdclinge gezien hebbendedat noch eenigc Loten ongecolie&cerd zyn overig gebleven en willa zelve Loterye compleet doen trekken adveueeren hier meede dat de Collefte, voor zod verre de ougecollcaeeide Loten kunnen fttekb i y worden geceminueerd, tot Maandag den 14 Juny eerftkoatende 3 dar de Voorla, tyd verftreken zyndcde Collecte abfolur zal worden cttilfc I «jat die geect die 90 Loten in de voorfz. Loterye op eene Naam, Devis ofte Letters noch zal willen nemen een l'rarmie zal genieten vjsj,sc 100 en dat de eetfte CUfle zekerlyk en op poene van dubbelde reftitutievan 't ingelegde Capitaal, op Maandag den 2Sfte van dezeht Juny zal worden getrokken wordende hier ineede een iegelyk die het aangaatgewaaifchouwt de Supplementen vaD de 4 Gis. pet Lettalken uyterlyk op den voorfz. 14 Juny te moeten doen of dat andets, ingevolge de Conditiën deezet Loteiye de Loten tot zes Gis. ingeleji,, i'a frorden gehouden voor geabandonneett. lyt Dceze Namiddag ten 2 üuren, zynde Vtydag den 7 Mey, zal Andties Koek Makelaar, té Amfterdam op den Nieuwendvk in dc Witte li yerkopen zooojuffer3t 1000 Spanen, éooVuute Balken, 300 Hey- en Goot-Maften, 200 Reynfe Denne Balken, lang so a 70. voet3 600 BoÉJ i'e Maften en Spieren, lang van 44 a 60 voet êtc. leggende de Éoheemfc Maften en Spieten in de Flantagiein de Rapeuburgergraft by bi 1 en de andere Houtwaaren in de Waalsgtaft 3cc. ,n Op Maandag den 21 Juny en volgende dagen zal men in 's ftsge by Abraham de Hondtvetkofen de keurlyke Bibliotheek nagch# jj'11 wylen de Heet FRANCOIS K1GGELAÈRbeftaande in een Uytgezogte en wcêrgalooze Colleflie van Hiftotiac Natutalis Scriptores«ti f 1 derable Herbatios Vivus, curieuze Medici, Anatomici, en Chitutgici, zeer raare Luteratores en Antiquarii, miisgadets een fiaaje verzamtii] Nederdnytfe Boeken en op Donderdag den 24de daar aan volgende deszelfs nagelat e Licfhebbery beftaande in twee oytrauudeCabiams fa" qlle bedenkelyke foorten van HoorensSihelpen en raare Zeegewaften benevens Fleffchen met Gediettens, eenige Lnfeften in Doozta.t Mineralen en gepetrifieerde Zaaken. De Catalogen zyn te bekomen te ParVs by MAttyn en Boudot, LondenVaillant en Groenewcgea, Fiji van Sandt, Bruffel Serftevens, Antwerpen Verduften, Arnhem Heggets,'Djeventet van Wyk, Uytregt vandeWaier, Amfterdam Boom, Haarla Kcft'el, Leyden Lugtmans, Delfr Beman, Rotterdam Beman, Dotd-Outn^n, en Gouda Staal. By dezelve de Hondt is ook op nienws gedruk aiorome by de Boekverkopers te bekomen JOHANNIS VOET Commetiiariut ad fandeRat,-2 Vol. Fol. Editiii§>uarto. Nademaai de Comp. van Suyker rafineeren gecanteeid hebbende,op de naamen van Va» Mttl tn van Stocky, in 't korte vereffend zal z« gefchevden te bjyvenzonder dar inmiddelsof verder eenige Inkoop zal wotden gedaan 3 zoo diend dezen tot advertentie, en wydets tra? die geene die eenige aftie of pretenSe ten laden van gemelde Comp. zouden mogen hebben, binnen een Maand zich'zullcn hebben terdi: Ven aan Jan Wilhem van Meelwoopende op de Kevzersgragt by dc Reguliersgragt 5 én word ook verder geadverteerd dat geené betaaür.:; dc Debiteuren van dé vooifz.Cotfip. zal valideeten, als welke gedaan zal zyn, of worden op d'cigenbandige Aiïignatien of Qiiitahttcn vani i t noemde Van Meelgeteekeot met de naamen van Van Meel en van Stock. Te Dordregt legt aan in Lading naar Penfilvania en Niew-Jork, Kapt, Thomas Weir, met zy e extra wel bezeylt Engels Fregat-Schip, »t« f ét Faam, gemonteert met 30 Stukken Kanon, Vclk en Amor.itie van Oorlog na adveiranr, zal vetnekken (Wcêt en Wind dienende) pritnr! iyii met Goédeien en Paffagiers Adres by Cornelis Verryk te Doidregt, en Alexander Fettts te Rotterdam. Alzoo op den 21 September t-fzi binnen Amfterdam is komen te overlyden Jacob Foppen eeitvds CommifTatis van de Haagféfo! gens en by zyne Teftamente onder andere tot zyne Eifgenaamen heeft geinftitueért de Kind of Kinderen van deszelft drie Zufiets Mri Aaltje en Grietje Foppenof haar wettige Defcendenten ieder voor een getegte vierdcpairna aftrek van zeker Legaatzoo word een iir hier meede geadverteerde die fuftineeren hier toe gerqgtigd te wezen met behooitykc bewyzen zich met den alleveerfte aan te geven aar G Èyfendyk, woond op de Brouwcrsgragt bv de Diiehoekftraat in de Haa^fe Poft-Sea), Bxecuteur van gemelde Teftamente j zullende opWotu den zS Mey 1723 aan de regte Etfgenaatnen ieder hunne pottic wordin uytgekeerd. Alzoo Cotnelts dé Voroverleeden binnen de Stad Gouda, by zyn Teftamcntairc dispozitie, gepafleert voor Leonard vander Valk Notarii de zekere Getuygen aldaartot zyn Univerleelo Erfgenaamen heeft gcinftitneettzyne naafte Vrinden ende Erfgenaamen ah lnreftatovajft ders zyde, voor de eene helfteende zyn naafte Vrinden ende Erfgenaamen ab lnteftato van *s Moeders zydevoor de wedethelft er.dtfc Moeders zyde «enigermaate is gebleeken, wie van dezelve zyde Erfgenaam ab Inteftato van den vootn. Cornelis de Vor zoude zyn vrptdi naai geadverteerd, dat een iegelyk, dewelke zonde mogen fuftineeren tot de voorfz. Nalatenfchap Van den voorn. Cornelis dcVot (zoo vsr.I ders als.Moeders zyde) verder geregtigd re zyn zich zclven met wettige ofte behoorlyke befcheyden bekent te ntaken aan den yootn. 'S« Leonard vander Valk te Goudavoor den eerften July dezes Jaat* 1723ofte dat de Executeurs van den voorn. Teftamente (na dien dag'; zelve Nalatenfchap zullen diftribueerenzoo ende alsdan bevonden zal wotden te beho'Oren. F. önkelboer, J, en D. Boutekoning Makelaars, zullen op Maandag den 10 Mey, te Amfterdam op den Nieuwendyk in de Witte Zwmv kopen 400 Parnoufe Greene Balken van 6 en 7 Vaam jöd Eeke en Greéne Planken van x6 a 38 voet en van een en 1 half a 3 duim (ft lekt Kromhouten, nevens een gtóote party extra puyks zoo Nootdfe, Ooftetfe, als andere Houtwaaren. J. Staats, Jan en Jacob de Bruyn Makelaats, zullen op Maandag den 10 Mey, *s avonds ten j uuren, te Amft. in de Nes in de Brakke Gs ♦erkopen een party vatr omtrent 120 Ceroenen, zoo befebadigde als onbefchadigde Alicantfe Souda jleggende op Markenop het PakhuysC: J«u de Bruyn en Hehd. Mentink Makelaars, zullen op Maandag den ro Mey, 's avonds ten j uuren, te Amfi. in de Nes in de Brakke G:J verkopen een pattv extra puyke Ceroenen Indigo Guatimalo 3 leggende in de 3 Koningenftraat, daar dezelve op de Veikoopdag te zien r.p D. en R. d'Azevedo Makelaars, zullen op Dingsdag den ir Mey, 's avonds ten 6 uuren, te Amft. in de Dykftraat in de Oude Burg, vol» «en party extra puyks nieuwe Varinas-Tabak 3 leggende op de Joode Houtmarkt, onder 'r buys van de Hecten £lias' en Man. de Crafto Hendrik vander Heyde, Jan Riedemaker, Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Dingsdag den 11 Mcy, 's avonds ten H Amfterdam in de Dykftraat in de Oude Burg, verkopen een palty extra pnyks puyk nieuweVatinas-f abak 5 leggende in de Rapenburgofe onder *t huys van de Heeten Aaron en Jofeph Moreno Hentiqties. Te Amfterdam in de Boekwinkel van Andries van Damnve, zullen op Dingsdag den 11 Mey, vetkogt worden verfcheide trefFelvke en «i1 conditioneerde Nedetduytfè Boeken, beftaande in de befte G edge'.ar de, Hlflortfe en Poëtife, waar by is de ..4: Us van Sanfon, in 2 Stukken, estn rious afgezet 5 nevens eenige lofle Tekening en Frentkonft 5 het Regifter daar van is by de boven geuoemde Boekverkoper te bekomen si'1 fe Leyden by Hendrik van Damme, en Haarlem Matthys van Lee. Tc Huysvootu, W. Haring en R. van Leuve Makelaars, zullen op Woensdag den 19 Mey, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, t« pen een groote party ManufaFlutcrenzoo van Lakenen, Gtvnen, Saayen, BaayenCalamanken, als andere Goude, Kilvcre, Zyde en Wollef fen, zoo Modietrfe, Trionfante, Loopers, Damaften. Mooren, Armofynén, als VOétwerkjes, nevens eenigc Lywaaten, zoo Catoeritn, ChitfteJ teldoeken, Hoeden, Zyde KoufTen, als andere Goederen daags te vooreii te Zien. Te Huur of te Koop om aanftonds té aanvaarden de van Cuds vermaarde Herberg de Brakke Gfond, met zyn groote Stallinge, voor aao Amftérveenfe Weg aan den Overtoom, re bevragen aan Johannes Verhoeven in de Vinkeftraat, vootbv de eerfte Dwarsfttaat te Amfterdam. Uyt de hand te koop een zeer vermakelvke en welgelegen Bnitenplaafsofte de Hofftede genaamt H AASWTK, geleegcn onder den Ancf van Soetetwajwde aan de Noord-A, beft tande in ren groot logeabel Huys, voorzien met verfcheide Vertrekken, en agter aan de Huysmart' ning, met deszelfs Stallinge, Schuurt-', en verder getimmerte, mitsgaders een groote en wel vrugfdragende Boomgaard, leggende rondom i( fehoore Plantagie van CingelsLaaren &c. (bet welke voor 't meefte gedeelte teeds hakbaar is) groot in z.yn omtrek een MergeHeft 89 Roeden 3 daarenboven noch 27 Mergeu 3 Hond en 1 r Roeden goed degelyk zoo Wey- Hooy- afs Veéhtandzynde dus in 't geheel,c geus een nieuw gemaakte Kaaite groot 29 Mergen, 3 Hond tc bevrtigon by N. Bortemaiis, Koopman li» Wyncn op den Rylii op den hoek de Hceregraft, by wien de Sleutels van'r Huys te bekömen't^h. Te Leyden fev F F, L I X T) E KLOPPER, op de B reed e fl: raat overliet Stadhuys. Dén 7 Mey 1723.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2