leydse Vrydagfe Courant u«| Duytsknd en d'aangrenzcnde Ryken. ZWITZERLAN D. f V R A N K R Y K. ft: 'on, ;i7*V a. dl IT A L I E N. tAIELS den 13 April. Gepafieerde Donderdag begaf zig de Vi ceroy te Poft naai Pozzuolo, van waar hy in een Gondel over- ftak naai Porto Baya, om de twee Oorlogfcheepen de St. Carlos en Sta. Barbara welke in die Haven leggen te bezigtigen, en Volk de Revue te pafleeren, O.meN den 17 April. Zaturdag ontfing de Kardinaal Cinfnegos 'jiprefle van Wtenen met ordre de Kard. Barbarini bekent te rnaa- dat zyn Keyz. Majt. bevoolen had alle de Leenen welke het Huys uini in 't Koningryk Napels bezit, onder Scqueftratie tefiellen, en hkomilen van dezelve uyttezetten tot de hoogde intreden ten pro- van't jong® D°otert)e dat de overleede Frir.s van Palediina heeft datenom dat gem. Kardinaal het Guide Vlies 't geen de Prins met -ladood heeft ontruimt aan de Kardinaal Aquaviva en niet aan de m' rrdinaal Cinfuegos overgegeven heeft. Maandag heeft de Paus fecrete mfdorie gehouden waar in veele Bisdommen en Abdyen zyn voor- "l 1 field. De Paus heeft de Hcercn Dotia en Giudice bevel gegeeven al tnodige tot zyn Heylighcyts reize naai Catena tegen den 26de dïzei aand gereed te houden, vermids den H. Vader verklaarde als dan des V! middags ten j utiren derwaatds te willen vertrekken, en aldaar maar rf dagen te vctbly ven, om op de Verjaardagen zynei Creatie en Kro- 1(11 sg weder in deeze Stad te zyn j van waar hy vervolgens in de Maand 1 ny naar Villa Conti te Frascati meend te gaan, om zich daat ookee- ;edagen te vetlugtcn, Deezer dagen heeft de Ridder van Sint Joris, irtld met Milord Err, te Villa Montalto een lange Conferentie gehad Dti et de Prins van Wirtemberg welke hier laaftelyk de Rooms Karhoi. n i tligie heeft aangenomen. Men zegt dat de Kardinaal Zandedari Le tt van Ferrara, en de Kardin. Alexander Albani zulks van Romagna it j worden. Deeze morgen heeft den Ambafladeur van Portugal publi- Audiëntie by de Paus gehad. Tet zeiver tyd ontfing den Abt Tan- n een Exprefle van liet FranfTe Hof, waar op die Minifter terfiond Au- «ntieby zyn H. deed verzoeken. VENETIEN den 24 April. Maandag morgen heeft de Hr. Gio. Priuli publiqne Intteede gedaanen met de gewoone Formaliteyten bezit lomen van zyn nieuwe waardigheid als Procurator van St. Marcus, dag is de Genetaal Schuylenborg naat Romen vertrokken, om zich daar naar Otranro en vervolgens naar Corfu te begeven. Men ver- hitrde Prins en PrincefTe van Modena om het aanftaande Fceft van tlrCtiilli Hemelvaard by te woonen. 'gei W'EENEN den 24 April. Woensdag heeft men hier de Verjaring der iel: tboorte-dag van de Keyzerinne Wed. Amalia die toen in haar siftc I it aargclrteden is, na gewoonte gevierd. Overmorgen ftaat het Keyzerl. de» of naar Laxerr.berg te gaan, om van daar op de gefielde tyd naar Praag 'tn .vertrekken, werwaards de Voift van Aveisbcrg zich albereids begeven y drfcecfr, om daar by des Keyzers aankomfi zeker Leen te ontfangwn. Men Gitunut buyten hoop dat de Landdag te Presburg in ft kort geëindigd zal ia ys. Omiemiffchen heeft-zyn K. Majt. den Grave van Zobor met een ioo» mienlyke in Hongaiyen gelegen Heertyklieid befchonken. Onaange- mn tn men aan ft Hof noch raadpleegd of het Keyzerl. befluit wegens de ik takende de Conftitutie, maar alleen op de Nederlanden, ofte vet- oonjtizal zien, is het zeker dat de Kardinaal van Alface in de aanftaande oi« sand van hier naar Mechelen zal vertrekken. De Ooflenrykfe Land- r *nden zyn onder des Keyzers goedkeuring eindelyk overeengekomen m°ndcrzekere Conditiën tot het Jaar 1740, Jaarlyks7ö duyzend,in ie» 'atsvan so duyz. Flor. gelyk zy gewoon waren, aan zyn K. Majt. op erni bftngen. Aangaande het verfchil tufichen de regeeteiide Heitog van ttUeobtirg en zyn Broeder Chtifiiaan Ludewig wegens het Ampt Gra? loia u Ut. ;s ,j00r ,je Keyzerl. Ryks-Hofraad bevoolen, dat zy zich van al ow dadelykheeden zouden onthouden 5 de zaken zoo laaten als dezelvte vu! ooi het Fioces geweeft zyn, en do Kcyzeti. uytfptaake deswegen afwag- Jot 0. Men v,il dat de Graaf Rappsch groote appatentie heeft tot de va* Ityote Conimandants-p'aats te Scgedin, oail den 28 April. De twee Gedeputcerdens welke in de Prote- s ,ti!r?ie Lan!'en oon Collefte gedaan hebben zyn hier te rug gekomen fe Rebben na aftrek der koften 5274 Ryksd. meede gebragt. Gifteren tns 'kleine en grooren Raad alhier weder vergaderd geweeft, om ander- ai! over de Mifiive van zyn Groot-Brirrannife Majeft. wegens het af- tl ®J'cn der bekende Formula CntfenCm raad te pleegen maar men is tot 1 '0 befluyt gekomen, waarom het afdoen dezet zaake aan de naaftko- :ni "'"''k'J'ns Vergadering der Getefotmeetde Cantons is gefield ge- auj d>en Hertog van Wurtenberg Stutgard is bezig de Landen van nt 1 "beüard in bezit re nemen daar zich de Zoon van den overleeden eclï c.'!of> George Leopoidus wel fterk tegen field maar die zal eindelyk zji 1 ,trBen°egt moeten wezen met het geting gedeelte dat men hem II tl Jl' 'oc3e'ogt. Van Lauzanne heeft men dat de M3jor Davel daat ge reide Zaturdag volgens de goedkeuring van Bern op de gewoone jifi S'lplqars geëxecuteerd was waar van men de byzorderheden met soi "ffle Brieven te gemoec ziet. 7 t'en 30 April, Dewyl de Hatre-Jagt weder in volkomenheid is, heeft de Koning dezelve Dingsdag voor de rctftemaal in het c itfi 'e bygewoond men bevind dat zyn Majeft. veel behagen m tK U Ik 1'''°ude Louvre en zederd in de Bank gèbragt heeft de on kel len ?'e.ai,n dezelve gedaan zullen worden, wil men meer als top Eiv re nullen bedragen. Den arbeid aan zyn Majèfts. {jiblio- iet wo'd gecontinueerd doch dezelve zal voor cctft V.og lil" 7"" vve?en. Men verzekerd dat de Hoer d'Argenfon Lt. Ger.e- VJn Folitie alhierJr.er het Cataüer van ITenipotcmiaris naai Konings Kametik zal gaan t maat onaaflgêziën alle de vetbieldingén als of dit Congies in ft koit geopend, en de Vreedè daar door fneer ct> meer ver zekerd zouiv worden, weet men niet wat d es aahgair.de te geloven, om dat het Spaanfe Hof xioch niet te vteden fchynd met d? Pielimlnaria def' Keyzers, nochte die van Engeland. De Hr. Mdffei Nuntius van de F?.us, volkomen van zyn indispozitfe herfteld zyr.de ftait Dingsdag te Vet- failles ter Audiëntie te gaan. Voor ecnige dagen heeft den hogen Raad uytfpraak gedaan wegens het verfchil tulïchen den Abt Pajöt, de Advo caat Arrault, en den Abt la Roche Kanunnik van Noftre Dame, raken-'' de een Huur-Cedullc, welke de laafte wilde dóen vernietigen; beweeien- de dat die van het Kapittel tn *t regt waten óm de Ffuyzeh vaa't Kloo^ fier Noftre Dame voor alle andere tc bewoonen 't géén by de Sen tentie anders gebleeken is. De Benedi&iner Palëts der Abdyè van Sin« Denys zyn bezig dé Hifioric det Kerke doot den Abt Fleuri befchieven,' in 't Latyn over te zétten. Vóoi eenige dagen is hier üytgekomen een HifiorifCh co aardig verhaal van der Möoien Inval in Spanjen 'i geen getrokken is uyt de bcrugtfte Spaanfe Hiftoty-Schryvets en in 't al gemeen met vermaak geleezen word. In de gepafieerde week is d^ OOwel-Kafle der Parochie van St. Mercy op de vólle middag beftoolen geworden. Men verfiaat dat deWyngaatden omdeZeStad gelegen, voor eenige dagen door deVotft wel zyn befchadigd geworden, maar dar alle de Veldgewaffen en Vrugten egter gróote abondantie belóoven. Dezer* dagen heeft de Chirurgyn en Sreenfnyder Tollet de Pater Anfelmus Karmelitef Barvoeter in den ouderdóm van 7i Jaaten en agt dagen een Steen afgehaald, welke de figuur heeft van een Eyer- ofte Boter-Koek je,- en dus wat langer als dik is verbeeldende aan de eene zydc haaref lengte de Schaar van een Krabb'aan 't ander einde geflooten, en ver ders zeer ongclyk en karboakelig dezelve weegt 6 Oneen, en is by uyt- nementheid hard van fubftantie: by de Operatie waren tegenwoordig elfi zoo Doctoren als Ghirurgyns, 12 voornaamc Geeftclyk'e Heeren, en de verdere Geeftelykcn van het Huys. Dingsdag rs de Heer Simon Trabit," oud Advocaat voot 't Parlement, in den ouderdom van f 5 Jaarcn over leeden het verlies van deeze Man die confiderabel veel Goederen na laat word in 't algemeen betreurd. Zederd eenige dagen hebben ver- fcheide Menfchen een Cortrp. met den anderen opgeregt, en wegens de zelve aan de Regeering 7 Millioénen gebooden voor de Tabaks-Fagr; Het gerugt loopt dat de toewyzingen der Psgt van de C'omrolle op het eerfie bod aan den Bieders geaccordeerd zyn mits dit die geene welke dezelve in driên hebben verdeeld gelyke portie daar in zuilen hebben. De Lord Panmure is op h<t Zweedft Kerkhof begraven. Woensdag if onder hei opzigt van den Exempt Langlade een Bende van 130 ter Ga- leye gedoemde van hier naar Msrfeilliên vertrokken. Gepafieerde Zon dag heeft her Comptoit der Commifile van Botuvttldis een Monitoric uytgegeven tegen zeker Heetdie eenig ongemak in 't Hoofd heeft, eir bcfchüldigd is veele Effeften tan groote waarde welkê op zyn Erfgena men moefien,vervallen, doorgebragt tc hebben. De twee Nonnen die te Nanles hunne Abdilfe en veele Geellelyke Züfters vergeven hebben,zyrf hier in Gevangenis gebragt en men is reeds bezig haar Proces op te. maaken. Dezer dagen kwam een Vrouws petfoon in de Kerk der Heili ge Onnozelen met een Pak in haat Schortekleed, 't geen zy vervolgend» liet vallen eenige arme Lieden znfks gezien hebbende, zeiden tot haar,-. Juffrouw hebt uw' Pak^laaten vallen daar zy op antwoorde, £7 Ixiurf'er het oog wat op tot dat ik^dadcljk^weder gekomen z.al i.yn om 't op te neemer. r maar na zy agt uuren weg geweeft zynde, èn men agtêrdénken begon te krygen, wierd het Pak geopend, daar men een Kind in vond, 't geen in kleine ftukken gehakt was. Eeigifteren heeft een Soldaat van de Gaarde zyn Meeftereilë zoodanig gekweft dat zy rerftond geftprven is. De Pa ters jefuiten hebben in de Tuin van 't Paleis van Luxemburg een La- quay doen arrefteerendie men zegt tot de Bende van Cartouche te be- hooren. De laafte Cartouchiaan welke gegeefeld en tweemaal gebrand merkt is geworden heeft 16 zyr.er Complices beklapt, die veel Crimi- neeier zyn als hy geweeft is de meenigtc van dit Gcfpuis it aoeh zco groot, dat men 'er geen einde aan kan zien. Na men hiel tyding beko men had.dat de Moordenaar van de Heer Jorry omtrent Aleneon gevat was en hy zyne Godloofe Feyttn aan den Exempt Malivoir had be kent, doch zederd geen Voedfel wilde gebiuikcn, waarom men hem met geweld Bouillon in ft Lichaam deed gieten, heeft men ook berigt gekre-"' gen dat zyn Moeder in de Provimie van Anjou is gcairefteerd gewor-' den nevens den Abt van Botirdeaux welke zy bediende waar op ten eerften ordre gefield is om haar en gemelde.Abr herwaards te brengen. Dingsdag gingen 7 of t jonge Lieden, van Familie gewapenderhand eetl meuwlyk getrouwde Vrouw ligten uyt een der Voorlieden van deze Stad: een van haar die geladen Piftolcn in zyn zak had, is gevat geworden.' NEDE RL ANDER MIDDELBURG den 5 Mey. De Lotcry dóot de Edele Mog. NeC^ ren Sraaren van Zeeland vaftgefteld, belooft volgens ingekofnene berig- ten een prompte completering dezelve is kort en beknopt, zynde maat van twee Millioenen Guldens beftaande in niet meer als 30500 Loten, en Pryzen, verdeelt in vier Claffen dat een korte Rckenir.g zal geeven. Het Plan is verftaanbaar, en zoo wezendlyk, dat by de daar aanvolgen- de netie en zuivere ballans, een ieder in een moment ziet, dat den önt- fangft en uytgaaf in den andere paffen, en dat voor de te doene önUof- ten &c.door den Staat niet meer word (bfutto) geprofiteert als de 10 ten honderd, van de Pryzen te korten, agtetvolgens het yde Att. van de Conditiën, dienende tot elucidatie van het jde dat de Pryzen zullen wor den betaalt, binnen de voorfz. Provitttie agt dagen, en daar buiten uyter-'. jlyk veertien dagen na ft eindigen van ieder Clafte: de verdeeling van welke Pryzen, zoo is geproportioneerd, dar van de voorfz. jojooLotc», maar 1 r31« kunnen 50 Guld. zonder, en 55 Guld. met het geméne ra* ,1 bad verliezen, zoo als wydlopig word gededuceertdoor den Ontwerper py eyne aanmerkingen aan de yoet vaq de Conditiën geflclt, en aan de- 'welke een. ieder om ligt word gerenvoyeertdeLot-Billettcn of Recepif- fen, zyn re bekomen by den Direöeur, en de refpe&ive aangeftclde Com- miöionariflën, in de Sreeden van deze en in de voovaamfVe vau de an- «r --. -f- ,'v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1