'STRRóT der. l"> April. Bewindhebberen dor riOVinlia'cUtregtfe.ge- fnetde Eyland vertrokken. Èenigé Sdieépen fiyt het Welteu is liet ir.kömeii in deze Haven geweigerd om dat zy te Mt'itjo mitteeri gewec'5. zvn zonder Quarantaine re houden. WEENEN dei) 7 April. Morgen ftsat de Kardinaal van Sax«... c^royeerde Compagnie, notificeeren, dat gcrezolvectd hebben de Trek king van haarc zeer avantagieuze Loterye van ij Millioenen, beftaande uyt 3 Claffen, en waar toe maar vyfmaal behoeft gefourheirt te worden, ♦e beginnen compleet en zondet verandering, op den 31 Mev naaftho- j weder aar l'iesburg te keeren, en ten eerftep door de Graven tt<| irende wordende alle Geir.terefleerdens verzogr op dien dag in des i temberg en Kinsky gcvolgt te worden, om dc Traffaarcn aldajtll Compagnies Hoys de mïog'ng der Loten té Komen bywoonen j zullen- nig vorm te zetten dat de Khjrzer zich nöch in deze loopen5{)( de geen Eerdere prolongatie der Trekking gefchteden, cu tot beveiliging detwaatds zouw kunnen begeven tot het tatificeeten van 't nitm, van dien, beloven Bewindhebbers aan de Inleggers, drie dubbelde reftitu- 1 reg-té,Syftems, ten eynde zyn K. M. de reyze naar Laxcmburg l9 He van hun ingelegde Penningen te doen itigevalle de Lotery op deii volgens de 1 raagfeten eerften zouw kunnen aan neemen. Dtr„ 31 Mey voornoemd niet begint te trekken. j Êiand ti Öffcn word niet alleen geconfirmeerd maar men fcb.jj Dc verwifieling der Recepifieo regens Lorery-Brieven zal tot den 30 daar al'.es genoegfaam geruineerd, en aan 't Kcvzerl. Hof wel vow April continueeren, en langer nieten zullen alle zodanige, die op men duyzcnd Florynen fchade gcfchied is. Te Segetin zyn ook 130^ dag uiet verwifielt zyn gehouden worden voor geabandonneeid en aan afgebrand en men wil dat te Conimorten mede een zwaaienBinj de Compagnie vetya'.len, Dfeze veiwifieling kan onder andere gefchie* weeft zouw zyn men houwd, eenige Laodlopets vetdagt deze Brat» den in den Ha£* by lac. van Wylick, te bevragen by Chrift. Frcd. Bree- tingen gedaan tc hebben er. twee van haar zyn albereids ge/ang Eter, in de Wagcftraat. De Loten tot de eetfte en tweede ClafTen tot 30 j nomen. Dezer dagen was het geheele Keyzerl. Hof in allarm,ó, Gis. ieder, dito quart Loten a 7 GL 10 Stuyv.voorts to gecombineerde i de MédicynS meenden dat de otrdfte Aardshertogin Maria Therefi Aüurantie-Loten a 500 Gis.zyn by de Conip. en Colle&eurS tebeko- declareerde Erfvolgftet over de Keyzeriyke Erf-Landen, de Kinfo tnen, tot den 10 Mey, en langer nier. jens onder dc Leden had, doch die vrees is nu verdweenen. DcEj AMSTERDAM deii 17 April. Her Schip van Gerrit Raatjes van fe opper Canceilier word betet. Breemen pagr Rochet'gaunde was op de Vlaamfe Banken geblecven KÖPTENHAGEN den ro April. De Kroon-Frircefie revemli doeh heiVoik iceds hier gekomen. Van Bajonne waren den derde dezer' ge Trins bevinden zich zeer wel. Men fpréekt dat de KoiiïngceiH in Zee gegaan Jacob de Veer hetwaards, Pieter Janfle naar de Maas, en 1 wel een rcys mogt doen naar Holftcin. Het equipeeten vali dcVlo# noch een Frans Schip naar Rouaan. In Plymouth zyn ingelopen Pieter zeer vcrlïaaft. Men heef: tyding dat te Petersburg 5tc. meede er- de Pon van Lisbon hetwaards en Com. Kectman van Bourdeanx mar quantiteit Ruffife Óorlogfcheepen Fregatten en G.ilyen wurcr,-! de Ooftzce gaar.de en te Douvres Jacob Salm, van Lisbon mede naar 'gemaakt. De Hollandfe Minifter de Heer Goes diedageJyks nuttt de Ooftzee moetende. In de Kroojwyk zyn gearriveerd Otto Willemfe, i fringl. Miniftets in Conferentié is heeft een particuliere Atidictj Douwe Vogelefang, Teeke Dirks 8cc.en te St. Variety Louis Lamman, j de Koning gehad. alle van hier te Bonrdcaux Corn. Andr. cn noch 2 andere van liter en BERLYN den 16 April. De Koning is een keer naa; Brands de Maas en té Rochel Pieter Brandaris van üourdeaax, Gifteren waren gaan doendcezén avond Zal zyn Majt. ic Potsdam te rug zyn,a de Aflien van dc O. I. C, 640, W. C. 92 en 1 halfSubfcr. 885. De men wil morgen hier komen. t a ndri Eng. Bankuis en r half, O. I. C. 130, Z. Z. 101 en 1 half. 's GRAVENHAGE den is Aptil. De Heeien Staaten van Holland en Weft-Fiieft.ind zullen aanftaande Dingsdag hunne Vergadcringe ver volgen. Gifteten morgen was de Keut-Paltlife Minifter de Baron Ulner niet eenige Heeren van de Raad van Staaten in Conferentieen nader hand kwam den Spaanfc Ambaftadeur Marquis de Monteleone boven om met eenige Heeren van de Staaten Generaal te fpreeken. Tot noch j RÉGENSBURG den 12 Aptil. Voorlede week is door deze Stil toe is de Exprefle van Koppenhagen niet te rug gekomen. j Weenen gepsfleerd een Kamer-Dienaar van de Biffcbop van Me PETERSBURG den 16 Maart. Men equipcerd hier een Esquader van Men heeft tyding van Weenin natode kardinaal^ van Saxen-Zeiti 34 Scheepen Van Linie: men zegt dat by 't zelve noch eenige Fregatten en andere Scheepen van Oorlog zullen worden gevoegd als meede een groot getal Galyen. Men continueetd met den aanbouw van noch eeni ge Ooilogfcheepen. De Rivier is hier omtrent genoegfaam open. Den Heitog van Holftein is door de kwade Weegen hier nog niet aangekomen. NAPELSden 26 Maart. Men ftaat hier ten eerften een Keyzerlyk Re glement afrtkoodigek aangaande de Commercie der Indifc Comp. wel- ke tèTriefté ubpgeregtk Van Meflina heeft men, dat het getal der Bar- batiie Rover* in de Wateren van Sicilien en Romania veel grooter was cn zy vetl meetder'Sclicepen namen als voor dezen. ROMEN den 30 Maart. De Paüs is eenigfints onpaslyk,'t geen men toefchryfc aan de fatigues welke zyn H. in de GoedeWeek gedaan heeft. FLORENCE den 30 Maart. Heden heeft dit Hof de kleinen Rouw wegens de dood der Hertoginne Douariete van Orleans afgelegt. Hier zyn eenige Generaals-Fctfoonen aangekomen om de gewooneEeden by de Krygsraad afteleggen. GENUA tien 1 April. Zaturdag zyn de a Malteefe Scheepen welke hier aederd eenige dagen geweeft zyn met verfthe de Ridders naar ge- De Heeicn Bewi'iidhebbertn van de geoftroyeeiue Wellindife Compagnie ter Kamer op dc Maze, zullen op Dingsdag den 4 Mey 1723,0: Weftindifch Hnys te Rotterdam, verkopen z8 a 29000 pond Oliphants-Tanden. Joanne9 van Braam en Gerard Onder de Linden berigten hier mede dat in hunne, en in de voornaamfte Boekwinkels in Hollanden alom, ge Froef-Plaien van de Belciiryvinge van Oud- en Nteuw-Ooftindien in 5V0II. in Fol. door de Hr.Francois Valeciyn zyn te zien, en voor':: de deezet Maand noch eenige andere zullen te zien zyn zynd-- in de Boekzaal van Maait 1723 te vinden het getuigenis van de Hr, Dsvil Hoogftraaten over dit wel dootwrogt en voottrefteiyk Weik dat op dubbelde reftitutie der uytgefchoote Penningen ontwyfelbaar zyn veen; jhoet hebben. Een ieder fpoedc zich derhalven tor de Infchryvinge waar by dit Werk noch tot den 30 April I723 voor 64 Gis. op genwt 8(5 Gis. op groot Papier u bekomen is, alzoo de/ 've op dien dag eindigt, zullende na' dien tyd dit Werk niet minder dan 90 Gis. op geraett 720 Gis. op groot Papier, op een boete van zes dnv/end Gis. moeten koftcn. Te Leyden by Jan vander Deyfter zal men op den 20 en 21 April verleppen den fraaye verzameling van curieuze en welgec'ondittonerik!. Jten beftaandein allerhande Faculteyten en Taaien ,waar onder veele otidc Drukken, cn Print-Boeke.i, nagelaten door Mr. P. de BimjeKr meefter, en de Heer N. N.de Catalogen zvn te bekomen te Middelbrug by van Hoeken, Uytregt Broedelct en Paddenburg, Gouda vaoJ.l n Outnvan, Rotterdam D. Beman en tafel, Deift Boitct, Hage van Leeuwen, Haarlem van Lee Amfterdam Onder GENEVE den !o April. Dingsdag is hier een AmbalTadenrdo nings van Portugal incognito gepaficerd naar Romen,'wciwaardst trimch Mezzabaiba van hier ïnesde is voortgereifd. SCI! AFHAÜZEN den tr April. De Commiflie te Zurich sanjr, Ma om het Formnlam Confenfus, confereerd noch dagelyks, maar menu ten egtcr dar het eerfté genomen btfluit wegens die zaak ftand zal grypn Vei! gio< Mi ben, midden van'de aanftaande Maand Mey herwaards ftond re keeier. #nb HILÜERSHEIM den 12* April. Men hbeft hiertytfing uyt San vlie in de gepaffeerde Maand zeker l'rieftcr in een voomaame Stadu vit: Kearvorftendom, in een publiquc Predicatie veele Sdheldwoordeat dc Ptoteftanten had uyrgebraakt, 't geen door eenige Lutherfejd zynde, was het byna tot een Oproer uytgebaiften, en fchoon zulli de Militie belet wierd hadden de Studenten naderhand dc géltjo fe' waargenomen, en alle de Glazen by deze Jeftiit ingeflagen, tnaais Ctr van dezelve waren daar op gegreepen: men was zeer wrlangttii zulks opgenomen zouw worden. FRANKFORT den t4 April. De Heet van Reck is uyt de Pain aangekomen om de Mifle te zien. BON den 1<S April. Men wil dat de Keurvorft van Keulen na lit digen van de Aards-Stiftlyke Landdag een reyze naar Luik zali daar zich de Heer vau Plettenburg Minifter des Biflchops vaaMo en Faderborn, alsdan zal bevinden. KEULEN den 16 April.Heedcn zyn de Kapittel-Heeteo t» Aards-Stiit vergaderd geweeft over de berigten van de LandiVgitl S Of «uren in de Jluts in ge pe ttnig: ken vu y trtfci too feci want Ie di war Oi' cn #g S. Schouten Öoftzraandam J. Kerelen te Leyden ny de voornoemde J. vandgr Deyfter in de Xoornbtugftceg. Men is van meninge op Woensdag den 21 pril 1723» 's morgens feu 9 uuren, iA ht'.yze van Ifaac Wafteau op deBreedeftraat omtrent over het Foft-Comptoir, by publique Vendu te verkopen een party diverfe lootten van Lakenen, zóo bereide als onbereide, fupra fvne Cm= van*9Vierendeel breeden extra fyne Zwarte en Witteals meede eenige geverfde Witte Wolle en Lyfte Wolleitem de GereedfcliappenK Drapperye en Beieidcrve bchoorende noch een extra Beugel-Pers cn een gtoote Zak-?eis, met een Yzere Lantaarn en Spilen een grootc® ti:eit Engelfe Patkementen, Pers-Bladen, en Yzere Flaaten daar roe behoorende. Marren r.oelenbutg Makelaar, zal op Woensdag den 2t April 1723, 's namiddags ten een uur, nan de Moolen de Samfon buyten de Pu' pooit, verkopen een^groote party Greene, V'itire, Denne, en Eekc gcfaagde Houtwaaren, beftaandc in Balk-Deelen, Ribben, Richels-Lams.' genfehof, Schalen &c. als nader by dBiljetten re zien is, en 4 dagen voor de Verkoping genommert zullen leggen. Marren Koelenbnrg en P. Onkelboer Makelaars, zullen op Maandag den 26 April, te Amfterdam in deWnce Zwaan op den Nieuwendyh ko(fen too verffetzwnre Berlynfe Eeke Balken, van 40 a 65 voet 100 diro 4 a 4 en 1 half duims Eeke rlanfcen, van 40 a 4J voet40 ditoC veel-Planken jo Poften, van 3. 3 en I half a 4 en 1 half durm140 zwaaie Silefife Balken, van 58 a 6g voet kggende de Berlyr.fc Eekr' ken, Planken en Poften op het Bikkers Eyland aan 't Ent, by de Moolenfteen-Werfen de Silefife Eeke Balken ïn dé Plantagie, by de Mci- Doort, op de Baarw cn Muydergragten &C. Op Maardag den 26 April,'s morgens ten 8 uuren precis, zal men te Amfterdam ten Sterfhuyze van Jan Rieuwerfz, in zyn leven Drukltn' Steede oiider de Boekvcrkoperf verkopen alle deszelfs nagela ite getonde en ongébocde B eken nevens diverfe Druk- en Schtyf-Fap'frt" eenige Gereedfchappeiten op Woensdag daar aanvolgende den 28 April, *s morgens ten 7 uuren precis, alle deszelfs Huysiaad en Ir.boeW Leeudert vanaec StylJan de Brayn-, Jan van Blanken, en Jan Brouwer Makelaars, zuHeti op Woensdag deo 28 Aprilte Amfterdamii brakke Grond aan de meeftbiedende veikopen een party van 24 Baaien puyks puyke Aleppo Gallen, en een party dito Camecls-HayrmK tfj't Zee gekomen en gcloft; die nader onderrigtinge begeert, lpieeke dito M akelaar's. Willem Haring en Roeland van Leuve, Makelaars in Zvde, zullen op Woensdag den 18 April, 's avonds ten s uuren, te Amfterdam in de! rn de Brakke Grond, verkopen een parry van 14 Baaien Zvde beftaande in j Baaien Ardafetce, 8 Baaldu Bengaalfc, ei\ t Baal Itaüaanfe V- zynde de Ardafet nu eerft uyt Zee gekomen en geloft, en de Bcngaalfe alle meerendeels voor eenige Jaa'tn by de Nederlandfe Ooftindift^ pagr.ie'ingekogt en zullen leggen gelyk als nader by Notitie word aangewezen. P. Huysvoorn, W. Haring,-eri K. van Leuve Makelaars, zullen op Dingsdag den 4 Meyte Amfterdam in 't Oude Heere Logement, verkoj een koftelvke Inboel beftaande in Ledikanten Kabinetten Beddensgemaakte Lywaaten in foorten, gcfchildcrdc Kamer- en Vfocr-Tapl" «en groote mcenigte van weêtgaioofe oude kraak-Potcelynen, eenige Juweelen, Paatlen, en gemaakt Zilverwerk een fra iy Jagje door «0 k hebber gemaakt &c. en vorders veele Koopruanlchappen van Lakens, Grynen, Goude, Zilvere, Zyde en Wolle Stoften, CliitfsnNeteldcd Cateientn fce. alles daags te vooren te zit n. Lucas de Schepper Makelaar, zal op Maandag den 10 Mev.'s namiddags ren j uaren, te Amfterdam in'tOude Heeren Logement, verkop» verfe Lyfiente-Bries en ten laftcn van 't Comproir Generaal van Holland het Comptoir van Amfterdam en de Provinriale van Friesland nader by de geafR :ee"rde Biljetten kan gezien en bv de voorn. Makelaar vernomen worden. Uytterhand te koop eeft zeer vermakelyke Hoffteede genaamd Vreedenhoeve.net zyn fterke en gemaklykc Heeren Huyfiuge Srn'linp vvf Paarden KoetshuysSpeel- en Schuytenhuys 5 gelegen by Maarfen aan de Veght en Rvweg, groot in '1 geheel omtrent 4 Mergen, ïyii^1 plant met uytgcleezene Vrttgtboomeniemant gadingc hebbende, adreffeeie zich aan de Makelaar Hcrmannus Blom te Amfterdam, dieeeni' fede ondétregting za! geven ofte re Uytregt by de Heer Renimcefter l'ieicc van Nes. ""Tc Lcyden~b7FlTL 1 'X~DF," KL O'PPER, op dc Breêdeftmt over het Stadhuys. Den ip April 17Z 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2