LEY DSE M72J* Maandagfe Courant. 'lit Aq lit PORTUGAL. r ISBON den i« Maart. Den agtfte dezet Maand attiveerden op de ze Rivier Robb. Abbot, Sam. Webftet en Jac. Sondets, en den 11 John Clare alle van Londen als mede ter zeiver tyd de Vloot van Rio de Janeiro in 85 dagen zeilens 5 dezelve bellaar in de OOilo'lcheepen de Kapitania Kapt. Luis de Abreu Frego, en de Admi- iricKaphr n Jofeph Semmedo Mayo nevens de Koopvaatdes van de ipts titevao Jotge Ribeyro, Joao Martins Sylva, Joao Gomes deFi- t'vitdo, Joao Martins Cravo, Ant. Luis UrancoMath. Lucas Jofeph 1 Afarjo, Litnas Jofeph Cotnea da Silva, Jof. Carvalho Lisboa, Man. iters de Abreu, Jofeph Nunes Ant. Ferreyra Rcgo Lour. Rodiigues N«4? dier Rivier ook mogten weéen men geef: meedc voot dc éttaaren de zer Stad daar door fchoon te doen houden en het bluffeu van brand zeet gemakkelyk te maaken 't welk alles omtrent agt Millioencti zouw koften. Tuflchen de Ptins van Vendome én dc Marquis' Da- mi» is een groote twift geweeft over het point van Intreft', dóch dec- ze zaak is afgedaan en bygelegt door de arbitrage der Hertogen vatt Richelieu en Bouillon. Den Hertog van Autuqnt hééft etn Zoon nagelaafcn die Hertog van Villeguier genoemd wqfd. Men verwart dé I-lcercn Gedeputecrdens van het HéttOgdom Bourgogne om aan de Koning hun Compliment te maaken en aan zyn Majeftcyt der- zclvcr Rcgifters tc prezentceren. Dezer dagen hebben zich dc Accade- mien vólgens gewoonte weder geopeilt 5 in die det tnfetiprien hééft' f en Msn.Gonzalvcs Rocha deze Scheepen (waar van men de d^chTften' v'anTe "-«ie Lading niet weet) hebben noch niet beginner? te lollen. v« hwr - Van hier |t,i rsttiokken Jofua Stutting naar Riga Benj. Linskill naar de Ooft- rl*lct, Ntcol. Weftwood naar Waasbcrgen, PierieNiquou naar Kadix, Jur. ci'gfiif: naar Hamburg, Bareut Joh. naar St. Ubes, Dan. Btotheis naar eik, Andtics Bcuwetman naar Efiftol, Douwe Blom naat Amfterdam, ohn Dutell en Robb, Clceves naat TctraneufMatk Wrigt naat Lim- mik, en noch een Schip naar de Eylanden, De Scheepen naat Pott a Ion moetende, ftaan in de toekomende week derwaatds te zeylen. ""I LISBON den 16 Maait. Het vertrek der drie Scheepen naar Goa, no- "-'litos die naat Feinambük de Bahia en andere Geweften moetende, is !J-Stgens den 10 April vaftgefteld s maat vermits men geloofd dat alle de ijcheepen op die tyd noch niet gereed zullen zyn rhogt het wel tot in ïftty janlopen. De gearriveerde Vloot van Rio de Janeiro is op vetre na lioo' tj'k niet als men gemeent had, om dat de Oorlog- en Koopvaardy- Icheepen welke in Sept. aldaar gearriveerd zyn, hebben moeten vettrek- vdttn voot dat het Goud 8cc. uyt de Mynen afgekomen was waat door veele van haarc medegebragte Goederen, welke men in die Geweften th in overvloed had niet hadden kunnen verkopen. Men hoord op ie Ruften van geen Roversdoch een Engels Schip zouw een Algier- Ftmet 24 Sr. de Roos genaamt, 30 mylen van deWal ontmoet hebben. S P A N J E N. RADIX den 13 Maart. Met hét uytdéelén van 't gemunte Zilver |vrord zoo langfaam voortgegaan dat men rekent noch maat om trent de helft van 't geen met de Kapitania gekomen is aan de Ey- iilifenaais is ovetgegeeven t thet het tefteerende wotd gecontinueerd en Kalle de Goude en Zilvere Baaitjes zyn nevens het gebroken Goud en ia:. Liver, volgens een oud gebrtiyk naat de Munt van Sevllièn gezön- Fdenmen gelooft dat de uytdeeling det Vrugten en andere Goederen i j «och maar eetft over S a 10 dagen zal gefchiedeo. In deeze Baay zyn Ie '4 gearriveerd Kapt. Duxandray Sam. Bigh, Domingo Lincc, en bet En- 1 lifeis Oorlogfehip de Panter Kapt. Atkins, alle van Mallaga j de Kapts. mulTauqucty en Eittek van Genua, Marten Dusbagh uyt de LevantKapt. KAubert van Alicanten, JohnJobnfon van Barcelona See.ca vertrokken f.rj Kift. Lobcly en Rich. Houghrom naar Monferat, GuilL Dodsvort naar d,ri Oofiende, Ficter Haffemberg en Clement Flicuet naar Hamburg, Jacob ICtnnonuai Alicantèn 3 Kapt. Saporir.e, Guilberto Blarf, FranciscoWal- vi lis en Gititl. Roos, allé naar Genua er. Livorno en Paul Paulenfe naar ilH hamburgi De Ftanflc Scheepen van de Kapts. Jacob Corbes eh Alex. ffMteftu, die men vaff fte'.de dat al naar Amftetdam gezeild zouden zyn, stol lollen noch tot in 't laaft van deze Maand blyvcn 1-ggen. Het vertrek I'van h Hollands Convoy blyft op den agtfte April vaftgefteld. ioii,| MADRID den 30 Maart. Alle de Officieren der Regimenten hebben s:,J Koning!, ordre ontfangen om zich ieder naat hunne Poften te begeven, 'waartoe zig die gcene welke haar iu deze Stad bevinden gereed maken, 0' em tegenwoordig te zyn by de gcnetaale Revue die in 't begin van Mey is fefchieden zalal de Militie welke in 't Koningtyk Atragon Guatnlfoen houd, zal naar het Prinsdom van Katalonien trekken s ma verzekerd iet ds: zyn Katholyke Majt. tegenwoordig over dé So duyzend Mannen óp iijcj <k Been heeft 3 cn men heeft zeker Fonds vaftgefteld ofn de Zeemagt an1tt vermeerderen. Dit Jaar zullen eenige nieuwe Oorlogfcheepen welke t del men voorlede Jaat hééft beginnen te Bouwen, in vetfeheide Havens van dc Werf loopen. De Marquis de Lecde die zich met permiffie van zyti trctj Klajt. eenige Maanden in de Nederlanden heeft opgehouden, ftaat cetft- CoJ daags weder aan het Hof te komen. Men fchtyft van Batcelona, dat de ppt:* Algicrfe Rovers de Commercie op die Kaft zeet belemmerden en dat ooul li? alle de Officieren op hunne Poften begaven. Het Hof heeft eenige 1 Memotien ontfangen van de Ingezetenen te Pott Mabon die zich fcre- nöj «lagen ovet de Engelfé aldaar. i"l V R A N K R Y K. I PARys den if April. Men wil nog al verzekeren dat de Heer de Bre ien j ku l Grootmeeftet van de beveelen des Konings naar den Haag zal uida voiden gezonden als Ambafladetir van zyn Majeft. in plaats van de j van Morville Zoon der gióot-Zegclbewaarder van dit Koning- al; j 'yhj doch fotvtmige debiieéren dat de Graaf van Rottenburgwelke in eiitjïlsats van de Graaf van Morville als 's Konings Plenipotcntiaris eetft- ri;oslr>fgs naat Kametik ftaat te vertrekken na 'c evnde van dat Congres f J"0' Zwaard» mogt worden gezonden dit is zeker dat tot noch toe by Hof niemand benoemd is tot het beklééd'én van die Amball'ade. Men J ct-t confirmatie van Tutin dat de Hertoginne Moeder zich beter be- I *lr.dhet geheele Hof ftond zig voot eenige tyd btrytcn op hét Land te ah l c8«en. Men verzekert dat de leforme ondfcr de Trouppen voor eerft Ifccn voongahg hebben zal. Den Hertog ran Levi zal niorgfn naar Be- 'l <BJon gaan om op de beweegingen des Hertogs van Wirtetnbcrg Stut- ;in j ""ton gaan om op de bewecgingen f..| pd te letten alhoewel men wil dat v cgens de Succeffie van Montbe ■if'rf id geen kw-.jade gevolgen te dugten zyn om dat zoo ntcn verzekerd gemelde Hertog heeft doen wectcrt zich met die zaak niet te zullen be- ,ls tJ.Jtncien. Vtydig zyn ce Hettog en Hettoginne van Orleans naatV'etfail- 'C 'f 'w gekeerd. Men heeft aan de Regecring een Tlan geptczenteetd en icii.l 'f'teltett als het zelve ter executie word gcfteld dat een middel uytge- T'U 'den is om },et water van de Rivier de Seine te brengen in alle de I nuyzcn dezet Stad van wat hoogte dezelve »_en opzigte van den loop Abt Mafficu welke gevolgd wierden door een frasjeDiflettatie vat. do Heet de For.femaille over dc Godinne Lticrha rattonefle det Dieven en een andere van de Heet Sccoufe om de onderneeming van ^Alexander de Groot tegen de Vtrfianen te juftificectcn. In die derWeetenfchappen gaf de Heet de Lagny een Methode om die geene welke bet vierkant van dc Circttl zoeken van dwaazen yvet en ftétke inbeelding té overtuygen. De Ht. de FonrenelJes las de Lofteedenen vau deHeeren Couplet, Mer cy en Vatignon. De Keet Wincelow fprak over 't gèbtuik van dc Mus- culen der Schouderbladen en de geftéldheid det Atnten van die Vene- tiaan welke het Publicq op de laafte Foire van St. Germain zulke onge- meenezaaken etl kragten heeft zien vertïgten. GR OO T-BRITTANNIEN. LONDEN den 1; A.prü. Zattirdsg hebben de Gemeentens het Rap port van de Bil tot het opleggen van Straffen en renaliteyten aan John Plunket goedgekeurd, cn ordonneerde dezelve in 't net te fchtyven. Dié ,dag wietden aan de Leeden van dat Huys ovetgegeeven twee gcdriiktè Papieren hebben tot Qpfchriften Declaratien van William I.oid Cow- pet en Mr. Hutchcnfon toonende dat de Hooren Zeggcm in 't Examen van Leaie, als of zy tot liet Burfords óez.elfcbap zouden behooten, vals en ongegrond is. Zondag morgtn heeft de Ptincefl'e van Wales haat Kèric gang gedaan waar na haar Konïngl. Hoogh. zig naarst, James begaf, om de Koning te groeten, die zy vervolgéiis in de Koctugl. Kapelle ver- zeide. Die dag is de Heet Robbefon welkè öndet de Kégeeting van ét Kör.inginne-Anna Miniftet aan het Zweedfe Hof is geweeft, ziéh nader-, hand eenige tyd in den Haag by de Graaf van Sttaffbtt opgehouden heeften door toedoen van het voorgaande Miniftetie tot Biftehop de zer Stad vetkooten isop zyn Lufthuys te Fnllham oveilecden zynde 'in zyn leven altyd voot een det yverigfte Torris bekent geweeft. Dc Graaf van Cadogan en de Lord Lechmofe Vrydag in 't nytgaón uyt het Huys der Fairs eenige woorden gehad hebbende, en dé lórd in zyn Koet» getreeden zyiide, den Grave die nog bn/ttn dc zyne wa's, onder de'Voet willende ryden waat door het Bloed heviger wietd_en de Graaf zyn óé- geroegen toonden aan de Koetfietnam gemelde Lord deeze gelegen heid waat om den Grave ityt te dagen, cn benoemden hem de volgeiidfc dag om het vetfehil met den Dcegen af te doen in Hydéparcdast Mi- lord Cadogan zich ter beftemder uure lief vinden nraat zynVyand d tav niet zyr.de, keerde hy onverrigtct zaaken naai Huys, waar dóór dc Party op de volgende dag gcfteld wierd waarom deeze twye Lords zich Zon dag ten 6 tturen des avonds tet beftemder plaatfe begaven én malkan der albereids vetfeheyde ftooten toegebtagt hebbende, zonder dat egtat noch Bloed geftort was, kwamen eenige Faik-bewaatdetstoefchieten dié haar fcheidede. Die zelve dag is den Grave van Clarendon na iang- dnurige indispozitie ovetledcn. Gifteten motgen is George KeTly, ^Sliis JohnJbndc Nonjy.riflc Prednant, welke blykt voornamentlyk bégtectien té zyn itt 't voortzetten van des Biflchopsvan Rccheflei'sVcrtaJelyke Cot- lesponacntic voot de Balv van 't Lagethuys gebtagt en zoo in l'cr- j foon als by zyne Advoeaafen dc Ridder Cor.ftamin ïhippsen Mf. Knot (vermits de Heet Darnel geweygetd heelt voor hem te pleyten) gehoord I tegen de Bil óm herh zekere Straffe en Tenalijeyten op te leggen de jorigineele Brieven hem bctieftcnde welkein't Poft-Comptoit aangehou den zyn, gefeczen zyndc, óntftonden Debatten welke der ontcyfeiae ofte der gecc^ieerde Brieven tot overttr/ging tegen hem konden diénet:; daar op wierden 'twee verfebeyde Vragen voorgefteld, welke beyde 27} tcgens 121 Stemmen in de Affirmative paffeerden wiatna't Huys dewyl 't reeds elf uuren in de nagt was, deze zaak uytftelden tot op he den, als wanneet de Gevangen weder vóot de Baly gebragt is; maat <ti- wyl het Huys op 't vertrek van de Brieven noch niet gefclteidén is kaft deswegen maar alleenlvk gemeld wórden dat de prcttves tegen hemsfee. klaar en zyn dcfentie zoo zwak is dat men nier rwyfeld of de Elf zal met een groote meerdetheid pafifeeren. Dcezc dag hebben ve.fchrey- de Lords gepfotefteetd tegen dc Queftien wcgerrs'het Req'tieft des Bif- fchops van P;ochcftet in myn vootigé gemeld. Men vefftaat dat vé>- fchcyde Brieven wélke nieuwlyks aan de LOtd C-.ftteret gezonden enr heden aan de Gemeentens gegeven zyn, in 't Lagethuys gelee.-cn en op de Drukpers zyn gebragt. Vtydag is de verkoping der Ntrtldoékeh, Ka- toene Lywaten, Thee Sec. van de Ooftindife Comp. geëindigd -:n de fonmic bedroeg 4}8yob p. St.zullende die Cotrrp. de vejftópinge hnn-' tier Kolfy-Bconen op den 20 dezer Maa.td beginnen. Hét gtóotfte ge deelte van 't Zilver met de Royal George voor rceker.ing van dc Z. Z/ Comp. over gebragt, is naar denTour gtzondeg om gemunt te worden; en men verftaat dat albereids 300 p. St. gerfiunt z.yn. Ztker I'atnyV.sua- ket iu de Strand en eenen Mt. Tucketzytj wegens Correspondentie met Plunket in bewaaring eencr Boodc van Staat gefield. De Actiën van dc O. I. C. zyn 12P, Bank ri6 en 1 half, Z. Z. 103 ca 1 agtfte. NED E R L A N E N". MIDDELBURG den 16 April. Petrus ^ernterfen 'Thorcn Dtteftéuf vatr dc Zeeuwfche Lotery, adverteert hier mede een égelyk, dat de ltortinj(e van 2 en 3 per Cent op de onfpiitsbare Biljets van en to Loten, agtrt- volgens het vierdé A,rticnl van de Óonditien, met dén laatften dezer io pende Maand Ap'ril ftaat te expireetcii teieguleeien. waat na ziclï een iedet geliefd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1