fcheVdê ferfoonen in verlegenheid-bréngen. Den Abt Rhota is- nuee.ft Princeswaar ovèr zyn Majefi. by MilTivc ftaat (e worden gefcljj A' naar Kamerik vertrokken om uyt de naam van de Fjtufi'elykt Stoei te proteftceren regens al 't geen aldaar mogt beflooten/v-orden in nadeel van dezelve omtrent de Inveflilure de: Staaten van'Parma en riaifancc. Men heeft hier tyding dat de Frincefiï van Fremont (na dar zy gelukkig verloft was van een Zoon die Hertog van Aolto genoemd was) overlee- den rouw. zyn, waar oker 't Hof'des Konirgi van Sardirrirm in deuytet- £le droefheid was. Ons Hot zal hier over den Rouw moeten aanneemen. dieigelyKe. Brieven zyn mcede afgevaardigd naar vetfcheySc Hoi Duytsland. Ooi.kennis te geven van het bevallen van gemelde ?,j. De Baron vapVV'eideren is naar de Frovintie van Gelderland veriroj P. S. Daar is een Exprefle wegens dezen Staat in alle diligentic Koppenhagen afgezonden. zeis niet prompt komt aan te neemen de Prins Eugcrrius wel «u Keyzerlyke Volmagt in Italien mogt komen, om de vesfchillent de Srïccelfie der Staaten van Toscanen en Farma af te doen. WEENEN den 17 Maart. Eergifteren is deVoift Erobeniut r# ftenberg.van hier verttokken naarWeitrach iu opper-Ooftemyk.ik bereids een KeyzeiLCommiflteisaangefteldomhemteHuidigti,; tegen is de Saxife MinifterVryheer van Zecli die dag uyt Saxtnhit der aangekomen doch (laat voot eenige Maanden naar farjrs it. om de Koning vanVrankryk over zy n meerdeijaarigheid.te Comyln teeren. De Prins Alexander van Wurtenberg heeft een Officier vit grado herwaaids gezonden, om het Keyzetl. Hof berigtte gevenn Hoftilireyten welige de Turken weder omtrent gemeld? Vtftingbt^ te pleegen. Daar regen hééft de KeyzerRezident van Ditling n. 14 der gepafi'eerde\Mgrind van Konftaptinopolen gefchreeven d, zoowel de grootenVizier als de verdere Ottomannife Minifterslas. zekert hadden dat de Forte de Vreede van FgfTarowttz heyliglyl, onderhouden. De Keyzerlyke Minjfters te Presburg zien zyn K,s komfte aldaar met groot verlangen te gempet om dar zy memts zelfs hooge tegenwoordigheid omtrent den Hongaiifchen Sramkg groot effeft zal zyn ondeituffchqn.hebben de Keyzeil. Commit derzelver Bagagie albeteids van daar herwaards gezonden en atc van Statrenberg word hier morgén te rug verwagt. SCHAFHAUSEN den 2l Maaft. Van Pundten word gefchrtnti, zekere Paler Tonti van Padua agn welke om zyn zonderlinge Gó heid liet Pauffelyke Hof het in druk- gegeven Italiaans Gontrovsni van de Heer Ruzzini opgedragen had om Tt zelve te wederleggn in plaats van dat Vyandig tegen te gaan het in zoodanige oveiiu; de gefleldheid had gevonden dat hy nvt Italien was gevlugt «réi reformeerde Religie aangenomen had; welke onvoorziene omkeab) Italiaanfe Géeftelvken zeer had gemortiftceerd. FRANKFORT den 24 Maarr. Donderdag is de Prins Don Ito van Portugal van Manheim naar Mnnchen vertrokken om var deszelfs reyze naar Weenen voort (e zetten. KEULEN den 26 Maart. Gifleren zyn de Hoeren Gedeputeerd# dit Dom-Kapitrel van de Aards-Stiftelyke Landdag te Bon hier it gekomenzonder dat de Land-Standen een volkomen befluit gtrc hebben, waarom dezelve na déFeeftdagen weder zullen vetgadtm over de nóg overig zynde Poinren te delibereereu en dezelve af te TURIN den 6 Mnart. Dé Prince (Te vzp Fiemont dicdencèi$ j zet Maand van een Prins in Het Kraambéddeii bevallen, is In de aan (taande M aand word de Marqurs de Mafty, welke rn de voor- ^roote vïn het „drcele Hof overleden. gaanden Oorlog aan 't Engelfe en andere Hoven htefr ge,ez,dee,dg we- FLORÉNCE den 9 Maart. Dezen Staat wend alle middelen gens de Koning van Sard,n,en aar. drt Hof verWagtom zyn Maft. «e- de 0nderdijnen welke zich hier te Land bevinden, volgen, geus zyn meerder,aangheld te Conrptrmcntceren men verzenen da! ge- k[ te emploiteien dc Bedelaars zullen genoodzaak, melde Marqurs na een kor. verblyf alhier een keer naar Kamer,k doen Qm a;1I16dt. Forne{[dn te aibe;den, cn die geene welke Soldaat» J zal, om zyn Meeders pretentie te fecondeeren wegens het Kanon, K.uyt de G>| m0£ten diene* Men d P dcc. "dat hy by 't verlies van Src.l.ra ,s kwyd gemakt. Koiiing Philippus van' Sp.;Djen het vóorgéltelde Acéomodemerrt N t D E R L A N D E JN AMSTERDAM den 2j Maait. Hot Frans Schip de Jupitef Kapr.Ju- lien van Martinico naar Bourdeaux vertrokken was na zés wecken in Zee geweeft te zyn, aldaar door lekkagic te tug gekomen. Te Valeutia iyn gearriveerd de Kapts. Arthur Fa)e en John Johnfe van hier maat laaft Alicanten j en te Mallaga Kapt. Anthoni Eremont Van Barcelona. Te Portland is ingelopen Kapt. JohnWithead, van hier naar Alicanten, én in Duins Kapt. Wycivan hier naar de Weft gaandé. Op de Rivier van Londen is gekomen de Chandois-Sloep Kapt.JeverS van Oord. Sch. Anne Boirkcs, van Bourdeaux naar Stertyn gaande, was de Hoofden ge- pafleert. Pietir Bakker, hier van Lisbon gearriveerd, heeft in 't uytzey- len van de Rivier geen Hollandfe Sclieepen ontmoet, nech Algicrïe Ro vers gezien. Op de Elf zotiw gearriveerd zynWynant Reurs van Lisbon; in Zeeland de l Zeenwfe Scheepen de Keulfc Galev cn de j Gebroeders uyt de Middelandfe Zee; en in Teffcl (waar uyt Dirk Dirkla in Zee ge gaan is) Doei je Vogelefang cn Fieter Jac. van Ceudtes Mouris Corn, van Btiurdeadx en Chriftiaan Speti van Venetien. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 91 en 5 agtfte. Bilbao 93 en 1 half. Kadix 117. Sevilien 116. Lisbon 43 en 1 agtfte. Venetien Sr en vierde. Livorno 87 en 3 vierde. Genua 91 en i- vierde. Londen 34 Sch. 8 er. 1 kalf a 8. Geneve 92 en t half. Parys opzigt 39 cn 3 vier de. Bourdeaux 39 en 7 agtfte. Leipzig courant 38 en 3 vierde St. Franc fort contant 27 cn 1 vierde R. Brellau 3d en 3 zed. St. Dantzig 286 P. gr. Hamburg 32 en y zefl. St. Gent 2. Antwerpen a per C. Zeeland 1. Rott. i vierde. De Agio van de Bank j en 1 agtfte. Gifleren waren de Aflien van de O. I. C. 640 W. 1. C. 92 en 1 vierdeSubfcr. 890. De £hg. Bank 117 cn 1 half, O. I. C. 12 5 en 1 vierde, Z. Z. 99 en 1 half. 's GRAVENHAGE den 28 Maart. De Heeten Staaten van Holland én Welb-Ftieflaud zullen aanftaande Dingsdag hunne Vergadering ver- volgen. Voorlede Vrydag morgen waren de Heeten Gedeputeerdens van ëe Frovintie van Zeeland, met die van haar Ed. Groot Mog. in Confe- icntie, wordende aan de Deur door drie Heeren Gedeputeerdens gereci pieerd en op gtlyke wyze weder uytgeleide gedaan. Gifteren heeft ide Gtoot-Biittannife Minifter de Heer Dayrolles aan de HeerVelters prezi- deerende wegens de Frovintie van Zeeland teiVergaderinge van de Hee ren Staaten Generaal, een Milïive overgeleverd van de Kjr.in^ van'Grciot- Britiannieit waai by hooggeraclde zyn Majt. aan haar Ha. Mog. kennifle geeft kan het in de Kraam komtn van de Fiincefle van Wales van een Alt00 Op den eerden O&ober 1722 door de Brand ten huyae van de- Heet ïiraaf van Tarwca Ambaffadeur van Portugal, verloeren zynlw tien Caternen Manufcripten in Folio ieder Catern van vier Vel in malkanderen makende feftien Pages word verzogt zoo iemand die mof: borgen hebben dezelve wederom gelieft te brengen by Mdriaan MattjtnsBoekverkoper in de Hofftraat in 's Gravenhage, zal vyf en vyfngt de Piftoletten voor een Vereering genieten; en zoo by aldien aan gemelde Maetje/11 maai een gedeelte mogt worden gebtagt, zal men proi# geen aan hem word ter hand gefield betalen. NB. Te weeten een halve Gouds Fiflolet voor een Catern. HETER. HUSSON Boekverkoper in 's Gravenhage, zal op Maandag den 19 April 1723, verkopen dc nagelate Boeken-van. wylen.de Htc Mr. NICOLAAS GHYSin zyn Edts. leven Raadsheer in 't Hof van Hollanden op Woensdag den 21 April 1723 en volgende dagend» gelaare Boeken Cn andere Rariteyten van wylen de Heer en Mr. DANIEL ÏOMPEJUS VAN ASSENDELFT, in zyn wel Edts. leven Seat; van 't gemelde Hof Van Holland 8cc.waar van de Catalogen alomme in de Steeden by de voornaamfte Boekverkoopers re bekomen zyn. Op Morgen, zynde Dingsdag den 30 Maart,'s namiddags ten 2 uureh, zal de Makel. Andries Koek cc Amfterdam in de Witte Zwaan oji Nienwendyk, verkopert 2-®o zwaare extra Eeke Haarburger en Rynfe Balken, lang 45 a 60 voet 10 exrra mooye Molen-Aften «00 Krone en Knies 400 gewaterde' Planken, dik j en 1 half a 4 en 1 half duim 500 Poften en Platen van 3 en x Kalf a 4 en 1 half duim 9 100 Carré' Wan 24 a 36 voet s leggende in de Plant, op de Rapenburger- Prince- en Muyder-gragten, en op 't Kattenburger-rleyn tor aan de Oofterfek Jan Hoos, Hendrik vander Heyde, Jan Rtedemaker, en Corn. Hoos Makelaars, zullen op Woensdag den s'i Maart*s avonds ten S mul», A mftérdam in de Dykftraat in de Oude Buig verkopen een party extra puyks puyk nieuwe Vatinas-Tabak leggende in een Keldet opdtl r.ersgra'gt, over de Gtoenlandfe Pakhuyzen. Willem Haring en Roeland van Leuve Makelaars, zullen op Vrydag den 2 Aprif, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, vetkopti' party van 29 Balen pnvks pnyk Flotette Garen Letter A, en eenige Balen Teffcr.Garen, alle by de Ncderlandfe Öoftindife Compagnie ingefc Daniel en Raphael d'A.zevcdo Makelaars, zullen op Maandag den 5 April 's avonds ten 6 naren ie Amfterdam in'de Dykftraat in deC Burg, verkopen een party extra puyks nieuwe Varinas-Tabak en een party Lirhoen-Zap leggende de V'arinas-Ta'óak op de Joode Hounw' Onder het Huys van de Heeten Elias en Manoel de Crafto Junioren het Limoen-Zap in een Kelder in dc Joode Hout-Vuynen 3 zynde hel mocn-Zap geforteert door David Kandelaar. Het Boot-Bchip genaamd de Juffr. Anna, 't welk dóór Biljetten was bekent gemaakt dat op Dingsdag den 6 April te Rotteidam zouw tih> worden zal geen voortgang hebben. Jae. vander Houvc, Corn. Verlinde, Jae. Boogh en Dirk Difl'elweiff Makelaars, zullen op Maandag den 5 April 1-7-23 s avonds ten d»® te Rotterdam in deWynftraat, in de Herberg de Zwarte Leemv, verkopen .een Scheepslading puyks puyk nieuwe Verginy Bladeren Baay- en Z»s fentediTabak van 't Gewas 1721 en dat by Kavelingen zoo als die genombett zullen leggen in de Boomptjcs, in de Pakhuyzen van Mi*1 xandtr Carftatis. JadoU va-nder HoiiveCornelis Verlinde, Jacob Boog en Dirk Diffelwerf Makelaars, zullen op Dingsdag den 6 April 1713 's avonds uuren bfnnin Rotterdam in dé Heiberg de Zwarte Leeuw verkopen een Scheeps-lading puyks ptiyk nieuwe Verginy-Bladeren Baay--Tab»ti' nevens een exrra puyke party Londenfe Swictlented-Tabak, en zulk's by Kavelingen, zoo-als die genommert zullen leggen in dc Boompjö Pakhuyzen van <tc Heeren Jacob Senferf en Zoon. Pieter Huysvoorn, Willem Haring cn Roeland van Lenve Makelaarszullen op Woensdag den 7 April te Amfterdam in de Colvenie"C' lén in de Doeleftraat, verkopen een koftclyke Inboel beftaande itf Kabinetten, Spiegels, Beddens, Lywaaten, curieufc Kraak-Porcelynen len Faarlen gemaakt Zilverwerk en andere Goederen zoo Lakens, Chitfen, Neteldoeken als andere Winkelwaaren en Stoffen meer:* daags te vooten te zien. Jac. Vander Honve, Cofn. Verlinde, J'ac. Büoghven Dirfc Diffclwerff Makelaars, zullen opWofnsdag den 7 April i?33,'s avonds ten 6uu,t te Ron'efdam in de Wynfttaatin de Herberg de Zwarte Leeuw vcikopen een Scheepslading extra curieuze puyks puyk uvtgezogte nieuw: giny Bladeren Baay-Tabak van ft Gewas 1721en dat by Kavelingen zoo als die genombett zullen leggen in de Boomprjes in de Faklwj1 van de H-e'eren John en Benjamin Gascoync. Jac. var.dct Houvc, Com. Vtrlinde, J-aé. Boogh en Dirk Diftelwerff Makelaars, zullen op Donderdag den t April 1723, 's avonds ten te Rotterdam in deWynftraat, in de Herberg de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading extra puyks puyk alle uytgezogc nieuwe Vergif- deren Baay- en London- Zweetfented-Tabak van 't Gewas 172: en dat by Kavelingen zoo als die genombert zullen leggen in de Booruf' 1 in de Pakhuyzen van de Heeten Allan en Roycrofr. J. P. Zomet Makelaar, zal op Donderdag den 1 j April 1723, te Amfterdam in 'r Oude Heeren Logementverkopen nvt (lekende koofti?' plaifante Schilderyen valt voornaame en groore Mcefters, als Filip Wouwerman, N. Berghem, A. Pynakker, Krabbetje, L-ingelbagh, Hóufcn-'1 Ercenberg, Both, Thomas Wyk, Vande Velde, Steenwyk, Moncheron, J. vandei' Lis, A. Kerinx, Eazano, Konink Ereugcl Adam Willa.s Lie'vens, Vcrdocs, en andere fraayé Mcefters meer, gekomen uyt een fchoone Inboel de Catalogen zyn tc bekomen by J. P. Zomer en Gy>é Kol, en. a'les daags te vooren te zren. P. Oukelbocr, J. en D. Bon'ékorting Makelaars, zullen op Maandag den 19 April, 's namiddags fen z linten, te Amfterdam in*r Nieu®''"' rrn Logement op de Haarlemmerdyk, verkopen eet» gfCKjte party Maften namenrlyk 369rA.igafe Maften van 14 tor 29 palm, lang van 7!1 y-.et 4-r Moscov'ife Maften van 19 tot li palm, lang van yS a 88 voet 214 Narvafe Maften van to a t8 palm lang van 70 a 73 vrcI Ko lingsbeiget Maften van jj a fi voet, en van 16 a 20 palm 30 LangeZondfe Maften van to a 12' pafm 70 diro'van 7 palm ioo di'V 7 palm en ongemeeien 40 Moolen Roeden van 73 a 83 voet 20 Balken van fio a <3 voet ,-eit andete Maften meet leggende in de W' Waal-agi er's Lands Oorlogfchcepcn. Tc Lcyden by F L IX DE KLOPPER, op de Breedc&raat over het Stadhuys. Den ty Maart F7Z j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2