LEYDSE IBij GS 'eet. rro- tr- y N°» 3;S Maandsgfe Courant. M O S GOV I E 'Ni 'ÖSCOU den i« February. Na dat de Ryks:Vite-Cancelier Ba ton van Chaffiroft' verfcheidemaalen doot den Raad in. tegen woordigheid van zyn Keyzerl. Majt. was Ondervraagtis hem eindelyk voorlede Dingsdag den 13 dezer de dood aangezegt, ten »e"<e einde hy' deeze morgen nyt zyn Gevangenifle op het Schavot wirtd gebregt, dat regt.over de Senaat was opgerègfzyn Sententie wierd )ttm aldaar voorgelezen om met de Byl onthooft te worden hy fcheen Ktiwel bereid tot ftetvën zyn hooft vérvolgens op het Blok gelegt, én ieScherpregter de Byl opgeheevtn.hebbende, wierd hem gezegt dat zyn Reyzerl. Majeft. in cohüdetamyan zyn voorgaande getrouwe dienden hem het leven liet behouden, zyn Sententie verzagtede, cn condemneet- ieineen eeuwige Ballingfch'ap in Sibetien, met verbeurt verklaring van »;!e ryne Goederen waai op hy aanftonds van 't Schavot geleid, in een Jlcede gezet, en naar Siberien gevoert wierd werwaatds men verzekerd dat zyn Vrouw gifteren albereids getransporteert is. Zeeker Secretaris ran den Raad, wierd geknoet en voor eenige Jaaren op de Galey gecon- demncerdde opper-Secretaris van dat Collegie is ook afgezet én tot jlerk mitsgaders de Generaal Major Pifferöf, wegens zyn kwade dire-« éie, tot genteen Soldaat aangeftelt. S P A N J E N. - XAD1X den a Maait. Deh 24 der .voótleede Maand arriveerden hiet (CT E^reflé van 't Hof, met ordie ,aan 't GÓnfulaat om b« Trezor aan Èygenaars uyt te deelen, mits betalende 3 pet Cent van't Zilver en 2 vanYGoud, én van de Goederen na proportie jwelkeaangename tyding poote blydfchap veroorzaakt heeft hét Cor.fnlaat heeft "om zich daar over dankbaar te toonen, geteiolvcerd een Don Gratuit van 30000 Du bloenen i(an zyn Majt. te geeven .nevens noch isooo.Pezos tot het te- fMcttcn v ande-groot e Ketk dezer Stad ;.en om deze Gelden te vinden wflooten een belafting te doen van 1 en 1 vierde pet Cent pp het Goud, Zilver en de Goederen van de Participanten; Men verzekerd dat het grm. Confulaat aan 't Hof verzo'gt heeft dat het Goud en Zilver nyt de te P01110 Vedrö ingelopen Admiranté, aldaar zouw mogen geloft,.èn over Land hetwsjtjds geiwagt worden,.rriits betalende dehoven genoem de Indultp en dat de Goederen zoo van de Admiranté als de z andere Schcepen onder een geoocgfaam Convoy naat deze Baay mogen worden getianSporteerd. Hiér zyn verl'cheide Schepen gearriveerd en véxtrokken. KADIX den i Maart. Het Ttezór voor zyn'Majt. word teeds uytge- deeld en dat voor de Particulieren zal in de aanftaande p/e'ek gefchie- ëca. Van Madrid hééft men, dat Don Andrea dé Pez Pretëdent Van den Raad der indiën die de zaaken aldaar met veel yver waarneemt ,.rmet een zwaare Ziekte was ovetvatlen die men oordeelde gevaarlyk te we- aen. Men tWvffeld nn niet erf de Vloot 271 in Méy zekétfyk haat Veta Ciuj vertrekken. P.'S. Zoo.aanftonds komt voor deze Baay het Gallioen genasmt Jefus Maria Jofcph',Rapt, MartinReynofo, dat doot traag zei len omtrent het Kanaal van Bahama van de andeie was gelcheiden. P O R T U G A L EISBOFÏ den 14 Maart. Zederd den agtfte dezer zyn.op deze Rivier rerfclieide Engelfe en andere, maat geen Hollandfe Scheepen gekomen, al) het reeds gem. van Pieter Kraal uyt de Eilanden. Ook is onzeVloof van Rio dejaueiro, beftaande in 1 $- Koopvaarders en z Oorlogfcheepen, zonder het minfte ohgemak in 81 dagen op deeze Rivier gearriveerd derzeivet Carga beftaat in 73 Atobcs (ieder van 25 pond) Stofgoud, en 42000 Gonde Kruzados (ieder van 15 Gis. Hollands geld) voot de Ko ning mitsgaders 171 A robes Stofgoud 117000 Goude Kruzados en JSoocr Hukken van Agten Zilver geld vóór Particulieren j nevens noch zooo Oljfants-Tanden Jooo kiften.Suyker, 29000 Buenos Aires Huy- drti.en 7300 Huiden tot Zooi-Leer. De dag tot het vertrek der Schepen naar dc Bahia, nevens< h« Schip naar £oa, is noch niet vaftgefteld. Van nier (laan jn 't kórt verfcheide Scheepen naai 't Noorden te vertrekken. Z W E E D E N. STOKHOLM den 10 Maart. Alle de te doene Deputation zyrf nóch met gereguleerd doch de bereids vaftgefteldé komen vlytig te famen maar dewyl alle de Leeden onder een zeer zwarên Eed van ftilzwygend- heid (laan, zal men niets van 't voprkomende kunnen vernemen zyri- gezamentlvke Standen over een gekomen dat by ald'ien iemand ée Itcrtete Uytfiphot ófte de andere Deputatie ziih iets mogt laten ontvallen, die voor infaam verklaart, en tot het doen. van vetdete dien- At" onwaardig gehouden zullen wórden. Men is hier bedagt om met dé koningen van Spanjen en Tortugal, en de Republfquen vanTuniSjT1 fipo- h en Algiers zekere Commeréie-Traftaten op te regten.zynde de Ptoje- «;n daar van alberêids door de Gecommittecrdens ópgeftclrf,;en aan de 'anden om derzelver approbatie overgegeven. De waarde van de MüUte niet teflenj, maat allengskens op den ouden voet gefteld worden. STOKholm den 10 Maart. De Gedeputeetdcns'zyn onophoudelyk zich in alle zaken. Den Boeren-Stard heeft haat voorgaande vetzoe- en wegens verandering in de Regeeriogs-form en ortt in den fecreten vtfehot geadmitteerd te worden wel andetmaal gedaan maat zyn ganich afgtflagen geworden. Alzoo in de voorigc week eenige Gedepti- 'terdens uyt Wismar aangekomen zyn meend men dat de Wismarfe "Jts-Commiftie nu wel volkomen gereguleerd mogt worden. Gepaf- tttde week is hiervan Riga gearriveerd deopper-Stids-Secretaris Vegé- .j,c om wegens gem. Stad by de Ryks-Stahden te folliciteeren de beta- van 1 joooa Ryksdaalders, welke dezelve van de Kroort prétendeeit. Duvtsland en d'aapgrenzende Ryken. RLiN den 23 Maart. Volgens de Brieven van Mosemi waf de ^entcntie des doods tegen de.Viye-Cancelier ChafHioff doot dc Key'zer v*n G'OO,.Rutland ia een eeuwige Ballingfchap in Sibetien veranderd e,waards hy ylbereids gerranspotteerz was alle zyne Goederen (welkr tn verzekerd zeer confidcrabel te zyn) waren geeonfisqtfeertverfehei- R 1r'r 'C bunnc ftraffe mcede moéten ondergaan. Het geh'eejé aa Hofftond cerftdaags naar Petersburg te vertrekken alwaar dc miralitcit otdre had om .de aldaar leggende Scheepen in gctcttheid te brengen diergelyU bevél was mèede nadr Refel en andere Plaatfen ge» zonden. Volgens de Brieven uyt Poolen had men te Warfchau de con firmatie ontfangen dat de nieuwe Bafia Commandant te Cochim aan- gekomen waa-met een Renfótt van 2-500 Man tot verfterking van dat Guatnizoen j dat hy bevel van de Ottomannife Porte had mede gebragt om dc Walachers uyt vetfeheide Guarnizoencn te trekken welke in de vaftigheden gelegt waren tuflehén de RiVicr de Pruth tot aan de Duie- fter, en in haar plaats te leggen Turken en Tartaren en dat het Tuikfe Hof genegen fcheen een nieuwe Hospodar in Moldavian te kiezen orft die Piovintie te gouvetnéren j welkè vétandeting nadeelig zymde aan de Ttaftaten tuflehen de Poolen cn Turken, aan de eerftgemelde agterden- ken geeven iaf. Zyn K; H. Prins Fredrik Wilhelm, die een zwaar over val van Pleuris gehad heeft bevind zich tegenwoordig buiten gevaar. De Generaal Major Flemming; Neef van de Generaal dier naam, is uyf Saxen een keer herwaards komen doen. De Koning bevind zich te Pots dam. Het Regiment van dé Genetaal Major Mofcl zal eerft in de aaji- ftaande Maand naZt Kleefs-Land marfcheeten. V R A N K R Y K. PARTS den 22 Maart. Men arbeid met veel hoop van fueces om den Hertog van Maine niet alleen in zyn' vooiige eet als Prins te heiftellen, maat boven dien om hem te dóen genieten het cffeft van zyne Bedienin gen als Groötmeefter det Artillery van Vfankryk ên als Gouverneut van de Piovintie van Languedoeq'd'e Hertogin zyn Getrtaalinné heeft vaftgefteld haat verblyf te gaan neemen te Vérfailles irt 'f Appartement dat haat vergunt is. Vrydag deed den Henóg van Oilcans een wande ling naar St. Cloud én kwam *s avonds weder te Verfailles. - Die dag wierd de Maatfchalk van'UXelles doot een Beroerdheid aa'ngetaft, dochj hy bevind zich tegenwoordig beteregtet is men 0511 zyn hoóge Ja'afeii voot zyn leven bedugt. Met de laafte Étievènvan Madrid heeft men ty ding dat de PrinCefle van Aftótien by continuatie in'dispooff was "trtfeft zegt dat haat Hoogb. de Spaanfe Ltlgt niet wel lean verdragen. De Héef Chevatd, Deurwaarder van de Otde van den H. Gééft, zal haat Madrid gaanom het Blaauwe Lind' aan de Prins Don Carlos te brengen r men fpieèkt dat noch eenige Caftiliaanfè Héerén met die Orde ftaan begif-, tigt te worden als onder andere dè Héitógén van Arcos en van Sint Croix; Don Grimaldo Secret arts van Sta.at, en Don Patrició Laules Arti- bafladeür van zyn Kathol. Majt. aan dit floif. Men twyfeld niet óf de Marquis van Maulevrier Langéron onze Ambaffadeut aan 't Spaanfe Hof, zal by de aanfiaande Promotie'mede tot Ridder van die Orde ver heven wórden. Van Venetien heeft trten tyding dat men daar zée.- geal-, larmeett was ovet de gtoote Krygstoeruftingen dèt Turken, orri dat men wift di.e ttgens de Landen van den Czaar jiiet getigt; waren vermits die Monarch zyn Vreede mét de Ottomannife Porte verzekert had. De Ko ning hééft het Gouvernement van Lortievy gegeven a«n de Héét Ca-, dreüx en dat van Seflel op de RhVo.è aan de Heet Mohemin. Men is zeer verlangende dat de nieuwe fchikking Van de Indife Comp. in 'tligt komt rtien zegt dat den Hertog vah Bouïbon Piezideut van gemélde nieuwen Raad det Indien zai zyn en dat.tot Leeden van dezelve zul len verkooren worden de Prins vanVendomé, de Ma'atfcbalfe van Eftrées, de fleeten Pelletier des Forts, Fagon en Machault RViadsheeren van Staatvoorts dat de volgende twaalf Heeren zullen zyn Diretteurs'van die Maatfchappy te wecten Mauchaid, Ftómaget, Marin, Duval, d'Ks- prememilla Ftanqueiïe, Godenen, le Fordiér, St. Jouars, Ardangotirr, Baillon eti Begon. Op het tegenwoordige algemeen gerugt onder déNe- gotiantén dat de Pagt van de Tabak met de Indife Comp. zal vereenigt wordenzyn de Aöiin tot 1550 Liv. en daat bóven g«reezen gemelde Comp. heeft de Zyde eh andere Stoffen mitsgaders haare Porceleynrn die zy met dé laafte Schecpen heeft gekreegén zeer wel verkogr.De Heet l'Hetitiet Zoon van de Ticzaurier det Invalidesis ils Raadsheer in 't,F<irlenient ontfangen. PARTS den 22 Maart. Méh verwagt alhier teg'ens dén;i9-dézér Ma^nd de Graaf van St. Eftévan eerfte Ambafl'adeut eiy FlehrpotentianJ'dea Konings v»b Spanjen óp het Congres' té Ka'mCrjk, om dé-RpxiingViyi4ée naam van zyn KathoL-'M'Sjt.Je Complinixenteéren wfgens Zyn hietjtdet- j'aarigheid men verzekerd dat iyn Eéell. kort daar aan wedér terug keeren en 's Konings Ptenipotenj'iaris de Graaf van MorviHemgede eerftdaags derwaards vertrekken'zalde Koop dat gemelde Congres.zyn voóitg'artg zal hebben word genoegfaam verzekerd, waarbmi tVméey vet- Fangt wórd na het anfWobVd van't Spaanfe Hof wegens dé béw'ufte Aft e det Invelïiture vair'Pnrw'a, Tïicant», Flaffiinct i?c. voöt de Prins Doa Carfon trien weet van zeer goetfèihinddat alvóorens die Afte naar Madrid is afgezonden, dezelve doofde Hoven van Groot-Btittannien enVraiiktyk is geëxamineerd géwofijen meii wil zelfs dat die genoegfaam tót ge noegen van debeydé Hoven.isr lycvondeff. By dit Hof is rioch geen be- fluyt genomen wat voor Artibauadems naar Romen en deniHaag zullen gaan. Dé Graaf van Mórville heeft tegenwoordig alleen de direftie der Zee-zaaken, welke men zal. gaan herftellen, door het toevoegen van een Fonds om het' deleft te vervullen. De Raad vin Confcifutie zal nn ze- kerlyk in de volgende Perfoohen beftaan namentlyk de Kardinaal Beis, dé Kardinaal de Géivtes, de Bifichrip vah Frrjwi, en de Biflchop van NMtès 't geen déJanfeniften niet voordeélig rvn zal. Het Arreft tot ontlading en ye'mindëting det getaxeerde Miflilipiers, is geteekentde Heet Outlins Ontfimger tt Caan heeft tevilie bekomen omrrent zyn Taxatie. De Mataaifc van Fresnel, Dogtet van de Heet 1c Blanc Secte- tatis van Coflog, is Van een Zóón in 't Ktaambeddebevallen, tot gtoo te vieitgde vah wederiydfé Familien het Kind zal de naam voeren vfn Ürjn, ingevolge een dispozhteVofoyfetfteWil'die de Kardinaal desür- Itns heeft gemaakt. Men fpreekt hiei met groote,lof van een Comedie dié de betagte Poëet %»uJJ}au welke zich te Londen bevind gemaakt heeft, hebbende tot Titul ^frlequin vjys doot ènustctnlllteid. Rfen .>eeft in 'de gioote Kamer oyrgewëezen het Tróces wegens de fnbftitutie niJTcheri drii.Hertog van Sully, en de Graaf van Bethune. Het is de Heer Pajot de. Nozesu Requeftmeeftcr, welke aangefteld is tot Rapporteur i.i de za ken tegen» deTliezanticrs van het extraordinaire van Oorlóg deze aak zal met alle kragt na de Fceft-dsgen vervolgd .wordenen zeketlyk vet-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1