feik'jbsÉL aen 4 Mant. Maandag vêttcfiten de Marquis de Trié inufchqp doet de Geeftelykheid van dit höoge Dom-Kapdtel vooig; den Raad van Staate. Die dag arriveerden de Staatén dei Frovimiè van.zyo»e, in Prccelïie onéer't luiden van alle de Klokken uyt bet Bia" Namen die giftcren Audiëntie by zyn Exell. hebben gehaden welke I lyjr, Paleis naa* de Kerk van Sr. Stfphanus daat de Probft Gtae gekomen zyn om het Content hnnner Sufcfidie te prezenteeren. Tct zei- Sintzendotf de Fredicatie deed waar na de Ceremonie van het on ver tyd.heeft de Graaf van Kifeghan als Gedeputeerde in den Raad van gen van 't Pallium venigt wierd in 't byzyn van haare Keyzerlykr Biaband Scffie genomen, in plaats van de Graaf van Corpigrie* welkers jefteiren de Aaidshertoginnen de Ridders van 't Guide Vlies, tctmyn van Scflie eeëyndigd was. Die drg.arriveerden hier üytVrankryk Preiaaten, en tfndere voornaftvé Pfrfoonen. Men verzekerd dat d<; ,t-,' r J ..Ia..c zers reyze naar Presburg #gt dagen na Paafchen vaftgeftïldis geus dq vafte dag pot de reyze van zyn K.M. naar Praag flaat noe Conferentie gehouden te worden. Met een Exprefle van de Keyr.; dent te Konftantinopolen heeft dit Hof Brieven or.tfangen, dat m, daar noch fierk voortgong met alle de toebcteydfelen zoo te Wa;t te Land dat men tot noch toe niet had kunnen gewaar words, het Defiein der Ottomannen op gemunt was dat het antwoord; Keyzerl. Refident dooit de Vifiar gegeven, alleenlyk daar in bedot den Grooten Heer de Vreede met zyn Keyz. Majt. geflooten, wilt dethouden t met dezelve heeft men particuliere Brieven wélke dft de Boftangi Baffa Sivasli Aga, die wegens ongehoorde Knevt de Prins van vyaldek die na éenig verblyf zyn reyze naar Duytsland Haat te vervolgen. De Bïfl'chop v^n Roermond bevind zich ook in deze Stad als meede een Grieks BiCchbpwelke geen Staat houdende, maar allee» K-cft van de Aalmoeflen die liera gegeven worden. Men verftaat dat de Keet Coolbrook een Keyzerl. «rdre aan de Marquis de Prté heeft meede gebragf vahWeenen, om hem tot het inleggeti van 2 Millioenen Gis. in de Comp. te admitteeren maar hy heeft noch geen Audience by zyn Exell. kunnen bekomen. Men zegt dat de Dite&eurs vao gemel de optcregten Comp. aanftnande Zondag hier moeten wezen om met ,dc,Mattquis de Tite over die zaaken te confetèéten, UTREGT den 6 Maart. Tot gemak der geene die uöcH.begeetcn B_ te Farticipteten aan de Lotety van 15 Millioen Guldens der Provinciale met zyn gehceleFamilie in Ballingfchap was gezonden, in Ö.tltei< Utiegtfe Compagnie hebben de Bewindhebbers gerefolveett uyt te gee- ftanrinbpolen te rug gekomèn Was en zich aldaat by een Aran ven quart Looten zoodanig dat in plaats ❖an 30 Gis. per Lotmaat Koopman had veiborgen gehouden, doch naderhand doot detroi, zeven en t halve Guide voor deze quatrLoofen zal worden gefourneert, i heid tfan een zyhet Bedienden verraden was waar op hy aanflot; ivaat voor de Houders van dezelve het vierde part det Pryzen die op de vangen was genomen men gaf aldaar voot dat hy een kwaadt Numeros der quart Looten getrokken worden, zullen te ontfangen heb- zouw voot gehad hebben en dat eenige zyner Medepligtigen zie ben deze Quarten zullen ook alle door Bewindhebbers ondertekent, en den te zoeken gemaakt. De Prins van Daghiftan verzekert rnendi for de.'i is dezet bv de Comp. en de Collefteurs te bekomen zyn en deTuvkfen Kéyzet verzogt heeft, hem never.s zyne bhiderdaactn zal dé vciWifleling der Recepiffeu tegens Lotery-Brieven ook tot^dien dag deszelfs belcherminge te ncemen en dat zulks ook door den G: incluys gefchieden kunnen de Colleft-Boeken zullen op den 16 dito ge- Heer zouw zyn aangenomen, ten welken einde een Cofigi Baffa do; floten, en geert verder Inleg gepermitteert worden; blyvendèdeTrekkiitg Turkfe Hof naar gemelde Prins was gezonden om hem daar L der Lorery volgens de reeds gedaane Advertiflementen vaft gefteld. van te gceven het welk noch te eerdei gefchicd was om dat der; AMSTERDAM den Maart. Aan de Kuft van Guinee zyn geko- j van het Tnrkfe Geloof is en tot een bewys van gunft wa,ai:| men het Schip Emmenes, Matten Ryk en noch een 5 te Cartagena Ar-j een Zabel met Juweelen omzet, gefchonkcn, op welke deezei- 'thur Peye, en te Alicanten Kapt. Nahö, alle van hier te Mallaga John ftaan ALLA BISE RAHMET EILE ,,dat is, God. kttoon Onsllviij Ar.derfor» van Londen te St. LuCar Jac. riet. van Hamburg te Mat- btrtigbtidals meede een Samoerfe Pels en 30000 Tuikfe Sear ■fci'lien Jan Koekemocr van h:erdoch laaft uyt de Straatte St. Enfta- 1 Specie. De Keyzer vermaakt zich dagelyks met de wilde Z*)v. tins 'Daniel Brakman van Vlifïïngen; te Guadeloupe doot Storm belcha- waar van 'er gepaficetde week wel omtrent 200 zyn geVsltl. Dt digd het Sihip de Diligentte, van Nantes naar Martinico moetende; op van Beveren is weder naar Wolfenbuttel vertrokken, zynde ten Ik* 'de Rivier van Londen Wil!. AndctfonThom. Hiperen Thorn. Weft- j voldaan over de eet welke hem gednutendc zyn veiblyf alhier dot, born'van Rórterdam Will. Spiering van Alicanten Edw. Johnfoft van ne Kevz. Majefteyte'n en 't gehe.de Hof is aangedaan men met Gottenburg, BenjaminWaller van Livorno 8cc.zynde ia tegendeel ver- gemelde Prins tegens aat de Keyzer tc Traag wezen zalzig aldi trokken Hendr. Wörms naar Hamburg en Corn. Janffe herwaards. Te laten vinden, en ^fat de twee oudfte Zoonen des Plerrogs vanLoa Dartmouth zyn ingeloopcn de Kapts. Oliviet «n Morton van Rotter- J gen daat mede zullen verfchynen. Het gaan en komen van zoom dam en te Falmouth Nic. de la Loffa naai Bilbao moetende. Op de preflens van en naar Londen, doed vaflftellcn dat 'er zaaken van. SJvier van Bourdeaux is gebleven Schipper Klaas Hartfe, van Bergen en lrgenheid op het tapyt zyn ten opzigte van de Noordfe zaaken,; laaft Rochel gekomen. Op de Elf was van Danfzig herwaards komende i gens het Kamerikfe Congresmen verzekerd meede dat met aljt ingeloopcn Schipper Jan Dames. Te Bontdeaux is gearriveerd Mattys gearbeid woid om de goede Harmonie eenmaal te herftellcn tufli: Stangerberg van hier; te Dord Schippet Hónd. Hoogftad van Bourdeaux; vr_ x Jr„4-tl._ T m ïnTeflel Corn. Keyzer van St. AndetFieter Leemen van Lisbon Tys Stadêgaatt, en in 't Vlie Klaas Zeeman, beide van Bourdeaux. De Cours van deWlSSEL is heden op Madrid 93 en 1 half. Radix tjy en f half. Bilbao 93 en 1 vierde. Sevilien r 16 en i half. Lisbon 4; en 1 I vierde. Venetien 80 en t vierde. Livorno 88 en 1 Vierde. Genua 91 en 1 vierdé. Londen 34 Scb. 10. Geneve 92 en 1 vicróe. Parys opzigt 39 én s agtfte. Bourdeaux 9 en 1 half. Leipzig courant 38 en 3 vierde Sf, francfort courant 28 R. Breflau ;<en 5 zeft. St. Dantzig 287 en 1 Half P. gr. Hamburg 32 en zeft. St. Antwerpen 2 en.i half a 3 agtfte oerC. Gent t én i agtfte. Bruflcl 2 en i half. Zeeland 1 en 1 vierde. Rott, 1 "vierde. De Agio van de Bank s en zeft. Gifteren waren de A&ien van de O', t. C. Ó4J, W.f. C. 87 eh 1 half, Subfcr. 840..' De Ëng. Bank 117 én t half, O. L C. 12's en 1 half, Z. Z. 97 eri 1 half. GRAVENHAGE den 7 Maart. 'Men heeft,tyding dat Overleden is de Heer Cornell's van Vrybergen Ontfanger van de Verponding over het Cfuartier van Oofletwyk, als meede van de 20 cn 40de Tenningover de Stad en Meyerye van 's Heitogenbofch. De Trins van Naflau Zie- gén, van de Proféftantfe Branchebevind zich alhier. Gifteten was de Deenfe^finifter de Heer Grys by éènigc Heeren van de Regccfing. Keyzer en de Koning van Pruyflèn. Men zegt als nö dat de Btinr nius van Savoyen niet naar Italien gaan zal. Het gerugt komt at vervalleri dat de Keyzerl. Rezidcnt te Konftantinopolen in eentiv reft zouw zyn gehouden geyreeft. Men heeft een geiugt verfprtidi Tartaren en Petfianen onder liet gebied van de berugte Metewp weeging zyn naar de kant vart Derbent't welk confirmatie vtir BAZEL den 28 February. Men verzekerd dat de Paufiélyktï Paflionei niet naar't Kamerikfe Congres zal gaan en dat dek belangen daar door een ander zal doen waarnemen. SCHAFHAVZEN den 28 February. Men heeft hier tyding Porte 3 Paardcn-Staarten oyrgefloken., en haar Ambafladeur voornaam Hof te rug geroepen zouw hebben,maar dat alles aasj wierd om hem daar te behouden REGENSBURG den eerften Maart. De Jefuiten alsdegroo; fchermers van des Paus onfeilbaarheid wenden hier al haarVtii aan oth de Exa&itude van haar Gregoriaanfe Almanach aan rit tegen 't befluit van het Proteftantfc Corps, op't welke zy zeervtt. fteriqgen uytbraken, die "t befluit egter niet kunnen veranderen, UNflA den 2 slaarr. Zartirdag avond ontflond hier een t Brand, waar dotw.wel r jo Huyzen (eo drieTo;ers in de Afle geltj HEIDELBF.B.G den 3 Maart. Giftereu is een Édelrnrfn van dl Emanuel van Portugal te Manheim gekomén, om het Hof tcne ren dat zyn K. H. daar morgen ftond aan te korrien. FR ANKFOR"f den 3 Maart. De 2 Princen van Hilburghau't Vrankryk hier gekomen, hebben éergifteren hunne te rugreis voos KEULEN" den 5 Maart. De uytgefchrèeven Dag-wagten detI j tegen de Struikrovers zyn afgcfchaft, maar dié des Nag:s moert» FLORENCE den 16 February. Dé fiins Salviati is van Romeh hier aangekomen,en door de groot-Hetfog met het opper-Jagtmeefterfchap 't geen zyn oyerleeden Vader gehad heeft, begiftigd. Men maakt hier groore préparatien om eenige groote I'erfonagien te ontfangen. Van Arezzo word gefchreeven dat daar de Vrouw van een Schoenmaker icsentagtig Jaaren oud en 47 Jaaren getrouwd geweeft zynde van'êen Zoon in de Kraam gekomen was. WEENEïJ den 24 Maart. Deze voormidJag begaf zich de Aardsbif- gecont>hueerd worden, Kerkmeefters van Harmeien dóen aan allen den geenen die vermeynen eenigtegt ofte eygendom te hebben op de Graffteden in de Ktt* Harmeien adverteeren dat zy zich voor den eerften Juny dezes Jaars 1723 met haare Bewyzen aan dé voorn. Kerkmeefters zullen hebbta dreffcerén om op '1 Régifler-Boek van de Eygenaars der Graven op nieuw aangerekent te wotden en roede in de keften en reparatie tork Langen derzelve Kerke ns rato vart haare Graven te betazlefi, op pcene dat na verloop, van dezelve bepaalde tyd haare Graven aan de Ktil Jen vervallen, en zy van haar vermeynde regt op de Graven verflècken zullen zyn en blyven. Te Lcvden by Joh. Am. Langerak zal op Heden dén t Maart verkogt worden een uytmuntend Kabinet van vcele wel bewaarde en Tittle Zilvere Medailleszoo van Franfle Legpenningen, zeer fraaje Pauven f<c. maat voornamentlyk Medailles die rot de Nenerlandfeï behoorèn zyn aanvang nemende met het Jaat 1479 tot den Jaare 1722 gecontinueett, die het zy door laft van den Souverain.of nyt zinl. der byzctidete Liefhebberen op alle de Nederlandfe Staafs-Gevallen gemaakt zyn; de Catalogen zyn te bekomen in at de voornaamfte Sro Op Woensdag den 17 Maart zal JOHAN SWAP^Top de Groote Zaal van 't Hof in 's Hage verkopen een fchoone party Boeken k' hande Facitlteyten, in Latyn, Ftans, SpaansItaliaans en Nxdetduyts en zeer veel van de alletbefte Schtyf-behoultens waar onder uyrb de ThefauiUs Gr£vii Gronovii 5cc. en meer andere fchoone Wérken de Catalogen zyn te bekomen te Aarnhem by Heggers, Utregt ten, Dord van Braam, Amft. Onder de Linde, Haarl. van Lee.Leyden Langerak, Rott. J." D. Beman, Delft Boitet, en in 's Hagé'ov Joh, Hend. en Wouter Kerlbyl Makelaats, zullen op Woensdag den to Maart, 's avonds ten 4 uuien, te Amfterdam in de Nes iu deBrakkeO verkopen een groote party Catoene Lywaaten en Zyde Stoffen, als 400 fluks diverfe Bethilles, 500 ft. diverfe Malmolens, too ft. gehtcnuil yoo ft, divctfc Cafla Bengale, 139 ft- Aliballies* 50 ft. Thetindains, 6; ft. Therindaants, 200 ft. Scetbetjes 100 ft. grove Moi/ris t2ot Hammans, 100 ft. Tansjeeps, 200 ft. Alibances, 700 ft. diverfe Roemaals, 100 ft. geftreepte Gingans, 300 ft. effe Baften, 200 ft. Niilat, Catridarees, 3S«> ft.Tepois, 200 ft. gertfyte Baftas, 75 ft. Elatches. 300 ft. effe Armozynen, 30 ft. tv»e Guinees, «40 ft. Corroots, 400(1, fen van Tattena 200 ft. dito Ponabaguzzees 800 ft. Dorguzzees 200 ft. blaauwe Chellaas, 100 ft» Roode dito zio ft. Soesres f31 Geruyte. 100 ft. Phoraflen, 200 ft. Lt kbnuris tro ft. blaauwe Sanen 400 ft. fyne Baftas160 ft. rouwe Caatebies, 600 ft. S-avogesifs,( witte fmalle Baftas, 160 ft. breede zwarte Baftas, sco ft. fyne Salempouris, 160 ft. ordin. dito, 80 ft. Bengaals Gainees, 120 ft. wft Guin» Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen opAVoensdsg den 17 Maart,'s avonds ten j puren, te Amfterdam in de Dykftrtat inde Burg verknopen een party extra puyks puyk nieuwe Vannas-Tabak, met het laaftc Sehip van Kuraffau gekomen leggende op de Joodeï markt, onder het huys van de Hêeren Elias en Manoel de C'afto Juniot. iBgtlche en Numismatiiche Boeken, van alleVolkertn der Waereld, door den geleerden Heer Joh deren opgeleid, uyt het Hoogduyts vertaald, verbetert en vermeerdert. Do. Nicqlaus Alma ende Nicolam Schiere bevde Bedienaren des GoddelykenWootds te Bolsward'in Ëriesland, in die qlt. Collareursvan' hinga Leem. leggende op Eolswaarder Nieuwland doen by dezen bekent maken dat haar Eerwaarde (vermits het zelve Leen is komen ïen) Op Woensdag-den 31 Maart aanftaandedes morgens rer, ro uuten precys, zullen procedeeren eerft tot onderzotk van een ieders ttp' rltelds Leen; en d.»ar na tot Collatie of hegevinge van *r zelve op een bekwaam Schoolter nyt den Geflagte van de Fundntettr, na ir.houwH V-mdatie-Btief; 'émand vermeenende rot dito Leen geregtigt re wezen gelieve zich voor den 31 Maart voorfz. aan te geven by boven g' Heeren rreóikahten niet de nodige ftukkeu tot bewys van een ieders regt dienendealles by poene van verftek. i c Legden by F L, T Y DE KLO PPE Rop de Breedefcrant; over het Stadhuyv Den 8 Maart 17Z3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2