L E Y D SE Maandagfe Courant. u> M7^- N«.l> f R I k A. d!i v^E'UTA den zt January. Na datde Mooren voor deeze Stad zyn ,J" geflagen geweeft zyn zy weder in hitn oude Cataipement geko- J men, maar voorderen weynig met hunneWerken, door het groo- te Vuur dat men op haat maakt, n~ vo,K,->n a^-a '"i teVuur dat men op haat maakt. De Generaal Verbon doedda- jlyks door 500 Mannenwetken aan de nieuwe Fortificatiën welke 'S' oomamentlyk beftaan in nieuwe Linten ondei de Esplanade en zich - itftitkken tot aan de attaque derVyanden, die zich geweldig geincom- ;h cadeerd zullen vinden door een foort'van een zoogenaamde Sl.ange- 'ong welke de buytenfte hoek van.de bedekte Weg der Contreguarde te |o St. Xavièr uytfpringende dé Uytvailen krsjgtig zal bevoorAeelen '?l ca daarenboven heeft men een Gallery geopent voor de Eftacade yar» St. 1 .ouiswaar door men de Mvnen naar de Vyandlyke Attaque beter zal juinen voortzetten. PORTUGAL, FARR© den 6 Febrnary. Den ±7 vöorleedé tüffchen 7 én uitren 's isorgens heeft.men in deze Stid wfêï zoó eèn' zware Aardbéving gehad, é»t niet tegenftaande die mia'r écn kleine minut' geduurd heeft, de fcfia- C ie daar door ontft aan veel grooter is als die van Tavira voor eénige digen geleeden hebben. LISBON den 20 February. De ratiiareh Mezzabarba die zyn Audien- tie van aflcheid by zyn Majt. geliad heefr, is gifterén daar Rórnen ver- jkken. De Infante Donna Mand heeft de Pokjens gekreegen, dog de Ivefchynen van zoó'goeden aard re zyn, dat zy zig na dé Lating die haar gedaan is, Veel beter bevind de Ptins en de verdere Infanten zyn om die ooizaak naar 'r Paleys de Taco veitfokken. Uyt de B'aHia heeft 'itntyding dat aldaar den 3 November 4 Schéépcn van Pórt a Port wa- gtattiv^erd, namentlyk St. FrUtilózö, N. S. da Confeyfaó, N. S. do >nte do CatmO, en dt Gaya'; en dat alle de andere nevens ené van Vianen, den 5de diet Madrid daar ook in goeden (Vaat gekomen warén. Denude dezer is alhlet'het Erfgels Oorlógfchip déLeopard van Génua !t> Itatriveerd als dok uyt Livoino de Surat-Marchand Kapt. Audibért, de 'd iBneKapr. Taylor vin Portsmouth en noch vérfthèidé Engélfe', als Mkde Vygeboom van Lttfiek en een Dantzik'ei Fluyt van Dantzig étlke i Schcepen den 13 voorlècde tuflchènNoorwégéii es'Jutland pöaskt zyn van Kapt: Attkerioo van Karelskrooti en OlofTornberg MnStokholm,béide herwaatds komendemen ziet dagélyks nbch'vei- k létideScheepen te gemoet, kien hoord op deze Kuil van geen Algiet- 1«fftof»ndere Rovers. Als noch heeft men géén nader tyding vah onze iwjgt wordende Vloot van Rio dé Janeirodie'men alle ucirSt te ge'- r ziet. Met Schipper Jan Ecke is van hier naar Stokholm,vertrok - her Schip de Flbienrtna Ggiey Magnus Kramer. Onder meerEchee- leggenhiet zeilréé Piéter'Zeëman, Sïmofi "Adr. Leye &c. naar Am- adam 5 welke toekomende weck gévdlgt ziillén worden van Schipper ttits, Klaas Rootfpraak, Pietér Keetman, Weynant Reuts, Hendrik en drik Meyer &c. alle naar Hamburg moetende. Pietet Koliirtg U van t te St. Ubes geaniveetd. S P A N J E N. KAD1X dén 9 February, in'deze Eaay zyn gearrïveetd Kapt. Dóabert iti Alicanten, Eduard Tini van Belfaft, Robb. Diglift van Londbnder- it,David Alex, van Dublin, Gidion Ruffel uyt Nieuw-Ètigeland; en ver lokken Juan Mackrigt naar Livorno Cluiftoifel Jordan naar Génua kjohan Mailers naar Briftol. Volgens berigten vaa de Vifl'ers waren in. gezigt van deze Baay de Kapitania en 7 Gallioenen daar onder tie liegende rink'en dé Cordoua van Vera Ciux die waarfchynlyk mor- <n°fde volgende dag binnen zullen wezen. Riet leggen onder andere u'' «Hollands Qorlcgfchip van Kapt.Taalman en 21 dito Koopvaarders. PORT SANT MARIA'de'n 10 February. Zcderd eergiflereH zyn ro "'lil: mylen van de Wal de Kapitania en 7 Gallioenen in ons gezigt ge- 'Ki\ welke vermits de ftilte en om dat de Wind van 't Land af was, te J itdis nog niet hebben kunnen binnen komen, 't geen men egtet hoopt «"gen of de volgende dag te zullen gefchieden. In deze Stad bevinden kliteeds vetfeheide Naviganten uyt gein. Gallioënen welk'é berigten «dezelve 11 Scheepen fterk zynde, den 9de December uyt de Havana vertrokken en onderweg verfcheide Stormenliebben uyrgeiftaan 1 J! Mtnamcittlyk na het vertrek van 't reeds te Kadix gekomen Advys- *'Pi als wanneet de Admirante en noch 2 Scheepen den 18 vootleede 1 fj P de hoogte ran deVlaamfc Eylanden van 't gezclfchap afgeraakt, en 'dtid daat niet weët by gekomen waren de Lading van gem. Gallioe- 'lJ !»is noch onzeker; maar volgéns berigten Wan dé Naviganten zouden Mve aan Boord hebben 12 Millioenen Piaftets van Peru en 4 Mill. w« in Mtxico, dat geregiftreett is daar onder getckent de Vntgten 5cc. IS'9 an al hCt welke meu eetft de waarheid na het artivcment der Galli'oe- "te Kadix, zal konnen wccten de N&viganten zeggen wydersdat de K(' h'kten te Porto Bello en Cartagena zoo voordelig niet waren geweeft, e"" imen uyt die Plaatfen gemeld had. De twee Azo'gnes-Scheepen onder "Admiraal Chacon worden niet voor Mey of Juny aauftaande van Ctux.te gemoet gezien. Het vertrek van 't Flotilla naatVeta Crux tegen April en dat der Gallioenen naar Cartagena in AngUftus mtf 'ettoepen hoewel het etrfte wel tot in Mey, en het ander tot jn Sep ui" Ober mogt aanlopen. P. S. Volgens berigten van de Viffets naderen Fi11 Gallioenen waarom men ftaat maakt dafdezelve mórgen zekérlyfe «Baay van Kadik zullen wezen. n«? MADRID den I# February. Vah Kadix heeft men hier de gewenftc 11- Img bekomen dzt de Kapitania en 7 Gallioenen in de Baay dier Stad it»# ten geairiv'eeid en uyt Gallifieri dat de Admiraal en de twee andere 'kienen,'dje omtrent de Vlaamfe Eylanden van de voor gem. waren Del tiaakt, te Vigos, en'zoo andere advizen willen té Ponro Vedro inge- brf cn waren zoo het zeggen was zonw de Admitante, die door Storm :<it. Ih id geleeden en aan zyn groore Maft befchadigd was om zich te D*J! Jc"en, wel mogen loftén. Van de Lading'der Gallioenen kan men licl» niets met zekerheid melden. P. S. Onder de Scheepen f* Kadix "liveerd, zouw een Regifter-Sthip van Cuba wezen, Z W K U D E N'. STOKHOLM den 17 February. De Holfteinfe Minifter Ballewitz heef* gederd zyn aankomfte alhier zyr.e Crcdentialen aan de Senaat overge leverd en meend cerftdaags Audiëntie by de Koning te hebben d.e Graaf Bonde, die met dezelve hier gekomen is, heeft albeteids Audiën tie by zyn Majt. gehad. De Holfteinfe Minifter, en andere Heeieii, zyn dagélyks met de Ruifife Minifter in Conferentie. Het verhandelde op den Ryksdag word zeer geheim gehouden. V R A N K R Y K. n PARYS den eerften Maart. Men is,bezig met het drukken vir. al hef geen den 22 der voorleede Maand in 't- Parlement is gepaficerd, als me- de Je Aanfpraaken die aldaar gedaan zyn het discours dat den Hertog van Orlians gedaan heeft, word bo^en alle de andete gepreezen, zoo ten opzlgle yan de wyze op dewelke zyn K. H. zich expliceerde als in 't ver handelen der zaken ter Materie diepende dat van de Heet d'^irmo,on- triilt rouleerde t'eenemaal op het fiibjeil van de Regeering, daat hy met groóte lof van fprakhy vyzelde op in. den hoogften gtaad den. Hertog, van ÓYltans, en de Mititjlert welke met zyn k. H. mede gearbeid hebben in dè zaken van het Konin'gtyk geduurende de minderjarigheid van zyn Majeft, 5 hV futak meede van het berugte Syftcma van de Heer Lziu, en zeide onder antlere dat zoo het Koningtyk van dat beétlykKyftema geen. voordeel g'enporen. had zulks moeft geweeteo worden aart dc geneigd' heidJ'eh wihzugt dér Fraiifle Natiehy' fprak op 't laaft pok van zyp voifén omtrent deszélfs hooge Bediening, en deed temaiqueeren dat hy alryd glorie zouw fteilen om te zyn een waardige Bcfcherrher der vrybe- den van de Galtuaanfe Kirk^ maar dat zulks ?gt?i altyd zouw zyn als af-, hankelyk'van de wille des Konrhgswelke altoos by hem zouw worden Opgevolgd. DC Sentimenten ten opzigte van dit discours zyn zeej veg- t^éeld.De Koning fchynendé noch niet in ftaat te zyn, nog de wil heb bende om door zich, zelfs te tegeeren, zal den Hertog van Orleans (dog zonder Tifuf) de zorg der zaalcen hebben. Min gegt dat een Koniugl. Raad aangefteld is welke beftaan zal uy.t den Hertog van Orltdm dje Hettogcnr San Cbdrtrts en van Bouibtin, de kardinaal du Eoii,tn den ouden BifTchop Vap PrtjU: die te vooten Pteceptpi van.zyn Maieft, geweeft js «flen gelooft dat de faaftgëmelde het beftier der Gceftelyke zaken zal héb ben, en dat den Raad van Confcientje yérmetigt blyven zal, - Men zal bi gedagteft deze ofre dc andete week beter onderligt zyn wat draay dc zaken nemen zullen in 't begin van dete meerdetjasigheidv Men fpreekt van een Promotie van eenige Maarfchalken vanVranktyk, waar aan mep nveeiftdat de Hertogen van yïlieroj, Grap»nont en de Ptincën van iïg/w1 en Tingri deel zullen hebben piep zegt aok dateen groot getal nieuwe Ridders van den H. Geeft zujlen gemaakt.worden, doch men vejzékerd te gelyk dat zulks niet zal gefchieden. voot-dat de Koning c« 'Finitter wedéi in deeze Stad te rug gekomgn wezen zal. Nademaal de iPlincefTe van Condé zonder Teftament is overieden vervalf het Her togdom van Gnife, dAt zoo duyzend Liv, Jaarlyks opbrengt, het Hotel van Condé naaft het Paleys van Luxemburg en ha»te andere Goede ren, op den Hertog van Boutbon en de;zelfs Familie, l'ARYS den eerften Maait. De Koning is den jj February weder naar Vet failles gpkeerd, ten hoogfle voldaan zynde van zyn reyze heiwaardsj U|en yerwagt zyn Majt. tegens Pinxter in deeze Stad te mg. De Koning die eenigfihts.doorTandpyn geincohimodeerd geweeft is, zal met deeze dag te beginnen,'s morgens ten 8 uuten opftaan, ten 9 uuren in de Mific gaan en het overige van de motgenftönd met de zaken van Regeering in de vetfeheyde Raadsvergaderingen dootbtengen des namiddags zal; zyn.Majr. zieh.vetmaken met dejagt, doch gcene exfr. fatigues doeuy Men heeft een Expteffe naat Kamerik gezonden aan de Gtaaf van Motr ville des Konings l'lenipotcntiati's aldaar, om hetwaards tc komen woidende gemelde Minifter deeze week noch aan 'r Hóf verwagt. Men. fcliynd onder de Miniftéis van zyn Majeft.'ten Vollen voldaan te wezeij wegens het Pro j eft der Inveftirure vande Staaren vah Tosc&itn, Vitrma en PUiftwctten behoeve van de $paanfc Prins Do)i Carlos't geen de Key-, zer hier gezonden heeft, cn meB iwyfcld geenfins of deze demarche vatje zyn Keyz. Majt. zal niet wcynig. contribueren tot dc Fpóedige voortgang van 't Kametikfe Congresmeu verzekerd dat als dezer dagen door eert Buytenlands Minifter daat over gefprooken wierd met de Kardinaal dé Buis zyn Emin. zich op een favotable wyze daar omtrent zouw gédc7 clateett hebben. Mén maakt ftaat dat de Courier van de Spa'anfé 1'ler.i- poténtiatiflén diezy met d« bew,ufte-Afte van Invcftitute des Kcyrcrs naai Madrid gezonden hebben, tegenwoordig daar zai aangekomen zvn. Een Coutiet van Madrid naat Londen paftécfendeheelt gezeg't dat .dt Colonel Stanhope AmbafTadeut van Groot-Briitautfren aan her Spainfe Hof, zeet gevaatlyk ziek was. Men fehryft van Madrid dat merraldaar in groote vreugde was over hey atrrvcment van deSpaanfe Galliqenen té Kadixmen zegt dat in {ojaaten zoo een ryke Vloot in Span jen niet is binnen, gekomen men was daar te Laud wakker bezig met de Tronppes ce.reetutferen. Men verzekerd dar zyn Kathol. Majeft. dit Jaar 80 duy zend Mannen pp de heen zal hebben, als mede verfcheyde Oorlogfchce- pen in gereetherd. Men fcluyft van GrenoWerdat zoo dra liet Sayzoen het zal toelaten, men in de vlakte van Anbiun een Campemeat formee-, ren zal van deTrouppes welke aldaar in Guarnizoen zyn, en dat deze Mi litie gecommandeerd zal worden door den Hertog van \tnjutlawr ofte .ié' Genetaal Mciavi. De Hertogin van Boufters-Villetoy is gevaatlyk ziek, NEDE R L A N D E N. KAMERIK den z Maart. Gifteren ontfing de Ftanfl'e Plenipotentiaiid Graaf van MorVille een Exp.refle van zyn H°fi nyen fteld vaft dat zyn Depeches van aangelegenheid moeten zyn, om dat zyn Exell. heden in- alle fpoed naatVetfaillei vertrokken is. Meii is hier zeer verlangende n;r de te rugkomft det Exp'réfléns welke de Plenipoter.tiattft'en naat -hunne Hoven gezonden hebben om de refpeftive femimentcn van dczdve te weeten over des Keyzery Proppzitien wegens de Invcftitute det Staater» van Pdrma Tosutnen en Platjamt, waat pa men met zeketheid zal kon-, nctt melden dt vóortgang ófte diaaling fan dit Gpcgres,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1