N> LEYDSE Vrydagfe Courant. X T A L 1 E N. 1 -I'll it A M7M- Util ;e«! om( Zc blji s nop '«Oj dcisi Not, Hi, Hid N6. Mil# Mail* ariX h itij riiiJ dc ujt h: a i! rut ;a; Hi vim vitii Hi ryt olij KB, t on iC, iiltr re n e fa pill op! 09 •.(I 011 s Si ;bi ntljl Dti initl dti CUB noi; fail -:fii A e,4 M Kit ngt eckt t.fl '■V.I ;rati I VII tie 01 ci iroO nj reft enll ccos, St aid Ton- ATELS den 11 December. Woensdag heeft men hier het Feed van den H. Januarius gevierd ais «vannee: het Mirdcnl van de beweeginge zyn's Blöeds volger.s gewoonte gezien wierd: Men heeft van Confenza in de Provihtie van Calabrien dat men daar 4 ryke Mynen van Loot, Koper, Cinaprum, en Kwikzilver gevoft- iju heeften dat die van het Loot 70 voof voordeel bragt. KOMEN den 16 December. De Paus it volkomen 111 gezondhêyd btifttld. Zondag avond hadden de Kardinaal Cinfnegos en den Abt Tanfin ieder particuliere Audiëntie by de Kardinaal Spinola Secretaris «an Staar. DingSdag heeft zyn H. Cindelyk her Canonicwat van St. Pie- ter, vacant doof ae dood van de Héér Ed. van Norfolk, dan de Hr.Taf- ca ltcrcetc Kamerheer, gegeven: Woensdag deed zich dé l atis in deLo ■gc brengen, om van daar beneden 6p de plaats van St. Fieret te zien de nt5Cu Paarden, welke deBifl'chtfp van Munfter en Paderborn tot Prezent aan zyn ft. gezonden heeft en deed 500 Scudi geven aan de Stalmee- Qer, en een Medaille tet waarde van 50 Scüdi aan de Kamerdienaar, die tavolgens de eere had van des H. Vaders Voet te kuflën. Donderdag en Vrydag heeft het Sacto Collegio in al de dienden van het Kers-Fecft geafllöeerd 1 de Paus Heeft dezelve niet bygewoond maar de magnifi- <ju: toemftrog tot ha Collation, dat op Kers-Nagt atfn de Katdinaalèn gegeven word, wezen zien, en wilde dat deMuzicq voor het Kets-Feeft, io ryn Vertrek geprobeerd zouw wotden 5 gaf vervolgens Audiëntie aan jpe Minifters en Bloedverwanten en tekende vérfcheyde Requeften. MILAAN den U December. De Graaf Jofeph Brentani, eerde Com- miffaris van de Keyzerl. Kalle, is te Poft naar'tWcener Hof verttokken. Ouaangczicn het hier ftetk Vtieft en het Land met Sneeuw bedekt is word met allekragt aan de Fortificatiën van ons Kafteel gearbeid. Men heefttyding dat dc voernaamfte Petfonagten van Toscanen, ohdetfteund dooi de fucceü'e Wed. van de Paltz, by continuatie ftetker wotden om ■de Vcyheid en onafhankelykheid van Florence te maintineten en men iegt dat de Koning van Span jen petfifteeid in zyn ptetentien tegen het tweede Artteul van de Quadrille Alliantie willende dat de Oofterr- jïkfe Nederlanden weêi aan de Ktoon van Spaojen moeten komen, als .de Keyzer zondet Mannelyke Erven mogt komen te overlyden. VENETIEN den z January. Gifteren heeft den Doge en de Regee- ring wegens het Nieuwe Jaar de ordinaris Kapelle gehouden en men .fielden het Venetabile ten toon om de 40 uutigc Gebeeden. SPANJE N. MADRID den 2$ December. De Marqttis vah Carnpo Flöfido ont- (!ng voorleede weck een Decreet van dc Koning, gedagtcckent te Pardo :IE den i« dezet Maand luydende als volgt. Onaangezien de ordtes welke ik gegeven heb in 't Jaar ivrv tot het optegtén van Comptoiven om de Regten te On t fan gén in de Zee- Ji.!*ens van dit Koningtyk daar Stranden zén en op de Flaatfen daar geehe Stranden zyn als op de Kuften van Portugal en Viankryk in de eS» talie plaatsen gelyk zulks geëxc 'ureerd is met het ttansporteeren der Comptoiren van Otdugna, Vitorta en Balmafeda, in de Haven var Sil ko St. Sebaftiaan en Irun en het Comproir van Agreda en deszelfs Juiisdiftic op de Frontieren van NavaYte waar na de liiwoondcrs van dat Koningryk, die Prösfntie en gemelde Heerlykheid, zic'i beklagende dat zy docr dceze onze nieuwe rezolutie beiaft; wdiênen Regten raoe- fitn betalen van Dingen en Vrugtcn welke zy tot haar Confumptie no- d'g hadden en waar van zy door haare P-cgtcn en Privilegiën Exempt varen, hebben zy my Verrcfbnd het nadeel dat zy daar door ontfingen 5 ca alhoewel om zulks te ontgaan en om ben in haat Exemptit te main- tineeren, zonder alteratie var. onze andere ordre van den 31 December (7'8 na vetfeheyde Dispözitien en Regulcn gemaakt te 'lebbert, op dat gemelde Inwooudérs vrv zonden weezen van alle Confributie op alle korten van Köopwaaren en Vtugten tot haar gebruik des niet tegen- Haancie de lnflantien der Gedeputeerdens van het bovengenoemde Ko- siagryk Provintien en Heerlykheid zoo diicwi'.s herhaald zyndéver- Wonende dat geene dezer dispözitien ofte middelen haar Exemptie vol komen hetftcide, om dat dezelve door de nieuwe beveelen altyd grkWeft bleven in overwceging nemende de verdienden van gemelde myr.c On «idadnen om haare zeer byzOndcre merites, gCrrbüwheid en liefde, en »yn vootneemen niet geweeft zynde, nogte nimmer zal wezén om haar eemge Prejudicie toe te brengen nogte haar het minfte nadeel te doen fn haare Frïvilegicn en Regten (gelyk ik gemeend heb haat te verzeke- rtn in gemelde myn lasfte otdre) en agtende meerder haar in dat ver trouwen te behouden als alle ar.detc beltfugen welke het conttatie doende tot myn Koninglyke Sebatkift zouden konten heb ;k befloo ten dat de Comptoiren tot het ontfangen det Regten welke uvt kiagte van de gcheelê Decteeten vart den 31 Augtftus 1717 en jf December !7'S gcplaaft geweeft zyn in de refpeftive Havenen en Frontieren van gemelde Koningryk Provinciën en Heerlykheid zullen vetzet en weder ffOragt worden ep de PafTapes en andete binnen-Flaatfen daar zy re vo- 'en wa;on opgeiegt, om daar de Rechter) teTaxeeren en fc ontfangen voo als te vooren gedaan is zulks dat gemelde Inwoonders in 't bezit yven van haarc Exemptie en de Rechten Welke haar gegdeven zyn e -vrodispozitie in Executie ftellende met den ectftcn Jantraty 172 3} en 'iè[ ,;n O't'de door gemelde dispozifie zonder eenige krenkinge bfte disput jstregtileerd worden vetfeheide abuizen welke injeilopcu waren orh dc „ptt'udts te bevoordee'ien, en niet alleen de goede Adminiftratie en gere- fio'eetden ontfang ttoubleeidcn, maar ook de vtyheid van de Commcr- 're,waarom (by aldien de GedepSteerdens welke albereids in de Froviti- 'rt benoemt zyn peen volkomen volmagt hebben) wy voorgemelde tovtpcicn deftinepren Ge ieptreerdens met fuffifante Volmaclrten ten •"de dezelve Confererende met UE. Is opper-Intendam van de gene- "■ile I-cgten, zy convenieeren en facilitecreo de Foir.ten,in v-elkc rnync iebfj- n*°ra'!«" beftaan en die Gv haar door myn Ordre zult vootftellen, ifc- A v ne't'? Pointen afgezonderd zyr.de (gelvk zy 7Vnen niet rakende "c Exempt ten Privilegiën en Regten hebbende maat alleen to; •vgwiik een betor Adminiftratie, de geniaklykheid van den Koophan del, en de Zorg voot de fegtvsardigë Regten die tftert my feliuldig is twyfel ik niet of den yver en de liefde van zoodanige Onderdaaneti zul len daar in cor.cutieeten in tóeftetiin-en als voldaan zynde van alles dat zy tot zoodanigen goeden eynde zullen 7;en torbrefigen. Dua is myn ordre en Gy als oppet-Inrendant zult ally de nodige ordits cn dispö zitien geren tot de volkomen uytvoering én ndlcAtiirg. Geteekent té Patdo den <6 Dféember tfas, Brief vatt de Marqurs van Cartipo Flotido in de Héetlykheldv&nBis- caien gefchreeven te Madtid den ij December 172a. Myn Heer Zyn Majeft. beftooten hebbende dst de Comptoittn vsfl dé HégtfiC welke men in de Zee-Havenen dezer Heerlykheid heeft opgeregt Landwaards ingebragt zullen worderf Op de Pafiagesêii Flaatfen daat zy van ouds geweeft zyn,' gelyk uy.tgedrukt ié in dé CÓpye van het Dettecf hiet bygevoegt: het is my zeer aangenaaéh U Rd. deze tyding fé géven, dewyl ik altyd ten voornaamfte gettagt heb na hét geen dat tot U groot, fte vergenoegen kan ftrekken en dewyl, om op eén fnaal alles te tegoé leeteri dat zyn M a jr. beflooten heeft het nodig is om met Uwe Gcde- puteerdens te Confeteeren over vetfeheyde Pomten vfelke atleenlyk irft opzigt hebben de voornaamfte poging .voor de Koninglyke belangen. Ik hoop Gy zorg zult dtagen dat gemelde Gedeputeerden tgrf aHetfpO*- digfte in rnyti Comptoit vergaderen dewyl de tyd ptefiëerd omr dat het Comptoir det Regten op den eerftènJanuary op Zyn oude plaats gebragt moet wezen. Geteekent winjCampt floriifi Z W E E D E N. STOKHOLM den 30 December. Voor dceze Stad zyn veifebeyde Scheepen gékothsn daat onder Schipper Zetep Ar.nes van Amfterdatrr, Pietet Elkett en ChriftofFel Belman vin Lubek, Jutgen Schiodef van Ko ningsbergen ên vetfeheyde Engelfe maat Schipper Laurent Eytandef, van Amftérdam komendeén meer andere Scheepèn leggén noch in <fe Scheeren. Men heeft hier tégensvootdig geen Vorftmaat wel éen véhe- mente Storm die na een Orkaan gelykénde al vty Wa't fchade aan dit Huyzen als anders veroorzaatr heeft drie Vaattuygen waren tegen die Brug aan (lukken geflager eii vetfeheyde Batken met ïzet geladen als mede 384 kleine Zweedfe Scheepjes gezonken óok was het Schip van Schippet ÖlofToornberg, van hier naar Lisbon gaande, gebleivén'} en men vreesde noch van meer ongelukken te Zullen hoorén. Duytsland en d'aanarenzende Rvken. 1VEBNEN den 2 January. In de laafte dagen van 't vootige Jaat heeft de Keyzer geheime Raadsvergaderingen gehouden wegens de tey.- Ze naar Praag'en wegens de Poftetyen (laan ook eenige JJ^rgadetingan gehouden te worden. De Graaf van Wagenberg Heeft dén Eed als ge- iieime Raad afgelegt. De Graaf van Stéinvilfe is hier gëkorfien om den Grave des Armoifes, Afgezant van Lotharingen, af te loflien. Den Gra ve van Döring, Keur-Beyerfc Gezant ftaat in weinig dagen van hier te Vertrekken. De Graaf van Tlchernin zal eer hy naat zyn Ambaffade ifl Vtankryk gaat een keer naar Praag doen en heeft a! twee maaien in de geheimen Raad geaffifteetd. Uyt Hongaryen heeft mén dat róffchen de Turken en Raifzen in een Vourageetiiig, een Renconter geweeft was, die tydtfyk door de Commandant, van Bclgfado W3S bygelcgd. De Keyzer heeft' aan zyne Commiflatiffen te Presburg flipte ordtes gezon.- den om de Landdag op het fpoedigfte te eindigen, en ditmaal maar al leen de voornaamfte Pointen af re doen en zouw Zyn Keyzerl. Majeft. noch voor her eindigen van den Landdag dérwaards gaan. B.EGENSSURG den 7 January. De.voorgenome Conferentie 11 vatt de M?nifters van *t i'roteftantfe Corps waar in dc zaken van de genc- raale Colleéle, enrdre vati de Almanak van 't Jaar 1724 in delibera tie gelegt zullen worden, om die finaal af te dcfén, zyn tot ovefrtiorgwrl uyrgeftcld om dan omtrent het r.oodige te prepareeren en de Brieven naar de Froréftantfé Mogenrheeden biivten hét Ryfe om' die Mecide tot deze Coilefice te bewegen, rot overlevering dan haare Minifters, in 't net te doen fteilen wegens de zaak van dén Almanak, zouden 'er rog vcl'e difficulteiten kunnen dnrftaan dewyl de Roomfé Stand^f daat tegen^ zyn, en onder stndere' ook de tfniverfltei» van Saltzbufg die in dceze Beyerfe Voorftad haat advys Over dft vérfchil hééft dóen drukken én be weert d*r de regétfwobtdige Gregoriaanfé Ca.kulatre oVereénkonu mét die van het Concilie van Nicée cn ook éan alle quifa tydeh doot de Romeyncn, Athenier;fers &c. geoblérvecrf is geweeft, nevens noch ver- frheidc andere Argumenten, te wydiopig'onf hiet te melden dog dewjl dc Mathemathife Proféftoren op eén fpoedig befluyt ten dezen opzigtea nader hebbén Zangcdtongen, zal men in 't kort' weren hoe dezë zwarig heid' ingefehikt zal worden. De Paltfiie Miriftet heeft volgens Zén bé- kome oidrcs alhier een groote Memorie puhlirq gemaakt orh dé dj- delykheeden door den Roomfen Pafto: tcgëns de Gereformeerdt Predi kant in 't begra'avên van eén Lvk te Leymersheym begrfan waar het doenlyk ie jufiifirtrer, waar uyt blykf dat def ganfche zaak hfér op aan komt dat dc Gereformeerden In hef maken van 't Graf ecöige roerei! meer van den Roomfen Akker (dewvl ha een gemeeoe Begraaf-plaat» was) zoudfn hebben ingenomen en dat den Roomfen Faftor, om c et jf inbreuk té leyrlcn zich daar tegen had gekant, londer daar by te vot- gcr. dat men de Predikant' met het Lyk in Jt Grat had willen delven, c'h de Schoolmeeftrr die in de Begravenis van* zyn Vader affifteerde ren groot gat in 't Hoofd jeft.igrn had doch het zy hier meede Zoo 'f wil, egtcr is het de RooWtfen niet toegelaten zich zelve te regten en ztt'kfe Crimina te bcdryven, als die waar aan gemelde Paflor zich fchttldig ge maakt heeft, en welke veel meerftt.ifte verdient,'als de arme Proteftant- fe Onderdaanen van Lam rek, die niet anders gedaar. hebben als op Goé de Vrydag haar Klokken te luyden om te Kerk tc gaan daar hy tr te gendeel al de Roontfe Boeten van zyn'Parochie (meet al» 15® ftetk) heeft opgemaakt om gemelde Begravenis te ftooreu zetreie zich als de voorna- mfte Oproermaker aan 't Hoofd, om zyn Dcffcyn tiyt te voe ren het Piorrftanrlë Corps zal deze zaakzonder gebtuyk daar van fe maken wel auet laren paffecten maar eérft afwagten of de Keuivotft daar over zelfs geen Juftiiie doen zal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1