J LEYDSE N6,r Vrydagfe Courant. 4» w- ei lei M, n ei iq 5», W, lit JEN. SPAN KADIX Hen ecrften becember. Zederd het vèrtrek der Séheepen naar Buenos Ayres Sec. is hier niets van belang gepafleerd en niet tegenftaande het dagelyks ongemeen ftorttn, hoord men eg- ter van geen andere fchadeais dat het Spaans Schip de St. Ro- h van Mallaga hetwaards komende, omtrent Feiix Mallaga was geble- to. Men hoord op onze Kullen van geen Saleefe of Algietfe Rovers. •n ie Weftindiën is noch geen nader tyding. In deze Baay zyn gear- (tcrd het Schip la Vierge de Grace Kapt. la Baronie dat refids naar Jicanten veitrokken, maar weer te rug gekomen was j het Frans Schip eSt. Jofeph Thorn. Collet van Terraneuf, de Maria Magdalena Fran- sco Ayskel van Mallaga, de Diligentie Nicolaas Rbmeio, en N. S. de tucia Louis Alinan welke beide naar Genua gezeildmaïr Ook weêr rug gekomen waren i in tegendeel waren vertrokken N. S. dé Gracia ipt. Etoneur naar Duynkëiken en Ooilende, de Vreede van Sint Malo apt. Luines, en Eduard Cradock naar St. Lucat Eduard Blanck naai L Malode Hoop Eduard Hanwend naar Alicantén Mauritio Pouver irrSriftol; Gerard Buys, P.ieter Molenaar en Kasper Hëckwaatd, alle lai Amlierdam en John Bautiila Jordaan naai Lisbon. I T A L I E N. NAPELS den December. Men heeft hier r.cderd eenige dagen 3000 laren Buskruit en verdere Ammonitie van Oorlog in Tartanen geladen, »m naar Orbittello en andere Plaatien in Toscanen getranspöiteert te lorden. Het heeft hier eenige tyd lang geweldig geftormd, waardoor trfcheide Viflchers Scheepjens gebleeven zyn. ROMEN den tz December. Zondag, de tweede in den Advent, hield itt Sacro Collegio Kapelle in 't Quirinaaldaar de Mille door de Heer 'edefchi gezongen wierd. Die zelve morgen wierd in de Kerk van St, in Lstetan een plegtige Lykdienft gedaan wegens de pverleeden Ftin- 1,5 tffe Utlinide Riddet van St. Joiis met de Princefle zyn Gcmaalinne, ji„ ptlke in die Dienfl alfillcerden gaven volkomene blyken dat zy by- |0Ddere genegenheid gevoelden voor wylen de Princefle, die byhaarTe- fament heeft geinftitueerd den Hrttog de la Tremouille tot Erfgenaam Lj, de; Gotdeten welke zy in Vrankryk en Spanjen bezeeten heeft en den 3n[i Jertog van Belmönte Lanti haar Neef, tot die welke zy in deze Stad met -0|. dc deod heeft ontruimd onder de vetfeheyde Legaaten die zy heeft ge- turktbekomt de Gemaalinne van gem. Hertog van Belmonte Lanti «n Goud Horlogie en eeh groot Borft Juweelop de wyze van een Co- j, 1 lln i en voor haat Dogter 6000 Scudi om in Lyf Renten te beleggen 5 d: Kardin. Guaitieri een konllig ftuk Schildery van een voornaam Mee- te 1de Ridder van Sr. Joris een Goude Snuif-Doos met het Beeltenis nts Konings van Spanjen, dat met Diamanten omzet is en dePrinceP crynGemaalinne hetToilett dat wylen Lodewyk de XIV. aan de over- j.j, redene Koninginne van Spanjen gegeevsn heeft t ondetfuflehén heeft ai', c Heer Celigola, als Trelaurier van de Apoftolife Kamer, alle de Ver- n„ Wekken in het Paleis van gemelde Princefle doen fluiten en verzegelen, jfi( legers de pretentie welke die Kamet heeft op de Goederen van 't Huys M Urlinien men wil dat het grootfte gedeelte der Meubilen, aan dat reeds j. lyigeftorven Hays toekomt. Die morgen heeft dc Kardinaal Aqnaviva, pn I"Hifteetd met de Heeren Battelli Aardsbiflchop Iran Amalia, en Aldo- Vtindi Aardsbiflchop van Ncocefareade Heer Herera tot Biflchop van ida t5u{nl'! ingewcid j Welke Fun&ie de Kardinaal Beluga, den Abt Tan- In, en andere zoo Spaanfe als Franflè Minifters bygewoond hebben, die tervolgens alle door gemelde zyn Emin.Aquaviva treffelyk ter maaltyd pnhaald wierden. Des avonds begaf Zich de Kardinaal Albani Kariier- prgheimelyk naai gemelde AbtTanlin, met welke hy een Conferentie Waddie vetfeheyde uitren geduurd heeft. Maandag avond had gemelde Abt een lange Audiëntie by de Kardinaal Spinola Secretaris van Staat, lingsdag, Feeft van Maria Omfangenishield het Sacto Collegio Ka pelle in de Ketk der H.Apoftelen, na dat het zelve den Dienft in 't Qui rinaal bygewoond, en de Predicatte aldaar gehoord had. Die dag zong »e Heer Hcrera zyn eerfie Mtflfe in de Kerk van St. Jacob van de Spaanfe "£Jt'e. Woensdag hebben de Jefuiten in het Collegium T.^manum de Zal vingen Krooning van Lodewyk XV. Koning vanVrankryk heel pragtig ifevierd met een Loffpraak waar by de Katdln. Ottoboni als Proteftot pin Vrankryk nevens veele andere Prelaten en Adel geaffilieerd heeft. ,Dönderdag wierd de ordinaris Congregatie van Annona by de Kardi- ^taal Orfini gehouden, om dat de Kardinaal Tanara by continuatie door 1 Graveel geïncommodeerd blyft. Dc Paus is tegenwoordig zoo verre rficld dat zyn H. in een leun-Stocl zittende, de Miflë gehoord heeft i'Üi ^"t['ffchia v'tftaat men dat den H. Vadet telkens als hy gegeeten leeft, met geweldige Snikkingen gehinderd is 5 waa't omtrent de Medi- Vn! a"c hedenkelyke middelen om dat te verhinderen doch tot noch °e vrugteloos geappiiceetd hebben. Het Huys van de Prins Borgheefe Peelt des Keyzers toeftemminge gekreegen tot het Huuwlyk van Don Eorgheefemet Donna Agnis Colonna, Zuftet van de groot- UVORNO den tt December. n heeft hier tyding bekomen door kapt. van een Maltheès Oorlogfchiplaaft van Genua gearriveerd t ie' fWet E"Se,fe ®,)t'°gfcheepen in de Haven aldaar zich mcefter .«■emaalu hadden van een Schip met Engelfe Vlaggen gecommandeerd Eid e' ^°'kss ^'e bcfchuldigd word den Pretendent in Engc- iBck tC 'lc'1''en overvoeren 3 ondertuflehen zegt men dat al het 's'iïi'?' Vo'k Genceezen waren, en dat de Regeering dier Republiccf ver- jFj ^faadivergaderingen gehouden hadden om te beraamen wat in j f *n]?cn gerval behoorden gedaan te worden men voegt daar by dat r** Xapf. Commiffie had van de Koning van Spanjen, om dat Schip t y.mtcrtn ,egen de Turkfe Rovers in de Levant, en dar hy zelfs Spaan- li k J8!" voeren ZODw> 't geen hy tot die tyd toe had verzuimtmaar 1 geen ingang vond bc dc Engelfe, moet de tyd leeren wat hier PI» worden zal. MILAAN den u December. Volgen» dc tydingen van Romen, bleef aus heel zwak en dc Familie van Zyn H. aan welke het bewind dei inumfte zaaken over gegeven was bediende zich wat te veel van zyn Magt: men had aldaar in een Congrdgatic gefpfóofcen frm dicaiid te Excommuniceeten welke aanleydinge tot de kwart'dé onrhaalingen dié de Patriarch Mezzabarba in China heeft moeten uytftaan gegevert hadden maar den Ambafladciir van Portugal en de Kaidirraalcn Spi nola en Cinfuegos ftélden alles in 't werk om de Societeyt voor dieona genade te behoeden. Men blyft noch yverig voortvaafen met het verJ fterken det Plaatfen van dezen Staaten dezelve met alle nodige Voor- taad te voorzien. VENETIEN den ijl December. Giftere morgen is een Yaarttryg friet Geld geladen, van hier naar Dalmatien vertrokken. De Heer Bufindli; verkooren Rezident te Napels, maakt zich gereed om de HerrFrarcoia Vincer.ti aldaar te gaan aflofl'en. Men is bezig met ten fpöedigftc itvcd Ootlogfcheepen te Equipeeren, om onze Vloot in dè Levant te verder- ken. In Terra- Fcima is voor eenige dagen zoo vee! Sneeuw gevallen dat de Poften niet kunnen aan kdrrhen waarom dc Brieven van Genuq noch manqtréeren maar het Weër is nu zoo heidei geworden dat het begint te vriezen. ZWlTZËRLAND. SCHAFHAÜZEN den 23 December. Dewyl de vërfchillen t(]Ö*cliën' dé Cantons Zurig én Écrrutnet de Biflchop van Cohftantz ingëvolgc dd Land-Vreede noch niet afgedaan zyn is ter wederzyde béflooten kolt na het Kcrs-Feeft tot gemelde afdoening een byeënkomft te houden. ZURICH den 23 December. Voorlcede Donderdag heeft dé Iturgéf rye dc gewoonc Jaarlykfe E«d aan dc Magtftraat en de Regeeting dé hunné aan de Bnrgérye afgelegt. De Eéyzérl. Minifter Baron van Grut heeff aan de Gtaübunders verzogt en van hen verkreegen dat een groot getal Galéy-Boeven uyt het Ryk door haar Land naar't Könirigryk Na- fels mogen marfcheeren. Volgéns de érieven uyt ltalien begaven zich de meefte dei door den Koning van Sardiniën gecaflëerde Zwitzelfê Troiippes naar Genua, daar zy door de Koning van Spanjen Weder aan genomen wierdén 't geen fommige veel fpécütatië gaf cndeituflchcfi fcheen gemelde Sardinife Majt. deze afgedankte Trouppes Weêr te wil len témplacéeten, vermids werkelyk reeds' niéuwe Recruféif voot het Ré giment van Hackbrctt van hier naar Savoyen vertrokken zyn. GENEVE den 24 December. Volgens de Franfte Brieven haddêrt allé dé;Intendanten der Provintien bevel orti al de Graanen te inventarizee- ten welke in de'rzelver Diftriften gevonden wiérden men meende dat voot des Konings meerderjarigheid die nabyf is., niets merkwsardijï voorkomen zouw. Volgens de advizen van Spanjen was aan al de Offi cieren bevel gezonden om zich by hunne Cörpiën te vervoégen, en daaf de drdres van het Hof afwagtén. Düytsland èn d'aarigrenzendcf Ryken. RÉGENSBURG den 24 December. Voor 7.00 verre men verrefttit f* hét Proteftantfe CötpS tegenwoordig bezig met het opftellen der Brieven van InteiCeflié aan haare Koningt. Majeftcyterr van Groot-Brittannicn Zwccden en DeCnmarken als meede aan de Zwitferfe Cafrrons &c. om die Mogentheden te verzoeken meede een generale Colleöe voor d« arme Geruineerde en vervolgde Proteftantfe Keiken van het Ryk in haare Heerfchappyen en Landen te permitteetenvan welke Penningen men een Kapitaal wil maaken om de lntieften daar van tót haar slfi- ftentie te gebruiken. Uyt de Palts is geen andere tydingals dat de Hf, van Reek wedeioni een gedeelte van het berigt der Gereformeerde Ker* kenraad aan de Keurvorft, aan het Proteftantfe Corps over gezonden en daZr bygevoegt heeft tvveé Staatefi van de lallen die de adrfiiniftiaiia der Geeftelyke Inkomften in het Jaar 1714 heeft betaald welke met dc daar zederd by gekomene een goede Somme bedragen, om daar door te bewyzen hoe onmogelyk het is eenige affitlentïe uyt de i Zevende ge- deeltens van haar tegenwoordig Inkomen aan de Lnrherfe Kerken rc kunnen aécordeeren waar tegenS deeze laafle zeggen, dar haar intentie niet isdat de Gereformeerden van deeze Inkomften iets zullen miflen, maar dat zy liefdadigheid omtrent haar Meedebroeders de Lntherfc wil len oeffenen, uyt dre welke de Roomfe na de itaal van de BadcnfcVtcc- de noch aan de Gereformeerde Ondeidaanen moeten rcftrtueercn. MANHEIM den 26 December. Een Edelman door de Keurvorft Van- Keulen en de Biflchop van Munfter herwaards gezonden ,- beeft onze, Keurvorft wegens dészeifs beleefd onthaal 11-adet bedankt, en wegens l.et KCrs-Fecft geco'ngratuleetd. Het Hóf heeft Kers-nagt de M ile byge-- woond. Gifteren waren alle dc Ridders van St. Hubert met Mantels maar de Keurvorft en de Palts-Graven met de Ridder Ordévan 't Gui de Vlies omhangen. V R A N K R Y K. PArRTS den if December. Als wanfteef dén Hértog van Gesv.-e» zich Dingsdag morgen naar het Stadhnys bégaf om by dé Survivanefi vaiï zyn Vadet den Hertog van Tremes Gouverneur dezer Stad, ontfan- gen te worden zat hy wegens de dood van Madame in een met zwArf Laken beWfeede Koetszyn Laqüeyert, die vry veel in gétal waren, gini gen alle in' Rouw-gcwaad voor de Karofle als mede verlcheyde in den Rouw gekleede Zwitlèts met hunne Hellebaarden op de Schoudersag- fcr de Koets marfcheerderr z.yn Compag. Guardes en daar na volgden veele Heeren zyne Vrienden die hy by deeze Ceremonie verzogt bad in z.yn paflage heeft hy veel Geld onder 't Volk gegooit en is na zyitr Receptie (als reeds geméld is) op een tteffelykc Maaltyd onthaald. De Biflchop van Orleans is zeer gevoelig ovet de beledigingen welke de Ur- fcliners die Prelaat en eenige andere Pcrföonen van diftinöie-sangedsat» hebben en veele meenen dat vermits de Party voor de Conftitutie nu zoo verre boven dryf: zy geen gezegelde Brieven ontgaan zuilen al hoewel andere verzekeren dat die Gemeenfchap op een kleyn gedeelte- na zoo ILagtig ve.eenigd is dat haar geen kloek béfluit ontbreekt ent- magtig is om de Prrrty die zy verkooren heeft, tot her uyterfte te verde digen. Van Montpeiiier word gefchreven dat de Biflchop aldaar door 't Hof verboden was op de Vergadering der Staaten van Languedocq y die re Nimes geboudrn zal worden te verfchynen om dat liy een ïveraar is tegen de Conftitutie. De ftiufcfle van Bourbon heeft dc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1