500 Velgen de Cocditiesl van Jè HOtt ANDSë LOTERTt; <00 tot so Gis.lyn'&t j-öóö Trytén', tiyttr.altér^é 8 i 8too g1». te zélfde dé tweede Vetdeclinge van de Loterye, geconiénteeit dep 12 Ju- (Premier., a iooo bedragende deeze 5040 zoo Pryzen ais Fiêmiest nact uy vy>9 beftaandc in 7 jooo Loten en zoo veel l'tyzen, by welke den ander Sj??oo Guldens. Pryzen worden gevoegt 23 500 Premien, te fatoen ifftmakcu- 1 IX. Klalje éj'fyren van 73000 tot 10000 incluis, twee a jboo, twcej de 58506 zoo Pryzen als Premien,gearrtfieert '400Q, 4 a 30,00, 30 a 2000, 10 a 1500, 15 a iooo, en veivolgens 79;, den 18 December 1722. i van 700 tot 90 Gis. zynde 800Ó Piyzcn, uytmakende 1090600, ea 40 1 "%eeze Loteryè is vefdecld in 12 Claffen. Men zal betalen van clfe Prenuen.a iooo, bedragende deze 8040 zoo Prezen als Piemién met du .L/Eiljet in de twee eeifte Claflen 10 Gis.in dederae-en vieide twaalf ander ii 30600 Guldens. Gis.in dé vyfde en zesde 16 Gis.in de zevende en agtfle 18 Gis.,X. Klafl'e 6 Fiyzeq van 75C00 tot 10000 incluis, 4 a jooo, 4 a 400» it\ de negende cn tiende 22 Gis.en in de twee laafii 25 Gis. Ende ö'a 3000, 1.5 a 2000, 15 a 1500 20 a 1000, en vervolgens 11930 vtj zal in de twee laafte Claflen niets worden betaald maar tot bet volle joo tot jo Gis.zyhde 12000 Pryzen uytmakende 1531410 Gis. ,t| beloop credit worden gegeven. "generaal plan. Iryfcn. Guld. Guld. in elke C1aJ}<. 6 ei lOCOOO 600000 De eerfte CLASSE b y jo#o 750000 Pryfen. Guld. T.O 50000 500000 1 100000 10 40000 400000 1 75000 TO 30000 300000 i 30000 10 20000 200000 20000 20 JOOOO 200000 1 xoooo 40 5000 200000 5000 40 4000 ióoood 1 4000 SO 3000 150000 1 3000 ioo 2000 200000 2 2000 100 15 00 150000 1 1500 v° IOOO 150000 1000 20^ 700 I40000 4 700 300 500 150000] 6 500 500 250 I2 5QOO 8 25 0 200 IOOOOÖ 8 200 2000 iso 300000 20 150 #5 9+8 100 3594800 IOO 100 ?499 90 5149^40 339 90 7 5000 Pry Ten - - - 11519440 500 - - - - - 400 Prcmien a ioöo 400000 40 Prcmien 1000 23 roo Premien a 40 924000 4500 Premien 40 98500 Pryfcn en Tremien 12843440 so 40 Vcrdeclin't van de Tryrjh in Premie11 Gold, i00000 75000 30000 20000 10000 jooo 4000 3000 4000 3000 3000 2S0O 3000 2000 isoo 3000 309910 40000 isoono 5299 to De tweede Kl.iffe beftaat uyt 7 Pryzen van 75000 tot 3000 Guldens incluis, twee a 2000, twee a 1500, en 4 a iooo Gis. vervolgens jsj van 700 tot 90 Gis. zynde 600 Ptyzen,bedragende 262680 Gis. 40 Pre mien a 1000 en 4400 a 40 Gis. dus te l'amen 216000 bedragende deze J040 zoo Ptyzen als Ptemien 478680 Guldens. III. Klafle 8 Ptyzen van ioö,ood tot 3000 incluis, 2a 2000, twee a t joo 4 a iooo en vervolgens 784 van 700 tot 90 Gis. zynde 800 Try zen bedragende 319170 Öls. 40 Prcmien a iooó en 4200 a 40 niet den ander 208000 Gis. bedragende deeze 5040 zoo Fryzeu als Premien 927170 Guldens. IV. Klaflé 8 Pryzen van 75000 tot 3000 incluis twee a 2000 twee 1 joo, 4 a iooo, en vervolgens 984 van 700 tot 90 Gis.zynde 1000 Pryzenuytmakende 395840 Gis. 40 Ptemien a 1000 en 4000 a 40 met den ander 200000 Gis,bedragende deeze 5040 zoo Pryzen ais Piemien 505840 Guldens. V. Klafl'e 7 Pryzen van 75000 tot 3000 incluis, 2 a 20002 a viet a iooo, vervolger.! 1985, van 700 tot 90 Gis, zyr.de 2000 Pry uytmakende 973010 Gis., 4crPiem. a 1000 en jooo a 40,met den ander 160000 Gl.bedragende deze 5*040zoo Pryzen als Premien S33010GIS. VI. Klafle 4 Ptyzen van 100000 tot 10000 incluis, twee a 5000, 2 a 4000, a jooo, 4 a 2000, 4 a ijoo, 6 a iooo,en"vet'v'olgens 297j van 900 tot 90 GIs.zyrdc j000 Piyzen uytmakende 547450 GIs. 40 Fremien a iooo en 4100 a 40, met den ander 120000 Gis.-bedragende deze 504OZO0 Pryzen als Premieo 667450 Guldens. VII. Klaflé 4 Piyzen van 75000 tot 10000 incluis, 1 a jooo, 2 a 4000, 4 a 3000, 6 a 2000, 6 a 1 joo, to a 1000, en vervolgens 2966 van 700 tot 90 GIs.zynde 4000 Ptyzen, uitmakende 622100 GIs.40 Premien a rooo en 1000 a 40 met den ander 80000 Gis. bedragende deeze jo+o zoo Tryzen als Premien 701100 Guldens. VIII. Klaflc 6 Piyzen van 100000 tor toooo incluis,twee a jooo, 2 a 40 Prcmien a 1000 bedragende deeze 12040 zoo Pryzen als Fremiti met den ander 1571410 Guldens. XI. Klafl'e1 a 100000, 1 a 75000, t a joooo, 1 a 40000, 1 a 30000, 11 a 20000 4 a ieooo 10 a jooo 10 a 4000,. to a 3000, 20 a zooo, 20 a r 500 30 a 1000 vervolgehs 14S90 van 700 tot 9(5 GIs. zynde 1 jooo Pryzen, bedragende 2055520 GIs. XII. Klafle 1 a 100000 2 a 75000 2 a joooo 2 a 40000 30000, Z a 20000, 6 a 10000, 13 a joco, 13 a 4000, 14 a 3000 j7 2000,' 17 a 1500 40 a 1000 veivolgens 22949 van 700 tot 90 Gl»., zynde 23 i60 Fryzen, bedragende 328J056 GIs. Men zal Van alle Ptyzen en van de Prrcmicn van duyzènd Glé. afhou den zo" ten honderd maat de F.rsmien van 40 Gis. zullen ten volle» betaald worden. Alle de Biljetten die Prseroien trekken 200 v,| duyzend als van 40 Gis.zullen weder in de Boflcbe worden gelegt t« dat een Prys zullen gèrrokken hebben. Zulks dat van het zelve Bil- jet vetfeheyde Frimièn van duyzend of van 40 Gis. zullen konnenrvot. d?n getrokken vöót dat een Prys getrokken word. En zullen de Bil- jettcn, die PtSmien van duyzend Gis. zallen getrokken hebben, woiitj git eekent md het woord Pr am ie. De betaalinge van je Biljetten d« eetfte Claflé zal gefchicden in twee tetmyncn namentlyk, j Gis. vont de eene helfte, mits heménde het Biljet, cn de refléerende helfte veer- 10000 tien dagen voor dat de eexfle Clafié zal worden getrokken. Alle 4 30510 geene, die voor den eerften Maart 1723 zullen komen in te leggen, zal len profiteren eene Gl. op ieder Biljet, zoodanig dat de Inleggers voot vyf Gis/ zullen ontfangen een Quitantie van 6 Gis.J des dat de reflet- rende 4 Gis. zullen moeten betalen, als even gemeld isveettien dagtt voor het trekken van de eerfte Claflé, en daar in manqueetcndeveiflain zullen worden haare Biljetten te hebben ge-abandonneert. En vullet de geene die voor den voorfz. eetften Maatt 1723 voor beydc termj. nen komen in te leggen vair gelvke profiteered eene Gl. par Bil jet, zc». danig dat vooi 9 Gis. zullen ontfangen een Quitantie van 10 Gis. Dt vernieuwinge voot de volgende Claflen zal moeten gcfchieden by dezd ve Ontfangets of Colle&eurs daat men de Biljetten lieeft ontfanga, Alle de geene die haare Biljetten zulfeh willen eontinueeren of dots vernieuwen zullen gejiouden wezen hét zelve té doen 3 dagen voorhtt trekken van de volgende Claflen zullende by manqoeiuent van din gthoudén worden haar Biljetten te hebben geabandonneert. Allti:J*°f PrvZen zullen worden betaald 8 dagen na dat elke Clafle zal wezen uyt. getrokken. De 6ot!e£ré zal gefchicden op Naamen, Devizen en Let- ters by den Ontfssnger Generaal van HolFandenWeft-Friesland, Je Ont-_^ fangers van Je gemeene Middelen in de Steeden, den Diveöeur enCol[®{ lefteurs van de Lotetye, en zal beginnen den 4 January 1723, ztillenltP' 1500, de eetfte Claflé worden getrokken den 3 Mcy daar aan volgende esï*en ;yzen, eerder indien het doenlyk is waar na de volgende Clalïen van MaailP'" J— tor Maand zullen worden getrokken. NB. Den gchcelen or.tfaar daar onder begréepen hef credit van de twee laafte Claflen bejoppt i«; U78S200. De 20 van het honderd die den Staat op Je 1Pry2eiie:, Prafmie'n van duyzend Gis. inhoud, beloopt 1055240, makende te fi- men 12843440. Aan deezé 20 ten hönderd wordende gekort het® baf van eene Gl. per Biljetwegens den inleg voor den eetften Maait,L zal het zelve konnen monteeren tot 75 duyzend Gis. Zulks dai vooiF* den Stant niet meer en koriit ovet te féhieren, alsomtrent roen een Mil van het honderd waar uyt men alle de onkoften van de Lorctye rr.af alle het geene daar aan dependeerd ,rmoet betalen. De ongelukkig ftc zullen zyn die in de laafte Clafle uytkomende geen h'ooger Fijil trekken als van honderd Gis. Waar uyt bfvkt dat op een Biljet niet meei kan verloeren wonta) als honderd zes cn twintig Guldens. b en »p li«l Jl lit [I' tl #1 "I t. Ij lat lit. des b 4000,433000, 8 a 2000, 8 a t joo, 10 a 1000, en vervolgens 4960 van Den Diredear Copim, maakt op ontfange oidre bekent, dat de verwilfelingc derongetrokkenc Loten van de achtiende tot de negentiende Clif fe op Zrflurdag den 2 Janaaty eetftkomendeop de verbeurte haa'rer Billiettcn móet zyn volbragten dat met de trekkinge van die ncgcntienii Claflé op den 4de daat aanvolgcnde een begin zal worden gemaakt. ^ddriaan en Gerard van 'pjk. Makelaars zullen op Woensdag den 1J January 1723 ptiblicq In den Nieuwen Doele binnen 's Gravenhage,'wt kopen de navolgende puykc paityen Obligatien, als 40 ftnks yder van 2000 Gis. Capitaal, ten laften van zyn Koningl. Majt. van Spar.jéu 0 Fort Philip en M aric, intereffeode ad 5 per Cent promt betaald item 10 ftuks Obligatien vder van 2000 Gis. Capitaalten laften van de Fuii van Ooft Friesland, in dato den eetften July 1717, intereffende als vooren ad 5 per Cent prompt betaald en 8 ftuks Obligatien te famcn in O' pit aal 18900* Gis. ten laften van de Swabifchen Creytze, intcreflénde mcede ad j per Cent, en betaald tot den la-aften v'ëlfehynJag ftaandesli dezelve Obligatien in blanco; dog zullen (des begeerd wordende) door 6e Verkoopers op des Keepers Naam bezorgt worden waar van 6 dago Voot de Veikooping fpecificque Notitien zullen worden nytgegeven nader onderregting by de voorn. Makelaars van Ryk, in Je oude Molfrrant. sy 7- van Duren in Komp. met F. Hujfon, T, jolmfoYif C. Lev;er en T\. Roita, werd in 's Gravenhage bv lnfchryving gedrukt hot ^Fronten, tiife t'fch Gea^rafhifih en Gentalo'^fch Wottrdenbacb vervattende de geheele Wa"teldiyke cn Keikelvke Gefchieaenis, enz. enz. door de pleec Luiicki, Regtsgcf,in Delen in Folio te betalen by de Intekening 10 Gl.voor 'r eerfte en 2de Deel 10 Gl.voot 't 3 en 4de Deel 10 Gl.voor't f en 6de Deel 7 Gl. 10 St.en voot de 2 laatfte Delen circa 400 Bladen niet meer dan ts Gl. voor Jegreote rapieren telkens 15 G!.,cnvoa de 2 laarfle Delen 20 Gl. De Infchryvings-tyd is toï den laatften dézet lopende Maand December, zullende op primo January aanftaande abl» hllir hef Werk op de Pers wórden gebragt, lil 'i ;ea a in, 'ver1 tm ling lad /bi Sir pil ■in; it Bai 'lini lev Van jïoi cia in lti( Alen is van meeninge op Morgen deri 29 December 1722 des avonds ten 5 uüréaiop den Butg binnen Leyden in 't openbaar re doen yey tod len en verkopen r\7ee welgelee^e Woonirgen en Landen als een mét Hnvzinge, Boére Wooninge, Stallinge, Batg, en een wtlhepoor'een beplm» lecl aan den lagen Rvndyk, omtrenf het Ptincen Schouw in de Hoogewaardfe en Butmaaffe Polders onder Koudekerk en de anderebeffanndt Huyzinge Stallinge Schuin en Bargmet de Wey- en Hooy-Landen daar aan behoorende bezet voor een groeit gedeelte met goede Steen-1 Jan-aarde rot noch een cónfitlerabcle Sommc, groot 34 Morgen, j Hond, 61 Roeden, gelccgen aan den Ommecdykin de Kalk- cn Muntijs Polders, onder Levderdorp. Men is van meeninge op Dingsdag den 5 January 1711» des avonds ten y uuren, in het R'egthuys te'Waflénaar, publikelyk te do-n veylen»; Verkoper, een wel geleege Boete Wooninge, met Stallinge, Schuur, Hooy-Bargen, Tayn, en omtrent twaalf Moigcn een Hond zcö Wef- H«>!' «Is Teel-Land daar onder drie Hond LeenlandLeenroerig van den Huyze van Rnaphoift ftaande eri gelegen in de Baronnye van Waftsr.as omrrenr den Dey! met noch vier partyen Land't famen groot omtrent zeven Morgen waar van de Conditiën cn Voorwaarden middeltr»; gezien kunren worden bjr de Secretaris Schevikhoven te Wafl'cnaar. Men zal op Zaturdag den 16 January f72 3, in 't Heeren Logement aan den Burg binnen de Stad Leyden, te koop ptezenteeren en veilen Hofftad van Oud Poelgeeft, met zyn viugrbure Boomgaarden, ende VisrvkeWaterep, gelegen ondet Oeftgeefl, omtrent een quait tuus van de- dklit Leyden aan een Ryweg, en z.cer na aan deTrekvaart, 'tflehen de Steeden Haarlem en Leyden, door welke V.ian alle Behoef ens teWarei gcru» lod kelylè 'aan en van de vooifz. Plaais ku inen worden gebragt groot met zyn Cingelen en Laandn omtrent 7 Morgen, 300 Roeden kónne^rk" koop-Condiricn enVoorwaarden dien aangaande middelerwyl worden gezien en ge'eezen, ten Comproire van DiikTo^ nvliet, Nots. er Proc op de Langebrugge te Leyden ofte 'oy den Schcttt van LilTe Jacob van Dorp, als mede ondenigtinge aan de voorfz. Plaais, by Jan Tiet.Warmoe Te Amfterdam by de J;r.fl">ons van Waasbergen Boekverkopers op het Water is gedrukt en word uytgegeven onpartydige gedagren ov Codslicnft, de Krrk, en desVolks geluk, uyt her Engels vertaald van de Heer B. M. in 8. Als meede de Chriffelvkcn Koopman, behelzcwltl loornaamfle pl'ytcn en betraïtivgen eenes Koopmans om zyne tydelyke en eeuwige w'elyaard te bevorderen benevens Gebeden op <le voefr M n arnfte pligtctï tóepafl'elyk opgefleld doot Coenr rad MclCpziemler der Kerke tc Hersfeld nvt het Hoogduits vertaald. y'£ P Brccdcflraat dc Tc Leyden by FELIX DE KLOPPER, op ever het Stadhuys. Den z8 December i jzi. |tITi 'c at fr V jiew; kan' ■oor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2