LEYDSE Maandagfe Courant. A*. i7"- Nr/ i ff vallen gedragen hid doende vervolgens een vcforfté! dar gemelce Leare ten dien eynde voor het Huys ter onderzoeking gebracht zouw worden KURASSAU den 2? uctoocr. «ter zyn geairiveera ac ncneepen m,ar v„ Lordfch, VOOlftel niet onderften,5 zvnde wrerd daar om- van Pieter Loefhouwer, Corn.Vrner en Johannes Bru.n, alle van tiem nie|J gedaan en de Pairs adjourneeidenz/ck tor or morgen. D.c Amfterdam i f dagelyks van daar me- dag gaf MrXll0cke vaude Exchequer aan'cLagerhCys over een Reken. van al de losbare Annuites lopende tegen j per Cent die niet onderlchre- ven zjrn in de Z. Z. Comp.welke men beval op Tafel te leggen waac na het Huys gebood dat aah 't zelve overgeven Zouw worden een Reke ning van alle de Annuites voor gefielde Jaaren welke in de Z. Z. onder- fchteeven, als meede een Rekening van alle de zodanigen welke niet in die Comp. onderfchreven zyn dat insgclyks een Rekening aan't Hiiys zouw worden overgegeevèn van alle zodanige rosbare Annuites regefi of tegen 4 per Cent welke in gemelde Comp. ingefchreevdn zyn cn laafielyk noch een Rekening van die alle welke tegèrs 4 ten honderd erf niet lil de Z. Z. Comp. ingefclirêeven zyn: waar na het Hays in groot Committé'gckeert over de Subfidien, befloot izooö p. St. te geven aan de Lord Widdtington om zyrt Schulden te betaler, en zyn Familie te on derhouden) waar van het Rapport op heden, en het voider aibeiden aan de Subfidie en aan de Bil om den Impoft op liét Mout ie continueer en,' tót over agt dagen gefield wierd. Heeden hebben de Gemeentëns het Rapport van de groote Committe' goedgekeurd óm 12000 p. St. aan ds Lotd Widdrington toe te fiaan en ordonneerden dat een Bil ingebragi zouw wofden om de bclafiingen op de Munt te continueercn Waar na 7.y de tweede Leging deeden vrin de Bil tot het beter ftrafFen der Muit- makets en Dezetteutswelke zy aan een Commit'e tegen over agt da gen bilden 5 én op eenige ingekoomen klachten tegen de Loterye van Haarburg, heeft hetHuys een Committé geordonneerd om dat l'rojeftte examineeren, als mede die van andere Üytheemfe Loteryen. Deze dag zouw de Z. Z. Comp. haat Requeft om de bewufte kwytfchelding der twéé MillioenCn te veikrygen, aan 't Huys overgegeven hébben, indien de Heet Walpole niet ablent gèweefi had. De Keyzetl. Miniftet Graaf van Starremberg heeft een ExprelTe van zyn Hot ontfangen, men vérZe- ketd met ordie óm te intercedceren voor de Rooms Katholyken hier te Lande tec. Aan de Sheriffs is geordonneerd de Executie van Learc op morgen 2 urnen vroeger te dóen als na gewoonte. P. S. Zoo aanftonds ontftaat een fteik gerugt dat hy 10 dagen uytftel van Executie verkree- gen hééft. De Ailien van de Bank zyn tty en 1 vierde, I. C. 1)2 en 1 vierde, Z. Z. 9; en 5 agtfte Afr. C. Boeken geftooren Beurs Aff. 4 en I vicide dito Lond. 4 en 3 vierde, Jótk Build. 1 j en 3 vierde. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 26 December. Men ziet hier een Brief van Lon den, welke meld dat de Bewindhebbers van de daar zynde Z. Z. Comp. tyding hadden Van Forto Bello, dat haar Schip nocli in die Haven lag 3 als meedc dat de Kapitania en Admirante van de Gallióeoen wel va.l Porto Bello naaiCartagena waren gezeild, maar dat de overige Gallióe nen den 30 Auguftus daar noch lagen óok had töen te Londen tyding van Jamaica dat aldaar waren gearriveerd de Scheepen de Confiantia Kapt. Gran van Brifiöl de Contant-Sloep Kapt. Brett t de Caftiliano Kapt. Fernando en dc Affiento Kapt. Greeniel alle zoo van de kant van Porto Bello als de Spasafe Kijft. In de Ooftzee zyn gebleévea dc 1 Seheepen van Boellé Jacobs en Dirk Kióonenburg van Dantz.ig naar j - I Embden gaandeals mede omttent de Zond James Tolard, van Peters- de van dc geheel* Familie. Te Havre de Grace daar groet ongenoegen b komende maar de Goederen w aren geborgen ook was by Hct- emftaan was, heeft het Volk een Schip met Gr-aanen gelsaden om el- fingblu aai7 de Gr0Ild geiaaUt het Engei, ichip van Kaft. jolln pMy ders getransporteerd te worden in dc grond geboord Men zegt dat Heennip ea vlas geladen en het Schip van Mimen DUkfc, uyc d« het geheim det 2 bewufte Polakken om Brand te bluSfen ontdekt isOoftzec naar Breemen gaande, dat op de Lap was geftrand was op hat tn maat beftaat in een wel geflooten Yzerc Buffe, die met Buskruyd ge- E uu w„n gedreeve* doeh nïen Jtft niet in wat ftaat het Schip was, vüd cnn. een Tón mctWatcr id.waar door de groote gedagten van dat Te Ali6anten zyn gearriveerd Kapt. Rich.Vcllled va» hier, Kapt. Chat- Secreet verminderen. De Prins Emanuel van routfg.il is naar Vlaande- Noltebael vad Havié de Grace, cn de Kap,s. Long, en Wats van de- W E S T i N D I E N. URASSAU den 28 Oöóber. Hier zyn geattiveetd de Scheepen van Pieter Loefhouwet, Corn.Viflet en Johannes Biuin, alle van Amfterdam wordende Schipper Statema dagelyks van daat me- 'de te gemoet gezien uyt de omleggende Eylanden zyn hier ook een groot getal Barken en andcieVaartuygen gekomen, welke geen Ro vers ontmoet hebben. De Rover, in onze voorige gemeld, die het Schip van Jan Corn, heeft geplunderd, heeft liet Schip van Baftiaan Moege op de Karaquefe Kuft veibrand matfr de Schippet is nevens eenig Volk met het Schip van Jan Bruyn hifcr gekomen. Een det laaft gehómeiie Barken, is die van Abram Viffer geweeft. Mén hoord tegenwoordig op deze Kuft van geen Rovers. Gifteren is een groot Hollands Schip hiet Tooiby gepaffeerd. Den 20 dezer zyn de Scheepen van Jan Briiyn i Sy- men Quaboer, enTeuuis Duyf van hier naai Amfterdam vertrokken 3 cn binnen drie weeken ftaan derwaards te volgen die van Pietet Naudyn cn Jacob Peetoom ook zullen deze dag naar Zeeland in Zee gaan de twee ZecHwfe Scheepen van Jan Corm en Jooft Vèrgow. PORTUGAL. LISBON den 6 December. Hier zyn verfcheide Engelfe en andere Scheepen gearriveerd 3 als ook 2 Scheepen van de Vloot 3 van de Bahia komende welke- op de hoogte van Fernambiik van gem. Vloot waren gefcheiden, om dat de Oorlogfchepen de te Fernambiik leggende Koop- vaardeis moeften afhaalen 5 waarom men de beyde Vlooien, zoo van dfc ïahia als Fcuiambük welke men zegt zeCr ryk geladen te wezen hier dagelyks te gemoet ziet. VRANK RYK. PARYS den 2t December. Men blyft noch van gedagten dat de Ko ning niet voor de Maand February hier zal komen. Men verzekerd dat zyn Majcft. geen agring heeft voor het Rood, daar zich de Dames van bedienen, waarom dezelve toen r.y de Koning gingen CoffiplimenteefCn over de dood van Madame, op expres bevel zonder eenige optoying van Haar-Foedcr ofte Blanketfel moeften verlchyncn. Als wanneer het Lyk van gemelde PrincefTe naar St. Denis gebragt wietd onlftond tuftchen de PrincefTé v?n Charolois en de Hertoginne d'Humieres groot veifchil, om dat de Frir.ccffe.die door de Koning benoemd was om her Lyk van haar K. H. tc verzeilen, riet wilde dat de Hertogin,die door den Hertog van Qileans daar toe was benoemr,aan haar zyde ging,gelyfe zulks ook niet gefcliiede waarom de klagten zoo van de een als andere kant aan 't Hof.gckomen zyn. Donderdag kwam den Hertog Regent in't Faleyi Royal daar die Prins noch Complimenten van Rouw-béklag ontfing over de dood van Madame. De Hertoginne van Brancas, eerfte Eer-Da me dier PrincefTe die zederd haar dood ziek geworden is ,- bevind zich onangezien haaie hooge Jaren, w«êr beter, alzoo wel als de oude Maa.- fclialk d'Huxelles. Eergifteren heeft de AbdifFe van Chèllcs een Lyk- dienft in haar Abdye laaten doen tot de ruft der Zieie van Madame ha,ir Grootmoeder. De Heer Helvetius, die de Jonge Abdiflévan Jouar- le, Nigt van de Kardinaal de Rohan, Vizite heeft wezen geven is hier te mg gekomen en heeft deze AbdilTe in een goede gezondheids-h'er- ftelling gelaaten. Den Hertog van Luxemburg heeft het Hotel des Ma ters gekogt. De Marqtiifihne van Chatelus Dochter van de Kancellier d'Aguefleau, is van een Zoon in'tKiaanibed bevallen, tot groote vreug Kapts. I.ongj ze Stad en Londen 5- re Frcdrikftad Marten P. uyt de Ooftzee herwaards komende 5 te Dantzig ChriftofFcl Bouv/niecfter van Lubek See. in de Pillau (daat 't noch open Water was) behalven Jóchetn Corn. Wiilent 1 Krooger, Aris Campen, Jacob Lind en Fredrik Eggen 3' te Wa.isbergen Corn.Jiuiaanfe, Jan Ryks, een Engelfe Pink Sec. te Londen Kapf. Pen ter Bont en Jofef Freye van Jamaica, Tom.Godlee uyt Noorwegen £cc. 's GRAVENHAGE den 26 December. Vooilcde Donderdag heeft dc Heer Chambtrjwaarnemende de zaaken wegens Je KfoonViankiyk, aan ren vertrokken om zich van daat naar Holland en vervolgens naar Weenin te begeeven daar hy met verlangen aan 'c Hot vetwagt Word. De Aardsbiffehop van Touloufe is naar zyn Bisdom vertrokken. Den Heitog van Lazun is zoo ziek dat aan zyn opkomft geiwjtfeld word.. De vermindering der Geid-fpecien flaat noch voor eerft niet te gcfchie- den. De Prys van 't Brood is wederom gedaald. GROOT-BRITT ANNIEN LONDEN den 22 December. Men ziet hier Brieven uyt Nieinv-EA- gehnd, meldende dat zoo te Martinico als in de andere Franffe Eylan- j den Trezident van de Heeren Staaten Generaal bekent gem rakt de dood' een Joer een hevige Orkaan 30 FrsuiflëVaartuygen vergaan zonden zyn: j van de Htncginne Duuaritrevan Orleans, aan welke dezelve tc gclyk ovec- 1-a dc Indianen op de Fronticren zich nu tamelyk ftil hielden na dat leverde de Brief des van Cranfgjk^aaa haar Ho. Mag. gcfchrce- '.V tlreng gehandeld waren door de Gouverneur Phillips, die alle de door ven zyude van de volgenden iiihouwd. haat veroverde Seheepen met al het Volk tot dezelve belioorende wefi hernomen, en verfcheyae van deeze wilde Menfahen gedood had en ge vangen welke eenparig bekende, dat zy door eenige FranfTen rot dié trouwloosheid aangezet waren. Gem^ldz Gouverneur had tc Canfo in Niciuv-Schotland een ftcen Fort gebouwd ch een ontwerp gemaakt om oaardebefteVifTeryen opteregten daar n;cn ooit van gehqocd had'. Zon- ®:'g heeft het Hof wegens 't overlyden Van de Hertoginne Donariere van Drlcans, Moeder van den Hertog Reger.t vanVtankryk, den Róuw aan genomen. Die zelve dag is de Hertoginne van Richmond te Whitehall overleden en men vctftaat dat zich den Hettog haar Gemaal in Suflex ®ok onpaslyk bevind. Gifteren rezolveerden de Lords op 't vonrftel van cc Lord Cowper die door de Vicom'te Townshend or.derftcnrd wierd 0® de Koning by Adres te verzoeken dar een Reken, der Schulden van c Natie, en'c voordeel van het te niet lopende Fonds voor '1 Huys open fdegt mogren wotden 3 en ordonneerden dat de Comniiflariflen van de loot aan haat zouJen over geven een ftaat van Je Schulden der zelve Wo ais die waren voorleede Kersmis met uytdrukking van 't geen de jtczaurier der Vloot toen in handen had om dezelve te beralen en wat "Jar bygevoegd is van de Exchequer uyt de Gelden by '1 Parlement tot m dienft van gemeldeVloot Voor die tyd gegeven \vaar na de LcrdKo- tungsb) Je godloosheden van de Confpiratie opgehaald hebbende, in een "'gcieede veiroonde lroe capabel den Ad «ornat Learc was om Ontdek ken te doen, en op wat wy ze her Parlement z.'ch in gclyke vroegere ge- ZEER WAARDE GROOTE VRIENDEN GEALLIEERDEN EN BÖjSfDSENOOTEbf Dé vatzekeringen uwer gevoelens in ohzen opzigté die wy in allege-, legenheden ontfangen, Ivrrcri ons niet toe te rwyfeien aan het deuP dat G'y zult nemen in de f.ncil die wy gevoelen over het veiiies onzer zeer waarde en zeer berr.ind'e over Grootmoeder en ond-Moeye DE HERTOGINNE DOUARIERE VAN ORLEANS. Ha ire deugden en de tedere vriendfehap die zy voor onzé Petfoo;i h' d, zyn voor ons regt- vaardige oorzaaken om haaf te beklagen 3 en wy zyn o.grtüigd dat G;/ gevoelig geraakt zult wezen over haar dood. Voor hei oveiige verniewejj wy U 111 deeze occazic de betuvgingen van de genegenheid die wy be-> houden voor Uwe Repnb'icq. Waar op wy God bidden dat hy U ZEER- WAARDE GROOTE VRIENDEN GEALLIEERDEN' LN RONÓ- GENOOTEN n«-em-: in zyn Hgylïge en waaide tlocde, Gcfchrecven'te. Verfaiilcs den EI'Deccmb'T 1722. UWE GOEDE VRIEND GEALLIEERDE EN BONDGENOOT geteekent LO'Jjs, ij Jr K, ei r.i :k j ei t dr* B J 's GRAVENHAGF. den yf December. Men werft :t dat de Hoeren Staaten Generaal gerefnlveeid hebben de kimirg va» Vi <nkrvk Ry Mif. five te Condoleert» over her afft.erven van de Hertoginne Dnuar.c e. van Orleans. Verniirs dc Fraftdagen zyn geen Pepeeiende Collegira' vergadcid geweeft. Een Exprefl'c is naai bei Biistanaife Hof gtpfCecrda

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1