j F - - - - - - - 1 J V r Ik to ('po.-^iidoor gielcetd Mécftcv te wezen om 't Volk de Spitsroe Je.f* gféyesès en om ZijeliiriSèü te betÜdtiêu, wa,lr ril hunnè ifajefieytct voer: p.«ttec°ict» ofte ten minden de fes. eet e handeling van Oe Wic'.rèï- mdtie FiiïLkin hunn' Koets naat dctzcUs Weoning'fe ï'ug biagttr. mede op bet kunftigftc te ve.ftaan heeft zich aangegeven-om op een 1 |l E D E R L A N I) 'i£ "N ■oóIc w.ze te ontdekken wat en nee veel Geld de MtlGfiftflSiliea zoo ;»RÜSSEL d<n-,Dectsnbef. De Prins Don Emanuel van Pom, bier als in andere Landen teeel gemaakt en vcrfteeUct. hebbtu. Men WQfd aat>ft.iande woensdag of Donderdag van Tarys alhier re J Hrvekt noch al ven een vetanddrtpg de.Gc.dfpecien.; Volgens ce Meu „iwagt nu zekeilyk eendaags-van Weenen h« Oftl lirice vi^i;Madrid van den cctfteo dezerwas den Hertog van Offitna f0. 0?re„ria{, v;lll de'lndife Compagnie. alda :r te: cprict-HofmeeTer verheven j ca de Gravin,ie va,.L-emos, de- A y» ST E KÖA M den .9 December. AlfSchtfcer Tsbrand Cool vers de urrin Fcrcna waven tor Staar-Juftc.s dtx Pm.tcfle tec,u v00r de Stad eékoroen is) den z» vöorleede van Lisbon vat van Beau,mots henvc.rd waarom gemelde Dames t*i «csfte» naar de w;KC(!.dg 2 HoilanWfe Oorlogfcheepen van de Kants. Ake.iloot co, Gicnrc.i zct!...-a -.c.tiekiten, ont die rnr.ce.de te onrfangeneu ner.vaards ,êi,UoHV met.haSrekoopvaarders mede ouder zeil,waarom hvvaflf e'-Iïvden. Het Spaa-k Hof deeo «rn gtoote meen.gte Hcuf opaopen, d„ ook in Zee 7l!l]en gerJ..kt Vol du M om Schee) en te uocn bouwen ook was aan den Inter,cant Pat.no een u, had mcn daar 0ïet perfien tyding van Goa dat het Schip ot'!" I"1"0-j|erd. dar l.v al.e de Havenen aan den Oceaan vouw vaan I - tisbon komende, den, 7 September 172, ,e' chip de Kufiife Galcy, Kapt.Pieter Keyerfe uvorr.o gaande, w-gste Gibraltar ingelopenals 'tike Amies, Jan Hendiikfe Kuyper, Gorn. ïnn w..ia/Noorwegen', als uyt Vwnkryk naat deOol van de Lyf-Guardc, was den 27 der voor,ge Maam. oveuecden, en door wuetende en i00 n,en zegt ook schipper iietet Doe,les; van W|at pon FtancoisBalanca zyne Afnptcn geiuccedeerd gewo.ocn. DcCo- waa.d$ Uomende. Te Dai!t2ig yg Esvout Di.lcfe byrra zciUéerl, one! Don Jofepn Marfé had Cen Comp. het Regiment Guarlcs be- Rj w## vertrokken Hendrik Suurbuur &c. Te Vsnet.eo gearrive komen 5 en de Bed.et.mg var, T.efaur.e: generaal oer fryzen open ge- Chnfti;ran Paling van Duynkerken -, .e Bourdcaut W.ll6m q sy.lekd.oot het afile.v'en van Don Lorenzo de jas Venetos was aan ei. rK KaM4$ r,-tcr Kuiper, beide van hier te Stcttyn Jacob Bève. Don Antonio Logez de Sa.lez gegeven welkers Aapt van T.ezaur.ct Uf Canaen c„'M.cinèl Lutke, alle van Stokhoitn te Damzig 4J generaal der Diftr.tmr.er. f aan Don ltetro Eftcvan dc.SoubaGeneraal fte[!c V[00l) c!uifllaan Mul!er van Koppenhagen op de Elf (Joon Treflmrier de. M.litoencn was opgedragen en des iaaftens An.pt aan fee Riyie; Schi met Hating van Rotterdam naaUlamburg J Don Bern,.,co Aznór.Trclaur.er van de lèczr,haten cn Secret. dcr P.nan- bleven was) el haat verwagt „ordende Scheenea van Atchm.gti t,e,r, gegeven was. Op Maandag den 23 voo.lece had het Kof omtrent fcfsburg. m ^eeland john Eranco.s v,u Cork 1 te Ha.i.ngeu'-LolktS her El ai o al eer. groote Jagt gehouden, cn omtrent 2000 ftussW.ld ge- dje Roer en ZlVaart valooren had. vangen de volgende dag was gemeldeHof te Ba.farn gekomen, en had Ue Cows yan deWlsSEL is heden op Madrid 93 cn 1 half. Kadiu des namiddags de aldaar nrerrw gemaakte Verleen bez.gt.gd. Des Don- mao en vieide. Sevilien rrö. Lisbon 45 ea 3 acifte.' Vena ueidags waren de Princcffe van ARunen en ee Infanten meots te Madrid £n fte_ livoino g9 en vkrde. Genua ca t balf> LocJet ietconmn, daar de Pr.ns van Aftur.cn des avonds ook aan kwam. Dés Seh> G°eneve ,4 cn 3 vicrdc, Parvs ops;gt iK eu 1 half a 3 vierde. L- Trydags waren de Kor.rng en dé Konrngmire dairr mede geatr.vecrd, en cout;;m j8 en 7 agtfte St. f'tancfort courant 27 en 1 vierdeM door dc Prins, de Piinéellen, en de Infante aan de Trappen van t Palcys 8t<flaa 3<cn} ag.fte St. Dantzig 290 gr. Hamburg 32 en 3 e,rtfangen. Des Zaturdags den zS ars wanneer hunneKath Majefteyten St Gcnt 2_ Antwcipen 2 per C. Bruflél 2 en 1 half. Zeeland „sar de Kerk oer L. V. van Arrocha-rcedïn namen zv »n huon» Karos een De Agio van d. Bilnk f ca zefr. a j. Gifteren een 1;refter, d.e met Bet laaflc OUlel naar cen axmc zreke Vrouw glrg AQkn van ds 0.1. C. 640 a 638 W. I. C. 8 en huif a 8,3 ,J,j eu begaven zich met dc Pater naar de Zre regende dre door de Koran- 1 De Bank 115- O.Ï. C. 132. Z. Z. 95 en 1 vierde. Dcï, Amr.e niet alleen bewceglyk getröoft, en de Handen cn Voeten met een in d. Iode clafte met het fomrafl'ement .90 a r9J Gis. Iseusdoek afgedroogd, maar ook 100 Duoloenen' vereerd wreid, om op- -t' GraVeiÏHAGE den 20 December. De Hecren Stamen „,S komende zrch daar van tot haar ondemond, ofte ftenm.de tot naar Be- land en Weft:fntiiaQd zyn giPtcrcu. tot nader.hefchryvmg geiihrü De Bnrgermeefteren dezer Stad Leyden, maaken bekent, dat vermits de Kersdagen, de Weeklykfe Markt, nu op Donderdag, in plaats tri: turdag, zal gehouden worden. - Werd bekent gemaaktdat ten Comptoire Generaal van de UNIE in 's Hage, dagelyks werden afgeloft eenige OÈligatien, te famen bedr: de 60629', is 0 genegotieert ten Comptoire Generaal voornoemtOnder haar Hoog Mop;. Guaiantie tot lafte van de Provintie van St; Lande, gcregiftreert van Folio 310 A, tot Folio 3 r 1 Verfo B incluys, alle gedateett den eeilte^ Juny 1704 waar op het laaftc half Jaar kit ve.fcheeneo is den eerften December 1722 incluys 3 werdende de Houders der vóoffchrecve Obligatieu verzegt haar Kapitaal en Iiueicftoj l'poedigfte ten Comptoire Generaal voornoemt te. laten ontfangen, dewyl geen vei.dere Ir.terèft op dezelve zal kunnen werden betaalt,als ta èerftcu Dccenjbct 1722 incluysals meede indagtig te zyn de Advertentien van dén 11 O&óbcr .722 tot den 20 dito in de Couranten g;i wegens dc afloffinge van eenige Obiigaticn, genegotieert ten-Comptoire Géneraal voornoemt, onder haar Hoog Mogi Guarantie tot laüei ren, gefegtftreert van Folio 301 A, tot.Folio 302 C incluys,«gedateeit van, en met den.eerftên Mey 1704, tot deii 14 July 1704; die geteg. v*an Folio 33 S A tot 3 39 A incluys ,-gedateeit van en met den 2t April' 17*0 j tot den eerften November 170s die geregilfoeett van 376 A tot Eolio 376 Verfo D incluysgedateett den eerften April 1706 itém de Adveitentien gedaan als vooren van den,2i Au'guftus tt tot den 23" dito, wegens de afloflinge van eenige Obïigatien tot laffe alj vjóoréni allegédatecu den céiftèn J 111 jr. i 7 o Sgefegiftrcert vair Fol, A, tot Folio 391 Verfo F incluys: item de Adveitentien gedaau als voreky^Tn den 5 Oftóber 1722, rot den lodiro inciuvs wegens Ir,mi en Loflingen van noch eenige Cbligatien, alPe gedateett den eerften Juny Vft9géregrfttceit van I-olio 525 A rot Folio $4. Verfo E itc genegotieert tot l'afte yin zyne Keyzeilyke en Koninglyke Majefleyt op de inkoniften van liét Fort de Marie; weidende alle <le voorfchievtd gatien voor afgeloft gehouden waar na de Houders d'éizelve haar gelieven te reguleeren. Ddn DireUtur Copwsmaakt op ontfange ordre bekent, dat de veiwiflelingé der ongetrokkene Loten V3n de aehtiende tot de negentiende! fd dj) Zaturdag den 2 January eetftkoQendeop de verbeurte haaret Billieftin ïhoet zyn vóibragten dat met de trekkinge van die negcas eiaflè op dén 4de daar aanvolgcnde een begin zal worden gemaakt. Brunei,Weifieins.W.iasberge, De Coup, Humbert, Luchtrnans, Vande Water, Moetjens, Van Dooie, en Vaillant, drukken het Groot Aljtf Hiftorifch, Géograpl.tfch, Gcnealogilclr, en Oordeelkundig Woordenboek, getrokken uyt de Woordenboeken van Morery, Baylc Buddewl vermeerderd met een conlidera'bel getal nieuwe Aitykels, getrokken uyt dc befte Schryveis', die in geeneWoordenboeken gevonden wotdrc, namentlyk dc 17 Provintien betreffende alles onder 'r opzigt van den Hcêre David van Hoo'gftraten, in 8 Deelen, in ^olio; waar vanicC ditién van Infchryving, en Ptoefjens van het Werk, by al de Boekverkopers in de Steeden te bekomen zvn. Dezen Avond ten o nutcn, zynde Maandag den 21 December, zal de Makelaar Cornelis de Roos te Amfterdam in't Oude HeeteLoffi verkopen eén zeer plaizante Hofftede met zyn Heere Hi.ys, Stalling, Kottshuys, Tuynmans Wooning 5tc. Bepotinge eu Beplantinge, gi aan de Rivier de Vqgr, tnftchcn Maaifen en Zyiylen génasnit Engels op Buren groot omtrent de Plantagie 2motgen mitsgaders nog! gen extra fchoon Wcyland, agter de Hofftede gelegen breder by dc aangefiage Biljetten te z.ien nader.onderrrgting is by de voorn. MaW* Op Morgen, zynde Dingsdag den 22 December, 's morgens ten 9 uaren, zuilen de Makelaars Jan de Rafietc en Vincent Poft humus, te Ar! dam in't Oude Heére Logement, verkopen een party O'oftindife Koopmanfchappen, ais Chitfen, zoo van de Knft als TmucorynS, Neteliw extra ci.iienfe geborduurde Katoenen van 2 Ellen brcod, fyne en gcmccne Grugans,-Soesjes, Zyde Stoffen Cornaly.ne Coralen t'orcelyneel als moede eer party fyne lnlandfe en Engclfe Lakeneu Zyde half Zyde, cn Wolle Stoffen4 -cen Kabinet 'van oude Antykfe Zilvere cn Medailles, 2 curieufe Piftolen, die 16 maal met eene Lading kunnen worden geloft als ook eenige Inboel, béftaande in Kabinetten,ftaanki tlogic, gemaakte Lywaten, Vrouwe Kleedéren, Juweclen en Paarlen, Schilder yen 8cc.zynde alles van daag te zien. Mén is van meeninge op Dingsdag den 29 December 1722, d'cs avonds ten j u i.en op den Burg binnen Leydenin 't openbaar te der; Ien en verkopen twee we'.gcleege Woonir.gen cn Landen ajs een met Huyzinge, Boete Wooninge, Stallinge, Bar'^, en een wtlb-po'tetnb' Bögaart met zyn Laaneh daarom, en de Wey- cn Hooy«Landen daar aau behootendcgroot in 't geheel 27 Mo.gen, Hond eu tt W gelegen aan den lagen Ryndyk orr.tre'nt het Prince Schouw in de Hoogewa.irdfe en Buimaafle Polders, onder Komieke*h: en dc gBtliiebtk in Plityzinge, Sfa'llinge, Scbtuu en Batg, met de Wey- en Hooy-Landen daar aan behoo.ende, gelegen aan den Cannendyk in de Kalk ca» nft'.kc Folders onder Leyderdorp. 'Men zal op Z'iituidag"oen 16 January 1723, in 't Herren Logement aan den Burg binnen de Stad Leyden, te koop-pre&tnteéren en vc Buys Van Óud Poel geeft met zyn vrng.b'arc Boomgaatdeii, en de Vastyke Wateren, gelegen onder Oeft geeft, omtrent een cp.ia'. ums <mtt Leyden aan een Ry weg, en teer na aai: de T:ekvaarr, ruftchen de Sleeden HAirlefn.e i Ltyden, door weian-Vaartalle.B-ii.o ftens feW -ere" kelyk aan er va'iï de vootfz. Plaats kannen worden gebtagtgroot met zyn GingcUn en Laancn omtrent 7 .V oigs, jno Roeden ko Loop-Conditiën enVóorwaarden dien aangaande middeltr.vyl worden-gezien en geleev.cn, ren Con.ptpire van Di-!:Tot»tr.vl.tt,- Nors. mW ir'tryfl alle oude en nieuwe Hifto'.ifche, Geographifthe, Chronolngifche eu Numiamat-jicheBoeken, van alle Volkeren der V/a.c> :l-i door veilcar» leerde Mannen, als Joh. Alb. Fabricius en Micit. Richy, beide rloog Leetaarcn. te Hamburg Joh. Buhner, Reéfor der Schoolt Vat» die St' anderen opge.teld 3 uyt het Hocgdnyts vertaald verbetert en vermectdett ala meede word uytgegeven een Wucreld-Kaartj3 na de mem* fervatten van de Accademie te Parys door de rifle. Tc Huur te Ai poen in liet Zttydeindc een fchoort cn wel doortimmert Huys., met,een fraaye Turn, ft rekkende van voor de Straat rct ar: de Rivier den Ryn voorzien met ve.feheyde vr.ye Vcrtrckkou, zoo met flour e als andere moove Vlotien nevens, twee Kei der» dbar noen Water in komt die daar gading in héci'r, addreffeeje zich aan Audrica van Stavoren, wonende gemelde Dorp naaf. het zelve Huys. Noch is in 'net Zuydeinde van Alphen te Huor cen tnooy cn wel doortimmer- Huys voorzien met vetfchcyde viyc-Vettickhen zoof" liant-.fe als gl idde Vloeren, en twee Pompen binnen 's Huys nevens een Ichoone T-uya J.iar agter aan ftrekkeude tot -in het Kanaal gading in heeft, addirfleere.zieh ins-Telyks aan dc vootnoemde Andiies van Stavoren in gemtide Dorp. Uvneih-nd te huur eeu groote en bekwaanre Lynfcaair, ten deele overdekt, nevens een daar by flaaudeLoos, mer eenTouw- et Hennip-Ï 01 ar boycii, mitsgaders een S.pin-Eaar. eo Baanhuys ft nude rc Schiedam, alwaar nader cvirderngting'te bekomen is by de'Heer J F'-k** ALEXANDER DE ROGISSAiéT, Boekverkoper in 's llage, maakt een ieder bekent dat hy gaar drukken in de Ptauffé Taal by lak*' rc tang verwagpe l 'ï/iorit vitn Eaji-wJ, door de Heer ic T.'.pt» T"vin Quatto, ir» 7 Deelen, op-heel fchoon Papier en -tfén nieuwe f»»F tri, Volgens de.grdAi' te Schets en Conditiën de Ptys voor de lr.fcbiy.vers is 24 Guldens voor het ordinariien j-6 Gis. vuor het grour mits betalende' 8 Gil. bv de intekening e.» 12 Gis. voor het groot Farucr en zal gem, Boekverkoper geen een ExemplaarrüAi n.^'g.o'F' Oiirkkén', als 'er i.-.gcttkc t zal zyn. .- Wk Tc^Lcyclcn by FËITï X~D E KL O PP ÉR, oP dc Breëdeftraat orcr het Stadhuys, Den 2.1 December 1 yiz.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2