LEYDSË hi'F' 'A F R r K A. P O R T U G A L. P I E M O N T. VRANK R Y IC. Xp!t\ N*. i ƒ4 MaandagfeGourarit. M O S C O V I E N. ARCHANGEL dell f November. Den 26 voorleede zyn eenige van de bier leggende Scheepcn en de volgende dag alle de an dere, zoo Ho'-landfe, als Engelfe, Hamburgers £cc. met een fty- l. ve koelte iii Zèc gegaan j k geen een gtoot geluk voor dezelve was denryl des anderen dags onze Krviet toe geraakt is. MALTHA den zo November. Men arbeid hier met alle mogelyke t«. fpo:d aan 't repareeren der oudS Fortificatiën van 't Kaftec! St. Angelo, fit mecde aan die van de grpote Donjon welke de twee Voorfictden dtiu; men rekent dat. voor 't eyndiger. van de aanftaande' Maand Fe- h.Miy meet als $00 fttikkcu ltirnon op de. jatter yen gebragt zullen *e- jeade'Soldaten worden'met too gtoot? naaiftigheid gpëxerceciddat Cy des Zondags nochte op Fee" da gen daar van nrct verschoond zyn, en :n< dr inctfle Olhcierjp die van de Franfïe Natie zyn gaan o'm die zelve I» oirr-rk van tvd tot tyd naai het platte Land. De Grócttrteefter ver- ':u ÜJst tjdingen van zyne Emiffariffen van Kónftantinopolén om de 01- 0. diusis Secourfen te Aagen.aan de Keyzcr, als Koning vaa Siciliefl, als jjno.de aan de Faus, en de andere Italiaanfe Frincen. Men ljireekt van lo'- «11 tt'etk te maalcen aart 't Hooft van de Waterleidingom 'de Turken 'tv ((beletten die door te fleeken. De Infpe&eurs der Kwartieren hebben ;,n" it al de Huyz.cn de Regenbakken bezigtigd, O til verzekerd te wezen dat >ie |die ïn goeden ftaat zyn. De Franfië Con luis te Algiers, Tripoli, en Tn- ceo ttis, fchryven dat den Grooten Heet een Aga gezonden had aan die drie agal kcgeeiingenom hen aan te zeggen dat zy 'hunne Rooflcheépen te rug VJI! Bouden roepen, en dezelve in geteethcid houden om ze rn de Havens van :mt' JjoreA by de Ottomannife Vloot te v-oegen. Or.dertuffchén wierder. te 1°1- Xu.iisen te Tripoli niet alleen groote Magazynen van Mond- en Oof- lojs-Trovizien ppgeregr, maar men ftond daar ook Volk te gaan werven v® ten diende van de Forte. Een Royc: van Tripoli heeft een onzer Bar- ken genoorttcfir SPANJE N. KADIX den 14 November. Den zi dezêr zyn de drie Scbeeperi, naat itnos Aires moerende, cindclyk met een ftyve koelte in 7,cc gegaan zelve zyn genaamtde Sr. Raphael en St. Dominique de la Cdlfade, pijpt, John Salvador Garfia Foflc, van 24 N. S. del Goral, Kapt. Don omas van 36 en een Eregat van 22 a 24 S,t. ook zyn ter Jet tyd in Zee geraakt twee onzer Schcepcn naards Spaaele .Wéftjii.dicn iiottende, en noch een derde naar de Caraques. Zederd den 16 zvn in «re Biay gearriveerd Kapt. Cbanftraw. van-Manitiico Andries AVaat^ «li Edaard Roggers van Dublin Jofua Wefton uyt NieuwrEngeland" Lutholomeus Hore uyt dc Levant, Louis Marion van Genua, en't Qor- Jo;fcbip deYfial, Kapt. John Tallar van Gibraltar en vertrekken Da niel Long, Louis Alinan, en Nicolaas Romero, alle naar Genua; Kapt. Bkionie naar Alieunten, Richard Fortuyn naar Barcelona, Jofef Rob- binfon paar V.alentia, John Erenan en Lett Gale naar Livorrro, Andrea ■Jpotine naar Canaiieh, William Rufiel naar Madera, Thomas Jenkins HugolVoodrop naar St. Lucar, Marcus Caffola naar Gibraltar, Fran- [tiseo Milton en John Paul naar Londen Pedro Tonquin naar Biifipl JPevan Robbinfon naat Topsham Richard Norris naar Dubiio Will. ayjer natr Chefter &c. Men ziet onze Gallioer.cn (die wel tot in de hiuvande Maand mogten agter blyvcii) met verlangen te gemoet. LISBON den 28 November. De drie Ambaffadcurs van de meer sc- fiieldé Koning var.ToCalo, hebben nier alleen pubfinue Audiemie gehad ty zrn Maj:.maar ook by de Koninginne wordende door Don Jean ie Seicraï als Ceremoniemeeftcr met een van 's Konings Koetien met |*es Paarden befpanneo uyt het Klooft et van de laters Jezuiten afgc lualden ter Audiëntie van 'Haare Majcfteyten gebragtde Gefchenken '«oor haar aan de Koning overgeleverd, beilaan in eenige Baaien Zilver, Shunts-Tanden en Gewafieu van haar Land, waar vim zy dewonder- Pjhe kragt zeer hoog waardeeren aan de Koninginne hebben ty drie Bt'ige Zwarte Slavinncs gefchonkcn en vervolgens met de Secretaris w Staat Do.- Dicgo de Mendonca, en andere Heer en van 't Hof Con- er.tien gehouden voor zoo vee! men weet prezenteerenzy cenVeibond n te gaanonr met geen andere Natiën als de Onderdanen van zyn Ihicfteyt te handelen, mits dat de Koning van Portugal zich obligeerd zrn ktiften aldaar te Land een Sterkte te bouwen. Men meCnd dat zig 3 y,e Geeltclyken by haar te ing teys derwaavds zullerr begeven ver- Pas zy voorgeven de genegentheid van haar Konings Ondeidrrnen daar te firekken om in de Roorr.fe Religie'ohderweczen te worden. Men Ptftajt dat zyn Majeft. de Heer de Mendonca, Zoon van de Secretaris P'n Sraatbenoemd,hccit rot deseelfs extr. Envoyc' by de Heeren Staa- •jiGeheraal deV Ve.tcer.igde Nederlanden in plaats van wylën de Heer f Stquairamen h.eeft aibereids ordre naar Parys gezonden, alwaar hy f" ci het Gevolg van 's Konings Flenipotentiaris Don Louis d'Acunha .zich tot dat eyntle vaardig te honden. De Heer Worsley die voor fr'.n wfgens de Kroon Groot-Britrannien aan dit llof aerezidecit heelt, F "Cr aangekomen, met intentie om na een kort verblyf naar zyn Gou parement van de Barbados, waar toe hy aangefield is te vertrekken hy fei11 e eet gehad de Kering en de eerde Miniftcr te falueeterr, cn F""d mcf (leeerftc favorable Wind zyn reys derwaatds te vervolgen. Ze- p' oen 18 dezer zy» op de Rivier verfcheyde Enf elfe Koopvaarders f euj""enals ook Schipper Zevenberg van Amfterdam nevens de iK HnlUndfe Oorlogfchfepen van de Kapts. Akerfloot enWirtenhorft, 'Ir'ct bet Esquader onder de Schout by Nagt Grave van Kndix ver- 1 gemelde 2 Oorlogfcheepen ftaan deezc dag met iiaare onder- 8e Koopvaarders in Zee 1.11 zee re gaan; onder dezelve zyn Fieter Scliolte, Zweer, Fieter Hoek Dirk Krameren meer andere als rasVink naar Stoklioltn men ziet' alhier' re gemoër de Schcepen F" Jar^Ecke, Gontfchalk, fee. Dewyl men op deze Knfl van geen Al- P'co, SalecleRovers hoord, zyn 'er geen rorttrgecfe Oorl.'gfcheepen cc. Men is bezig met de Koopivaatdcrs, uaai Braiil moetende, klaar te maken. Van hier zyn 2 Engeife Oorlogfcheepen, oh verfcheyde KcTT' vaardets 7.00 naat Engeland ais eldpts in Ze'e gegaan. TÜRIN den 2 December. Den 28 voorleede is Irict noch een nndei Flacaac gepubliceettwaar by het inkomen van Goedeter. in l ivmont uyt Savoyen, en 't Gtaaffchvrp Nice, aan een iegelyk, met Gezonditeids- Brievcn voorz en zynde, gepetnriticeit word ie weten van Vrugten, Wa ren, en Kooprfiat.fchappeh aldaat gcwafl'en en gef ibricccrd. Tegen het einde van deze Maand word het gthcele Üofuyt dcVeutrie in deze Stad te gemoet gezien. fARYS den 14 December. Donderdag, air wanneer de Franffe Acca- demte vergaderd was is de Kardinaal du Soja öaar tegenwebidig ge- wceft. Het laaöe Mandement van de Kardinaal de Bifiy wegens de Gon- fritutie 1'nigriity.s, is aan de Pfocureut generaal van 'r Parlement aange klaagd als te zyn ftrydig met de Vrvhecden van de G'alLcaanlë Kerk j en voordeclig aan de Jcfniten en het Hof van Romein D Brfi'chop van Orleans, een der yvengfteVoorvegters van de Conftitutie, deed den Ap pellanten in zyn Bisdom zyn vinnige genegenheid voor dezelve hoe lan ger hoe mier gevoelen volgens de laafte Bileven van daar had die Prelaat een Mandement raat 't Klooflet def Urfeliner Nonoén gezon den, om die geeftelyke Ziiftcrs het Formulier te doen tekenen maar de ze goede Dames zich veiklaard hebbende die tekening nier te willen doen, had de Prelaat (die daar zeer gevoelig over was) begonnen znlks; :c tooncn met hen haar Eiegtvader en haar Prediker af re nemen en 2 andere Kerkelyke rcrf'oouen in luuin' plaats te Rellen men fprak daac- niet van deOpcratien van de Biegtvader, om dat het grootfle gedeelte der Nonnen hunne Ziel onbevlekt bevonden hadden om aan hem te gaarr Biegten maat in o'pzigt van den Ptediker, zeidc men, dat zy zich niet hebbende kunnen onthouden van ia zyn Sermoen te affifteeren|dle ZuJ fiers zyn Inleiding met veel aandagt had.den gehoord, maat dat zy, 700 haaft ze gewaar wierden hy de aandagt der Toehoorders ging opfeheipen wegens zyn tweede Point, dat is de Buile "Vnigtn tus, dc Keil- uvr gegaan waren zonder te hooren wrat de Prediker over die Stoffe wilde zeggen 5 waar op de Eifichop (die met Ceitrcs de Cachet voorzien was) haar alle had doen ligten, en door het Volk van de Marechaufé van Orleans, naar by- i zondere Kloofiers dier Ttovintic do-n brengen. Men verwagt de Apolo gie der zeven appeileercnde Biffchoppen dié door de Eifichop van Rhodes opgefteldis, om de popingen der andere Prelaaien lret.bèdoeldë wit beziyden te doen loopen. De Marqöis de RnfFëy Generaal in 's.Ko- nings Tioirppasheeft zich by de Taters van het Oratotie van tie ïufti- tutie geretireeid. Daar is een gtoot Troces voor den Raad tnftcben ds Congregatie der Kanunniken van St. Genevieve:qi die van St. Croix t de Céifte piétcndeeren dat de laafte denTitul van Reguliere Kanujinikeit m.iar alleen bv Ufurpatie,en niet Reclyk voeten. Dc Aardsbjflchcppen van Naibonne en van Touloufe zyn vertrokken om dc Vergadering det Sta aren van Languedoeq te gaari openen. De Maarfchalkinne van Clej tambaut, die korts gc'ftoiven is, heef: cenTcftament gemaakt, in 't wel ke men een Lesaat van 30 duyzcr.d I.iv. vind voor de Canceliier Font- chart rain,'die zich voor eenige J a ar,en in de Inftitutie der Paters van het Oratotie geretireerd heeft. Men outfangt van alle Oorden advizen, con- firmeeicnde het dcflein der Turken; om het Eyland Maltha te attaquee ren cri cenigc voegen daar by, d it de Porfe ook in 't voornemen zouvr zyn om behafvenaLat Eyland noch ceniae PJaatfen in Iralien aan re vallen. In-evo'ige het begecien van de Hertoginrc Douaiiese van Or leans wege/s haar Bcgravehis hei-ft men hei kleine Ceremonieel ge volgd dat zy begeerd heeft s als wanneer haar Ligllaanj naar St. Deujj gebragt wierd, is het fttaat alleen 't Bolwerk en niet dtcze Stad gepaft j iéerd de Marfch die door een gtoot getal Laqueyen wierd geopend I was gevolgd door-de Officieren den Abt van St. Albin SHTchop va« Laon deed de Funftie van Prelaat cn het Lichaam wierd den grooi- Piior van St. Dcnys door hem aangeboden nochre den Hertog van O-» leans,-nochte cetrig Prins van den Eioedc, vcrzelde den gruoten RitniW en Mddemoifellc de Chavolois heeft de eere-Plfgt der Princcflen afgc- legt. Alle de Theaters zullen wegens de dood dezer riincefie rot dcü 17de geflooten blyven ondettuflehen ;s een Boekje in 't ligr gekomen, dat aan dc Koning opgedragen is en tot Tim! heeft Lccj crr.iahrlylj Tjixitrdrjvingttt do»r Madame dc De Opera van Thcs:: eu l'eietis word gereed gemaakt om in 't kort veitoor.d te worden. De licekver- kooper Ccignand heeft permiffie gelfcegen om het Ryoiwerk over de Genade te doen drukken en te verkopen'. Daar is een .bcriigt Huuwlylt op hetTapyt, van't welke de Arricnlcn aibereids gercekent zyn, te ivtc- i ten dat van de Prins van Robelc me: Madtmoifelle du JJellai uyr de oude Familie dieiNaam, die een zeer ry-ke bcllorven Dogter is gciuei- de Prins vaH Robek verzogt voorleede week wegens dit Htunvlyk des Konings tóeftemminge als recede die van zyn-Koninglyke. Hoogheid die hem zu'.ks accordeerden. De boven, genoemde J'rins van Ro- I bek, die maat omtrent js of 3s» J .varen bvisiki, is aibereids bekleed met I het Löyt. Generaalfclrap in des Konings Txoapper. Grand? van Spau- jen van den eerften rang cn de Ridder Orde van het Guide Vlies hy is'ook van het Hftys van Montmorei-cy en fiamt afuyt .de regtc Tak j van de Conneft.ib^l dier Naam. De Heet Pigoic Advocaat voor den j Raad, die belaft ia met de vervolging der Gctaxceidens wegens de nieu- we Aankoopitigen gaat uyt kragte van zyn magt met rigenr te werk j dewyl hy is pruccdcctende tnet al. dc onroerende'Gocdcien. der gcencn welke weigeren te betaalen, "tn beilag te nemen cu waar onder zich be vinden verléheide Sccretariften des Konings, die men meend confidera- bele Schatten gewonnen te hebben tn de goede tyd van hc: Syftema men wil abfolut dat zy geen gratie zullen hebben, nochte dat zy de Pa pieren welke van haar op de Mitfllrpife i'.audel-phi its rouleercn zullen mogen inffekken, Ondettuflehen Myven de Aftien als vaftge- fteld op omtienr 23, de nieuwe Afticn op 1.320, de bngevir.eeide Aéliea op 110 dito Bankbrievcn, cn de óngevizeeule Baukbiieven op Po Li tres e a dc a ml crc na proportie, Z,cekei Man die zich beroemd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1