r A# ontdekt dat alle Jaaren sail der. Pretendent en syne Aanliari over Zee zyn'overgemaakt i.oo duyzend p. StcrL. Men hceft tydinc Ji den berligien Tracer' Kn!>htdie voor decze Kaffier van de Z. Z. Coal e.i naderhand in 't Kafteel te Antwerpen gevangen is geweeft en d,j uytgebrooken is 3cc. zig niet 'er woon te Venetien heeft neer gezet, J Koning heeft aan de Ridder Rich Edelman van de Bedkamer vann) K, H. de l'iip.j van Wales, gtgeveu het Regiment Dragonders, open.-J' vatien door 't overlvden van de Brigadier Bowels. 1', S. In de laaftc'J rrerale Vergadering van de Z. Z, Compag., den Ridder Jean Eyle.-j Aatripraak aan gemelde Vergadering gedaan hebbende ombaar kcr.Jjj te 'ven dat men op het point ftond om de Aftien te verkopen vanJ[ laalftl DircfteUrs 't welk aan het publicq Credit nadeel zouw ko0i J toebrengen en de Aftten doen daalen en vervolgens voorgefieM t;| dezelve voor de Con'.p. te doen in^oopen wierd die voorflag niet ci parigheyt van Stemmen goedgekeurd. De Aftien van de Bank zyn il: en r half, O. I. O. 130 en 1 half, Z. Z. 9+ en J vierde, Afr. C. jen vieide, Beurs Afl". a en j agtfte, L. 5 en 3 agtfte, J. B. Boeken geflou NEDERL A N 1) E N. AMSTERDAM den li December. Men heeft hier tyding datU Portugees Schip de Cananea, dat aan de Kaap de Goede Hoop Roerlojl 'a gekomen, en nu weêr hetfteld was, den 27 Mey van daar naar de was gezeild, in gezelfchap van een Frans Schip, naar Vrankryk moed,, de. Van Petersburg waren al de daar leggende Scheepen in Zee geg. |tï behalven dat van Sjouit Obbelé Bock tiaar Lubek gaande als ructj van de Rivier van Londen Abram Picterfe Ratje Worms en Jan Eeec, alle naar Hamburg en van Lubek Hendrik Netfclier en Heudr, Kb, horn naar Lisbon. In de Corunha was ingeloopen het Schip de Crij van Sr. Domingo naar Roebelle, en te Ponto Vedto Kapt. Niccl.Win van Martin, naar Livorno moetende; als mede te Uytfted het Schipdn Engel Raphael Arent Anderfon, van Eubek naar Nootikoping gaar.de dat aldaar wegens Lekkagie zyn Goederen die meeft nat waren, 7.0» moeten loflen. Schipper Jarig Minnes uyt Vrankryk naar de Oolha moetende, was op Terneus gebleven, maar het Volk geborgen. Te Stok- holm zyn gearriveerd Steven Pieterfë van Dantzig Matthias Bouw,.,» en Hendrik Hamburg van Lubek te Chriftidnia Andries Hertman »u Koppenhagen en laaft Waasbergen in de Memel Jan Laurenie cn Libotnv Michiel Spietsdorf, beide van Lubek re Koppenhagen Schipp;, Erich Erichfe van Danrzig6 mylen van Dronthem, behalven het S de Generaal Ouwetkerk dat van Schipper Hendrik Foppes, beide vu Archangel herwaards komends te Bergen Jan rieterfe van hierUrn Gabrielfe, Tennis van Bufch, en noch cen uyt Vrankryk en i; toytt; ten Noorden van die Stad Cornells Janflen Boen Van Archangel la: waards komende, en men zeide dat daar nóch meer Moscovifc Sciiepa lagen op de Elf Hans Numets en Coin. Borman van Lisbon, c K Doting van Faro re Breemén Harmen Meyer nevens noch 3 vi!J3 ™n Cailten Ruft van Londen van üïja, den welke zich op'Ozéerden zeyden dewy4 h" niet blt'ek dat ccr.ig 'Voainsgczii.de ?n de t'ZarVrenzweering ingewikkeld ten tntnlle tot nog toe niet bel ii 11'.digi was daar in verbondeu te-zyn, en men hen ccnTas kwam op te leggen om den Staat fchadelcos te ftellen wegens de enko- lte.i die zy om 5e Confpiiarie heeft moeten maken zulks aangezien tou w mogen worden als een Vervolging waar op geantwoord wierd dat fchoon de Rooiti ^jzinden niet ia de t'Zamenzwecring fcheenen te we sen zy d iatom évenwei in dezelve geëngageerd waren ingevolge de Gror.diegu1;:i Uu.inër Religie, welke ons als Ketters veroordeeld, en hen als onder Reden verbind ons te verdelgen en om cen Paaps rrius in tc cliingen; behalven dat zy toonen te zyn in de belangen van den Preten dent met aai*, hem gtoore Geldfornr.ien over te zenden ofte hier aan leggen om i.i zyn faveur des Konings Onderdaanen tot Opliand te ver wekken; als bleek by de naam-Roi «elke de Rcgeering ontdekt had, in welke de voornaamfte en rykfte Roorasgezinden onder veicietde Name» bcgrccpen zyn voot confiderable Sommen voor die pretenze Prins of tot zyn diciiit: dat zy daarenboven gezondigd hebbende regen de Wet welke haar vetbied hunne Kindeten buyten het Koningryk te zenden in Kweekichoolen, Kloofters enz.om hen daar in de Roopnle Godsdjer.ft óp tc brengen, op poene van Confiscatie van derde der Renten hunner Goederen het hen genade bcweezen zouw zya met haar maar alleen loo duyzend p. St. te doen betalen dewyl het geen zy verbeurd heb-, ben, die Som zeer verre tc boven gong; uyt welke wederzydfe Argumen ten de Debatten zeer hevig wictden maar de Queft'.e in omvraag ge- bragt zyr.de, wierd het voordel om der Roomsgezinden Goederen niet 100 duyzend p. additioneels Taxe te belaften goedgekeurd gelyk in myn vootige gemeld is. De Gemeentenswelke Zaturdag niet verga derd geweeft zyn, hebben gifteren het Rapport van de even gemelde Re solutie van Vrydag na dar wederom hevig en lang gedebatteerd was tnet lis tegen 172 Stemmen goedgekeurd en geordonneerd cen Bil daar van in te brengen. De Inkomften der geregiftreerde Roomsgezin den bedragen Jaariyks 3 84 duyzend, en die der Ecdweygerende 92 duy- tend p.uyt welke 476 duyzend p.gemelde too duyzend p. zouw j,e- 1 heven worden. Deeze morgen wierd den Advocaat Learc in een Koets van denTottt gebragt naar dn Baly van 's Konings Bank teWeftmunfrer, daar des Konings Advocaat Sententie verzogt tegen den Gevangenen *v elk ér s Advocaat daar op eenige voordellen deed om ryd te winnen die by 't Hof verworpen zyndc deed de Lord opper-Regter een extr. Aanfpraak, in welke hy vertoonde de gvuwelykheid van den aanflag en é'Zamenzweeiiog tegen de Koning en de tegenwoordige Regeering waar na zyn Lordfchap hem plegtelyk vermaand hebbende zyn tegen woordige ómftandigheden te ovcrweegenSententie gaf dat hy weêr ge bragt zöuw worden naar de plaats daar hy van daan kwam en vervol geus naar dc plaats van de Executieom daar te worden gehangen 3 en dat teiwyl hy noch zal leven, zyn Ingewanden uyt zyn Eighaam zullen gehaald, en voor zyn Aangezigt verbrand worden dat vervolgens zyn Hoofd van de Romp, en die iri vier kwartieren gehaktdaar van gedis poneerd zal worden na des Konings welgevallen. Heden hebben de Ge meentens cen Requeft geleezen van de Kooplieden inVirginieTabak, kla gende over liet groot nadeel dat zy lyden door 'r invoeren van de Ta bak,komende uyt Schotland,welk Requeft aaneen Comrfiitrc' gefteld 15. Aan dc 4 Regim. welke omtrent Briftol Campeeren is ordre gezonden om weêr naar Ierland te keeren. Zaturdag is de Hertogifme van Sortie - fit overleden, en haar Dogter deMarquifin van Carmarthen, die dag-Va*' een dood Kind verloft zynde, zegt men ook geftorven fe wezen. v" LONDEN den 8 December. Voorlede Vrydag wierd dé geheeleTreyft* Artilletye ttyt het Campement te Hydepatk naar den Tour gebragt de volgende dag wierden de vier Regimenten Guardes in deeze Stad ih' Guatnizoen gezonden en zoo digte by malkanderen geplaaft als het eenigftnts mogelyk is geweeft ,om dezelve in geval van noodzaaklykheid te eerder byeen te doen komen en nademanl men goedgevonden heefr om in 't zelve Campement de Baraquen te laten ftaan, zyn eenige Sol daten met een Sergeant van ieder Battaillion aldaar gelaten om dezel \e te bewaren. In de generale Vergaderingvooileede Vrydag door de Pirefteurs van de Z. Z. Compag. gehouden is nier gefproken van de Groenlandfe Viflërye; men rezolveerde aldaar een Requeft aan 't Patle- tnerit re prezenteeren om kwydfchelding te vragen van de twee Millioe- nen, die gemelde Comp. aan de hooge Regeeting fchuldig is en om goed te doen ie bedriechelykeTranspotten welke tot nu toe cedaan zyn geweeft zonder een beftendige Wet te maken voor die geene welke in iet toekomende gedaan zouden mogen wordeo om voor tc komen de ongemakken welke daar uyt zonden konnen fpruyten niet te min met deeze reftriftie dat die zaak nader zal worden overwogen in dc eerfte Vergadering van gemelde Comp.welke in deeze Maand nog ftaat ge houden tc worden. Gifteren is in 't Hogeihuys niets van conftderntie als particuliere zaaken gepalfeert. Men verzekert dat de Executeurs van het TeftamCnt van wvlen den Hertog van Marlborough aan de hooge Re geering op de Lar.dtax-Bil hebbeai geavancecvt z,even me.til honderd dity- iend penden Sterlingstegens drie tón honderd Intreft in *t Jaaren men Zegt dat de Bank op de Mout-Bil prczciiteerd by avance op te fehicten joo' diryzcn l p. St. tegens dezelve Intreft. Men wil'dat onder de Papie-, ren welke men ter gelegenheid van de Confpiratie magtig geworden is By J. vda Dr.ëtn in Komp. met P. th-jfon, T. Johnfin:, C. Lever cm e. Bs/nr, werd in 'fcGravenbage by lnfchryving gedrukt het „llitmten, rü.h- rifb Geoy.iph'feh en Gentnlofrfch Woordenboek vervattende de geheele Waercldlyke en Kcikelvke Gefchiederns, enz. enz. door de Heer Lr.ïicif, Regtrgel. in 8 Delen in Folio te betalen by de Intekening 10 Gl. voor 't eeifte en zde Deel 10 Gl. voor 't 3 en 4de Deel 10 Gl. voor't er. Sde Deel 7 Gl. to Sr.en voor de 2 laatfte Delen circé 400 Btajen nier meer dan 1Gl. voor de groote Papieren telkens 1 s Gl.en voot de z laafde Delen 10 Gl. De infchryvings-tyd is tot den laatften dezer lopende Maand December, zullende op primo January aanftaande abio- bint het Werk op dc Pers worden gebragt. Jan Hoos, Daniel d'Azevedo, Corn. Hoos, en Raphael d'Azevedo Makelaarszullen op Prngsdag den is December, 's avonds ren 5 uitree, te Amfterdam in de DyLftrast in dc Oude Burg vciköopen cen partv Havana Smlyf-Tabak en een partytje VaiintS en gefponne Tabak leg" gende op de Kevzersgragt in een Kelder, tuflehen de Brouwersgragt en Hcereftraat, over de Groerlar.dte Fakhuyzen. Op Woensdag den r<5 Üeeembst f721's morgens ten 9 tiureii zal te Karwyk aan Zee, publicq gevevlr 01 verkngt worden een confiderabck party Houtwaaren, beft.iande in omtrent 600 Balken, zooo Greene Dee!en,en cen groore qua..;iteit ander Hout, gekomen uyt een Schip dat au daar gtfttand is als mede het Vrak, 4 Ankers, het Want, Zeylen, Kabels en Touwen, dat alles zeer goed en meeft nieuw is. Jan W'-Hfers Makelaar, zeal te Amfterdam op Vrydag den r g 'December's avonds ten j uuten, in de Nes in de Brakke Grond verkopen een parrv van 130000 ftuks.extra groote Cocos-Noot jesleggemdc 91s by Notitie word aangewezen. Corn, de Rpos Makelaar, zal op Maandag den zi December, 's avonds ten 5 uitren, te Amfterdam in 'r Oude Heerc Logement, verkopen ecu zeer plaiz un e Hofft'Jè met zyn Heere Huys, StallingKottshuys Tuynmans Wooning, Bepotinge en Eeplantingegelegen aan de Rivier de Vrgf, tuffchen Maarfen en-Zuylen, genaamt Engels op Buren, groot omtrent de Beplantir-ge z morgen mitsgaders nog morgen extra fclioo» tVeyland, agter de Hofftcde selegen alles breder bv de aangell ige Biljetten te zien nader onderrigting is te bekomen by de voorn. Makelaar te Amfterdam, of hy E erard VIaar, Notaris en Makelaar teVt'recht. Uyt tér hand te huur een groote en bekwaame Lynbaan, ten deèle overdekt, nevens een daar by ftaaude Loos, met eenTotiw- en Hennip-Zoldet daar boven, mitsgaders een Spin-Basn en Baanhuys-; iiaande te Schiedam, alwaar nader onderrigting tc bekomen ïs by de Heer Jan Fokkfhdyk. Te Huu.r ie Alphen. in het Zuydein.dó een fchoon en wel'<ft>órl'immert Hnys met een fra-aye Tuyn, ftrekkende van voor dc Straat r«r ag»cr aa» de Rivier den Rvn voorzien met vetfeheyde vryc Vertiekken, 7.00 met Houie als andere mooye Vloeren nevens twee Kelders daar nooyt geea Warer In komt die daar gading in heêft, addieffrere zich aan Andries vao Stavoren, wonende in gemelde Dorp na aft het zei ze Huys. Noch is iu liet Znvdeinde van Alplien te Huur een meoy en wel doortimmert Huys voorzien met verfcheydé vrye Vertrekken zoo met lts* 1 aar-,ft als gl idJe Vloeren, en twee Pompen binnen 's Huys nevens c.en fchcxwre'Tuvn daar ngter aan ftrekkende tot in het Kanaal die daat gading in heeltp addicftecrezich insgelyks aan dé voornoemde Andries vaii Stavoren in gemelde Dorp. in Duins het Schip de St. Kapt. del Barko van Bilbao, nevens verfchcide Schepen van Kadlx 5c;, op de Rivier van Londen Thomas Weftbrun, John Holdeifon, en ra;: anderen van Rotterdam de William en Mary Kapt. Edu.uden Kart Ednard Thompfon beide van hier Francis Waart van Breemen Ja Catftens van Hamburg 8cc,in Tejïcl Jan fik van Sivilien, JoukeHdi uyt de Condaat, Klaas Paulusfe Goedhart' bdft'Rtga, en jan aakkei vn - Dantzig in 't Vlie Corn, C. de Jong en Adr. Braam van Dantfig 5:c De Cours van dcWISSEL is heden op Madrid 94 a 93 en 3 vierde. Kt- difc 118 a 117 en 1 half. Bilbao 93 en 1 half. Sevilien 117 a :i5cni vierde. Lisbon 43 en 3 agtfte. Venetien 8r a 80 en 3 vierde. Livmnt Ï9; Genua 92 ea 1 half a 1 vierde. Londen 35 Sch. 1. Parvs opzijn) en 1 vierde a 39. Geneve 92 en 1 half. Boutdeïiux 39. Levpzïg couw 38 en 7 agtfte Sr. Brefhm s'6 en 3 agtfte St. Dantzig 290 P. gr. Han- burg 32 en r half Sr. Gent z. Antwerpen 2 per C, Bruftel 2. Zeeland 1. Rott. 1 agtfte. De Agio van de Bank 5 01 1 agtfte. Gifteren warendt Aftien van de O. I. C. 638 a 640 Vv'. I. C. 86, Subfcr. 785. De Er;, Bank 114 en 1 half, O. I. C. 129 en 5 vierde, Z. Z. 95 en 1 half. Dt Holl. Loten in de 19 Clafle met het fourn. isj Gl. 's GRAVENHAGE den 13 December. De Heeren Staaren van Kr! land en Weft-Friefland zullen aanftaande Dingsdag hunne Vergadetiq vervolgen. Gifteren was de Graaf Taroucca, Amb-iffadeur en rlenip» tenttatis des Konings van Portugal, met eenige Heeren van de Raad r.c Staate in Conferentie. WEENÉN den 28 November. Daar is een eïpreffe Courier var.it Keyzerl. Rezident Diiling van lêonftantinópolen aangekomen metB: :- ven van den eerften dezer, met tydiog dat de appmentie dageiyks groo- ter wierd dat de Ottomannife ïorte met de Mosco.viters tot verwydetitj zouw komen. De Exprefle welke van Kameiik hier gekomen was, is ;i- fleren weer detwaards te mg gezonden. Indien het waar is zoo ais het gemgt in deeze Stad loopt, dat Vrankryk en Spanjen; Mantua tot eti plaats, van zekerheid begeeten zyn fomitiige zwaarhoofdig dat het Ka- merikfe Congres noch lang duuren zal. BEKLYN den s Decembct. Gifteren is de Koning van Potsdam run Wufteihauzen vertrokken-, werwaards de Konjnginne, nevens de oudfte Kroon-Princefli zich mecde begeven heeft. k Tc Lcyden hy F E LI X D KLOPPER, op de Breedeilraat over het Stcidhuys. Den 14 December 177.1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2