LEYDSE a°. i72i' n*.14? Maandagfe Courant. t u r k y e n. s p a n j e n. i t a l i e n. p i e m o n t. groot-britt a n n ien. SMIB.NA den 19 O&ober. Door de continuede Noorde Wind, zyn hiet zederd eenige wecken geen Scheepen aangekomen. In't kort daan weêr vetleheide Ftanfle Scheepen naarLivorno te vertrekken, Men bevind zich tegenwoordig in deze Stad in een volkomen ge- zondheyt. Uyt Tcrfien heeft men geen nader tyding als dat de Rebel Merewvs zich noch te Julfa bevond en men deswegen te Ispahan ge- bick aan Levcnsimddelen begon te kiygen. XONST ANTINOPOLEN den 31 Oftober. Men fchynt aan dit Hof roer ongeruft re zyn over de Trogicflen des Keyzers van Gröot-Rnfland op onze Frontieren naar de kant van Periicn fommige meenen tint het eindelyk tot een Oorlog zal uytbarften men verzekerd dat de Ottomannife Forte tot dat einde extra groote preparatie» doed maken ea veel Gefchut en Ammonitie naar die Frontieren zenden. KAD1X den 17 liovember. Den 13 dezer heeft men hier een Ordon nantie gepubliceerd waat na zich de Franflc Scheepen met Linnens Vtugtcn &c. geladen, uytBtetagne, Normandien, Vlaanderen, en ande re llaatfcn van het Noorden komende, zuilen hebben te reguleeten. De drie naat Buenos Artes moetende Scheepen ftaan zeketlyk deeze week (VVter en Wind dienende) in Zc'é te gaan. In de aanftaande Maand Ju ry ftaat het Flotilla Van hiet naar Veta Ctux te vertrekken. Uyt deWcft- indien is noch geen nader tyding gekomen. In deze Baay zyn gearri veerd Hugo Wodrop van Canarien, Thomas Jenkins van Londen, Juan Bautifta Chefa van Genua, Hendrik van Collen van Hamburg, Alexan der Grefau van Duinketken, Eduard Gradok van Terraneuf, Jofef Rob- binfon van Plimouth, Nicol. Romero en Kapt. Louis Halinan van Lis bon en Jacob Teaton uyt Noorwegen i en vertrokken Eftevan Brafau lraat Genua, Kapt. Angel Rocka naar Livorno Robbert Btooks Will. -- <S*mplbn en Jofeph Gotle, alle naarSt. Litcar 5 Robhert Chafe, George Ackets, John Evets en George Mortis, alle naar Lcnrdrn'ï Geutge-BrrW en John Connelyn naai Cork, Eftevan la Hatia en Dav. Danglade naai St. Sebaftiaan, en 't Ootlogfchip de Draak naar Gibraltar. MADRID den 24 November'. Gepaffeetde Donderdag, Feed van St. ïlifabetn des Koninginnes Naamdag ontfing het Hof deswegen in 't ïscurial de Complimenten van de Grandes en de Uytheemfe Minifters, Éie dag ia .Don -Lo»i« ^®-©orehttrtfpinoIa de la Coerda y Arragon Marquis van Cogolludo oudfié Zoon des Hertogs van Medina-Celi in deeze Stad getrouwd met Donna Thercfia de Moncada y fienavides omlfle Dogter van de Marquis van d'Ayclonne behalven dat des Bans Nuntius hen den Huuwlyks-Zegen gafhebben alle de Gtandes op dit Feilyn geaffilieerd. Zondag hebben de Jefuiten van 't Keyzetlyk Colle- tie de gewoone Lykdienften gedaan voor de Officieren en Soldaaten die ih zyn Majts. dienft gettorven zyn de Pater Ferdinand Corts deed de Predicatie en alle de Hoofden en vootnaamfte Perfoonen, door deMat- quis de BedmarMiniflet van Ooilog, daar toe verzogt tynde hebben dezen Dienft bygewoond. LIVORNO den 21 November. Zederd 8 dagen zyn nier verfcheyde Scheepen gearriveerd, daar onder Michiel Oxenberrey van Sta. Ctux in Batbatyen en Francisco Gimelli van Tripoli en daar zyn noch meer Scheepen in 't gezigt. Niet tegenftaande het hier zederd eenige dagen fierk gewaaid heefthoord men egter van geen fchade. Hier zyn noch geen Vaartttygen van Algiers gearriveerd. De twee vertrokken Engelfe Scheepen van Will. Fultney en Richard zyn weer te mg gekomen. TURIN den 21 November. De Koning van Sardinien die zich met dc Prins van Fiemont dikwils op de Harten-Jagt diverteert, kwam voor lede Zondag in deeze Stad, om Madame Royale, die volkomen herftelt is, te bezoeken en vertrek des avonds naar de Venerie. De Frincefle van Fiemont die zederd eenige dagen doot verkoutheid geïncortur.o- dcert geweeft is, maar zig weêr beter bevind, avanceert gelukkig in haat Zwanger gaan. Men vcrwagt hier in 't kort een Minifter van de Repu- blrcq van Genua, van waar men met de laafte Brieven heeft, dat aldaar 'en Frans Schip was ingevallen mc: tydirg dat de Turken ieverig be zig waren om een confiderable Oorlogs-Vloot uyt te ruftei*, welke met de Oorlogfchcepen, Galeycn en andere kleine Vsartuygen, over de 250 Scheepen fterk zomv wezen en dat men in het geheele Turkic Gebied d;n uytvoet van Graanen en andere Levensmiddelen naar vreemde Lan den vcibooden had. Veele meenen dat de Turken het oog noch op het Eyland Maltha hebben ondertuftchen heeft de Grootmeefter van dat Fyland voor de tweedemaal gelchrecven aan al de Ridders van die Or de welke in Italien zyn zich in de aanftaande Maand January al daar te iaatcn vinder waartoe zich fommige albcreids gereed maa ien om derwaards te gaan. Men heeft zedeid eenigen tyd in hoop ge- leeft, dat dc diffejenten ruirclreri de raus cn dit Hof, door een mmr.clyk vergeiyk eenmaal nyr de weg zouden zyn gcruvm; geworden en zelfs gefptooken dat de Heet Lepine zonder CuraÓcr wel derwaards mogt worden gezonden maar nu veiftast men dat 'er wcêt nieuwe rrroeyiyk- heden zyn opgekomen, die dc voortgang dezer zaak te rug zetten. Men verzekerd dat dit Hof de l'iincefte van Beanjolois dcor een Edelman on derweg op haar reize naat Spar.jcn zal doen complimenteren. Men heeft dezer dagen buyten deze Stad door het graven van een Fut, eenige Franf- fe (lukken Goud- en Zilver-Geld gevonden welke men vaft fleld daar Verborgen te zyn gcwceft ten tyde van de Belegeting dezer Stad dooi de Franfle in 't Jaar 1706 als wanneet dezelve ontzet wierd. Daar gaan en komen vetfeheide Expreiïens van cru naar Milaan, dog haar aanbren gen word zeer gelteim gehouden. Men fpretkt wel dat eertige Negotia tion met het Keyzqrlykc Hof op het Tapyt zonden zyn, dog die dit Hof kent, is wel bewuft, dat niet anders als by giffingen daar van gefproken Rord. Men heeft van 't Regiment Zwitfers van Hakbr'et de oudfle Sol «Gaten afgedankt, en haar met ecnig reysgcld naar hun Vaderland teiug gezonden. D» Matquifen dc Carail en Tóucheti, Gouverneur cn Com mandant dezer Stad,' zyn hier aangekomen. Men wil dat de Ridder O- forio een Siciliaans Edelman door zvn Koningl. Hoogheid benoemt zouw zyn om in «en Buytenlafitle Commiffie gezonden te wotden ca' men albereids bezig is om zyn Inftruftie op te maken. Men heeft zec- derd tS aio dagen de Fetfoonen en Rytuygen met behooilyke ge zondheids-Brieven vari Milaan komende, in deze Landen zonde; Qua rantaine te houden geaumitteertden isde deezer is liet Placa^t van de Magiftraat der Gezontheid alhier gepubliceert^waar by aan allePeifoe- nen, komende uvt den Staat van Milaan niet alleen, maat ook uvt Zwit- lerlard en deGrifons, insgelyks metGezontheids-Biievcn vóórzien z)1/!- ^e> gepermitteerd word om zonder Quarantaine in deze Landen temo gen komen en ten cpzigte det Koopmanfch'appen en Waareu uyt het Hertogdom van Milaan en andere'Heerfch'appyen van Italien komende, als meede uyt geheel Duytfland wotd het invoeren detzelver tocgelda- ten; mits met belioorlyke Certificatie.» voorzien daf van de Fabnquen of het Gewas van't Land zyn maar ten opzigte van de Goederen, ko mende uyt Zwitferland en de Grifons doot dcValeye van Aouft, moeten dezelve noch agt dagen in de Lazaretten bly'ven voor het overige bly- vcn de Flacaten, ten opzigte van Savojen, Nice en Vrankryk, in dczcl- ven ftaat en kragt als te voorett. VRANKRYK. FARYS den 7 December. Zeederd des Konings wederkómft v*f» Ë-heimsheeft zyn Majt. zoo veel genegenheid voor de Jagt betoond 5 dat hy onaangezien het reger.agtige en kwade WeCr, zich dagelyks j of 6 timen met dezelve heeft vermaakt. Men verzekerd nu dat de Koning niet eerder als in 't laaft van January hiet zal komen, en 'er maar 6 of zeven wecken verbl'yven. De Heer du Vernay is benoemt om zyn Ma1 jefteyt in de Anatomie te ondcrwyzen ft geen hyeerftdaagt begin nen zal. Dewyl de Hcrtoginne Weduwe van Orleans van dag to< dag af neemt in kragtêh pen haar K. Hoogh. ongemeen gezwollen ofte opgeblazen is, word men heel bedugt voor haar leven. Het gerugt loopt dat een Declaratie ftaat uyt te komen weike de Appellanten verftekeri zal van alle haate Benefitien de Boekverkopers het debit var.'r la-fte Mandement van de Kard. de Biffiy over de Conftitntie hebbende willen beletten, op voorgeven dat het Privilegie niet in behootlyke form was hebben op fpeciaal bevel voot de Zegelbewaarder moeten vetfehynin die haar fcherp dootgeftteeken heeft. Alle de hiet zynde Ridders van Maltha bereiden zich om te vertrekken tot defentie van dat Eyland 't geen met een aanval det Turken gedreigd blyft. Dd Ridder van Beye- ren natuuilvke Zoon van de Keurvorft dietN*am is naat Munchcn Vertrokken na alvoorens aan den Amhafladeur van Maltha betuigt t<2 hebben dat fchoon hy het Ktuys det Orde verlaten had om den Tifill van Gtaaf van Beyeten te neernen cn die van Grande van Spanjen ti aanvaarden, waar meede zyn Kathol. Majeft. hem vereerd had hy zyh Exeli. verzogt aan den Grootmeefter te willen fchvyven dat zich egtet noc.h als een Lid van dat Lichaam aanmerkende, hy vetzogt ingeval de Ridders tot fecoUrs van gemelde Eyland mogten ontboden wotden, daa* als Volontair tegen de Turken te mogen dienen. De Heet dc Fiómonrp Lid van de Aeeadcmie der Infcriptien &c. heeft een der Manufciiptcit vertaald, welke voorleede Jaar gevonden zyu in een Kafteel omtrent dd Caspife Zee en waat van den Czaar de Copie gezonden heeft aan den Abt Bignon om de Carafters te ontcyfcren het is een otide Taal uye zeket Landftreek in Tartarien,en de verhandeling, ecu Lyk-redin over een oud afgeftorven Fricfter in d.at Land nevens een klein Traflaarje over de onfterfejykheid van dc Ziel. Voor eenige dagen is liier een Boek uytgekomen van de Heet de Reaumur, Lid van de Kouinglyke Accade- mie der Wetenfchappen -'t geen tot opfchrifr heeft de Konft om ge- fmecd Yzcr in Staal te veranderen, en het gegoten Yzet zodanig te ver» zagten dat men 'er zulke fraayc Werken van kau maaken als van ge- fmeed Yzer dcc. welk Traftaat occafie gegeven heeft dat veele zeggen het te wenfehen was dat d^zen ervaren en geleerde Man, ofte ecnig un der ook een Werkje wift op re f eilen en 't Genreen te ondcrwyzcn in de Konft om 't Papier uyt het Syftema in Zilver en de volle waarde tó veranderen, ofte de Konft om de Kwaaien deswccgen door ceiirge nieu we Mifllfipife Balfem te verzagten, Dc inquartieringen tvy de MifTifipto- niften, die haare Taxen weygeren te betalen, Woiden gecontinccerd cn de Hr. Fegnie, Advocaat voot den Raad, die benoemd is om tegen ha-ar fe ageeren heeft bevel om hen rigoureustyk te vervolger... Men eonti- j nueerd met het verkoopen der onroerende Goederen van dc Heer Law j om zyne sgtcigelatene zaalten met zyn Creditems af tc doen en te ver- effenen. Twee hier zynde rolakken pretcndcercn het geheim te hebben 1 om een zwaaien Brand in zcei kotre tyd volkomen fe bluften zonder dat eetrigerlye Pómp daar toe zal worden gebruikt waar van mCn bin nen weinig dagen dc Proef zal nemen, wordende'de Machine daar zhlki aan zal gcfchicden a'.fcereids opgeflagen op de Voorplaats der Invali des. Dc Heer d'Armenonvilfc, Zegelbewaarder, heeft aan cfe Keil: vart St. Euftache, zyn Fatochie, een magnificq Trczcnt gedaan, beftaande in j een Geftoeltc voor de Kcrkmceftere.i 'c geen tegen over den Prediker- i ftaat het zejve is extra fraay gemaakt, met zyn Wapens vercierd a!» I rfieedc met de meikteekenen van zvn Waardigheid als Zegelbewaarder, en fteilc verguld zulks men verzektffd hem d >t Werk wel 40 duyzend Liv. gekoft heeft. Voor eenige dagen is de Abdye van St. Lucier. om tient BauvaiS beftoolen en na dat de Schelmen al liet Zilver ?<c.da' wel op 25 duvzend Livr. bcgioot word, weg genomen hadden, in Brand I gefteeken. Het Hof heeft bevel gegeven tot het beraamc r van middelen I om de publique Poft-ofte Vragt-Koetfen in zekerheid te (tellen. Vrvdng zyn vier van de zes Schelmen die de Toft-Koets van Lions gefpolieérd? hebben, gevangen fn deze Stad gebfgt. De Aflien zyn 12X0, de Liqui dation 24 Liv. 10 Sols, cn de ongevizeerde A ft ion 110 Livres. LONDEN den 8 December. Als wanneet de Gemeentervs Vrydag in groot. Gommitte' waren over de Snbfidic cn men voorgefeld had 100 duyzend p. St. te heffen van dc vafle Goederen der Roomfe Eedweyge- raats omftond daar ovet een Debat, dar wel 4 uuien duurden de Lee-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1