hy ir «a» een zynet Dieiiflkrscgtai nilrde Kattfcéilten wilde zenden, li/i ale or.tfangen, 5n wclkfi Hilt tVa £m?nentie e«n cierlyke a act httnfier aller tekening hebben zouw cn ging wel de volgende dag na datj deed over des Konings hterlyke geneigdheden en toonden ook'. Kloofler, maar iprak van geen zaken om dat, zoo als de Pie a.it zich j breede die van den heitog Regent i waat op de Heer de Pontactl" heeft laten ontvallen, hy bedugt was dat het voorbeeld var behendigheid i hoogdravend ahtwooid gafen de Heer de la Morte las drie 0i| van den ein.der. ander mogt aanmoedigen om niet minde-te willen too- nen. Het cönfinheetd dat de Biilchopjren in haar Vergadering, in deêze Stad gehpuden,' c'yer een gekomen zyn om Vifa's te geven aan die geeno, welke Eencficiéè van de Appellanten bekomen en die met hun gezag te ondeiftcnèn dat daar ook gefprooken was om de Bifl'choppen Ap pellanten Troces aan te doen maar men meend egter dat ztilks van 1 .,1 /Ia., A A/I /UfT/*lv n vr-in A 'l-.i Ata /Ta des Konings Zalving en Krooning over de Fabel van de Lee::», Vosen over de gekheid alle de voornaamfte Heeren van liet H: vonden zich in deze Vergadering en waren ten uyterilen voldatt de Èlegauticn dezer Redenvoeringcn. NEDERLANDEN. AMSTEP.DAM den 9 December. Volgens de Brieven van Cj> geen gevolg zal wezen aangezien den AAidsbiffchop van A I'm ca AtLanguedócq, daar 3 Scheepen met onbefmettelyke Goed-* Siflchoppen van Metz Blois en Troyes uyt de Vergadering gaandein lading en die van Marfeillien melden dat 'er ,«4 behalven dat het gerugt t geen dep r „...lading: en die van Marfeillien melden dat zich daar tegen Verklaard hebben behalven dat het gerugt t geen dS fc|1Ci£jc Barrières waren gebroken, en dat men met de ovtrgebeii, Biffchop van Pamiets maakt over het voorgevallene tu zyn Bisdom, hen ook wajen (v£rmids het Laod wyd en zyd in een volkome., wel zal voor oogen ftellcn in wat moeilykheden zy z.eh zouden wikke- j gezondheid was) de meefte Trouppen en 't Landvolk, die cp verlc, lenals zy zoodanigen bcfluyt wilden uytvoeren. Wegen gepofteerd geweeft hadden afgetrokken. Met Kapt. httul PARYS den 4 December. Men yeizekerd dat de Koning de Ly.. ge- j-£rjs^ yan jarnajca Londen gearriveerd heeft men geen,}ong«t'jl teekent heeft van de reifoonen welke zyn Ma,t. op den ceiften January yen g,s de ldc van den IA Augufl.1S) aU wanilC£r da' 1 naaftkomende in plaats van den aden February tot Ridders van den g fe Weftindien £n nadet di waS- 0m!t£nt TeIneus J H Geeft zal vetheffen en dat de Koning tot dat einde regens den zS Sch gebieveil( daar men de naamen niet van noemt en optl of zyfte deezer hier zal koomen om er zoo men meend tot omtrent fe Ruft h£[ Schj de M va„ Hul, BMf de 0oftz£e de J 1 Jaafchen te blyven. De Prins Radzivil veilehynt in deze Stad met een de Jaimouthfe Eankcn verongelukt het Engels Sch.p van J fraaye Equipage 1 hy heeft de eer gehad om zyn Ma,eft., en vervolgens Mllburflj va„ stokholm naar Londen moetende 3 en me,, den Hertog Regent te falueercn i de Kardinaal du Bots hteld hem s mid- d£ noch yin fchad£ r£ zull(.n hoor£n Behalven dc r£cds dags te ve,failles ten eeten. Daar is een Expreffe van Romen gearti-Sch teVlekkeren, lagen daar noch in goeden ftaat Nieoki veerd men zegt da, de Paus dit Hot ftetk potfflêcrd, die geenen te vet- joch/m Schaap> Piet£t We)tj Jochem Jan^n> een Lubeks en j Stad noch z Hollandfe Koopvaarders, welker naamen niet geroelji den. Van Bilbao was Adr.Bouweó hèrwaards vertrokken. leB/jvJ gearriveeid l iet. Cuyk uyt de Maas) te Caftro het Schip St.Joiu.i] Juan de Igatedï, van Londen naar Bilbao moetendete Buurden.! lem de Jager en Teunis Will, van hier en de Maas en beneden tl vier waren noch verfcheide Scheepen in 't opkomen daar ondeti, mert Fniyt j te Flensburg Hend. Laur, van hiers te Roebelle fia,, van' Dantzig Ma.ten Adriaanle uyt de Ooftzee r het Schip de Sgj en een Compagnies-Schip, dat te Port Louis is uytgeruft, beide tul nada, op welker vertrek buiten die Rivier zeilree lag het Schip deGi van Touloufc Kapt. Francois Gaillard ook naar Rochelle mem Te Nantes waren gekomen Willem Leendertfe van hier, en het i Belle Mariane, Kapt. Jatdyny van Martinico j als meede te Bointui Schip de 4 Gebroeders, Willem de Jong, van hier. De Cours van deWlSSEL is beden op Madrid 94. Kadix 117 tni^ Bilbao en 1 half. Sevilien tl?. Lisbon 45 en agtfte. Vectt en 1 vierde. Livornó 38 en 3 vierde. Genna 92 ea 3 agtfte a 31 Londen 3 5 Sch. 1. Parvs opzigt 39 en 1 vierde. Leypzig 3 s en 7 ai Se. Francfoit courant 27 en 3 vierde Ryksd. Breflau }6 en 7 lur.tzig 293 P. gr. Hamburg 32 en 1 half St. Gent 2. Antwerpen C Erufiel 2 en 1 vierde. Zeeland 3 vierde. Rok. i agtfte. De Agk* de Bank s en 1 agtfte. De Aftien van de O. I. C. z.yn 640, W. 1.CI en 1 half a 87, Subfcr. 780 a 790. De Eng. Bank 114, O. 1. C. 131 2. 9s ei. 1 half. De Holl. Loten in de 19 Claile met het fouin. te l 's GRAVENH AGE den ïo December. De Heeren Staaten vati volgen welke voor dc tweedemaal geappelleerd hebben, en om haar twee- Sch chriftoffel Zaagman &c.en drie 'mylen ten Weftta de Appel te tiafteeten by verbemte van alle haare Geeftely.ee Inkom- Sud noch 2 HoUandfe Koopvaarders, welker naamen niet een. flen en veilies zelfs van haate Benefiticn 3 hoewel lommtge aan deeze éyding twyffclen, en voor al dat men in 't kort een nieuwe Catechismus óver het werk tegens de Conftitutie by wyze van Vragen en Antwoorden jn 't ligt zal zien. Men ziet hier een Boek, dat tot Titul voertnicuvjt Ceuty^tnJJfen jegens de Btillc neveDS een Mandament tot ve.antwoording der Brief van de zeven Bifl'choppen aan de Faus. De Koning geeft 50 duyzend Ecu? aan de Maaifchalk d'Éftrees, (welke in zyn Majts. ïr^am tegenwoordig is (iy deVergadering dei Staaten van Bretagne) 80 duyzend Livr. aan de Héér Danfer.is als Baron en een gelyke Som aan de Bif fchop van Hantes men zal van geen Geeftelyke Benefilien disponeeren voor dat gemélde Staaten gefcheiden zyn, om reden dat de Biffchop van Kapfes by diê Vergidcting niet zouw hebben konnen affifteeren, indien hy bevoorens tot Aatdsbiflchop van Rouaan ('t geen hem belooft is) was aangefteld geweeft. Men wil dat den Abt Tancin Minifter van dit Hof te Romen wel tot Aardsbiflchop van Befancon mogt worden aangefteltmen zegt dat het maat 24 duyzendLlvr. Jaatlyks opbrengt, m?ar dat het in dei tyd corfidetabeler worden zal door de Indulte van de Paus, welke hem zal toeftaan de Perfoonen aan te ftellen tot de open vallende Benefuien. Volgens de tydingen iiyt Sparjen, continueerde men daar alle mogelvke kragren in te fpannen om dén aanbouw van Schoe pen voort te zetten, als meede dat men Ü2ar door verfcheide befnoejin- gen de Marinen wilden vergrooten. Men zegt dat by aldien de Turken In aanftaandeVoorjaar het Eyland Maltha willen komen attaquee.en, «ter voornaam Prins met verfcheyde Ridders en andere Vrywilligen j *ieh derwaaids zal begeven, óm dat Eyland te heipen defendeeren. Den )ind £n Wtft.Fl,en ,nd zyn heden na gehoudené Befoignes wedt, eerften dezer wlerd de Lt Generaal Reynold Commandant der Zwtt-1 derd ;i> De He£££n Zl donk en Sllvius> aU Com ?erfe Gftardesmet een Beroerte overvallen, die in een Wa.errugt ver- tilfen DecifelIIS wegCBS de Heeien Staaten cencra'al re Maftheti, anderd tsmaat dewyl hy reeds 80 Ja.ren bere.ktword hy by dc Me- W£eft> zyn alhiet gt[êVertee«t, en ter Vergadering van haar Hoog d.cyn» voor onherftelbaar gehoudep. G.fteren w.erd de Kardinaal du ve.fcheénen. De Heer Hop Atr.bafl'adeu, wegens deezen Staat»! ior»in plaats van wylen de Heer Dac.ertot Lid det Franfle Accada- Hof van Vianklyk) is gifteren avond hidt gearriveerd, De Heeren Gecommitteerden uyt de Magiftraat en Vroedfehap der Stad Leeuwaarde, zullen op Maandag den 4 January 1723 publicqial meeftbtedende verhuüren of verpagten de Bank van Leening in de voorfz. Stad wie daar gadiuge in heeft kan zich vervoegen op het F.aih aldaar 's middags ten een uuror.dcrtuffchen konnen de Conditiën van de Verpagtinge worden gezien nader onderrigtinge is te1 bekoircj SeCietatye van gemelde Stad. Öp aanftaande Maandag den 14 December zal Jobtin Swart in 's Gravenhage op de gioote Zaal vau't Hof, verkoopen een fchoone partyh ken, door een voornaam Ingenieur nagelaaten en zullen veele Mauufcnpten'cn Tekeningen, rakende de Fortificatiën, extra verkogt woic vens zeer fchoone Italiaanl'e, Franfle en Duytfe Printkonft de Catalogen zyn te bekomen te Uytitgt by Broedelet, Dotd van Braam,Amta Sehoonenbufg, Haarlem !ah Lee, Leyden Boutefteyn, Rotterdam Beman, en Delft Boitet. Btunel,Werfteins,Waasberge, De Coup, Humbert, Lushtmans, Vande Water, Moetjeus, Van Dooie, en Vaillant, drukken het Groot Alp Hiftorifch, Geographifch, Gcnealogifeh, en Oordeelkunaig Woordenboek, getrokken uyt de Woordenboeken van Moiety, Bayle Bhddtmti vermeerderd met éen confiderabel getal nieuwe Artykels, getrokken uyt de befte Schryvers, die in geeneWoordenboeken gevonden w<"dtn,v samentlyk de 17 Provifttienr betreffende 3 alles onder 't opzigt van den Heerc Dand van Hoogftraten, in 8 Deelen, in Foliowaar vandeO ditien van Xnfchryving, en Proefjers van het Weik, by al de Boekverkopers in de Steedf n te bekomen zyn. Daar word een Obligatie vernuft ten laften van het Ccmptoir van Rotterdam, groot in Kapitaal 800 Guld. in Blanco, of ópen Naam.it^ den 31 Auguftus i697',No. 3477 RegtaFol. 3655 die de genoemde Obligatie gevonden mogt hebben, addrefleete zich aan Joh. FofhoutB verkoper op de Blaak te Rotterdam: een ieder zy gewaarfehouwt dar geen betaling jp dezelve zal gedaan worden,'ft -n aan den regrén EygaJ Te Leyden by Joh. Am. Langerak zal op Morgen den 12 Decembei veikogt worden een zeer fraaje party van Antique en Moderne Med«l «aat van de faafte meeft in Zilver zyn, en tot de Nederlandfe Hiftorie behooien ook munt onder de eerfte uyt eeltVeritablc Otto, zo klaaté ooit een is gezien de Catalogen zyn in de voornaamfte Steden te bekomen. Op Maandag den 14 December 1722, 's morgens ten 9 uuien, en volgende dagen, zal men in deze Stad Leyden ten Stêiflntyze van Jacob! der Fort, op de Nieuwe Hogewoert omtrent de Hogewoetts Poort, daar de Goude Hand uytfteekt, verkopen een party ciiverlc foorren, zooH de als onbereide Lakenen, beftaandc in fyne Coalcurde negen en agt vierendeel bieet er, eeuige Swatte, Roode, VioletteBiaauwe en 'Wit»1 kenen als meede eenige Baalcu Spaanfe Wol 3 mitsgaders een patty gewafle en geveifde Wolléitem dc Gereedfchappen tot de Drappt'lJ BeteydcVye behoorenae; alle welke Goederen S-atutdags voor de Vetkopinge van een ieder zullen kunnen gezien worden. Errft Louis fe Feber Makelaar, zal op Dingsdag den is Decembei, 's morgens ten 9 uitren, en volgence dagen, te Amfterdam in'tOuétM re Logemenr, verkoopen een pany Öoftindife Koopmanfchappen, beftaandc in een Kabinet van extra tyne en gemeene cmieuf.- Chitfen t "'1 t( en 3ndete gronden, van 6 el lang een party extra fyne gekeperde Katoenen, Theiindaïns.', geruyrte Gingans Zvde Neusdoeken, An -j Lcmeniaflen, Atlaflêo met Goud fyne gebleekte Linnens curieul'e oude Kraak-Foiceleynen in alle foorten zoo groot ais klein .-Is met tu/re Inbocl, btfiaande in alles dat rpc een Huyshoudïng nodig is waar onder een ftaand Horpfpge, flaatine heele en halve uuren vol uyt.l'f agt dagen, met een Repetitie", Vtjan- en Watetgety, Maand- en Dagwyzer, en Wekker alles daags voor de Veikoging te.zien. ALEXANDER DE ROG1SSAKT, Boekverkoper in 's Hagc maakt een ieder bekent dat hy gaat drukken ir> de Eianfle Taal by lnfchr de lang vetwagre flrjlórit. van Engctar.df door de Heet de T{apin Tboyras, in Quarto, in 7 Deelcu, op heel fchoou tapier en een nieuwe fraaye'J ter, volgens de gediukte Schets en Conditiën t de Prys voot de Infchryvets is 24 Guldens voot het otüinaris en 36 Gis. voor her groot Wf mits betalende 8 Git. by de Intekenihg en ii Gis. voot bet groot Papier en zal gem. Boekveikoper geen een Exemplaar meer op groot Iv drukken, als 'et ingetekent zal zyn. Uytierhand te koop te Amfterdam Omtrent 40 Schok puvks puyk Rigaas Vathouf ftaande op het Princen Eyland op de Wallen de kleing Windhond, en Flora zynde daar op gezet, en toen fris uyt Zee gekomen in de Maand November 1721 by drie Schok te gelyk"1 vragen aan de Makelaar Marten Koelenburg, of aan Jan Janszoon Schuytevoeidét. Uytterhand fe koop e«n neeringrykeTïnnegietets Winkel, waar in de Neering 40 Jaaren met goed fucces is gedaan en r.og gecontinucert»! fiaande en geleegen hintten deze Stad Leyden op de Nieuwen Ryn, op de hoek van de Toornfteegdie daar gading in heeft, addrcfféeie 41 de Erfgenaame van de Wed. Jan Seruys in de voorn. Tinnegieters Winkel. Te Leiden by f. Luchtmans is geditikt en in alle Stcedcn by de Boekverkopers te bekomen JuJUm' Hiftorise Philippics, variant es jecit P. Burmtinnxs, in t2. Pómpint'iii Mela cum ntftis integris H. Barbari, P. J. Olivarii, F. N. Pinrtam, P. Ciaccouii, A. Schotrt lf. V,ofli!J| Gronovii, enrante f. Cronttvio, in 8. Mntonii M»ti: Sialograph!a Adenographia cutiofa, in 8. cuin fig. Editto tenia en Caroltts TaA..-»a»'JJ fee' der Nederduytfche Taaie, ontfteke aan de Hebreeuwfche, Griekfe en Latynfche Spraaken, als ook de oude Duyifchc, nvt de Oveiblyftt!'1 gty€ AaToudheid, en die van latere Eeuwen, ook Wcotden en Spreekwyzen, en 't Oud en Nieuw vergeleken in 4. Als mede de nadere wij ting e» brvgtfjglng van den gek,tuften Chiiftus en overeenftemming van het O. en N. T. uyt Pfalm XXII, XXXII, en LXIX geopend "l fooi d lip.v Cargtm «1 4.' En Verte 1 Hiftoiie van dc Staatwiflelingen van 't Roonifche Gemeenebefl, 2 Deelen in 8. Ook woïddtl leerde W.ercld bekent gemaakt dat Do. M. Gatgen we:ke!yk bezig is met het overzetten cn confiderabel te vcrineeidtten van Ie Diitienairiel riyar, tCurj,;,.oglo e, Ceegrapbiijue ér Litter al de la 8.kir, par V Akie Attgujkin Cal/net, 2 Vüll. in Folio. Tc"Leyden by FELfX^ DE KLOPPER, op deBreëdËfu^tl ovcv het Stauhuys. Dca u December 172.1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2