LEYDSË Vrydagfë Cóüf&ftt. E N. I T A L I Duytsland en d'aangrenzefide Rvkeri. Z W I TZERLAN D. V R A N K R Y K. 'Oti :P1 kin itti eS ndc, u( ke|, mi toi teil koi 'ül cd. N«. 148 £C' "VAPELS den 17 November. Êergifteren hee& den Onderkoning «o| ^1 puklique Audiëntie gegeven aan allerhande Pctfoonen, waarom Ki <jc toeloop zoo gioot wat, dat dezelve tot des .avonds ten zeven uuten geduurd heeft. Aan al de Generaals en oppet-Officieren vtl |q de Cavallery is orde gegeeveo hunne Regimenten gereet te houden lel mde Revue te pafleeren, welke zyn Emin. voornemens is zelfs te zien, Vri n4g,s tuflehen Zaturdag en Zóndag hooide men omtrent een utir oil |pg een groot geraas dat'genoegfaam met den Donder overeen kwam, cl j des morgens bevond men dat dén Berg Yefuvius een gro'ote menigte 311 uur en Sceenén uytgeworpen had, zonder evenwel eenige iehade veroor- e«i Ut te hebben. Zaturdag heeft men een Vrouw by de kop gevatdie ga penbanrlyk een vergiftig Water verkogt; onder de naam van Jitjua To- wit, 't geen zyn werking zeer langfaam deed, en na mate van de quan- !t!> freit den geenen die 't gebruikte niet als na zekere tyd om't leven bragt. nit| romen den 21 November. Maandag avond wieid het Huuwlyks- «wtraft tuflehen de Nigt van de Kardinaal Tanara en de Marquis Got- 41 Cifiidi ren overftaan van zvn Emin. geteekent. Dingsdag middag heeft 8i§kn Ridder van St.Joii» de rrinccflfe van Piömbino trcffelyk ter maaltyd kfimhatld gemelde Princes maakt groote preparatièn tot het Hnuwlyk ("Can haar Dogter met de Zoon van de Prins van tan Bueno, die hier alle oment verwagt word. De Kardinaal Aquaviva heeft aan deze Princeffe rklaatd, dat hy bevel van zyn Kathol. Majt. ontfangen had om haar bet Koninglyk Palevs van Spanjen te huysveften en trafteeren. Woens- ag namiddag heeft de Kardinaal Barbarini een publiqueVizite gegeven au den Ambafladeur van Portugal, van waar zyn Eminentie tegen den Ivond weder naar zyn Paleys keerden 't geen hy door een vehemente lund aangetaft vond, maar het Vuur wierd evenwel nog gebluft zonder toote fchade gedaan te hebben, Donderdag Feeft van St. Elizabeth itaidag der Regeerende Keyzerinne, heeft de Kardinaal CinfuegOs als iinifter des Keyzers aan dit Hofj de Complimenten ontfangen van alle leVvrheemle Minifters, Prelaatên en Adelonder welke zich ook bc- Id£: vonden de Heer Pereira die nü tot hei Bisdom van Siguenga benoemd k, en Don Felice Cornelio Agent des Konings yan Spanjen PhilippcrsV. rftlt Ie avonds gaf zyn Emin. een groot Feftyn en een keurlyke Serenade (inder den geene welke daar genodigd en verfcheeneu waren bevonden kich de Kardinalen Aquaviva, Gualtieri, Ottoboni, del Guidlce,-Nicolas bil tpinolaOttoboniConti, Olivieri, Spinola Sant Agneie, Annibal Al- bani, Scotti, en Odetighide Ambaffadears van Portugal, vanVenetien, en van Maltha j den Abt Tanfin de Graaf Gubernatis, de Agenten dés groot-Hertogs van Toscanen van Modena, en Parma als meede die van de Trins Anthoni ^an Parma en de Koning van Spanjen nevens vttle andereten getale van 57,. Des nagts tnffchen Donderdag enVry- dig was de Paus zeet geincomodeerd door het Graveel, maar zyn H. »icrd de volgende morgen vroeg door het loffen van eenige Steentjes Biakclyk van zyn pyn ontlaft, Voorlecde nagt kteeg de Kardinaal Ma- itscotti een zoodanig heevig en fchielyk overval dat men hem, vermits hv Jaaien oud isterftond het laafte Olytel gaf. De Kardinaal Cin- fcfgos doed een keurlyk Zilver vergold Setvies maken om het aan de laus te vereeren. MILAAN den 20 November. Gifteten, Feeft van St. Elizabeth, des ttgeerende Keyzerinne's Naamdag, ontfing onze Gouverneur de Com- f limemen van gelukwenfchlng, en des avonds wierd eert driematige Saf- 'o gedaan uyt al het Kanon van 't Kafteel. Deze Regeeting 'néeft aan de Minifters des Konings Van Sardinien en den Hertog van Parrtia ken en doen geeven dar de Keyzei zal taeftaan dar van de eêne en andere kant Commifianflen benoemt worden om wegens de verfchillen der Grensfcheidingen hunner wederzydfé Staaten een verdrag te maken dn e[i W1' gemelde Commiflanffen met een dicifive volmagt voorzien zouden M« K1; ofte zelfs dat men een Aibiter zal ftellon met de toeftemmir.g der btide Pattyen. VENETIEN den 28 November; Zatnrdag hield dert Doge,- Vétzefd rldii 'no Senaat> Kapelle in de Kerk van Notre Dame de U Salute, tot be- lelliging der Gelofte in 't Jaar itfjo als wanneer die Kerk gebóüivd.is e.nde ophonding der toen grafteerende Peftziekte alhier van denHemel «F te bidden, over welke Genade na den dienft iO die Kerk een generale lioctflie gedaan is door de geheeie Geeftelykheid. In deze Haven zyn terfcheide Scheépen uyt Daimatien en de Levant gearriveerd. WEENEN den 28 November. De Munftérfé Gezant Baron van Droft, 'tjgifteren hier aangekomen, heeft reeds Audiëntie by He Keyzei gehad: n.ks de zoo lang dpgehoudene ïnvcfticure dés Fuiftendoms Mmiftet nu vooit 2ai gaan, waarom de Vryheer van Plettenbtirg, Munftetfc Ge- tJnt tc Regpiisburg, welke zich over die zaak hierêederd eenige rydop- ilofi gehouden heeft, overmorgen naar dé Ryksvergadering re rug zal keren4 ^•tiwaards de Keyzerlyke geheime Kaad eu Kcur-Bohecmfe Gezant de ^r-ufW/atislau, albereids vertrokken is. Eérpifteren heeft de Ryks Hof- raad en Vice-Prezident, in dén geheimen Raad, waar in de Keyzet zelfs ""lieerden, den Eed als werkelyke geheimen Raad afgelegd. Óvermor- |tn f'aat hier het Feeft van 't Guide Vlies zcó men meent zondet eeni- Promotie gevierd re worden waar na de Kardinaal' Van Saxen-Zeyts met de overige Keyzeil. Minifters weêr naar Presburg zal begeven, "r het Paltlife Regiment 't geen albereids bevel had dm af te mar iene— - - ut,! L111 ,n idti is irï; njl dra; ilid Dof soul mui H.F enir kil1 tnö yn col 0 k ■rttj K« ir.Ti 0. II 'tri' lirii :7ti t-l idc Na dar de Gr-.raf van IVagens- aftairen der Oricnraalfe Compagnie, Ci teren om eenige redenen r.och blvven zal. De Voift rati Fuiften- 'Si die z.ich hier eenigen tyd opgehouden Heeft, zal eerftdaag; naar 't 14 te rug keeren men heeft noch niet kunnen verflémen wat de oor- 1 zyrrei herwaards-komft geweeft is. C'S hier aangekomen was over de aftaiir_D Vcr?tk:rt men dat de Keyzerl. Refolutte wegens dc Comp. te Ooftende, ttaelyk by 't Hof geëxpedieert is waarom nu niet nieer aan dé vol- °mcn opregting dier Comp. getwyfeld word, dewyl albereids 7 Direc- turs van dezelve benoemt zyn de Corr.meieie in de Ooft7.ee is meede «tnoocfaam gereguleerd e» men meend dat die met Moscou ook in 't wt.opgeregt zal wezes. Wegens ëc aanko'mft van de Heet van Éraw cn, Wolffedbuttelffl GezëntvVó'tsJ vérfcbeidentlyic gefprooltcn. TJe Éli'é- ten Staaten Generaal by 't Keyzerlyke Hof geklaagd hebbende dat d«S' Graaf van Bentheim zéet nalaatig was in 't betalen def Intrefien van de 325 duyzend Guldens wélke hoog gemelde Heercn Staaten hem voor fcenige aaien hebben opgelchootén, is aan dien Grave door 't Keyzeii. Hof bcvoolen de agterftillige Intreffèn teiftond af té doen of dat by faute van dien de Biflthcp van Munfter bevél heeft hem te exeéirfeèreu, Deez.e wéék is wedet één Courier aan de Kéjzerl. Rezident te Konftari- tinopolen afgevaardigd van wdar men tyding heeft dat de Péft-Ziek:e daar zoo' grafteerden ónder dé Ménfchen, én 't Vee, dat gem, Rézidfiit de Hïet Dierlmg zich op 't Land had nipsten retitetren. REGENSBURG den 3 December, Mén verftaat dat de Roomde erf Proteftilntfe Minifters zich morgen Op' de Ryksvergadering zullen expli* cêeren omtrent de Ptopozirien in de laafte Seflïe gedaan, om z^n Keyz; Majr. wegens de Leerreu van Florence, Parma, en Plalfanée,' in diervoêi gen als het in'tTra&aat van dc Qu'adrupfc Alliantie bégfeepeh is, dedé een Ryksgoëdagfen de veréyfehte volmagt te'geven en gemelde zyn K. M. daar vau de Direfllie toe te vertroüvvén oo"k Vèrzékert men het Protéft. Corps tér zeiver tyd deszelfs piécautïerl zal néënien, op dat In prefuditie van de Conftitutlé én Vfyheid vah de Proteftantfe Religié3 cp het Congres té Kartierik niets getraöeért, nogtebeftóoten thogt wdt- den.- Men heeft tyding uyt de Palts, dat dewyl dé Gereformeerde Predi kant van Lanmersheim, béhootende öndet hét Bisdom vi-rnWorttls, doör dat Vicariaat groote Velcatieit Wierden ain gedaian in zoo verrê dat hét zelvé vier van dé Gereformeerde Inwoóndets heeft we'èfêh om te zétten^ en te vetlyden om Atteftatren tegen gemelde Predikant té gévén, dat al de Gtieven waai over den Bift'chop door hem aangekl3dgt is géwordén' valfcheü tegéns de wSarheyt zyfimen had goédgevonden dat hy vér- plaaft zouw worden Zullénde egter de gédruktè Mcmorien die de Bfs-' ïéhóp door zyn Minifter alhier daar van heeft doen uyfgéven, wedétlegt wordendoor Contrarie getnygeniöen van de gehêelé Gemeente, dat al het geen haar Predikant tégens de Biftchop aait de Heer van Reck it Heydelberg geprezénteerd heeffgcfondee'rfen wlafagtig is, Meft veir ftaat ookdar de Gereformeerden van de Walfché Kerk van Otterbetg in de Baltszich aan 'c Proteftantfe Corps hebben geaddtefteertom in haare behoeftigheid ook eenig fecours oyt de Geeftelyke Goederén van de Gereformeerde Duitfe Gemëer.te te mogen genieten, a'lzoö haat- Inkomen zoo gering was, dat ty torider hulp zouden moéten vetlootén gaan. De verfchillen tuflehen den Hett'og vau Wirténberg en de Prirlt van Mompelgard wegens de Silcceftie van dat Prinsdom gaan zéér vene's derzelver Minifters te Weeiicn zyn in groöre beweeging om' het Intrcft van haare Meefters by de KeyzCr voor te ftaan ,- tot welkért éynde dé Zöon van de Prïhs van Momptlgard oftder de naam tlan Graaf Van Sponeek, zirh meëde aldaar bevind den Hertog vanWirteóbérg beroejt Zich op de ContraCten die tuflehen haar bëyden gémaaktgèratifieeert, en beveiligd zyn, waar in gemelde Piins al zyn« Nakomelingen van zyn Succeflie zelfs oytflüyr,- ingeval zy met met Adelyke Vrouweiif met haat Rang en Aanzien overeen komende, in wettelyke Huuwlyken; gepróca- reert zyn waar nvt het disput nu ontftaat dewyl den Hertog, nye een publicq gemaakte Genealogie wil aantoonén dat de Ptins van Morrj- pelgatd tot dtie maaien toe tegens de Conventie getroüwd zynde, zyn* Staaten na zyn dood niet óp de Kinderen daas van tooit gekomen, maar op hem moeten vervallen. GENEVÉ den Z December. Men hééft hier Brieven tryt ffalién, w-eT-v ke melden dat de Kevzer genegen fcheen om de Inveftitu're van 't Het- ïogdöm Mantua te geeven aan een Uytheems Trins BloedvcrWand dé» Konings van Sardinien-. BERN den 3 December. De Magiftralt dezer Stad heeft rot gemak van de Commerére beilooren dé Wegen van Zóffingen tot Mócrlée o]p - haar koftert zoo breed te doren maken dat 3 a Wagens' nevens den sn ider zullen kunnen ryden. Van Pmvdtefl word" gefehteven dat atfcliooh wegens dc befmettelyke Ziekte in Vrankrvk ds Palfagien i.O zoo riaauw niet meet bewaard wierden, dezelve evenweT tot rit de aanftaabdé Maand I April ee.aiglints in opzigf zouden wo'rden gehóuden. De Goédéren van Lions te Geneve komendemoeften eer dezelve in die Sfad komeu mogten 14 dagen lang in een daar toe gefielde Lögc veilugt géWeeflf zyn, welke Precautie ftiptelyk geobfervcêrd wierd. RHEiMS den 30 November. Zedérd dat hét Hof van hier vérfrolt- I ken fs, heeft onzen Aardsbiflchop zich bezich gehouden mer te arbeiden aan 't bekeéren der Appellanten ingevolge dc luftiu&icn welkt hy ,liat omtrent ontfangen heeft van degroo: Zegelbewaarder, dié heel misnoegd is op de Univerfiteir om dat hy die niet heeft kunnen beweégen- tat de herroeping Van deszelfs Appel. Veele Heercn van het Hof hebben zich niet kunnen' onthouden haar verworfdering te laaien blyfeen ó'vct.dc ftantvaftigheid der Appellanten én ook niet kunnen bcgryperr dat zy niet wilden bukken om- de éere re gemeien van in de Zalving té afliftee- ren j welke opmerkingen men in Vroegére Eeuwen ook ove'r de ftand- vaftigheid der Chriftenen gehad heeft. Dezer dagen ging ónze Prelaat naar 't Hotel Dieu, en vroeg daar na de Moedér (zoo als men de Supe rieure noemt) en disputeerden meer als twee uurea lang (net haar in 't bywe7,en van zyn groot Vicarrf, cn de Piorooft, die de eeifte Kcrkelyke Adminiftrateut is zyn Hoogh. drong met de alleiftéikfte uytdrukkin- j gen op 't gemoed van de Moeder aan om haar dc Cónflirutie te does ontfangen, en berispten haat zeet fcb'erp om dat zy de Züftets beltttede dezelve tan ie neemenmaar dewyl hy zag dat het hem niet mogelyfe was haat over te halen, zeide hy wég gaande, rr ec-it <rj da: Ik u ly de Strot z.dl gryfen, en zjoo dxuingen om r,e aar. te ncrr.tn dotd het alsgy wild, TweeoF 3 dagen daar na begaf zich dt Prelaat weêr dewaards, en vergaderde hef Kapittel, daar hy ieder in 't b'yzonder fpiekende, kragtige aanmaningen deed, zondet veel Progteflen re maken, vermids de ineefie op het voor-i beeld van de Moederzeiden dat zy liever hun leeven wilde verliezen i waar op den Aardsbiflchop hunne ftandvaftigheid ziende, zeide, dat al»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1