Te Leyden by FELIX D E K T. O P P E R v op de Breedeftraat ©ver het Stadhuys. Den p December ijn. ,4 - -• ia gaver, vootleede Vrydag na dat ty tfcee dagen gcédibereetd badder. ,(aieefte Vólk en de Góederen vetlóóreft ook was omtreiit Liboti' 'Haar Conient op de geëyfchte Subfidie van de tweetwintigfte Penningen'ondcrfte roven komen aanöryven het Schip de Gekroonde Faa®, 8cc. Die dag en de volgende wie,ei hier een grooien F.aad van Staate ge- i dei dat men weet waai liet van daan komt. Behalven de Scheep;,- houden, in welke de Marquis de ïiie'als meede eenige Gedeputeerden Dak Bating, Ecike Dirks en Ditk Dnkfe* die, van Chnftiania koj nyt den Raad van Henegouwen tot 's namiddags ten 4 uuren geafti de, te Roerwyk in de gtond lagen, was daar mede vaft geraakt hci< fieeid hebben; Einige Gerntereflëerden in de Ooftcudife Commercie op de Indien doen aSnelyk devoiren aan 4t Hof, tot hétbêWmen van Pas poort vObr een" vierde Scr.ip,.cm herditj-aai nog naar de Indien te zen den. vak Aath hetlt aten tyding, dat de Dragonders van Hollieyn Net burg, welke om dat zy Zich aan dc Gonvemeut geadreffecrt hadden tot betaling van haate agtetftalHgc Traöementen in Aneft genomen wa-', ren gepardonnc-rt zyn behalven de twee Hoofden die weg gejaagt geraakt hcii van Douwe boms'es uyt Noorwegen doch men hoopte uyt deiej pen noch eenige Goederen re bergen. Van't by Schagen gebleven van Live W:bcfe Brouwer, van Roebelle naar Koppenhagen gaand dc Schipper nevens 10 Man verongelukt en zoo de gerugteu win zonder, door dc gednuiige Stormen op de Nootdfe eu Jutl'e Kuft Scheepen gebléeven zyn daar onder 14 a 15 Engclfe, van welkt! geuoemt worden William Draak, van Dramme naar Londen, enk waren erf dat gemelde Dragonders eenige betalinge op Imare agterftaï- j Pienter, van Koningsbergen naar Schotland moetende. InViekkert, lige Gagier, ór.tfangen hadden. Van Kamerik word gefchrevcu vau dendgvn wel 6 Hollandle en verfcheide Engelle Scheep vierde Decefhber, dat aldaar waren 9 Ambalfadeurs iftempotentiaiitf«tt,vPietcrfe uyt de Ooftzee, en Broer Agges van Ternau, herwaaids én 7 Lnvoyccs welke eeifie beftonden in den Grave van Wiudtsgratz,. én de Baton van Éentenrieder wegens de Keyzer 5 de Heer de Sint Coa ted, en de Gtaaf van Morville wegensVranktyk de Graafvan St.Efte- van, cn de Marquis Beretti Landi wegens Spanjen de Lords Polwarth éo Witworth wegens Gtoot-Btitrannien j cn de Graaf van Provana we gens dc Koning van Sardinien nevens de Envoyées de Heer le Begite wegens den Hertog van Lotharingen de Hr.Cotfini wegens den groot- Hcitog van Toscanen de fleer St. Sevetin wegéns den Hertog van Far- ilia de Heer Ragoni wegens den Hertog van Modena de Heef So- bra wegens de Republicq van Gènua de Heer la Val wegens den Gtoctmeefter van Maltha en de Heer Speller.berg wegens den Hei leg van Guaftalla en d.tt fenoon gemelde I'ler.ipotcntiatiffen en Miniflers daar al zoo lange tyd waren geweeften de ordinatis Ar- ficulen welke voor de opening van een Oongtes afgedaan wotden ge reguleerd zouden hebben konren zyn men dezelve evenwel noch niet had kunnen.afdoen daar waren 'er v der PlenrpotcntiarifTen Ir.firudicn waren als gezegd wierd zoo naauw bepaald, dar elk na't eindigen van ieder derzelvé Conferentien, verpligi was Expreffens' af tc vaardigen de Plenipotentianflën van Gróot-Brit- tannien hadden 'ér in dik weken tyds zes ontfargen, en geëxpedieerd agtftc. Londen 35 Sch. 1 en I half. Farvs epzigt «9 en 1 half. Bi jnt| nen zag daar dagelyks antwoord te gèmoet op de Depeches van de 36 en 7 zeft. St. Dantzig Z93 P. gr. Hamburg 31 en 1 half St, Gi |Jn Courier, welke de Keyztrl. Gevolmagtigdens voor 14dagen naaf Wee (cn 7 agtftc. Antwerpen 1 en 7 agtfte a a per C. B tuffel 2 en Ivimjoi nen gezonden haddén nopende eenige differenten die z-ch wegens dé! Zeeland 3 victde. Rett. I .agtfte. De Agio van de Bank s en 1 vlc£erl Orde van 't Guide Vlies en andere Pointea, de Hoven van Wcenen en 3 zeft. De Aftien van de 1. C. 640, W. I. C. 87, Subfcr. S&oaJinfc Spanj en bvjonderlyk betreffende opgedaan hadden. Ook fcheen zich De Eng. Bank 115 O. I. C. 13 o en 1 half, Z. Z. 93 en 1 vierde, volgens die Brieven met niemand, buyten de Keyzerl. en Spaanfe Mini- jHoJl. Loten in de 19de Claffe met het fourniffement 180 a 190 Cl flets eenig veifchtl op te doen en het fcheen dat de zaaken van Port Mahon en Gibraltar rot genoegen afgedaan vrezende gemelde Franlfcj land en Weft-Friesland zullen morgen vergaderen eenige Leei én Engelfe Minifters enkel 3ls Mcdi-reurs dienden maar men wift even-de naafte Steeden zyn albeceids in hunne Logementen aangekomi wel noch niet wanneer het Congres geopent zouw worden zelfs meen den eenige vooruyt ziende Merfchen dat zulks noch vobr eeift niet ge fthieden zouw om vee'e redenen, welke zich wel lraaft zouden opdoen. AMSTERDAM dén 7 December. Het Schip van Siewert Imkes, vanWillem Rumph, heeft als Luyt. Colonel in het Regiment van Idüi tor Jete-sburg herwaards kotr.^de, was omtrent Nerva gebleven, zyr.de het den Eed voot de Raad van Staate afgelcgt. de. Van het gebleven Schip van Kapt. la Salie van Kad'ix koistl waren de meefte Goederen geborgen en Schipper Matthys Scheel hier naar Stokholm gaande dje op Drago gezeten hadwas wcêr geworden,en zouw (reeds hetfteld zynde) ren eetftenzyn reys vctvo Te Karciskroon lag Andries Harm.hok zeilree naar Lubek rek, v koping Nanne Hendriks én te Waarbergen Haye Jans en Andria kes, alle herwaards. Van Riga was Uytje jobs naar deeze St-ad »cE ken én van dc Rivier van Londen Lucas Cluvcr en Caiften Rcü Hamburg. Te Bajor.ne is geatri»eerd het Schip de twee Goede Vni Kapt. Jan Loduar van Lisbon te Calmer Hendrik Kalf, van Stok! naar Sr. Ubes gaande te Kaïeiskroon Jochem Corn, van hier, tn] Janflén van Petersburg naar Lubek moerende fin de Zond (dan (U1 zagt Weer en geen Stormen had) rieter Colling van Dantzig y anderen 3 te Dartmouth John Michielfe, van hier naar de Wel} gj, op de Rivier van Londen Robbert ChrfftiaanfeTheophilus Wijk loea nochte eenige gereguleerde Conferentie houden van Rotterdam Hendrik Jeftéris van Jamaica cn Jan Elpenbm J'p.. ran ryd tot tyd wel eenige in 't particulier gewceft, maar biet. In Drains &c. leggen veel Schecpen naar de Weft moétem!; n De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 94 en 1 agtfte. 1, 118 a 117 cn 1 half. Bilbao 93 en 1 half. Scvilien 117. Lisbon 4, jf,j half. Veneticn 81 en s agtfte. Livörno 88 en 3 vierde. Genua 81 dei- Baron Ulner Minifter van de Keurvorft van de Palts was gifteirt Heeren van de Raad van Staate in Conferentie, en de Pruyftllë Mi i de Heer Myndettshagen by eenige Heeten van de Regeering. Dr lag |n c ï:- 1 Burgermeeffereti en Vroedfchap der Stad Uytregt maken bekent, dat Jacobus van Beufekom Soldaat in 't Regiment van de Colonel MA zyne natuurlyke pligt vergeeter.deals nu gedézerteert zynde alhier fot lafte van den Arnren agter gelaren heeft drie kleine Jongens: ïs't dit haar Ed. Agtii. teri einde de bovengenoemde Kwaaddoeilder mogt geraaken in handen van de Juftitie om na meriten en rigeuri ren ten exempel te worden geftraftbeloven een Pixmie van 150 Gis.te betaalcn aan die geene die den zeiven weet te ontdekken, zulksi SP' ,l|anden van de Juftitie geraake. By J. van Duren in Komp. met P. Huffon, T, JohnfonC. Levier en T(. Boitet, werd in 's Gravenhage by lnfchryving gedrukt het nfch Ceo^raphifcb en Gcneaie^ifch Weor'denboek vervattende de gcbeéle Waeieldlyke en Kerkelyke GefAiedenis, enz. ënz. door de Heer Lm Regtsgel.in 8 Delen in Folio te betalen by de Intekening 10 Gl. voor 't eerftc en 2de Deel 10 Gl.voor 't 3 en 4de Deel 10 Gt,va t en 6de Deel 7 Gl. 10 St. en voor de 2'laatfté Delen circa 400 Bladen niet. meer dan 15 Gl. voot de gtoote Papieren telkens 15 Gl.,t(i de 2 laatfte Delen zo Gl. De Infchty vings-iyd is tót den laatften dezer lopende Maand December, zullende op ptimo January aanftaandti luut het Wetk op de Pers worden gebragt, Daar word een Obligatie vermift ten laften van het Comptoir van Rotterdam, groot in Kapitaal 800 Gtild. in Blanco, of open Naam, ini B1 den 31 Auguftus i6»7,No, 3477 Regta Foi. 36s; die de genoemde Obligatie gevonden mogt hebben, addreffeere zich aan Jolt. Hofhout!) ;'t: verkoper op de Blaak te Rotterdam: een ieder zy gewaarfchouwt dat geen betaling op dezelve zal gedaan worden, dan aan den regten Ey;sj Jv Op aauftaande Maandag den 14 December zal Johan Swart in 's Gravenhage op de groote Zaal van't Hof, verkoopen een fchoone party"J ken, door een voornaam Ingenieur nagelaaren en znlien vcele Manuicripten en Tekeningen, rakende de Fortificatiën, extra verkogt worden; vens zeer fchoone Italiaanfe, Fianff; en Duyife Priittkonft de Catalogen zyn te bekomen re Uytregt by Broedelet, Dotd van Bxaam.Amfid Jchoonenburg, Haarlem van Lee, Leyden Boutefteyn, Rotterdam Beman, en Delft Boiler. Deeze Morgen, zynde Woensdag den 9 Decemberzal Roeland van Leuve Makelaar in Zyde te Amfterdam in 't Oude Heete Logon Continueeten met de Verkoopirg van den Inboel en Manufaöuuren Voort te gaan. Op Motgen ten 9 nmen, zynde Donderdag den to December, zal Abraham Franco Mendes Makelaar, te Amfterdam in de Colver.iers Dé in de Doëleftraar verkoopen een party extra puyks puyk rouwe Diamanten van een tot 30 Giyn met de laafte Scheepen uyt Indien gekou zynde deeze Morgen ten 9 uuren in de voorn. Doelen te zien. Te Levden by Joh. Am. Langerak zal op den iï December verkogt worden een zeer fraaje party van Antique en Moderne Medailles, de laafte mesft in Zilver zv*, en tot de Nederlandfe Hrftorie behooreu ook m int onder de eerfte uyt een Veritable Otto zoo klaat als 'en een is gezien :"dc Catalogen zyn in de voornaamfte Steden te bekomen. By denzelven is gedrukt en over al te bekomen Joarnis B.rpt. £ne Adverfaria Anat. Omnia, cum Tabttlis 8c Indices tieccfl". in Quarto 1723. J; cobi Vercellonis de rudendorttm Morbis Sc Lue Ver-e'éaTt bilion, 8. 1722. Ant. Leeuwenhoekii Opera Omnia, 4 vol!. 4. 1722. Pet. vandea Schelling de Lege Rodia, 8/ 1722. Varii Atith. de Inoroli iris feu trantplantat, Vario'aruni, 8. 1722. Obfervat, Sekëlx in Vet. Teft. 8c aliquod N. T. cum Frxf. Jacob; Rhenferd t. 1722 J. Mclclii Jundamenta Theologix Didascalix in ufus Ailditotii fui Concinnata nunc vero Analytico ordine D'spofita h joh. vanrten HonertT. H.f 4. t7 i2, T. Vromans Traftaat de Foto Compètenti, of dagelyklë onderhootige Vierfchaar, zeer nut voor alle Pra&ifyns, en voor dié hun'1 Regtzarken willen oeffenen, 4. 1722. Als ook Joh. Vollenhoven Héerlykherd der Regtvaerdigen vertoont in XIV. Predikatiën zyndei' tweede Druk vtrmccrdcrt met noch V. Predikatiën over verfcheide Texten, 4. 1723. Verlamelinge van uytge'efene Leer-redenen, door JeaC geleerden Heer Ar.ronius Rotrfe waar by gevoegt zyn LX Brieven over nuttige Stoffen zoo de' Ouden ais N. Teft. gewiffclt tuffchen zyn waard» en de Heer Fl. Bomblemet een Voorteede van den hooggeleerden Heer H. A. Röel, in 4. Op Maandag den 14 December 1722, 's morgens ten 9 uuren, en volgende dagen, z 1! men in deze Stad Leyien ten Ste-fhuvze van Jacob' der Fort, op de Nieuwe Hogewoert omtrent de Kogewoerts Poort, daar de Goude Htand uytftcekr, verkopen een party diveife foorten, ?onl| w de als onbereide Lakenen, beftaande in fyne Couleurde negen en agt vierendeel breet en eenige Swane, Roode, Violette "Bi «rvve en U keren als m»ed» eenige Baaien Spaanfe Wolmitsgaders een party gewade en geverfde Wolle iiem de Geiee-fft-h rpprn tot de Dupp:n: He.eyderye behoorerde 3 alle welke Goederen Saturdags voor de Vetlcopinge van een ieder zullen kunnen gezien worde Te Utregt by Jacob van Poolfnm, is gedrukt en in dc meefte Stceden by de Boekverkopers te bekomen, DifTert -ioncs Bib'ieo, Chronokd Authorc, Joh. Jacobo Ho-.ringeriS. *Th. Vrofefibr. Tigur. cum prefatioue Frid. Adolphus LampeS.T. Proff. in Ae -dem. Trai-c. ir Relandi Introduftio ad GrammatiCam Hebrxam Aiting. cum Relandi Abarbanelis Commentanus in Propheticarrr H.ibacnc, in F Ilea Opera cum NotisVariortim 8c Gronovii, r vol. ia 4. Noch is by dezelve te bekomen Hortus Indicus Malab'aricns 1 2 vol. c-rm ft", in Folio. Blafii Anatome Animalrum cnm ng. in 4. Idem Coccei Opera Theologicx cum Arecdotis, 12 vol. in Folio. Idem Bijloo An.uom:a N«'s: vol Plaren, in groot Folio. Idem A. Dricffen tegeus T. van Tuynen over *t Gereformeerd Geloove, in 4. Item 1{elant{i ^incleiia Ty/tbb-fce,i®1 Mr. Thomas AngelhomeCbirurgynOperateur en Breulcmeeftcr te Amfterdam op de Spiegelgraft in de Witte Zon ma >kt bek-°rt d-'* Rem is uvtgevonden eene rhilofophifcne Merctrtins, dewelke zyn werking doet zonder qiivleu noch eenige andere ontrorre ,ir te veronrn1' zoo dat dezelve oubefchronmr van zwangere Vrouwen en jonge Kinderen mag gebruykt worden zynde gefecc. ideert van rov Effent- c stir Antivenetex, wordende door deszelfs gebruik, op een zekere en gemakkelyke wyze geneezen alle foorten van Veniw Ziekren en Acril'"1 ioe veroudert of kwaadaardig die ook zyn zonder dat iemand zich v an zyne affaires-of ommegang met Menfchen hoeft re abfei r- eren renlandfe Patiënten konnen door de voorfz. Medicynen z.ich zelfs helpen, mits zy. alvoorens my net betigt van harre O- gemakkfr g.eevfni' ïy dat eenige Accidenten die myn dagelvks opzicht en eigen behandeling vereifchen, zulks beletten voor zulke heb ik in mvn Huvs vw de Kamers gereer, om ieder daar in rra zyn farfoen re logeeren, ten einde deszelfs geneezinges eu op dat een ieder van de voorft. Genees®» I-*n haar hevlzame werking mag verzekert zyn, willen wv (Je Patiënten alvooiens onderzogt hebbende) haare genezinge niet alleen voortt!' maar tot volkome geruftheid dezelve by accoord aanneme-i door de voorfz. Medicynen worden ook geneezen meeft alle de zoo gen-uW' geneeslvke Ziektehs en Accidenten, te veel om hier te noteeren onvermogende Luydenmet eenige defperate Ongemakken bezet kQ»111- S»y om niet geholpen worden, mits zy geen Venus Ziekte hebben

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2