LEYDSE Woensdagfe Courant. r t a l. i e n. groot -brittan nien. v r a n k r v k. Jkc. 17^^* NA 147 -f*- flLORENCE den 17 November. GepalTeeide Vrydag verjaaring T 1 T3(, de PtincefTe Eleonora die toe» in haat jsfte Jaar genee rt den is was aan het Huys vbli de Heet Picvano een gioot Gezel- fchap en aldaar wierden door gemelde PtincefTe 34 Dames en „n gelyk getal Heeren magnificq geiegaleerd. Giftere voor de mid- Jj» onding het Hof een Expteffc van Tatys met Depeches van den Abt Jtanchini die men zegt Vetfcheide Conferentien met dé Kardinaal du Bois gehad te hebben wegens de zaaken rakende dezen Staatdes na middags wierd Kabinet .Raad gehouden en des avonds een Expreft'e Vtankryk afgevaardigd. Men meer.d dat gemelde Abt zich naar jtametik begeven zal. De Pater Afcanio Miniftcr van Spanjcn geeft rich veel moeite om het geheim der Negotiatien van's Keyzers Envoye de Commandeur lidevis te ontdekken, zonder dat hy tot noch toe heeft Iminen teufTccien men wil hy verklaard zouw hebben dat fcy aldien men komt te continueeren Forto Fetrajo en andere Zee-Flaatfen aan de Koning zyn Meefter te weigeren, zyn Kathol. Majeft. zich niet zouw lucnen onthouden andere Mefutes te neemen, en 'er zich van te verze keren. Men zegt dat den Infant Don Catlos SuccefTcur van Toscanen tn faima verklaard zal worden maat alleenlyk na de geheele uytfter- ving van 't Huys van Medicis zulks de PtincefTe Keurvotftinne, indien ,y dtn Eif-Prins komt te overleven, als groot-Heitoginne eikent, en in bezit der Staaten van Florence gefteld zal worden. De Maiquis Gtimal- di, die hiet gearriveerd is van Genua, ftaat r.aarRomen te gaan met een ijoet Zoonen, welke hy, Sienne pafléerende, meede neemen zal, LONDEN den 4 December. Woensdag hebben de Gemeentens in een Committé gerezolveetd 82000 pond St. voor't aanftaande Jaar toe leftaan voot de half Soldy trekkende Officieren en Marinesen 84000 p. St, voor de Agterftallen van dit lopende Jaar en in de Landtax-Bil ten vetder progres gemaakt zynde, gaf de Heer Walpole in een Haran gue asn de Committé te kennen de noodzaaklykheid eenet Clauful om dat Geld op te nemen, zeggende dat de Regeeting 't zelve zouw krygen tegen 3 ten honderd en dat de Exchequet-Bils welke gefchikt waren om gemelde Som te heffen, nu toegepaft zouden wezen tegens 1100000 fond Annuities, die niet onderfchreven waren in de Z. Z. Comp.waar voor nu s per Cent betaald isen dat'et waarfchynlyk een Lotery zouw komen om de belaftirg op het Mout welke hy wenlchte men ontgaan mogt, alhoewel hy meende dat het Geld dus gcheft tot 3 ten ico, men daai mede veel zouw menageeren. Die zelve morgen om 10 uuren wierd den Advocaat Leatc voot de Baly van'tHof des Konings Bank gebragt, daar hy zich tegens veele der Jury's ftelde waarom het wel een. uui wierd eer de Regters verkooren en gfregiftreera waren en de Geregts- ïitting duurde tot 4 uuren in de volgende morgenftond; als wanneet de Jury's geen zwarigheid vonden om den Gevangen fchuldig te verklaren aanHoog Veitaadalzoo onder Eedcn bleek dat het geheele opftel van de Confpitatie door hem gcfchreeven was behalvcn welke getuygenis noch dooi de Procureur Bailey daar den Gevangenen de l'raftyk ge leerd had verklaard wierd het zyn Schrift te zyn daarenboven ver- klfirden twee andere Getuigen dat zy met den Gevangenen in hetHuys vandeLord Notth en Grey water, geweeft daat gedronken was op de gezondheid van den Pretendent onder den Titul van Kjng James it Derdeen ook op 't fucces van de nu uytgebarften Aar.flag dat den Gevangenen Geld gegeeven had om Volk te werven voot des Fte- tendents dienft en ook om eenige Officieren en Gemeenen in des Konings Trouppes te Corrumpeeren dat haar voornecmen was in dien 't wezen kon 200 Man uyt het Campement van Kydepaik voor hen te ktygen welke om alle fufpicie voor te komen een of twee tef- fens, zonder Geweerop zekere beftemde Plaats gekomen zouden heb- kcn. daat men haarWapenen zouw hebben gegeven, om vervolgens met ten Kapitein en verfcheide Sergeanten, van welke Piunket'er een geweeft ïomv hebben, naat den Tour te marfchecren en zich daar meefter van temaken dat de Inftruftie was dit Werk op zekere bcltemdvn avond •en negen uuren te beginnen en dat het Woord zouw wezen DEEZE MORGEN dat de gewezen Hertog van Otnfond, en de Generaal Dil lon als dan hiet zouden geweeft hebben, om zich aan het hoofd derRe- Wlen te (lellen en dat zy zig hadden voorgefteld, haar van deComp- loiten van de Bank, de Z. Zee, de Ooftindife Comp. als mede van de Koninglykc Familie en andere te verzekeren 1 dat Leave zich verbon den had, Om met hulp van eenen Linch, de Graaf Cr.-dogan in verzeke- ,c neemen dat tien byzondere Schriftuuren wegens opgenomen Gelden,James Rex getekend, in de Papieren van Leate waren gevonden s ,Jt den Pretendent en zyn Gemaalinne Peeter en Meeter ftonden over •vu van des Gevangen's Kinderen in welk geval de Lord North en Grcy en de Hertoginne van Ottnond gemachtigt geweeft waren om hen 'v reprezenteten. Den Gevangenen verzogt dat men aan de Lord North V" Grcy, die daar meede gebtagt was, nevens de Heet Kelly, zouw vra- pn wanneer en hoe dikwils hy by hem ofte in zyn Huys geweeft was '£vcn gefchiede en door zyn Loidfchap beantwoord wierd eens of '-v/ma.i/, i,co als her» voorjlond-, waar op de Lord opper-P-cgtet zcide dat 'er mede tegen des KoningsGetuigen niet geprobeerd wierd dat zv eer- >e Luiden, eu in de Confpitatie niet begreepen waren evenwel vond "va goed hem tegen aanftaandeMaandng weder voot de Baly te beroe- J-V-ls wanneer by daat ftaat gebragt te worden,en zyn Sententie te ont i /•gen. Heden is by die van de Z.Z.C. een generaleVergaderin* gehou- ni en eenparig gerezolvcerd een Requeft aan'tParlement te prezentee- 'v*. om kwytfchelding te verzoeken van de 2 Mill, welke die Comp. aan ^Rfgeering fchu'.dig is. De Gemcentens in een groot Comnritté'over 'heffen van de Subfidie rezolveerden een additioneele Taxe van too "ja. p. St. te ftellen op der Roomsgezir.den Goederen voor den dienft in t aanftaande Jaat 1723, welk bcfluyr, ra 4 uuren gedebaiteerd ge- *Vfli te zyn, met 217 tegen 186 Stemmen overgehaald wierd. DeAftien 'I dc Bark zyn t 13 en 1 half, O.I.C. 130 c» 3 vierde, Z. Z. 95, Afi. v 's «cms a&: 4 en 5 agtfte, L. j e» j vierde, J. B. Boeken gefloten. PARYS den 4 December. Diogsdag morgen ten 10 uuren heeft dé PtincefTe van Beaujolois de reys naar Madrid aangenomen, na dut haa- re Goederen de vorige dag naar Bajonné waren gezonden, en zy die a- vond affcheid by de Koning en het Hof genomen had den Hertog van Orleans heeft haat tot Soutg Ia Reine, en haar Broeder den Hertog van Chartres, tot Chatties (daar zy overnagt heeft) uytgeleyde gedaan én heeft Woensdag dezelve Route vervolgd die de PtincefTe van Afturicn in 't einde van 't voorleden Jaat gehouden heeft. Allchoon de gerlrg- ten continuééien dat wegens een Huuwlyk tuflehen den Hertog van Chartres en de Infante van Portugal, en Mademoifelle van Chartres mét de Trins van Brulilien gehandeld word twyfêlen vcelc daar aan. Men zegt ook dat dc Prins Alexander KUrakin geen pnbliq'ue Intrccdd ih deze Stad zal doen, om dat hy zulks pietendecrd als extr. Ambaflad, des Keyzers van geheel Rufland, en de Koning zyn Czaarfe Maft. in dié Titul noch niet eikent heeft. De Hr. dePerönil is naar Nancy vértrok* ken om den Hetrog van Lotharingen van een Fiftul te gaan fnyden, Alle de Secretariflén van Staat hebben zederd eenige dagen genoegfaam dag en nagt mét de Rard. du Bois gearbeid zonder dat men weet waar aan ofte waatom zulks gefchied. Men zegt dat zekereDame de g'anft van 't Hof verlooren heeft, en zig vanVerlailles heeft moeten retireeren, om plaats te maaken voor Mad. de Villars. Het gerugt heeft geloopen dat de Heet Canccliet wedetom in zyn voorige Bediening zouw werden her- fteld en dat zulks mogelyk al geweeft zouw hebben indien zeker hfi- nifter daat niet tegen gearbeid had. Men zegt mede dat de Hr. leBIanc, Secretaris van Oorlog, wèderom in gunft van 't Hof zal komen heb bendé mét de Kardinaal du Bois gereguleerd de zaaken welke hem van zyn Departement waren afgenomen. &en zegt nu dat als de Prins Eu- geniits en de Maarfchalk de Villats in det tyd te Kamerik mögten kó men zulks niet zyn zal met eenig opzigt op de tegenwoordige Vreedes Negotiatie, maat over verfcheide onafgedaane zaken wegens hetTraftaaf te Raftadt geflooten, om zoo men wil wel byzonderlyk over de Succcffie van Mantua, Charleville, en andere Domalnen te handelen, dog dit ver- eyft confirmatie. De oppetfte van het Collegie dér Trezauriers heeft eén Blief van 't Hof ontfangen die men noemd Petit Cachetwelke hem de vryheid beneemt pnblicq te fpieekenom dat hy in een openbare Lee'r- reeden heeft opgehaald de fentimenten van den betugten Dottoi Edmoni Ttfcherdie ten tyde van het Minifterfchap des Kardinaals van 'Rieteh'l» onderraakten vermits men hem befchuldigde met de gepretendeerde overeenkomft omtrent het gevoelen det Jatrfeniften men voegt daar by dat hy op den 21 Oftober, Feeftdag van St. Utfel Patrones van 't Ccl- legie der Sotbonneals wanneet hy de lof van deze Heylige ophaalde met zyn discours was over gegaan om de Eertrappén op het heerlykfte voor te brengen welke de Faculteyt in de Hiftorien beroemt hebben ge maakt, In welke reedevoering liy onder andereii ophaalde die geene wel ke doot haat verftand in materie van dc Godgclecrtheid in hunne een voudige Leere hadden uytgeblonken waar in hy de lof van de gemelde "Richer in top vyzelde, die ten tyde van gemelde Kardinaal van Richelieso met zyn Confraters een berugt dispuyt had over de Genade, waar in herin lommige zyner Meedebtocders en de Jezuiten de voet dwars zettedè. De Biflchop van Orleans aan een Godgeleerde van zyn Ketk aldaarle Blond genaamd, verboden hebbende het bedienen van de Mjfle, om dit hy de Cenjlttutie niet heeft willen aan nemen, heeft des niet tegenflaande de MifTé openbaarlvk onder 't oog van gemelde BifTchop gecelebrcerf waar over die Prelaat zeer vertoornd isen dceze Godgeleerd.e voor het Officiaal vervolgd. Men ziet een Brief van een Benediöyn aan e'e Abdific van Chelles in welke hy opfteld hét beginde voordering en tegenwoordigen ftaat det Congregatie van St. Mant en in 't vervolg antwoord hy op de vyf Reedenen welke aanfeyding gegeven hebben rat de Declaratie van 't Jaar 1672 welke met te confïrmceren alle de Ï11- trodu&ien der Reforms in veele van haare Hüyzen, verbied zulks in hït toekomende te doen zonder Brieven van bevel. Gemelde vyf beweegié- denea waren eerftelyk dat een zoo magtig Lighaam voor den Start te vreezen was. 2. Dat deeze Congtegarie tc ryk was. 3. Dat die Geefte lyken het l'ublicq niet dienden. 4. Dat de Gereformeerden de Procrf- fen beminden, fDat zv alle dé Priorien overweldigden welk laafte ge grond orte niet, oorzaak gegeven heeft tot het Edift van 1719. Eer* Dominicaan van 't groot Kfoofter van St. Jaques, le Pere de la Place ge- naamt, en Doftor in de Sorbonr.e, zyn Appel voor eenige Maanden in getrokken hebbende heeft zyn Meedebroeder de Pater Alexander rr.it al zyn vermogen getragt te beweegen zulks tr.eede te doen eu onr deée goede Pater die van ouderdom al eenige tyd blind geweeft is te zeker der te treffenbedienden hy zich van de Auftoriteyt des Kardinaals dfe Noailles, om hem dus de herroeping van zyn Appel af te peilen maar den ouden Pater bleeft befténdig by zyn weygering eindlyk kon den Broeder (die gemelde oude Pater gclaft is op te paften) zig niet omhuif den van de Patèt de la Place fciierpe beftraffingen over zyne wispeltrfrig- heyt toe te voegen en gaf ook kennis aan een Yveiaa.t voor 't Appeï van 't geen men tegen de Pater Alexander ondernam; welke zig daar op teiftond r.aat de Kardinaal de Noai'fcs begaf, om zyn Emiir. re zeggeh dat de Pater de la Place zich van des Kardinaals gezag bediende om de' Pater Alexander tot intrekking van zyn Appel tebëwcegcu: waarop zyft Emin. met verwondering antwoorde dat i\Pater ^Alexander urn -Appel Z.OKTV trachten te dren intrekjeen, vjord my valfehl^na gegeven, en 'ic vcrz.oek CJ hem z_ejt dat t\te veel aetin' voor t,yne verdienflen hel, als de Pater de la Pla ce met eenipe ordres te lei.eden die hetrehftflfk. tot hem v,onclen wezen kortom Z.egt hem dat t\vtrzoek hy nooit geloof geeft aan 't geen men htm ril) n ttn wegen zouw mogen zeggen J want als t\wil hellen dat hr wetens my iets weet zdl 'k hem zst/ks door een miner grcol-Vicarlffen doen loodftliappen en (voer hy voort) wat de Pater de la Place aangaat die zal terjhnd een l-aodfihap van my t-ciomcn gelyk zyn Emin, hem die zelve avond ook een Interdiftite heeft toegezonden. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 7 Detcmbcr. D4 Deekens van de Ambagten d«zer Stad^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1