NEDERLANDEN. I ook verongelukt Schipper Jan Symenfe, vaft Bremen herwaards kt] - Te Leyden by FELIX DÉ KLOPPER, op de Breedeflraat over het Stadhuys. Den z December 1711-. remonie des Doops van zyn Zoon in zyn Hays te Haten docn,»tj remonieel teWeencn gereguleerd is de Marquis en Mxrquiffnntf zullen her Kind in plaats van hunne regeerciide KeyzerlykeMait* ten Doop houden en óp dat deeze Plegtigheid met veel magmt- zouw gefchieden doed gemelde Hertog, zoo meti.zegf, zyn Tin: verfchïide Domeftiqiten en anderzintS vergióoter». Van Ooftend men narigr, dat den z dezer van daar naar Mocha, vertrokken dat op derzelvet te rugkomft het Congres geopent zouw worden,' veele twyfelen of zulks noch wel zoo haaft gefchieden zal. AMSTERDAM den 36 November. Te Waasbergen was een I ntn taai doei bcjluyien gelyk^gy zutt h'eii door &U kgevo'gtf part::tht St. QUENTIN den 26 November, èoridug wierd hier in dc Rj tfVJ re bf,aprjligen alle de Tedders ■welk,t zich in VraiiLjik, bevinden a.:» ie\ Kfik onder't loflcn van't Kanon het Te Dcnm in Muzicq gezotw 'meaner, ben t'c Ltre)den am zig ten fpoedigfte Irerwaardi ir begeven, e'u in't Con- occazie van des KCSings Zalvinge. Hit Kapittel dezer vermaard vent ■zoodanige krachtige maatregels te bcraamen als nodig geoordeeld Zither: welke altyd ónder dc befcherming der Koningen van Vraukrrj worden t geen de oorzaak, is dat wy V deeze tegenwoordigtoezBiden weikg Stigtexs geweeft is heeft deszelfs yver byzor.derlyk betoond dj, wy eyniiyyi met God te bidden dat hj V neeme in zyn tl. hoede., o'veikocftige Illuminatie die het gioot Toitail volkomen bedelt was geteckent h*nue\. ,'de geheeie nagt geduurt heeftmet deeze twee Verzen ih'r miJtt Voorlede Zóndag hebben de Jëfuiten van 't College van Clermont ve-Votium de Carlo mimfhrant hac Lumina Hggim !.e L-.tynfeï aarzen aan de Koning gcpiczer.tecrd, weljtf zy op zynMajis., Sydrca ir Terris defuper ejje Datum. Z.ilvinge gemaakt hadden, nevens eenige Medailles die zy te dier occa- dat is, Deze Hemcl-Ligten tooiien aan dat de Koning dootCc Jje hadden doen graveeten op dc eerde wierd een Altaar verbeeld met zalfdj en aan de Stervelingen gegeeven.is, ten ongedekte Kelk, en ecu St. Jan onsHCct dopéiide, met dit omlchiift;BRUSSEL den $o November. Voorleede Donderdag was Tanrits Fun Po Crescit Bonos. I ftraat dezer Stad en Corps vergaderd om een Subfidie van dentt dat is, Zoo gioöte Eet groeit in een ogenblik. - i twinrigilen Penning voot dit lopende Jaat te accorderen en eet Op de It. is een Wolk waar uyt febiet een Hand met een bloot Zwaatfi was den brceden Raad, beftaande in dc afgaande Magifttaats-Ity daar in, en het omfchrift, Ho/fis tjttistjuls eris pareatj ten dien einde mede by een gekomen, zoo dat het nu noch maat dat is, Ieder wie't ook zy moet het gehoorzamen. by.de Deekcns der Ambagten geaccordeett moet-worden dan Op dc III. De Eoninglyke Mantel op een Azuur Veld, met deWoor-tpaend zulks geen tegenftand zal vinden, en men fteld vaft datn den Fanditur Omnibus. deeze week daar ovet zullen vcrgadeien. Den Hertog van Arcji dat is, Het ftaat voor allen open. groor-Bailluw en Gouverneuc vanMons, bevind zich noch in dt« De IV. verbeeld een Tafel overdekt met een Tapyt met Lelien be- en doed met veel fpoed alles in zyn Logement prepareeren, ornt zaait, onder een Verhemelte, op wclkeis midden een Ring legtmei dit Ómfchtift ntorem fppndet Fidcm, dat is,'Beloofd Liefde en Trouw, V. De Septet in de hand vau dc Gerechtigheid, op een wit Veld, met het Devis Felix ContO.dia. dat is, De gelukkige Echdragt. VI. De Kóninglyke Kroou op een met Lelien bezaait Kleed en de woorden Plus Deeorus G/Jiamen babet. I der drie naar Indien gedeftineerde Scheepen als mede j Schrctpt. dat .is, In't dragen word zy fchooner. Spa'njen de twee andere,- naar Bengalen en Suratfe gedeftifieert,, VIL Des Konings Troon met het Koniaglyk Pavilion naar boven, en [noch niet gereed. Van Kametik heeft men, dat men daar mett: 't omfchrilt Üs/am Mstltt Oraeula fuqdet. j gen alle dagen de afgezondene Couriers te gemoet zag ,'in y»r»i, dat is, Hoe veeïe Godlpraken zal hy niet voorbrengen Voor eenige dagen is den Ontfanget van Vire, die 40 duyzcnd Eivr. naar Caën bragtdoor 4 Struikrovers, en de Poft-Koers van Lions door ie, gemasquerde Karèls gefpolieerd geworden; in de laafte waren onder Schip met 4 Man zónder Ankers of Touwen komen aandryven, s an leren t partyen Goederen.de een van 63 en de ander van 100 Mark per Otto Reus, van Lubek rta'ar Bergen gaande, was op dc Rdc» Zilver in Baaren. Di'ngsdag waren de Aftien op 1750 Livresmaar zyn ftok gebleven als mede op Schagen Michiei Ryp, van hier naau zederd wcêr op r;oo gedaald en de Liquidaiien zyn 21 Livres. moerende; en men fprak noch van 2 Engelfe Scheepen. Op Var.j KAMERIK den 26 November. Vootleedé Zondag heeft de Heet de' de'> en Schipper Matthys Scheel, van Stokliolm naar deze Stad* St. Conteft eerfte Flenipotentiaris van Vrankryk op dit Congreseen de, die °P Vlt^ was getaakt, was er na t vetkezen van 211 magnificq Feftyn gegeven, ter oorzake van des Konings Zalvingen Kro-1 afgekomen. Te Port a Port lag het jchip de Juftitie naar l.isBoi ningc in welke occufre al de Inwoonders dezer Stad vreugde bedrecven re® en Jac* Comclibfe was van Koningsbergen naar Karelskrtw hebben het Te Deum wierd in de Aardsbiffchoplyke Kerk in Muzicq ge- trokken. Te Dantzig is onder anderen gearriveerd Auke Risqia zongen en de Aardsbiflchop van Tours verrigtede den dienüalle de ^'ea> ^,e I.an Myndertfc Ruyter daar in goeden ftaat had gclaatc Ambafladeurs Plenipotentiarifl'en Gezanten en een gró'ote toeloop van ®-eyel Gerrit Kramer en re R'ga Jan Reurs van .,;er. Volk waren by deeze Ceremonie tegenwoordig bv 't uytgaan van de j Cours van deWlSSEL is heden op Madrid ji4a 3,4 en 1 agtfit Kerk wierd doot het Regiment te Voet des Konings, hiet in Guarnizoen t'"1* 118 ,e" 1 vie"^e 4 -a,f. .e' ®l'^a0 en 5 verde. Seyiiieu n> zyndedrie Salvo's uyt de Snaphaarien gedaan na dat zulks alvoorens I k^lf. Lisbon 4$ en t half. Venetien 81 en 1 vierde. Livotr.o li: üyt al herGefchut om deze Stad en deCitadelle gefchied wasdes avonds v'er<*e- Genua pi en s agtfte. Londen 3Sch. Parvs opzigi 4) ren uuren wierd het konftig Vuu.werk aangeftokendat op 't Markt-1 en a8'^e- Leipzig cour. 38 en 7 agtfte Sr. Francfott courantu veld opgeiegt was,en de meefte Huyzen alhier wierden ter zei vei tyd ge- 3svietde Kvksd. Brtilau )6 en 7 zei St. Dantzig 2^^, P.^gij Ha ïllumineetd aan het Stadhuys waren veele Cieraden gemaakt, welke i 'a i half St. Gent r en 3 vierde a 7 agt%. Autrv^pep, 1 alle mede heel ku'nftig en aangenaam verligt wierden vervolgens Wierd j Per 9' BrU ^1 -1' Z'ef an _*- 1 ag'fle De Agio var) dth «en Comedie vertoond na welke al de Genodigden in een gtoote Gal- *n ,De ""f 1 lerye kwamenwaar in men verheeven Flaatfen gemaakt had om den geene welke op haar beurd in de vlakte danften, te kunnen zien des a- vonds ten elf uuren gingen de Gevolmagtigden en Gezanten r'n een -Zaal van 't Stadhuys, daar zy de Maaltyd hielden teiwyl in een ander Ver trek een Tafel van 60 Borden mecde op het magnifïeqfte opgedift wierd waat na men weder begon te danften 't geen tot de volgende - - r morgen ten 5 uuren duuidcde Dames de Polignac en de Sailly floten vertrokken in tegendeel zyn vetfche.de Heeren van N.mwegenl». het Feftyn, op 't welke alles in groote Overvloed, en tot het grootfte ge- J Jer gekcert> «elke den Gelderftn Landdag hebben by gewoond. H« soegen det Genodigden geweeft is. Mo?- Commiffanflen Decifeurs worden uagelyks hier te rug venq Burgetmeefteteu en Vroedlchap der Stad Uytregt maken bekent, dat JacoBus van Beufekom Soldaat in 't Regiment van de Colonel Mi.' de zyne naruurtyke pligt veigectendeals nü gedezerteert zynde alhier tor lafte van den Armen agter gelaten heeft drie kleine Jongens is'tdat haar Ed. Agtb. ten einde de bovengenoemde Kwaaddoender mogt geraaken in handen van de Juftitie om na meriten en rigeut ren ten exempel te worden geftraftbeloven eep Praimie van ijo Gis. te betaalen aan die geene die den zeiven weet te ontdekken, zulkii handen van dc Juftitie gerauke. Adriaan en Gerard van Ryk Makelaars, znllen op Vrydag den 4 December, in den Nieuwen Doelen binnen *s Gravenhage, publicq veyls aan de mceftbiedeode verkopen, het gioeyfaam Vnigt, Wild, en Visryk Ryxdorp, van outs méede bekent, onder de naam van 'r Huys van» menum, gelegen tuflehen Waftfenaar en Katwyk: nader ondeireg'iii|e is te bekomen bv de voorn. Makelaars van Ryk, in de oude Mplffiu Katwyk by de Bailjuw Boers, en te Waffenaarop de voorfz. Hoffteeoe. Adriaan en Gerard van Ryk Makelaars, zullen op Vrydag den 4 December, in den Nieuwen Doelen binnen 's Gravónhage, publicq vttty een party Obligatien, zoo ten lallen van Holland en Weft-Fricflaifd op diverfe Comptoiren, als ten lallen dcUnie op diverfe Ptovimients rery-Obligatien alles breeder te zien by de Billietfen cn Notitiendie daat van zullen worden uytgegéeven nader onderregtinge by d: w Makelaars van Ryk in de oude Molftraat. - Brunei,Wetftcins.Waasberge, De Coup, Humbert, Luchtmans, Vande Water, Moetjens, Van Dooie, en Vaillant, drukken het Groot Algew Hiftorifcii, Geogtaphifch, Genealogifch, en Oordeelkundig Woordenboek, getrokken uyt de Woordenboeken van Moreiy, Bayle BuddcusS vermeerderd met een conliderabe) getal nieuwe Artvkels, getrokken uyt de belle Schryvers, die in gceneWoordenboeken gevonden worden, namentlyk de r 7 Frovintien betreffende alles ernder 't opzigt van den Hecre David van Hoogftraten, in 8 Decleo, in Foliowaar van deC ditien van Infchrvving, en Proefjcns van het Werk, by al de Boekverkopers in de Sleeden te bekomen zyn. Op Maandag den 14 Deccinber 1722, 's morgeni ten y uuren, cn volgende dagen, zal men in deze Stad Leyden ten Sferfhuyze van Jr«- der Tort, op de Nieuwe Hogewoert omtrent de Hogewocrts Poort, daar de Goude Hand uytlleekt, verkopen een par'y dlverle. foqrten, zooh de als onbereide Lakenen, beftaande in fyne Cpuleurde negen cn agt vierendeel breeren eenige Swaite, Roode, Viö'léiteBlaaiiwe en Wim- keuenals meede eenige Baaien Spannfe Wolmitsgaders een party gewaflë en geverfde Wolle item de Gereedfcliappen tot de Drappt Bïteyderye behoorendealle welke Goederen Saturdags voor de Verkopinge var. een ieder zullen kunnen gezien worden. Te Leyden by Joh.Arn. Langerak zal op den 12 December verkogt worden een zeer fraaje party van Antique en Moderne Medailles, wi de laafte meeft in Zilver zyn, en tot de Nederiandfe Hiftorie behooren ook munt onder de eerfte uyt een Veritable Otto zoo klaar als 'f' een is gezien de Catalogen zvn in de voornaarafte Steden te bekomen. By denzelven is gedrukt en over al re bekomen Joannis Bapt. gne Adverfaria Anat. Omnia, cum Tabulis Indices necelT. in Quarto 1723. Jacobi Vercellonis de Pudendoium Morbis !e Lue Venerea Ta bilion, 8. 1722. Ant. Leeuwenhoekii Opera Omnia, 4 voll. 4. 1722. Per. vander Schelling de Lege Rodia, 8. 1722. Varii Auth. de Inocnlï nis feu transplantat, Variolarum, 8. 1722. Obfervar,Selefta: in Ver. Teft. aliqnod N. T. cum Frsf. Jacobi Rhenférd S. 1722. J. Melt-' Fundament! Theologiz Didascalix in ufus Auditorii fui Coucinuata nunc veto Analyrico ordine Dispolïta a Joh. vanden HonerrT. H.' 4. T722. P.-Vromans Traftaat de Foro Competenti, of dagelykfc onderhoorige Vietfchaar, zeer nut voor alle Praöifyns, en voor die hun Regtz.aaken \Villen oeftenen, 4. 1722. Als ook Joh. Volleuhoven Heerlykheid der Regrvacrdigen vertoont in XIV. Predikatiën zyn dei' tweede Drulc vermeerdert met noch V. Predikatiën over vcrfclieide Texren, 4. 1723. Veifamelinge van uytgclefene Leer-redenen, door de"r geleerden Heer Antonius Roufe waar by gevoegt zyn LX Brieven over nuttige Stoffen zoo des Ouden als Ni Teft. gewifielt tuflehen zyo waarde en de Heer Fi. Bomble, met een Voorreede van den hooggeleerden Heer H. A. Röel, in 4. ALEXANDER DE ROGISSART, Boekverkoper in 's Hage maakt een ieder bekent dat hy gaat drukken in de Franfle Taal by Infcluv' de lang verwagte Hij! or ie van Engeland, doot de lieer dc \apin.Tbp;rai, in Quarto, in 7 Deelcit, opheel fchoon Papier en een nieuwe fraayd ter, volgens dc gedrukte Schets en Conditiën de Trys voor de Infehryvers is 24 Guldens voor het otdinaris en 36 Gis. voor het groot lap» mits betalende 8 'Gis. by de Intekening en 12 Gis. voor het groot Papier cn zal gem. Boekverkoper geen een Exemplaar meer op groot drukken, als 'er ir.gctekent zal zyn. By Ra'tliazat Lakeman Boekverkoper te Amfterdam word. gedrukt de Fredijraat/ïen van William Seberlok,, Do flor der H. God-eleertheld het Engels vertaalt8. By denzelven ftaat ook in weinig dagen uyt re komen Hinde! van Theologifehe Verhandelingen, doot dc Heer Samuel ft s, Doftór en Prcfelfor in de H. Theologie te Bazel, uyt het Latyn vertaalt, in 8. xój. De Eng. Bank n«, O. 1. C. 132, ss en 1 hgiff Demi kende Holl. Loten ijo, en die in de 19 Clalfe met lift fourn, ijtl 's GRAVENHAGE den eerften December. De Kóninglyke Zn: Minifter de Heer Pry* is by eenige Hceren van dt' Staaren Geneta weeft. De Heer Enimcn, Zitting hebbende in haar Hoog Mog. V: deringe wegens de Provintie van Stad- en Landen is naar Gioii 1 W'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2