KrayJ goed^tkéutd ïn geoidonfteerti wierd een Eil iaat van in tï bren gen'. Die dag vergaderde de Lords en lazen cenige Requcftefi en de Graven van cinlater en Londen leiden hunne Eeden af, en namen Zitting in het Kuys der Pairs. Hede.. hebben d. Gcmtentens de Lar.d- tax-Bil voor de cetftemaal gelezen, en kwamen in groot Corhmittetot op hel: einde dezet Maand gitekéni worden en de Ptinceffq kort J ha de leyzï naar Madrid aaji neemen. Meh verzekerd dat den H.' van Litïa, dc Marquis van Grimaldo, Don Paririo Laules en nor Ac Spaans Heer, recede in de aanftaande Promotie der Ridders van Geeft begreej en gullen wezen. Daar zyn 100 gezegelde Brieven Be volgende befluiren da: aan zyn Majr. zal worden toegedaan 45 3 14 1 vas.digd, om zoo veel Mifiïfipioniften te arrefteeren, welke in d: f P. 4 Sch, om verfcheyde extr. opgekomen Ockoften, daar by 't i'arlé- J der Taxe bègrecpèn zyn, en weigeren te betaalyn. ment met in voorzien is geweeft 1 1 ;ooo f. voor de oude Luyden in het Hospitaal van Cheifea voor 't Ja.tr 17236 65412 P. tj Sch. 9 Pens om de mccilykhcden van 'tjasr 1722 goed te maken en dat de Exchequer voor den 7 Jnny een Millioen met de fr.trcft zal ontfangen van de Z. Z. C. uyt de Gelden aan die Comp. cpgel'choten. De Aftien van de Bank zyn 115 cu 1 half, O. I. C. 132 en 1 half, Z. Z. 94 en t agtfte, Af.C. 1 k"» 9 en 7 agtfte, Beurs Aft' 4 en 7 agtfte dito L. j en 3 vierde, J. B. ic V RAN K R Y K. PARTS i#jret> is do >ja|r, gcdutirende ctèeze Winter ftaat te vetblyven. Als den Hertog van NEDERLANDEN.. BRySSEL den 16 November. Gepafleerde Donderdag hebhtn Advocaat. Goclict en de Procureur generaal Charlier pofiéftïe genojï van de Raadsheers-plaatTen in den Raad van Braband daar defaT haat meede vereerd heelt. Die dag is dc Hr. Blanche, ecmge Zhomif vvylen de Raadsheer dier Naam is Jaaren oud zyude ovetletdcn 5 heeft zyn tonfiderabel Kapitaal aan de Armen dezer Stad nagel J j Giftere rhorgen is de Ptins KouraKin van hier naar Parvs veitroklj den 13 November. GepafTèerde Dingsdag namiddag ten twéé j Van Aath heeft men dat eenige Dragonders van 't Regiment vauml, e Koning naar Verfailles gekeerd, daar men verzekert dat zyn i de Prins van Holfteyn Notburg daar Guarnizocn houdend?eri i»* Maanden geen Geld gehad pebber.de, omkiept 39 van haat. aar.'dec] Orleans delaaftemaal te Soifions geiogéett was by den Ontfanger van verneur de Generaal Vehlen deswégen redres, ofte haar affcheid de Tailles, gaf zyn K. H. aan de Zoon van gemelde Heer, die ónder de Musqueteaires diend, een Brévet als Kapt. in'rRegïment Dragonders van Orleans nevens de Survivance ais Exempt van de Guarde du Cotps welke Plaats zyn Oom bekleed. De Koning heeft aan den Hertog van Tresmes; Gouverneur dezer Stad, toegeftrian de Saivivancé van gemelde Bediening vóór zyn Zoon. De Heer le I}lanc,Minifter 9an Oorlog, heeft zich door indispozitie niet laren vinden op het Fcftyn re Chantilly n e eenige dagehtevoren in deze Stad te tug gekonaen. DeGraafvan Evreuir was te Monfeaux, toen de Koning op zyn te rug tys te Soifibns hadden maat deeze waren alle gevangen gezet om day haat yjflj als Muitety opgenomen wasondertuflcheii word by de NIarcyttjsd;lET door e,enige Dames van Diftinftic om haar Pardon gefolliciceeuj jf® geen men hoopt cok volgen zal. AMSTERDAM den 16 November. Te Scandrona is gearriveerd jJ Hóóp van Alexandria 5 te Stpkholm (daar het Schip van Schipperij «ry gegeven was) Jac. Ronquift, Marten Anker, en in de Daalden)! gnus Kramer, alle van hier 5 te Waasbergen Andr. Mart. jen op dc11 Ictngnt Janfte vap Petersburg &c. Te Gotienburg leggen nqcji $iil z-ai doen, die ten mi'nften we) 4 Maanden zal duuren. Giftcren heeft de Maarfchafk van Villars, gemelde Hertog van Chartres en de Prins van fcombes, névenS veifcheide andere Heerenj ptagtig terMaaltyd onthaald. De Heeren Fler.ipotentiarifVen van *t Congres te Kamerik te weeten geworden zynde dat gemelde Maaifchalk zich derwaards ftond te bege ven hebben hem een Brief gefchreêven om hem te Complimentee- ïen maar hy heeft haat geantwoord dat hy geen ftaat maakte om die reyze voöe eêrft aan ré neemen. Gifteren wierd hier in de Aards- biftchoplyke Kérk, in 'tbyzyn van alle de hooge Collegien, een plegtig Tc Dmm gezongen cm God te danken dat de Zalving en Krooning van de Koning zoo voorfpoedfg volbragt ia ter dezer occazie zag.mcn des avonds alle de Paleyzén en het Stadhuyszeet cierlyk geïllumineerd, en Vreugdevunren door de gehéele Stad. De Maarfchalk d'Eftrees is fnet zyn Gemalinne naar Nantes vertrokken om dé Vérgadering dét Staatcn van Bretagne daar den 7 van de aanftaande Maand te openen. vliegende Storm uyt.het Noord- en Zuyd-T^eften geweeft waar Teunis Rouge eenige fe.hade had bekomen aldaat wjiien' gcathn Biwert Wibbes, Riweit Baukes, en meer anderen. De Couts van de WISSEL is heden op jïadud 94 en t vjerde a ih; Kadix 117 en 1 half a 3 viérde. Bilbao 93 en 3 vierde a 4. Sevilien rr r en t half. Lisbon 45 en 1 haifv Vecetren 81 en 1 vierde. Livorno jjhi 1 vierde a ti. Genua 92 en s agtfte. Londen 3 5 Sch. 2 en 1 kalf, h et ópzigt 40 en 1 half a 3 agtfte. Francfort courant 27 en s half Ryfc Si Breflan 36 en zeft. St. Dantzig 291 P. gr. Hamburg ji e» 1 hW Gént i en 3 vierde. Antwerpen 1 cn 7 agtfte per C. Brullel 2. ZcdAl 7 agtfte. Rott. i vierde. De Agio van dx; Bank 5 en 1 agtfte a ;n ln De Aflicn van dc O. 1. C. 63s, W. I C. 98 en 1 half, Subfcr. ït;.i Eng. Bank n6 en 1 vierde, O. I. C. 124 en 1 half, Z. Z. 95 en itR de. De Holl. Loten in de 18 Claffe met het fóurn. 1 ro Gl. 'sGRAVENHAGE den 17 November. De Heeren Starten vanfii'i De Commiffarifièn van den Raad, aangefteld om de zaaken van de Hr. land en Weft-Friesland zullen morgen haar ordinatis Vergadeirgt t« Jan Law te examineeren hebberi by Arreft geordonneerd het verkopen j vangen eenige Leeden van de naafle Steeden zyn albereids in dclt; 'J zyner onVoerende Goederen. Don Patricio Laules oidin. Ambaffitdeut 1 menren aangekomen. Giftetcn morgen is een Exprefié van Weena des Konings van Spanjen ziet alle oogenblik een Expfeflc te gemoet alle fpoat hier door naar het Brittannife Hof gepafleerr ter zclvtu van Madifd, waar na hy h t Carafler als éxtrr Ambafladeur aannemen, was de Koningl. Pruyffife Minifier de Heer Myncrrshagen meten en aan de Koning, Mademoifelle de Beaujölois voor de Prins Don Car Heeren van de Regeering ip Conferentie. Heden is de Prins Dolhoid f los ten Hubwlyk verzoeken zal, zn'lendé her Contraft zoo mén meeridnaar Amfterdam vertrokken. Dén Dbelieilr 'Cof'Hi, maakt op ontfange oidre bekent, dat de verwfffclinge der ongetrokkene Loten van de zeventiende tot de agtiende'Cl; »P Zaturdag den 2ifte November eerftkomende, op de verbeurte haarer Billietten, moet zyn volbragten dat met de ttekkinge van die agtiu Claffe op den 23fte daar aan volgéndé een begin zal worden gemaakt. Adriaan en Gerard van Ryk Makelaars, zullen op Vrydag dén 4 December, in Jen Nieuwen Doelen binnen 's Gravenhage, pnblicq vpyitij »an de meeftbiedende verkopen, het groeyfaam V^figt, Wild, en Vi?rvk Rykdorp, van outs meede bekent, onder de naam Van 't Hnys vanWt menum, gelegen tuffchen Waffenaar en Katwyknader onderregringe is te bekomen by de voorn. Makelaars van (byk, in de oüje Mqlftrai; Katwyk by de Bailfuw Bóers, en te Waffenaar op de vooifz. Hoffteede. Adriaan en Gerard van Ryk Makelaars, zullen op Vrydag den 4 December, in den Nieuwen Doelen binnen 's Gfavenhage, publieq veiko| Jen party Obligat'ien, zoo ten Paften van Holland en Weft-Ftielland op diverfe Comptoiten, als ten laften de Unie op divepfe Ptovintienen tery-Obligatien •- alles breeder te zien by de Billictt'en en Notitien die daat van zullen worden uytgegeeven nader onderregtinge by dé vo Makelaars van Ryk in de oudé Molftraat. Op Morgen, 's avonds ren 5 naren,-zynde Donderdag den 19 November, zullen de Makelaars Johannes Staats, Jan Lemmers, en Arnoof Tongeren, te Amfteid. op de CingeP in de Btirg, verkopen een party van 2s vaten extta puiks puik Huyfenblas of Bereydfel by Notitie tan Dezen Avond ten j unren, zynde Woensdag den 1 8 November, zullen de Makel. J. Staats, Jan Lemmers, en H. Linquet, te Amft. in dtSUj ïn de Brakke Grond, verkopen een patty extra puyke IcifeTa.k, Moscovife Garens, Beevet-Wol, gryfe Beere-Hiiydcn, en andere Goederen msL Dezen Avond ten 6 uuren, zynde Woensdag den 18' November, zuilen de Makelaars Sal. Garfinen Samuel Piméntel, te Amfterdam in deSk, ïn de Brakke Grond, verkopen een Scheeps-lading éxtra puyks puyk nieuwe Spaanfc Nootcn, bv Kavelingen van 6 Tonnen tefrens eq eeapquc liieuwé curieufe Prnvmen leggende als by Notitie word aangewezen. Roeland van Leuze, Makelaar in Zyde, zal opVrydag den 20 November, te Amfterdam in'tOude Heere Logement, verkopen een goe ie pi Lakens, Grynen, Rasdemarokke, Goude, Zilvere, Zyde en Wolle Stoften Goude en Zilverc Linten, puyke Chitfen Neteldoeken CatoemL linnens, Hoeden, Konlfen, Rottingen Sic. en eenige fraayc Meubilen, zoo van Beddens met haar toebehooren, als Peekeus, Spreyen, K1flens, Engels Schryf-Cantooir je, ftaande Otlogié, extra grote Spiegels, Schild. Portie). .Vlocrtapyteq, Koper,Tin 5cc. t daags te vorpn tc»V F. Onkelboer, Joh! en Dirk Bontekoning Makelaars, zullen te Amfterdam verkopen op Vrydag den 20 November, V& .Langezondfc MafE van 7, ïo en 12 palm, 660 dito, 7 ongemeetén, 200 Stroomftadfe Maften, van 7 a 10 palm, 48 a jo voet, 300 Copervrykfe Maften, 800B(t| én Goor'-Maften, nevens een zeer groote party van Odfterfe en NOordfe Hóutwaaren van allerhande fooiten. Tc Üttcgt by Jacob van Toolfum, is gedrukt en in de meefte Steeden by de Boekverkopers te bekomen, DiiTcrpatipnes Biblico, Cluooologiti)(c Authore, Joh. Jacobo H'ottingetiS. Th. Ftofefi'or. Tigur.cum prefatione Frid. AdolphuS LampeS.T. Ftoff. in Academ. Trajac. in 8. li'We Aelandi Introdnftlo ad Grammr.ticam Hèbrsam ^Jting. cum Relandi Abaibanelis Coromentarius in l'ropheticam Habacuc, in S. IdemTr, Opera cnm NoühVanórum Sc Gronövii, z v.ol. in 4. Noch is bv dezelve ie bekomen Hortus Indicus MaJaBaticn» 12 vpl. cum fig. in Fplio. Blafii Arratome Animalium cum fig. in 4. Idem Coccei Opera Theologies cum Anecdotic, iz vol. "m Folio. Idem Bidloo Anatomia NcadlfK vol Flaaten, in groot folio. Idem A. Drieffen tegens T. van Tuynwi over't Gereformcert Geloove, in 4. Te Leyden by Johannes varrdcr Linden is gedrukt en alom te bekomen, L. An nil Floti epitome Rerum Rornanarum, cum inregris Salmaf^fi Freinshetsu, Grsvii feleSfi's Aliorum Notis. Recenfuit., fuasqr.e Adnot'ationes adUidit Carolus Andreas Dukerus in 0£fa%o, Noch wotifc denzelven, r^.t Privilege der Pd. Gr. Aïo*endt Heeren Staten van Holland en V/eJl-VruJland^ gedrukt het Oude en Nieuwe Verbond aanecngefchdij in de Gr'clfiedenilTen der Joden en dér aangrenzende Volketen, zederd het verys) der Koningrykeri van Ifrae! en Juda tot op den tyd van Cq ftus, door Humfréy Friaeaux, uyt liet Engels, volgens den agtften Druk overgezet en met cenen inhquwd voor ieder Boek en AaDteekfnic vermeerdert door Joannes Dricberge 2 Deelen, in Quartowaar van het eerfte Deel reeds volgens 't gegeven betigt te bekomen is dcwyl her drukken "an her tweede Dctl vlytig ttord voortgegaan. De Boekverkopers Vohami'j vn Vuren in Compagnie met P. Huffop, T. JohnfonC. Levier en Roitet dewelke by Infchryving drukken b: ALGEMEEN HISTORISCH. GEOGRAI'fllSCH EN GENEALOGISCH WOORDENBOEK, van den Heer C. Luïuiui, Regtsgel.io4| Delen ih Folio, maken mits dezen aan alle de Liefhebbers bekend, dat zederd eenigen tyd herwaards aan den Autheur gecommunicecrt T-ïHtlj oog oagélyks gecommuniceert worden een menigte van Memorien en Berigten van aangelegenheid, aangaande de Hiftorie, Zaken cn voorafjn fte Familien van deze Repuhlyk, als opk van de overige Nederlar.dfe Frovinrien, mitsgaders van Groot Brittannien en Duitsland het welkuil gemelden Autheur heeft bewogen, om zynWerk met noch 2 Delen te vermeerderen, welke Delen ieder zullen beflaan circa iep Bladep, en Infchryvers tegen zeven Duiten het Blad zullen worden geleverr,. alle welke vermeerderde Arrykelen en Zaken na de. ordre van het Alfabet ijm Werk zelf op baar plaats vullen worden irrgevoegt wcslralven alle dc geene die genegen mogten zyn, om noch eenige diergelyke AnrheifSSi Memorien of Berigten te fuppedireren gedienftig verzogr worden dezelve hoe eer zoo beter en uyterlyk voor het e'inde van de naaftkomt^V Alaand December aan een van de voorfchreve Boekverkopers re laten toekomen ten einde dezelve pp haar plaats na het Alfabet zonden nen Worden getnfereert vermits het We.k zonder eknig uytftel op primo January daar aan volgende op de Pers 7.5I worden gelegr en zidkij. I een boete van 1000 Dukatons welke de voorfchreve Boekverkopers zich mits dezen veibinden te verbeuren, aan en ten behocye van de Nttfc; duitfe Cstcformeerde Diakonien der ref nftivc Sredcu va» ^imjlerdam Delft en 's Gravenhagc by aldien als dan met het drukken van hetifji Werk geen aanvang gemaakt word. NB. Onder cje Artykels van de geleerde Mannen van alle Natiën, die in dit Weik ftaan zvn ook uitv'W lige en naauwkeutige Befchryvingen van de Levens van alle de vermaarde Pt fefioven, 7.00 Godgeleerde, Rechtsgeleerde, als andere, dewelkrjl de Hoge Scholen van Leiden, UtrechtFianeker, en andere Univerfiteiten en llluftie Scholen van deze Republyk gebloeit hebben met cealf é:l Ecricht van alle derzelvci Wetkeo. vIJ Te Leyden by F EL I X DE KLOP PER op de Breedeftraat OTer het Stadhuys. Den iS November 17LZ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2