LE YDSE G W oensdagfe Couf ant. A0-1711' Oct- s.kn atca hi;. »elj, Kej; -ceit ingta els bt. ds bi id.t, llli»H Si an CI fdcjii dint; liin;, )ni ïa ui boon m ko Wwt ;a.t,9 i hi! lUg Ijo lit l :n iii I 2« vicii j« 8i(s '5 Mi 5" ■tifi; ami erm N°.i3S S P A N J E N. IBRALTAR, den ié Oftober. Om dat de Commercie met deze Stad en Barbaiyen noch verboden blyftheeft de Friefter Diégo (die gewoonlyk alle Jaaren eenige Spaanfe Slaven te Miquer.es loft en zfalks na niet heeft kunnen volbrengen) een Brief van 4e Koning van Marocéo voor zyn Kathol. Majt. mede gebragt verto nende dat de befmettelyke Ziekte in Batbaryen was opgehouden én vorens een möndelyk berigt van gem. rriefter (die hiet doot naar Ma drid gepafieerd is) zouw de Koning van Maroccö al de Spaanfe Slaven vlke in zyn Gebied zyn, als mede de Geeflelyken diet Natie teMiqne- tis woonehdéj niet alleen dben gevangen zetten maar zelfs noch har dst frocednurcn gedreigt hebben jndiende Commercie met zyn Land niet geöpentwierd 3 wadrotn men hoopt dat zulks haait gefchieden zal. Hiet leggen 9 Engclfe Koopvaardyfchecpeh; daat onder George l'iér, R. Lomlv^ en Will. Hunt; van Livorno naar Londen, en een Zeeuws Sihip naar Alicanten moetertde, als ook 2 Engelfe Oorlogfcheepen. Giftéren afleerden vooiby deze Stad 2 Alglerfé Roveis die zönder Piyfen naar nys zeilden, hoewel zy al 7 weeken in Zéé hadden geweeft. KAD1X den Ö&ober. DeHollandlé Scheeperi hebben vrybeid be komen, om zonder Quarantaine té houden, in déze Baay te zeylén. PORTUGAL. LISBON dan 2e Oftober. De twee Hollandfe Oorlogfcheepen van de Kapts. Wittenhorft en Akerfloot zyn van hier in Zéé gegaan om zich up de hoogte van Kadix te voegen by de 4 Oorlogfcheepen ondei de Schout by Nagt Grave en zoo men meend te famen naar hun Land te rug te keetcn. Een onzer Barkentyns, nevens noch een Schip, den aofle voorlede van St. Michiel vertrokken hadden 6 mylen van daar een AU gierfe Rover met 20 Stukken ontmoet, die haar, dewyl zy met Engelfe Fallen en Volk voorzien waren, had laaten zeylen gem; Rover had 52 ïortugccfe Slaven aan Boord, welke hy uyt twee onzer Vaartuygen, met Wynen van 't Evland Fico naar Tercera gaandehad genomen na dat het Volk alvoorens haate Vlaggen en Brieven in Zee geworpen had. Men heeft ook tyding dat zich omtrent de Zout-Eylanden een Rover bevond, die een Balander met 10 Stukken voerde,welke een Frans Schip met 11 St. genomen en tot een Rooffchip gemaakt had dat hy ver volgens noch hid veroverd een Batkentyn van de Eyland komende maar de daar op zynde Franffe vry gelaaten dat hy ook ontmoet had een Engelfe Fink, de Roos genaamt, met Graanen van St. Michiel her- J waards komende als mecde een Schip van de Conrraftatie van Mafa- CU g.tn, nevens het Schip de Sargant, dat hy genomen hebbende, weêr ver- jtKia laaten had. Na dat de Commandant de Langeron nevens de andere Ridders van Maltha vooi de tweedemaal Audiëntie van affcheid by haate Majefteyten en de Princen gehad en ter zeiver tyd groote dankbaarheid hadden betoont voor de eer, geduurende derzelver verblyf alhier aan haar bewezen, zyn de drie Oorlogfchepen dier Orde emdelyk in Zee'gegaan na dat gem. Commandant door den Infant Don Fran- étsco tot buyten de Baar nytgeleyde was gedaan. Ons Ooftindis Schip de Cananea, gevoerd door Kapt. Jeronimo Roquete, is van Goa aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd om zich te herftellen hebbende on derweg zyn Roei verlooren. De Kardinaal d'Acunha, die zich te Ma drid bevind had te Granja en te Segovia de Fabriquen wezen bezigti- gen, en was over al met gtoote eerbewyzingen ontfangen. GROQT-BRITTANNIEN. LONDEN den 13 November. De Aardsbifïchop Brezident der Con vocatie van de Frövintie van Canterbury, de BifTchoppen en Geeftelyken dier Frövintie in Convocatie vergaderd begaven zig eergifteren in Corps naat St. Jamesen prezénteerde aan den Koning het volgende Adres, Met believen van V-we Majejlcyt Wy Uwe Majts. allerfchuldpllgtigfïe en getrouwe Önderdaanen de Aardsbifïchop BifTchoppen en Geeftelyken der Frövintie van Canterbury In Convocatie vergaderd, fmêeken verlof, om met degroot- fle cpregtigheid en yver te mogen uytdrukken onze afgryzing van de verraderlyke t'Zamenzweering tegen Uw' Majts. geheyligde Ferfoon en Kegeetingwelke Gy zoo gelukkiglyk or.tdekt hebt. Een Confpiratie zoo ónnatuuifyk in zich zelve zoo vérfocielyk in haar omftaiidighe- den en die indien zy gevolgd had om haar daadelykheden zoo ver- Khrikkeiyk en verderfivk gewéeft zouw hebben, dat de geringfte gedag- ttn aan dezelve onze Zielen vervuld met verbazing over de uyterfteGod- looslicid van den Aanflag en met de allergrootfte verfóèying van al decze ontzinde Menfclien welke zich konden verbinden in de csikee- *,ng vart b7w' Majts. Regee'ringen met een in de uyterfte en onvermy- delykc Rurne van de Religie, en vryheden van hun Vaderland. Wy Congratnleeren Uwe Majt. over de bereids gedaane ontdekkin- #en van deeze Barbare onderneeming z en bidden God ernftlyk Uwe M;|its. Raadflagen zoodanig te bellieren dat deeze ondoorgrondelyk- cden van de Satan, dit geheim van ongeregtigheid, en al de Bron-aders va" dezelve nagefpoord klaar open gelcgt 5 en gy in ftaat gefteld noogt worden nier alleen om onze vetloffing in deze tyd uyt te werken waar met de uytroeying dezer gezaaide onfronwigheid en Rebellie, on ze gelukkige gefteldheid te beveyligenen tot alle volgende Getlagren •eer te brengen. Onze pogingen in onze verfcheydene ftand-rlaatfen zullen ovéreen- ngof Hcta e S?.t naljii tent;.! ;lfa| de Ntsl 1 mtft de Na wem ep«! redes, oéles, e zias ve-.ke zajrü flM edea Ty»«i r'c L«-i 'apteil ra'pB tamp is q Schry XL. erefot ge jtn b( •eas Mispa :emw s voor &>i emmig zyn met deeze Belydenis en Gebeeden, Hoe behendiglyker wy we\vanden zullen zien in 'f zaayen van Oproer en arbeydende aan et ondeimyren en verwoeden van onze Proteftantfe veftiging in Uwe °ningl. Familiehoe vlvtiger wy zullen wezen om in de Gemoederen aan w' volk in te boezemen de grondregelen van getrouwheid aan Uwe alis. Icrloon ea Regcering wy zullen niet alleen de Onderwyzcrs maar de Voorbeelden zyn van beydc j in een regtmafigc zin van onze P '?t aan God, die ons aangefteld heeft rot Predikers van gehoorzaam- eid aan dc Regenten om Confcicrttie wille; van dankbaarheid aan Uwe alt. onder welkers voOrfpoedigeRegCering wy zoomeenige en groote ^geuingca gesieten; en wegens de vcrbintCMiflén van onze eygen Ke uen, by welke wy den Pretendent Uwer Kroon afgezwboren, en ons veot God en de Waereld verbonden hebben om Uw* Majt. niet onzé tryrerfte magt te befchermen tegen alle verraderlyke Confpiratien en Aanftagen; en de Ktoon dezer Ryken voor Uwe Majt. en Uwe Erfgenamen te veylr- gen en wy zyn van gevoelen dat wv de allerverlaatenfte van 't Men- lchelyk Geflagt zouden wezen, by aldien wy (welkers pligt het is andeté Godsdienftige agting wegens hunne Eeden in te prenten) niet de uyter fte zorg zouden dragen dat alle onze Woorden.en Daden öriAelykgé- lykvormig zouden wezen aan Onze eygene plegtige Verbinteniffen. Het belang voor onze BurgerlykeVryhceden, en wettige Regten, (wél ke de ondervinding ons geleen\ heeft ondei een Faapfe Regeering by vérgunning te wezen) is ons gemeen met al onze mecde Ondérdadnen maar als Religie is het onze onmiddelyke zorg, onder üwc Majtonzö opperfte Regent en allergenadigftc BefchermerWy fchrikkcn te den ken, hoe dra het geheelé Werk van de Reformatie vernield zouw wezen, en de Papery, de Godsdicnft worden, niet alleen van deze Koningiyken, maar van geheel Europaindien het God om onze Zonden wille zouw behagen aan deze defperate ondernemingen Succes te.geven volkomen, overtuigt zynde dat geen grootei begnicheling der Menfchen herten kan bezitten als te hoopen dat een Paaps Prins een Proteftantfe Kerk zal befchermen, daat hy zich in zyn Confcientie verplicht moet vinden ont ze te verdelgen'. Dewyl de tegenwoordige gelukkige veftiging van de Kroon, naaft God onze eenige zekerheid is tegen deze fchrikkelyke rampen aan Kerk en Staathoopen wy dat hy altoos uw' geheiligde Perfoon en Koninglyke Familie zal befchermen tegen.al de voornemens en Confpiratien van godlooza Menfchen dat uwe Regeering lang, vreedfaam, en voorfpoe-i dig mag wezen en dat uw nooit Cen Erfgenaam ontbréeken tyiag om op uw Troön te zitten die volgens U voorbeeld zal wezen de Verwecr- der van ons Geloof, de Befchermer van onze Kerk, en aan de Gerefor meerde Religie een Bolwerk tegen alle pogingen van Papery en bygelo- vigheid. Waar op de Koning antwoorde Ik^dankJV vricndelyb voor dit getrouw en fchuldpluhtig <Addres. Den yver die Gy betuigd voor de veiligheid van myn Perfoon en %egcering, en uw rtgt- vaerdigt vctfoeytng van de verraderlyke^danjlagen welke tegen beide zyngejeneed, geven my groote vergenoeging. Dn dewyl t\nièt twyfel of uwe faam gevoegde Pogingen zjtllen ondtr Gods Zeegen zetr veel toebrengen tot de onderfchraging van ottzjc gelukfjge Conjlitutit 3 voo kpnt Gy volkomen vervckfrd vynj dat ik van myn kant alles val aanwenden om de Geeftlykfeid aan te moedigen, en de Kerk^van Engeland te handhavenby de ingejlelde Wetten in een veilige en bloeiende gefleltenis, Woensdag wierd den Advocaat Leare met een ftërke Wagt uyt den Tout naar M'eftmunfter geleid voorde Baly van *r Geregts-hof des Ko- nings Bank daar hy door de Procureur generaal van Hoog Verraad befchuldigd wierd waar van de Atticnlen hem voorgeleezen zynde vroeg den opper-Regter of hy fchuldig daar aan was, da'ar hy hfeen op antV woorde 3 waar na zyne Advocaaten de Heeren Hungerford en Kettleby vèrzogten dat hy eer zv Pleytedevan zyne Boejens ontlaft mogt wor den waar omtrent zy zich over hardigheid beklaagden maar het Hof antwoorde dat hy tweemaal ondernomen hebbende te echappeeren,zulks wettig mogt gefchieden en dat zy indien rneu ze hem voot die korte tyd afdoénde en hy mogt komen te ontvlugtcn mogeljk daar rooi zouden moeten verantwoorden vervolgens eenige Exceptien gemaakt hebbende op z of 3 woorden in de Sefchuldiging, als onder anderen dat men zyn bfaam ChriftofFélin plaats van Chriftofus fee. gefteld heeft over welke misflag op morgen geplcyt zal worden als wanneer de Be- lchuldigde weder voor de Baly zal worden geleid; en men vertrouwd dat hef Hof de dag tot zyn Proces alsdan benoemen zal men zegt dat in zyn Papieren een Projeft van dé Confpiratie gevonden is, door zyn ei gen hand geteekend 3 volgens 't welke men ftond te bégiiinen met zich te verzekeren van den Tour, en het Paleis van St. James in brand te fte- ken, daat zeker getal der Brandftigtrts gereed Honden te wezen, cm on der pretext van de Brand te helpen bluffen de Koning te vermoorden 3 en dat tct zelvcr tyd een groote meenigte kwade Géintentjohecfden» zich te Lincolns Innfield zouden vergaderen, om terftond over al fcon- fufié té gaan invoeren. Daat na verzogt de Klerk Darnell aan 't Hof we gens de Bifféhop van Rochefter, de Graaf van Otié'ry, deLordNorth en Gray, en Kapt. Kelly, een Smeekfchriüt in te geven dat zy r.ïet langer als tot den 24 Oftober O. S. in 't aanftaande Jast geéónfineerd gebon den mogten worden, en dan het voOrdee! van de Habeas Torpus Aftè ge nieten, indien zy als dan noch niet te r'egt gefteld mogten zyn waai op des Konings Advocaat antworfrde dat hun Réqueft zeer vruchteloos was, dewyl in de nieulyks gepafleetde Afle van Sufperifie, een voorwaar de isdat ty na gemelde 24 Oftober O. S. régt zullen hebben tot al de Voorregten en Vryheden der Önderdaanen maar de Lord opper-Reg ter ftelde egtet voor dar de Klerk een MemoVte zouw maakén dat zülks verzogt was, waar in de beide Partjlen t'deftemden Men jtegt dat de jon gen Hertog van Hamilton en Brandon in Schotland-, zich in Vrankryk gefalvcerd heeft en dat den Hertog van Afhol meede naar 't Gebergte geweken zouw zyn, om zich vervolgens'ook naar Vrankryk tebegeveiij en dat veele andete Terfooncn van Diftinftie aldaar gearrefteerd zyn om herwaatds gebragt te worden 3 van alle wcike tydingen men nadet zekerheid wagt. Woensdag deed de HeerWalpole een Harangue aan 'f Huys der Gemeentensen verzekerde 't zelve dat des Konings be. l) 7 tiging alleen was om zyn Volk te ontladen en te denken op mid delen tot vergoeding der groote fchadens die de Natie géieeden heeft 3 en hy rfleende dat de belading van 2 Sch. per Tond op dc Inkomllen der Landeryen met het geen in dc Exchequer is, en de belafting Op hét Moutgenoeg zouden zyn tot de Subfidie van 't J'aar t/23 maat d-.lt ♦ermias zyn Majt. een groote meehigte Vyanden heeft onder zyne Ön derdaanenwaar van de Papillen eén groot getal nytmaaken welke de Rejecting van z.vn Majt. van opinie was' noch boven haar gewoonlyke extr. Taxe te belaften cn men mecpd dat zy op 6 Schell. per Pond ge fteld zullen worden. Gilleren deed de Heer Farrer Rapport aan 't Huvs van de Refolutie, genomen wegens dc heffing der Subfidie, 't geen by 't

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1