Leyden by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftröat over het Sudhuys. Den i<5 October lyn. arrefteerea,'t geer. naauwlyUs gefcVted was, of gemelde Gouverneur gaf véllen, om gebelde Gevangen te zekerder tebewaren. DeWhigs,,1 tiaar van" per Exprefie kennis aan de Regeering die terflcftid een Bode zo'3 als ia myn vöorige gerheld isin de Heiberg van de Kroon h van Staat afzond, om zyn Lordfchap in zekerheid hiet re brengen J waar ander ftondèn tekoomen zyn meer als is hondeid in getai g:, I na óokBodens met een Conneftabel en een Detachement vah de Gbar--. de Riddei Jolifl'e- die Spreeker was toonde in een Aanfpraak deg de gevonden wieiden naar het Buys van zyn Lordlchap in Querni-Strect, loosüeid Van de aan(lag welke gemaakt wierd op de Regten enPmi!; als meede naar deszelfs Buitenplaats, daar al zyn Papieren in beflagge- der Burgerye door Mtnfchen die hem toefcheenen geen Viienfe noomen wieidengemelde Lórd word deze aébnd hier verwagr, met nog de Regeering te zyn, en geen minder Vyanden van de Vreede cn[ twee Heefen, welke nevens heit» gearrefteerd zyn men wil dat een van handel dezer Stad en het publicq Credit te wezen waarom liy dt dezé John Samplé zouw wezeh, dit voor éenige tyd ontvlugt, en zederd le Vergadêrin^vermaande eenparig en y verig te wezen in de bevon een Premie van twee duyzénd p. St. dp zyn Lvf gefteld is. Woensdag j dei belangen van de Ridders Gerard Conyeis en Pieter d'Elme,ti wieiden twéé Boden van Staat Jjaar het Lufttiuys van den Grave v5" Voörnaamfte Koopluyden in geheel Engeland, en Heeren van Est, Orrery ih hét Giaaffchap van Buckingham gezónden om zyn Lorrf- gedrag waar op hy tel; Cere van des Konings Gezondheid eat fcliap en destelfs Secretaris te arrefteeren, gclyk hy gifler namjddag ook i Sücces van 't beflootene in die Vergadering, dronk, 't geen met met een ftetke Wast in deèzc Stad is gebfagtna dat de Héét dé la j Acclamatien gevolgd,wierd by 't geheele Gezelfchap, dat zich vt F aye eender Officieren in de Guarde met twee Bodens van Staat t om voor gemelde Hecien te ftemmen. De Aftien van de 0.1, al zyn Papieren in zyn Huyë in GUJfe-Houfe-Jlrttt jiadden gezogt en 12 j, de Bank, tn JorkBuild. C. Boeken gefloten, Z.' Z. 8 j, Afrit opgehaald; 't geen in het Huys van de Heer Shippen benigt Lid van J:— T J *t Parlement meede gefchied is. Men fpreekt van npch vcrfcheyde Gecftelyke Heeren, welke verdagt gehouden worden insgflyks in dee- :l.l "11 rv. i.' j le veragtelyke Zaak ingewikkeld te zyn. De Vrouw vamdcn.Adva- Delm|na naai S{> Buftatius veitIokUcn het «chip Leusde, Schip^l caat Leare dte men op de aankomft der Expreffe aan de Secsepr.fteü Raf met slav£n a,daat wai£n geei §cheepen gekomen. Denj van Staatmeende dat naar Vfankryk ging kwam ttyt dat Kompg.yk, de2er was dc Banke„ van ]ari£öuth gebi£ven het Schip de St d en wtft met dat haar Man m den Tour gevangen zatzy wierd terllon.d Laa„ piet fvan Dlaifime hetwaards komende. Te Porto Galet,,1 in Arreft genooffienen men heeft verfcheyde Brltven en Papieren va*-£n zei]t£(i Daat deZ£ Stad de Sch van Francisco de Re'villJ gr«te Conrequenrie by haar gevonden. G.fteré1 morgen heeft een der, Ya„ welkc doot ]an Noorman herwaards, en Anton. Loiéd Officiëren van den Tol «n een Sch.p«en Jongmdn omtrent 17 Juten, £onden zouden Jt worden_ Van Nantes zvn V£ttrokkcn A, <md aangehaald, d.e zoo gezegt word naar V.ankryk meenden te gaan Dan?zig> °n Laurens j. naai Stokholm. Te Genua j J men heeft eefi groot Paquet Brieven by hem gevonden; Deeze morgen. i j; r_t én l half, Beurt Aflur. j, dito Lond. 6 NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 14 Oftober. Den vyfden July was van dt voot 'r aanbreeken van den dag heeft een der Gevang van Staaf Gordon .getracht te echapeerCn .waar toe hy ue azccKcns en Janffe Ji£t£r Koftef> ÖWfit Laur.Jan de Jong Tetfnis Aloft, J Lakens van zyn Bed aan malkdndet had geknoopt, om z.ch dus van de &c te Nantet WU1. Stiays eJn Jan Hend. van hier en de J ^erde Vefd.ep.ng daar hy gevangen zat, neder re laten, fftaardewyf het S( M en den ing£l Gabticl'uyt 0oftace iu de Mdas btt* «nys agier regen deTeems komt «s voof hem geen weg om re ont- de Ni£UW£. Hoop 7anSde Kuft van i)£lmina £n voor Tcffd t£a I komen als t,eh té \*tn vallen r„ d,e Rrv.errn welkè hy vermids de h£t 0oftindii Retóuifchip Voorburg. 7 °J l>o°gftS .ras "«dronken en des morgens dood gevonden D. de>VlSSEL is heden op Madrid 93 en half. M .smen legt dar een,grt Pap,eren by hem gevonden zyn, waarnytblykt - vierde en half. sevilien .15 en r half. Lisbon, dat hy een Rooms Pr.efter was d.e te Dubl.n ,'nuys hoorden en dat agtfte. y^etien 31 en 3 vierde. Livorno 89 en j agrfte. Genua ook zekere dispenzaue om 4? t ZamenzweeAng voort te zetten Onder Sch £n half a Parvs 0 zi en a St; lyn Papieren zouw ezen. Men heeft lydtng da. de GeneraalWtghtman flau J6 agifleSf; Dantztg 291 P. gr.' Hamburg 32 en sage voorleede Dingsdag morgen te Bath Overleeden is. Die avönd arr.veerdq Gent £n ^'Antwerpen 1 en r agtfte per t. Bruffel r en J een Exprefle uytVranktjk, zederd welkers aankomft de geheymen Raad. - ^of dam De Ag6io v/n de Bank £n £{n; verfcheydemaalen vergaderd geweeft. De Heer Manning die zederd ge Aftien /an L&L"C.5zyn 68o> Wflt C. 90, Subfcr. S40 a verfcheyde Jaaren ,n Zwiiferland gerez.deerd heeft als Envoye des Ko- Ellgdfe Bank II3'feftant O. 1. C. iz9, t. Z. «S en een half. 1 mngs by de Proreftantfe Kantons,s hier re .ug. gikomen, Aanftaande treU\ande Holl. Lóten !s G1. I Maandag ftaan de Ghardes ffii Corps op te breéken en te marfcheeren GRAVENHaGE den 1 s Oftober. De Heeren Staaten van J naar de Quarr.eren welke haar vermtds de tegenwoordige gefteldhe.d £n Weft.Pli£fland ;yn heeden weder vergaderd geweeft en dieJ van «akeny tn de Abdy van Weftmnnfter aangeweezen zyn; Gifte, Col", ien t£r XtfmiraUteis in Befoignes. Volgens de laafte Erin, avond Wierd de Graaf van Orrery in zyn Hoys in Arreft gezonden de Pianffê Pl£Biüotentiaris Graat van MorvillevcJ daar hy dqor een Kapt. met den Detachement Soldaten bewaard word. Maand aldaat v£tw t£n de" Üroor-Bri.rannife PlenipotemiJ De Lord North en Gray, die h.er laat rn de nartuddag aangekomen, en lord wit^onh- tw££ da|£n daai na ££nige van de Minifters wrik door de Secretar.fren. van Staat geexaromeerd is zegt men dat ins- aidaar bevonden, manden haar incognita naar Rheims re begr.a gelyks geordonneerd .5 m zyn Huys in Arreft te gaan. Aan de 60- de ZaJvi des Konil, te zi£n w£°vaardsde Prins vanHcffenft lonel Mfinmng en de Kapr. Legg ,s otdre gegeven om ,n denTour ,eder dalh zich ïan hi£t delwaards heefr htd m een Apparterhdntnaaft dat van den Advöcaat Leare te gaan huys- méedé V£rfch£ide andcyI£ H££r£n van Diftinaie. Word betent gemaakt dat ten Comptoirè van dén HeereG. VAN HOGENDo'rP ONTFANGER GENERAAL DER VERÏENlt) NEDERLANDEN in 's Hage dagelyks zullen worden afgeloft eenige Obligaties genegotiéeit ten Coifiptoire Generaal voorn. on dn No. Mog. Guarantie tot lafte van de Provintie van Stad én Lande getegiftrcérf van Fol. 301 a, tot Fol. 302 C incluys gedateert vanti den 1 Mey 1704, tot den 14 July 1704 die geregiftrrtrt van Fol. 338 A, tot Fol. 339 A incluys, gedateert van en met den zr April 1701 den 1 November .705 ;'en laaftelyk die geregiftteert van Fol. 376 A tot Fol. 376 verfo D incluys gedateert den I April 1706 worda. Houders <fer vojJifz. Obügatien ve'rzogt haar Kapitaal en Intereft op hef fpocdigfte ten Comptoirè Generaal voorn. te laten ontfangen ,r geen verderen Intereft op dezelve, zal worden betaalt, als tot de refpeftive Vervaldagen d' Ao. 1722, incluys als mede indagtig te zyn,4 verténtien van den it Auguft\is ryzz, tot den 2i dito incluys, in de Cotuanren gedaan wegens de afloffinge van eenige Obügatien tot li» vooren, ,alle, gedateert den 1 July 1706, geregiftreert' van Fol. 390 A, tot Fol. 391 veifo F incluys. Item de Advcrtentien gedaan als voorat den j Ö&ober ijii, for den 10 dito incluys, wegens Interelfcn en Loffihgen van noch eenige Óbligatien, allé gedateert den r .Jrmy 1705,. giftreert vyn Fol. 52; A, tor Fol. J41 verfo' incluys, genegotieeit tot laften van zyn Keyzerlyke en Koning]. Majeft. op de Inkomftenn: Fort de Marie; wordende allé de voorla. Óbligatien voor afgeloft gehoudenwaar na de Houders der voorfz. Obüg. haar gelieven te regulr Den eerften Oöober zyn vermift 2 gelyke Biillanten in Orlietren gezet, heel mcray ziiyvet en Criftalyn wel gemaakt uyt Dikftecncs,: van Tafelen, wegende te famén omtrent 29 a 3 0 Gryn, die dezelve aanhouwd, en zulks bekent' maakt aan Jan Stand, Knegt van 'c Goud# ver-S'rriits Gild, wponende te Amfterdam in de Keikffraat, tulléhfen dt Leydfe-en Spiegel-ftraat, over de 4 delen van de Waereldzal ioofcl ten tot een veteering hebben. Alle Nótariflen worden nogmaajs yerzogt, zoo 'ereen Teftament by hun gemaakt is, van Jacob van Luyperi, (in 't Jaar 1710 met h«: Doornik, als onde'r-Stuurman, ih 't Jaar 1715 met het Schip Bentveld, als oppcr-Stutirman, in't Jaar 1718 met het Schip Ganfenboef, als Sé per, en laaft in 't Jaar t7io weder met het Schip Doornik als Schipper, in dienft van dé Ooftindife Comp. van Amfterdam naar Batavia «r ken, en óp Het zelve Schip Doornik 172., den 29 Aueuftus overleeden) daar van kennilTe te geeveri aan Hendrik Verzyde, en Jacob Schilt! ne geweeyene Volmagten, op Maas-Sluys dtn Kondlchapgever zal daar voor genieten een Sommt van honderd Guldens. P. Onkelboer,'J. én D. Bontek. Makelaars, zullen op Maandag den 19 Oftober, re Amfterd. in deWitie Zwaan op den Nieuwendyk, veil ïjo DenrieBatken'en Maften, 2000 Harva en Wybiirger Balken, nevens een groote party extra puyke Noordfe, öofterfe,en andere Houtwan' Roeland vah Leuve, Makelaar in Zyde, zal op Donderdag den 22 Oiftober, te' Amfterdam in de Doelen indé Doeleftraar, verkopen een ft Lakens, Flriweelen, Grynen, Goudè, Zilvere, Zyde en Wolle Stóffen, en verdere Mannfaftnarfn meer als meede Chitfen, Neteldoeken,C lien, en andere Ooftindife Goederen, niet meer andere Winkelwaaren, zoo van Goude en Zilvére Lintjes na de hedendaagfe Modeals Lin' Hoed'enpRottingen Scc.': als meede eenige zeer konftig geborduurde Chineefe Bedden, rrier haar geheele GarnatuCir 8cc.ook een party zink ke Meubilen, beftaande in een zeer deftig Ledikant, Beddens, met haar toebehooren, Stoelen, Kulfens, Spiegels, Kabinetten Engels Scliryf-fl toertje, fiaande Orlogie, Schilderyen, Vloer-Tapyten, diverfe PorCelynen in fooréenKoper én Tinen wat verder tot een Inboel behoord- daags te vooren te zipv Andries Koek Makelaar, éal opV'rydag den 30 Oftober, te Amficrdarö Op den Nieuwendyk in de Witte Zwaan, verkoopen 300 Eeke Hair- get en Rynfe Balken, lang van 3 j a jj voet, 6óo ftttks extra mooye Eeke en Vurirè Knies, en Crommers een party Planken, Carveelen, I; en Pilaren in foorten 30 Planken, lang 60 voet, dik 4 en 1 half duim leggende in de Plantagie op de Rapenburger- en Prince gragt. Maandag den 9' November en volgende dagen, zullen de Wed. A. Moetjens en Joh. Swan, op de gioote Zaal van ft Hof in's Hagé.vtrif de zeer cohfiderable Bibliotheek, nagelaten door de Hr, en Mr. K$rcl '^ooi.enboom, in zyn Ed. leven Agent van haar Hoog Mog. de HeerenS ten der Vereenigde'Provintien beftaande in Theol.Jurid.Med.Botari. Hift.Natural,Antiq.Poët.Mifcell. en Leyicographici.il meeft in Hiftorife en Architeöuur-Boeken, Printwerken en Mnnrenen oyt veele confiderable Werkenmeeft in Franffe Banden gebonden. Catalogus is te bekomen re'Parys by Du Martin, London Vaillant en Groenewegen, Hamburg Etienne, Frankf. Fifcher, Keulen MetrernichiM Moumal, Bruffel Serftevens, Antw. Verduffen, Middèlb. Van Hoeke, Vüff. Willegaatts, Bergen-op-Zoom Ovetftraten, Leeuwaarden Wed. Hf' Arnh. Heggersz Nimw. Ctetfer, Utrecht Broedelet, Amft. Onder de Linden, Haarl. Van Lee, Dord van Braam Rotferd. Beman, Leydenïf- fteyn, Gotlda'Vahder Klóes, en Delft Bóitet. Öp den 16 dito zullen de Wed. A. Moetjens cn Joh. Swart noch vefkópen, een Appendiavanfój ne tn rare Boeken, waar o.nder een Corpus Brfantin compleet. Brnnel.Wetfteins.Waasberge, De Coup, Humbert, Luchtnians, Vande Water, Moetjens, Van Dooie, en Vaillant, drukken hef Groot Alg«®f Hlftotifch, Geographifch, Genealogifch, en Oordeelkundig Woordenboek, getrokken uyt de Woordenboeken van Morery, BayleBuddeuskj vermeerderd met een confiderabel getal nieuwe Artvkels, getrokken uyr de befte Schryvers, die in geeneWoordenboeken gevonden worden,'» namemlyk de 17'Piovihtien betreffende alles onder't opzigt vap den Heere David van Hoogftraten, in 8 Deelen, in Foliowaar van de Cé ditién van Infchryvingi en Proefjéns van het Werk, by al de Boekverkopers in de Steeden te bekomen zyn, Uytréihand te koop een hegt, fterfe, én wel doortimmert Huys en Ervemet een extr. fchoone Vetwery daar jn en annex genaamt de G"* Hand met eënPotfétye Droogfcheerderye-, met vier dubbelde B.aamen en vorders alles dat rot het zelve behoord; alles gelegen aan de Sé Veft aan de Haagfe Poort te Delftiemand gadinge hebbende, adrcflëere zich aan Dirk vander Hiel, als Eygenaar, in 't zelve woonende. Te Lcyden by Fitter vinder is gedrukt en word uytgegeven, Joh. Jac. Scheuchneri Herbarium Diluvianum. Editio Noviffima, duplo At'"' in Folio, cum Figurjs. Item Herm. Beirlmitve 8c Fred, T{urfchii Öpusculum Anatomicum de Fabrica Glandularum in Corpore bnmano in Qj-'**. cum' Figttris. Eerftdaags zal dérj Tomus OFltvui {t Nonui vap den Thcfaurus Antiquitattim ftalia, Neapoüs &c. ex Confiüo cura Psxfara- bas Pjtr. Burmanni, in Folio, ook nytkomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2