N' LE YÖSE Vrydagfe Courant. r s P A N- E N. A0-17"; s* Pé N<>. ti4 m I T A L T N. APELS den 22 September. Zatutdag heeft men hier volgens ge woonte gevierd het Feeil van den H. Jannuatius, welkers Bloed op de nadering van zyn Hoofd weer vloeibaafwiérd. Men heeft tvding van Maltha dat twee Galeyen van dat Eyland twee nroote Tarraanen van Trippli met z«ó Turken Cn agt Ktiften Slaaven ia veroverd hebben. k ROMEN den 25 September. Zondag voormiddag Werd een particu- liere Congregatie van verfcheyde Prelaaten gehouden; in tegenwoordig* iJ heid van de Kardinaal Corradrni. Des namiddags had zich de Paais in rT de Loge van het Quirinaal begeeven en gaf den Apoftolifchen Zeegen aan de Confretie der Naam van Maria did in Proceflie ging naar de Kerk Delhi Vittoria van de Karmeliter Barvoeters; waar ha zyn H. in des dij iclfs Karos gegaan zynde, met de Kardinaalen Tolömei en Salerno dé j jerk van Sc. Euftachius en vervolgens die van Dtlie Stirndte ging be- f zoeken, Dingsdag morgen gaf de Paus Aifdrentie aan de Kard. Pereira, It: tn daar na aan den Abt Tanfindie even te vooren in 't Noviciaat van is de JezUiten een lange Confeientie gehad had met dé Heer Rjviera en vervolgens met de Kard. Sjiinola Séciétaris van Staat ïó'nder dat men a kan veineemen waar over zulks geweeft is. Woensdag morgen hield zyn >r H. fecrete Confifiorie, in welke hy na verfcheide Bisdommen voorgefteld !ti te hebben een beweeglyke Harange deed aan de Katdinaalen,'om haai jT tetobncn de verbintenis daar róen in was om de Maltheefer Orde krag- i» i tig te onderfteunen, ten eynde die in ftaat te ftellen om in *t aanftaande it I Jaar het hoofd te bieden aan de Turken, die alsdan dat Eyland dreygén i met gtootct rttagt te zullen komen attaqueeren én eindelyk gaf den H. a Vader den Kardinalen vryheid om Zich geduurende de Hétfft-op 't Land ij; te gaan vetlufiigen. Giftere morgen hadden defi Ambafladecr van Ve- G: eetien, en den Ontfanger van Maltha, Audiëntie by de Paus, welke laafte (a aan zyn H. bekent maakte dat de Galeyen zyner Orde twee grooteTar- - P 1 it A AM AM f - I 1 - A M .A 1 1n >4 A y\ V, .1 t AZ taanen van Tripoli genomen en 260 Tüiken welke daar op waren tot Slaven gemaakt hadden. De Prins van Maffa Carrara heeft zyn H. doeh informeeren dat den Keyzer pretendeerde zoo veel Trouppes in zyn Prinsdom te doen trekken als gemelde zyn Keyzerl. Majeft. nodig zal oordeelen en daar van zelfs een Wapen-plaats maaken ingeval het in ltalien tot Rupture mogt koomen waarom dien Prins het Ptojeft vart verkoop zyner Domeynen aan het Huys Conti riiet kon ratificeeren voor dat dé Keyzer van die pretentie afftönd, waarover zyn H. zeer on- vergenoegt is. De Kardinaal Gualtieri is naar Orvieto vertrokken. L1VORNO den 2j September, De Ridder van St. Joris met zyn Gé- maalinne hebben deze Stad komen zien men heeft haar alle bedenke- lyke Eet betveezen en iedet betuigden deszelfs blydfchap van hen te zien: de Engelfe welke in groote meenlgte in deeze Stad'zyn, bevlyrig- jjj dep zich daar in wel byzonderlyk maar eenige voor henvGeïnten- J.' tioneetden dien Ridder geraden hebbende zich hier niet lang op te houdenom zich niet bloot te ftellen aan eenig ongevalis hy de vol gende dag naar Florence vertrokken. Hier zyn verfcheide Scheepen ge arriveerd daar onder Charles Martin van Londen en vertrokken de Kapts. Krvn Krynfe, Lod.Wefterfelt, en Chrift. Klynfmit naar Smirna. BOULOGNE den 29 September. Deeze avond ten 7 uuren is de Rid der van St. Joris met zyn Gemaalinne hier aangekomen en heeft zyn intrek genomen in het Faleys Belloni, MILAAN den 30 September. Men heeft jo duyzend Scudi van hief »aar Ptzighitone gezonden Om den arbeid aan dé Fortificatiën aldaar met meer kraat voort te zetten. VENETIEN den 3 Oftober. Eergiftercn arriveerden hier een Frans Schip van Smirna, waar meede men tydihg heeft dat de Peft-aldaar vol- komen over was. Deze dag heeft de Regééring pet Expreflë Brieven ont- t|U fangon van onzen Baylo té Konftantinopolen men weet noch niet wat e« dezelve behelzen, maat dewyl zy per Exprcfie koomen, tneend men dat j 3 dezelve zaken van belang zullen inhouden. H P O R T U G A L. LISBON den 25 September. Het was vootlede Zatutdag als wanneet de Marquis das Minas, uyt het Kloofter van den Heil. Geeft komende, I door een Kapt. van 't Voetvolk onverhoeds wietd dood geftoken en "iet tegenftaande hiet om den 'Dader te krygen ongemeene moeite wotd gedaan, en dat het Huys van gem. Marquis aan die welke hem komt te ontdekken roooq Cruzados heeft belooft heeft men hem egter noch "et konnen agterhaalen waarom het Hof ook een befiag op de Schee- pen en Barken gelegt heeft welk befiag mtn meend dat binnen weinig agen weêr van de Scheepen êcc. zal afgenomen worden. St. SEBAST1AAN den eerden Oftober. Men heeft ortfre van 't Hof «romen dat de hier gelofte Cacao die tot nader bevel by de Eyge- naars moeft blyven leggen nu, mifs betalende de ordinaire Regten vetaei in dit Koningryk zal mtfgen verzonden worden ook was naar t.tr "|onnc °tdre afgevaa^digt, dat de daar leggende Schepen met Cacao vty «waards zouden mogen komen om te loffen. Van hier is naar Kadix tcitrokken het Schip de St. Ftancisco y Animas, Xapt, Pedro Mattinés.' Duvtsland en Ö'aangrénzende Rvken. EGENSBURG den S Oftober. Men verzekert dat de Keür-Paltfife 1 tni ter alhier op verzoek der Proteftantfe Miniftets aan zyn Hof ge- j ,L 'rteven heeft in faveur der Evangelifc ïnwoonders van Lavtrek, waar <je°r mcn hoopt die Luiden op een zagter wyze behandeld zullen wor de" vt'e mc®r' om (®at Br'évan uyt dé Palts melden dat de Boete, ie- i Pof rru's^Cz'n °PSe'égt doot een nader Decreet van 't Kenrvorftelyk ^C' nirn j'^tere'^s van 20 op 10 Ryksdaalders verminderd was 3 en m - •- t 1 wvunniuvi j rviiniiiuviu j vu was 10 H,CldelberS vérnomen daf een gclyk Decreet afgevaardigd "tl bcwu^e nieuw© Altaardat dc Gereformeerden te Creutz.- »o V Godsdienft hinderde uyt de Kerk weg genomen moeft <jc*nea 1 a"es in die ftaat geftéïd als het na de Badenfe Vrce- LtalC Vee 'S ^l,n6'1en heeft men tyding dat de Keutvorft van cn. met een Gevolg van meet als zoo ferfoonen aldaar aangeko- ve;- menen met veel agting ddor de Kétltvorrf van Beycten, tb\ Bróedef ontfangen was dagelyks pafleéten dooi dceze Stad veel hooge Beyerfè Beampten naar dat Hof', om de aaiiftaahdè magn'ifique réceptiê van dd Keur-Prins en zyn Gemaalinne by te wocnén waar toe in al de l'laat- fen, die zy pafléeren zhllen ongemeene grööte t'oéftel word gemaakt gifteten is de Ichoonc Ëquipagie van de iiiet aanwezende Beyerfe Ge zant, meede naar Miinchen vertrokken. V R A N IC R Y IC. MARSEILLIEN den jó September. Vermids de Peft-lictte zedexd ccfiige tyd herwaaids zoo iri deeze Stad als deszelfs Diftriö tert platten Lande hiet meet befpeurd is geworden heeft onze Biflchop om de waarheid te beveftigen, by Mandamcnt geordonneerd aide Kerken, zoo in als buyten deeze Stad, en zulks in het geheelcTerritóir, rveder ie ope nen en in die ftaat te ftellen gelyk zy voor de befmettelyke Ziekte ge- weeft zyn waar over in 't algemeen zoo groote Vreugde betoond is ge worden dat het niet mogelyk is die Uyt te drukken. Men fteld vaft daf het geheele Koningryk belang neemt in dceze herftelling; en wy hoopen nu onder des Hemels Zeegen onzen Koophandel zoo te Water als tc Land in het zelve wcêr voprt te zetten dewyl de Gezondheid hiet zoó> volkomen is als zy ooit geweeft heeften 11a bereids 60 dagen vciloo- pen zyn dat men zoo in deeze Stad als deszelfs Difttift geen een Zieke vernomen heeft't geen door onze doorlugtige Prelaat in zyn Manda- ment wel uytdrükkelyk aangemerkt word. VERSAILLES den 9 Ofiober. Des Konings vertrek naar Rheim# blyft noch op den 1 j vaftgefleldzyn Majr. fiaat eenige dagen têVille- corteiaiste blyven, daar den Hertog Reg. Feftynen van zeer exrr. Pragt doed vervaardigenher Bos aldaar zal op zekere diftancie geïllumineerd, en de Opera daar gebragt worden om een foort van Jaarmarkt re verto nen, op welke de Aftiices als Koopvrouwen zullen verfchynen met >lan- dens vol Jmveelen, die aan de Fleeren en Dames van hét Hof verfpceld zullen worden, zonder iet» daar voor te betaalen, zynde dit enkel om tp zien wie winnen zal 3 vermids die koftcn gedragen zullen worden doot zyn K. H. alzoo wel als al de andere van ditfeftyn, daar van dè klein.- fte tor de grooefte ieder grain onthaald zal worden alles zal daar groot en fubevbe zyn. Den Hertog van Villeroy die de Trouppes zal gebieden wélke in de Zalving des Konings zullen afiifteeren, fteld zich voor daar met Éclat te verfchynen 3 hy zal 2000 BouteillesWyn en zoo veel pon den Vlees daags van zyn Ma;t. voor zyn Tafel hebben: maar dien Heet ftaat van zich zelfs noch vry grootet onkpften tc doen. Nimmer zaf in dit Koningryk iets giootfers gezien zyn als deeze Zalving de Frin- cen en HeetCu van 't Hof zullen in pragt boven malkander rragten uyt te blinken onder anderen fpreekt men vecl vah het Kleed dat denHcr- tog.van Chartres tot deze Ceremonie voor zich heeft doen maken onï dat het magnifiquer is als gezegt kan worden en men heeft éeel moei te gehad om 't Werkvolk te vinden dat mén tot al de preparation' voor dien dag nodig gehad heeftgeduutende deeze weck heeft men niet als- Kooplieden, Kiften, Pakken, en dietgelyks gezien, om naar Rheims ge zonden te worden. Mademoifelle de Beaujolois, tot welkers reyze alles met fpoed vervaardigd word, zal niet eer als ha de Zalving des Koningér naar Madrid vertrekken, De Hr. Ie Felletiet des Forts is van zyn Land goedeten gekomen, om over eenige dagen naat Rheims te vertrekken w werwaards al dc MinifterS en Secretariflcn van Sriat meede zullen gaat», om by de Zalvinge van zyn Al a jr. te afiifteéten. Het Kleed tot de Fles met Olye gefchiktwelkers Hoeken ofte. Akers door 4 Biffehoppcn ge houden zullen worden, is van .wit Damaft trtet Zilver geborduurd, en perl extra fraaye Franje omzet, zulks dat Kleed 15000 Liv. komt te kofteni rPARYS den jr Oftober. Heden zal de Pauflelyke Nunrius zyu publi- que Intrede doen in deze Stad. Milord Whitworth zal éerft na verloop van eenige dagen naar Kamerik vertrekken nren meend dar het Con gres aldaar met geopend zal worden als na des Konrngs Zalvingé. Ma dame ie Camus, Vrouw van den eerftcn Prezident van 't Hof dét AidcSV die maar 20 Jaaren oud was, is geftorvén aan ontlóping van haar Bloed door een Aderdie by het uymekken van een Tant gebroken ts dert Dame heeft twee Millioenen tot Huuwlyks-gocd gehad. De Vandangcs zullen nu wel h'aaft geëyndigd zyhde Wyn zal goéd van qmrlifeyt, cii meer in quantiteyt wézen als men gédagt had. Ouaangezien de Exeett- tien welke dagelyks gedaan worden, gaan de Roveryen en Moordéryert haar gang, en men hoord nu tn deze Stad zoo veel van Stcélén en Moor den als ooit des nagts tufl'en Zondag én Maandag heelt men omtrénl Sr.Gervais een Man, die heel rykelyk gekleed was, vermoord gévondén j omtrent de Greve een jonge Dogtcr en die nsgt is een ryk Kooprtiart naby de Hal "kragtig beftolen geworden. In de Conchiergerie zVU noeff wel 80 Cartouchiaanen, welkers Proces gerhaakr moet worden daar ii een Arreft tegen veele van die Schelmen, waarmede zy in geringé(haf fen gecondemneerd worden. De Aft*en zyn van 1000 op 8<5o Lïv. ge daald de Lirjtiidatién op 21 én de ongevizeerde Aöien onder de t<i Livr. men is zeer gcconfterneerd dat deeze F.ffeftert vermids dé De- bouchemenren, haar Credit niet kurtnen behouden. GR LONDEN den Oftobct. Dc Regeering 1 tie van dag tot dag grootet ontdekkingen doende wegens de Cóiifjjita- tie doed ook néeer en meet Luyden atrefteeten welke verdagt gehou den worden daat in Ingewikkeld te zyn, en van die van middelbaie ftaat, is nien eindelyk tot gtootei gekoomen, want men heeft de Lord Noitla en Gray in verzekering genoomén, 't geen zich dui hècft toégWrageu s gepafieerde Zatutdag' avond begaf zich zyn Lotdfchap te Portsmo'üfh in een Smokkcl-Vaartuigjè om naar Havre de Grace c.ver te fteeken, nijiaé de \frind nadelig gelopen zynde, wierd de Schippctgejioódzaakt te Jar- mouth op't Eylarid Wight in te loopen, daar gefn. j-efd zig ten 4 uuie.ï des morgens te Land begaf,en die dag pafiterdefi b'y de Generaal Huh nes maar als wanneer hy des avonds ten 8 uuren veêt naar Boordging, wierd hy gekent by een Tuynman Mitchel genaamt 4ie y.an dit ver trek aanfiönds kennis gaf aan de Gouvernènr wéllie dKar op tcrftci.d zyn Zoo» met een gewapende Sloep nyfzdnd oin bent ha te zeilen, en tc lldhl ValLUlL IJ ICC tslilillvll DCllUUUCIl» OOT-B R IT TANNIE N. Jen 4 Oftober. Dc Regeering doör haat groote vfgflaif-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1