A Tc Lcyden by FELIX DE KLOPPER, op de BreedellraaT over het Stadhuys. Den 13 September iyzz. I V, t V ti ordó&iieerd een Impoliticonder den Titiil Supplement van eirtr.Johil Heatbri naar Merger., In Tefoi. xyri verfchélde Schepén va&i Hoofdgeld, op die geene welke zeclerd den eerftenjuly 1719 grodtï ïöt-1 S£ci binnen gekomen feu In't ylie.Carnclis Con); Meyn d« J0eJ' ruynen gemaakt hebben met de Papiet-Handel, welke impolitic betaal - - teil cn een halve ^is en 40 Yaten Spek uyt Groenland. ;;0 baar zal wczën met Renten op de StadProvinciale Renté», en Cenifi- ut Cours van. de. WISSEL is heden op Madrid 93 en 1 vierde, i eaten van Liquidation. Het ander van den 13 September ördonneerd dat iis en 1 vierde.Bilbao 93. Sevilien 115. Lisbon 4J en 5 agfJ de Commiffariflen j gedeputeerd zoo uyt den Raad des koning» als déri grooten Raad tet de vcrfchéyde Opetatien van 3c Viza en Liquidatie derzclver Funfficn zullen eyndigen op de dié der Publicatie dezes, aan gezien himWerk geheel ten eynde is. Hei derde van den 14 September, beveelddat alle Bezitters of Houders van gevizeëtdé Effefiten, gehouden zullen wezen dtzelve over te geven te weeten die te f arys woonen aan netien 8r en 3 vierde.?. 81 Cn 3 vierde. Livorno 90. Genuaj. J half. Londen 35 Scheil. 4 en 1 half. Parys 40 en 5 agtfle. Ge en 3 vierde. Francfort courant 17 én i half Rykid. Leipzig zeft.St. Ereflau 36 én 7 zeft. St. Hamburg 3 a en 7 zeft. Sr. Am> agtfte per C. Gent r. Bruflekr. Rott; 3 zeft. De Agio van de Bi 's GBlAVENWAOE den 22 September. De ónderftaande rubli; de Principaal-Gommis ofte aan een zyner Procureurs, voor her eyndigen baar de refpe&ive Provintieu.afgezonden om gepubliceert te woi van Ofioberde Gehuysvefte in de Provintien in handen der Gcfub-j j~^E STAATEN GENERAAL DER VEREEN1GDE NEDEI delegueerdens der Heeren Intendanten voor het eyndigen der laaftedag van November tfieede riaaftkomendcen by hen af te haaien de Cer tificaten van Liquidatie van geroeide Eftcften op paer.e dat zulks in de gefielde tyden niet gedaan zyode 1 gemelde gevizcerde Eftëfien én Cer- tificatéfi van Liquidatie nul en gefuppiimeetd zuilen blyven. NEDERLANDEN. kAMERIK den 19 September. Deezef dagen heeft de Graaf van St. £ftèvan, eefite plenipotentiary des Kor.ings van Spanjen, een groot £e- (lein gegecven aan zV de Uytheemfè MinifterS en veel Terfounen van Diftinftïe van de beide Sexen, ter oorzake 't befluit van't Hüiuvlyk tuf- DEN Allen den geenen, die dezen zullen zien ofte hooiii falutdoen te weeten Nademaal Wy Ons genootfaakt hebbó den, by Onzen Flacdate van dén elfdéti November des voorkei- zeventien honderd een en twintig verfcheyde precaution te fo; otil ouder den zegerl vap God Almagfig fóör te komen dut i lentiale énde befmettelyke 7.iekte voor eenigen tyd or-tftooken T ende gegrafleétt hebbendé in de Provinciën van Frovente ëode docq niet hier te Lande mögte werden overgebrachtdoor Pi ofte Goederen i direft ofte indireft komende van befmette ofte f» Plaatfen, en in het voorla. Placaat is ter r.edergefteld, dar het zó ii l fchïn t-fó Infant Don Carlos met Mademoifeile de Beaujoloishet f* «fden geëxeéuteétf by ptovizie gedraal Stadhtivs -vas gefjlumincerd en aldaar wierd na een pragtige Maaltyd, ïan.7es ^andente van dea dfS vaa 5 n fj 1 1 gedaan is op den vier en twintigflen van dezelve Maand Novcn;' een Bal cehóudcrfdat tot 4 uuren in de Morgenltond geduurd heeft 6 u r v j 1 j té1 j T?1 vennen honderd een en twintig welken tyd Wy by Onze nadeic i geduurende de Maaltyd en de Vrolykheeden, fptongUynuyt trveeFon- c.,tie -an rfen agtiènden Aprti dezes Jaars zeventien hondJ! teynen voo, et gemeei.e o. Q twintighebben geprolongeert voor den tyd vaft vierMaandaij den vier en twintigilen van deze loopende Maand September Kia j. AMSTERDAM den zi Septëmbér. Dé Bark, van de Ruft van Porto 'w.in,i.8> hetben g*P'°>o»g«" voor den tyd van vier Maand™,; 1 - zoo men "er n vier en rwintlSften van "eze loopende Maand September fla;: t arrivement der Gallioenen te Porto Bello.Te f Ende nademaal volgens detngekomen tydingen, debri ^ello te Jamaica gekomen, is die van Kapt. Will. Kookzoo men ver zekerd met tyding Van 't arrivement der Gallioenen te Porto Bello. Ti Bajonr.e legt Kapt. Leon Catrionguc herwaards zeilréé. Het in Duyns gearriveerde Schip dë James en Maty komt van Borneo, doch zouw aan dc Kaap de Cóede Hoop nier aangeweeft zyn. Te Port a Port zyn ge komen de Scheepen van de Kapts. Allen én Deen Van Londen en dat van Kapt. Nairn van Riga J te Bourdeaux Andr. Jochemfe én i andcré van hier en de Maas; te Cork vcrfchcide Schepen door tegenwind, daar ónder dat Kapt. Davisvan Kadix kcmer.de te Falmouth Kapt. Rog- gers van Glasców naar Rotterdam gaande te Plimouth de Scheepen van de Kauts. Davis en ElltrVe, van Hamburg naar deWeft,-en dat van en Kapt. William Hunt, uyt de öoftzeé naa, Lision moetende in Duyns próv.z.e ende ten was.re het zelve by nader Pnbl.cat.e m Kapt. Fariër, van hier naar Livorno en Thovuas Sander's, uyt de Maas i f' naaj de Weft 8cc. gaandeop dc Rivier van Lorden George Marfyrt en Ceorge Boyman van Udewal. Jollas. Halles en Will. Morshcad van Ko ningsbergen Ben|. Sanipfon van Gottcnburg Thomas Brown cn noch een van Stokfiolm Rofcb. Kurton, Jochem Beekman, en John Willing lyke Ziekte, door Gods goetheytdoorgaans wel veel is veutiit ende op de meeffe Plaatfen ophoud doch evenwel in het gek -f( niet cefleerther welk aan Ons noch al eenige regrveerdige reed j bekommeringe over laar. SOO 1ST dat Wy goetgevonden ffij voorgemelde Ons Placaat van den elfden November zeventien' een en twintig cn Onze Publicatie van den agtienden April honderd twee en twintig te continueeren ende te prolorgeere» Wy het zelve continaeeren ende prolongeeren fit.es dezen, toti van de Kapts. Davis en Ellerjt, van Hamburg naar deWeft,- en darpan Je» Van de ^nftaande Maand van November dezes Jaars «4| - J L:i Duyns i-. u _aïltV< tt «V** tra Ende op dat memand hier van eenige ignorantie korne te pre I ren, !cc. &c. De Heer Ganfenot Minifter vér) de Keurvorft van Beyeres.j /chop van Munfter, is eergifteren avond naar Murrchen veitroü van Hamburg, Robbert Sande.s van Genua, Kapt.Mofes, Thomas Phih Baron Phau' Minifter des Hertogs van Wiuemberg, is metet». Lhn Weft row, Kapt. Sutton. John Latten en noch j a andere Sloe re" van de Raad van Staaten ,n Conferentie geweeft. De Heerft pen van Kottetdam, Will. Smith van Middelburg, cn wel zo a 25 Schee-1 Adnurahteyten connnueeren hunne Conferent.en met haar Itaj pen uyt Noorwegen. Den 8fte dézer zyd al de Scheepen u/t Duyns naar Gedepufeetdem De Pnns en Hertog van Raozivrl is hrer door, de Weft én Öoftzee gezeild, daar onder Wilt. Aukins naar Sr. Crux, en rPs ?cPa»eetd' De Boekverkopers het Regt en Privilegie van 3000 Guldens Boete (egens de Nadiukker» en Vertaalders van de Diftionaires van Mi Éayle v^n haar Ed. Gr. Mog. dé Heeren Staaten van Holland en Weft-Friefland geobtineert hebbende, maken aan alle Liefhebbers vanC beid bekent, dat dezelve met alle fpoed en naauwkeurigheid laten vettaalen het groot Algemeen Hiftorifch, Geographifch en Ger.ealogiföl denboek, behelzende al bet voornaamfte, dat vervat is eenigzints in de Woordenboeken van Morery, Bayle, Budeus !cc.in 8. Deelcn.iJ zullende her voóvfz. Werk piet eonfiderabele vermeerderingen en verbeteringen te voorfchyn komen, als tot dus verre eenig diergelyklï» "j' boek in 't ligt is geweeft, dewyl dit Werk met een kleinder Letter gedrukt zal worden, als hetWerk van A. G. Lürsciüs met eens zoo vc zal uytrhtihï'en en op het minfte wel twaalf honden Blaaden bcloopen zalwélketégeus zes düvten per Blad, aan de Inteekenaars ziSlti Papier, nevens de Conditiën van Infchryvingbyi' ftt.l vert worden waar van de Conditiën, en eenige Staalijën's van hetWerk, de Letter, en Verkopers ïn alle Steeden zullen ie bekomen zyn. Nadien zekere Boekverkopers, waar van de Namen niet gerflèld ftaan, by eén Advertiflemenf in de Haagfe CöPranf van den 21 Septciti C piet ontzien hebben, valfchefyk en tegen dc waarheid bekent te maken, als'of by de Ed. Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en We land aan haar verleent was een Privilegie tegén het vertalen va, dé Fianft'e DKHonaires van Moreri en 7W/f) met geen ander intentie, fu Gemeen te misleiden, en aan Johannes van Duren en Compagnie, die het ^Algemeen HiftorifchGeographifch en Gcnedlogifch IVoordcnloek^vstn denHi |,00 OciHs by Infcbryvtng drukken, op een iadireéle wys nadeel toe te brengen, (hoewel het voorf'z. Woordenboek geen zimpele overzetting»; zv ge particuliere Di&ionaire, maar een eige nieuw Wérk op zich zeiven, en daar en boven vtcl completer is, als alle andere voorgaandem boeken, gelyk met een öpflag uyt de Betichten, die daar van gedrukt zyn, kan gezien worden) zoo vinden gemelde Johannes van Dr.rai j' zich genooddwangt, om alle dié geene, dié het voorfz. Privilegie niet gelezen hebben, en alzoo op deze wys door het boven gemeld on«< |en veitifTement zouden kennen misleid' worden, in dezen te desaboferen, en bekent te maken, dat het Privilegie, 't welk voor de laarfte Editii Moreri en Barle ftaat, enkelyk en maar alleen luid voor de Franflé Taal, en dat het 'er zoo Ver van daan is, dat andere door dit Privilegie; gj', zyn geexcludéert, van de voorfz. Diétiouaiies in bet Duitfch te mogen laten overzetten, drukken en verkopen, dat zr.lk een exclófif réck j(n gendeel éxpielTelyk aan de Verzoekers is geweigeit, 'f wélk aan een ieder, die dc moeite flegts wil nemen, van de premifT n van het gen» |t(1 éilegie, met hét difpofitif van haar Ed. Gfoot Mog. dat daar op volgt, te vergelyken, volkomen zal blyken. Eit nademaaf de voo:f/. 8» Ln( Boekverkopers zig al verder niet ontzien hebben, den titul van het ^Algemeen, Hiftorifch, Geographifch en Gencalogifch Woor.-icniioek(welke ti» generlei DiéiiPnaites gevonden word maar aan het Werk van de Heer Luiscius alleen toekomt) op een baatzugrige en ongeoorloofde drukken, en daar benevens voorte geven, als of zy dicrgelyk een Werk, waar aan de gemelde Schryver veele Jaaren heeft gearbeid, enl- voor de Drultpers gereed legten srbfoluC op zyn fyd zal worden uytgegceven quanfuis met allefpocd en naauwkpitrigheid gouden laten verte1' *">r zulks haarblykclyk, mét geen ander afzicht, als om dé voorfz. Boekveikopers van 's GraVcnhage, van hét wettig voordeel van haareonf ming té verfteken, en ware het mogelyk, de gretigheid waar mede dit nuttig Werk van allé kamen word aangenomen te doen verfl«:' J - 1ar -• - de Infchry Vingen fe ftremménzoo vinden de voorgemelde Boekverkopers Johannes van Duren en Ctmp, zich gedwongen, her Gemeen by-1 waarfchoflwen zich döor diergelykc tegen de waarheid ftrydende en met de Oflrojen van den Sotivevein fpelende AdvertilT'cmenten nietil a.bufércn, nadien het regte ^Algemeen Hfirtfch, Geographifch en Gcneologifch Woordenboek,, z'ynde dat van de Heer Luiscius, by niemand andeol "s Gravenhage by J. van Duren en Comp. by Infchry ving gedrukt word, volgens de gedrukte Berichten eft Conditiën, dewelke nevens de;).0' Jen Titel van dit Ytterk al zederd dén cerften September alomme zyn verzonden en publyk gemaakt; en overmits men met de Infchryvir.gR" <eer' vérre geavanceerd iszoo kennen de Liefhebbers verzekerd zyn, dat het zeive zonder uyrftel op de gcprcfigeerde tvd aan dc Infchry' worden geleverd, NB. Binnen weynigc dagen zuifen eenige ftaalijés van dit Werk alomme by dé Boekverkopers re beieomen zvn. Roeland van Leuve, Makelaar in Zyde, zal op Donderdag den 24 September,'s morgens ten o en'» namïdJags ten 2 uuren, te Amf!' *t Oude Heere Logement verkopen een party Manufaöuuten, zoo van Lakens, Gréynen Ras de Marokken Goude Zilvere Zydtn Stoffen, zoo zwaare Brocade, als met Cordon doorwerkte rnodieiife Stoffen, dito tot heerlyke Dames Kleeden Goude Camifoolen Borg leurde Zyde en Mf'ólle Stofjes, zoo lnlaodfe als Engelfe Fabtiquen 3 eenige Oortrndife Waaien, als Chitfen, Neteldoeken Catoenen, en f' nen in foortcn en eenige zindelyke Meubilen, beftaande in Ledikanten Bedden daar onder 4 Cliineele geborduurde Bedden met haat? Garnituur 2 dito met gebordouide Japonfc Rokken voor Heeren en Dames 2 Toiletjes fraay geborduurd een rood Scharlake Ma«"»j Zilver gebordutud 7 verders Stoelen Kuffcns, Spreyen, Deekcns, Spiegels, Kabinetten, Engels Schryf-Camoottjé, Porcelynkas, Orlogk.» fch, Vloer-Tapyten, konftige Matmete Beelden en Vafen &c.alles daags te vooren te zien. Op den 29 September zal re Lelden in de Boekwinkel van Johannes vander Linden verkogf worden een aanzienëlyké Bibliorheek logici, Jütidiéi, Medici, fraaye Hiftotici, Litterarores en andere Boekenin velerhande Tjtlcn waar van dé Catalogus te bekomen dam by Boom, Haarlem van Lee, Hage Kitto, Delft Baifter, Rott. Bceman, Dord Govis, Utrecht van deWater, en wyders by de Boekverfc»! P. Önkelboer, J, en D. Bontekoning Makelaars, zullen op Vrydag den 9 Oftober, te Amfterdam in 'r Nieuwe Heere Logement, verkoopt party Maften beftaande in 350 Riga'afe mooye gladde Maften van 14 tot 16 palm ^eu van 70 rot 100 voeren lang 3e Moscovife ditotC, tot 22 palm, en van 77 tot 95 voet lang toe Narvafe dito van ra tot 18 palm, eu van 72 tot go voer lang20 zwaare Srokholmer tot 7s voeten noch een party LangeTondfe cn andere Maften van 70 tot ro patin, en van 48 tot 60 voet lang; noch een party Hey-cci,jc Maften, en 20 Molen-Roeden van 70 tot 90 voet fang, Daniel van den Dalen Boekverkoper te Levden op de Garematkr prezenteert uyt de hand te verkoopen de overige Lxempiartn va' "Roomfche Mo-emhtden, met het regt van de Copy, en alle deszelfs Kopere Plaaren daar toe behorende iemand daar toe genegen zynde, re zich by den voornoemden D. van den Dalen. Abt. Staal, Boekverkoper te Gnufia, heeft op nieuws opgelcgt, gelyk hy ook binnen weinig dagen zal uitgeven, Abrahams dood en lij, ea de bekesrdt Moordenaar in het Pnradys, door Leonard Beds, Predikant te Gouda, welke geen andere Exemplaren voor de zyne erkent,^' drukt zyn by d«n voornoemden Staal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2