LEYDSE W oensdagfe Courant. hyii, N°. t t'A t f A L I E N. jvORNÖden ji Aitguftus. Het Antwoord van de Grootmeefter !i v.tn Maltha op de Brief van de Commandant der Ottomanniie j, vlootwaar vaa in onze voorige gewag is gemaakt is van den bt volgenden inhouwd. Et £EER VOÖRTREFFELtKE HEER oi i Britf welft Vw Exell. aan ons beeft doen overgeven, gedagtekend den z g laaJUedenis in onze Eerwaarde Rgiad gelezen. Wy hebben daar font I ijirrrrr' IS Cl] jvcr van den Grootet, blcer, Vwi zeer magtigc Monarchen wy Hcrtogs van Boutbon, Vryd2£ tvilleddé Viflchch in 't Kanaal te Verfah'. les, viel in 't Water en zomv zekerlvk verdronken hebben indien "ve nen Grippe-Solcit, Loper des Konings niet fehielyk in dat Kanaal ge- fprongen, en hem geted had waar vöorhy ja Goudé Louifen en een? Jaarlyks Penfioen van ijo Livres heeft bekomen, De Gtaaf van d'Al- bert, Minifter.van dc Keurvorft van Beyeren, heeft in deze Stad zCer ko- ftelyke Kleederen doen maken voor de Keür-Prins van Beyeren i eti ment heeft mede gereed de extra koftelyke Koets by de Gobelins, welke word ingepakt, om alles naar Munchen te zenden men zegt dat den Inkoop - ij, I j rvan dit alles wel rgooooo Franfle Livr. bedraagt. De Equipages vari de e;, „zen he t Godvrugtsg oogmCrftdat by gehad heeften het zenden vang de Roh e„ de Pljns Bl0eder, heeft men zederd eehlgc deze Zeen .m te eyfthen de overg.ft van al de Tnrkft S laten wel ft d „j na„ Rhdms b tc ^«„den men verzekerd dat zr te Ur.i en anetere Plaatje,, Onder ons gebted zr». 1wExell. zal onge- omt Pe[fo°onen }a>tLittey zuUca hebben men heeft dé- vteetenda, de Wetten onzer Inftetl.ng ens nte, Verb,„den om Slaven ,e 2e w£ek dcnvaards gci0ndcn hrt Verhemelte,'t geen gediend heeft in dd Zalving van Koning Hendrik de III. (welke de Ridder-Orde van de H, Geeft heeft ingefteld) waar onder de Koning zal zitten de dag na do Zalving, als ky Kapittel zal houden van gemelde Orde. DcVergaderiug des Adels van Champagne, welke gewoon is GedeputÉcrdens te zeilden om de Koning te cömplimenteeren by zyn Zalving zullen het deéze niaal niet doen de Minifters vari het Hof hebben zulks niet konncq goed vinden men vernietigt meede de komfte der roo Edellieden ia deze Ceremonie. Voorleede weck is in den Raad goed gevonden dat dc Ambafladeurs in het toekomende, in plaats van Dmgsdag op Woensdag r-j j -i te Vetfailies Audiëntie zullen hebben, om dat de Raad van Confcientic Wyf d„ groot, w^VetnL.e^ad.ghe.dn.e, nrftond ian worden gedaan, Di d zal De Kardinaal du Bois heeft adn zyh Logement i; met tebruiklyk 'S als volgens tie eewoont m,iaden welke by de Prmcen - n x -trv TB Compton opgtregt voor de Geeftelyke zaaken en een ander voof die van de Finantien in welke hy een der eerfte plaatfen gegeven heeft aan de Heer Robin die zederd eenige tyd uyt Spanjen is te rug geko men daas hy wegens de Koning Comminaris is gewceft de Heer Sie- röu, Ontfanger Generaal van die Finantien, zal daar mede Zitting heb ben. De Aanfpraak welke de Biflifhop van Soifïbns gedaan heeft aan dc Kard, du Bois uyt de naam van defranffe Academie, was als ?olgt. f M Y N H E R ficiden de Pröcureüfen Solliciteut generaalby een der Secréra- die van uw Minijlètfch'ap wezen MÓeht tiw rRocin myn Heer van dag tot "'f i van St.at ontboden om defiêiver a<?vYs,te hoören a a n ga ami ede ni „wGezag aangroeyen: mickenwy onophoudelykinnw'On- efcu'die'wegens de Gevangenen van Staat ftaan te worden gemaakt; j fi'f vtnitoe to, n.euWe Loffpraftn en met V Emenentte dee/en de zoo gezegt word de Biflcliop van Rocheflet en de Kapt. Kelly j wy vennoten. GeMftg zrn de geletterde Mannen welft ftnefme var, Habeas Corjtssïegen langduu.ige Gevangenis ingevoerd, ■""''f" L°fredó'en sfikgde grootc Mt- verzoeken, op voo,geven dat hunne Gttzondheid benadeeld word, '"C" d' LfPr"k" der geleerde Ma,mén te vender, de détrftyne Gh- lanunnikkeri van Weftfnunftef hebben aan de Koning verzogt dat 17d" °"der h<< S*1"^ ft Vela. kertydi arende de gevangenis van gemelde Biffchop, haar Deken Commif- j d' -f"*»'* deprotefe van de Doorlngt.ge Kytrd.naal J d.e zé fa» benoemt mogten wórden om het Kapittel waar te neemen. Gif- moede love" v"d. BW' at.'«ch zyn in twde Vaartuigen welke naai 't We<kn van Engeland voe- heer> V ee» *welde .R,clicheu V'"den W k ,ij. r;? mtdir am mtt al onz.e Zeema^t de Scheepvaart en Kóóphandel der Chri- Tif vcrz.ekcfen j en als het gebeurd dat vjy kguyjfchde eenige .Ttiveirs ontmoe- fuiken vjy die tot Slagen, als genomen zjyndc volgens de Militaire Wetten iteïwihit getal der %óofJcl^eepen veel groot er is als dat der J\gifihie?y die 'rir.W'ï' iom'mercie doen behoord men niet verwonderd te VJizjsn dat ivy een n groot [cül dier Sldven hebben óvirtrèjjetide het getal d'cr Kjriftenen die in i Uni'tn mogten zjn, en wélke wy met ganfeker Herten wenfehen te kunnen fj JUp?», Wy verzekeren V dat het VoorJlel 't geen Gy onsdoed9 van wegens V(! hutieo'Heer, Vwi Meefièrons volkomen aangenaam ts\ en in ons verwekt (t \rtan£ert om id opzi'gt der Krijten Slaven tot eeh zelve eytide te kpomen j iote is lït|Wfniet gébruikjyk^ts ah volgens de gewoon e middelen welke by ,m (itmeenfehap aangenomen zyn ftellen wy Vw vóór de vrykpping of de 'cn 0n& dér eent en andereais zyn de de mcejt gebruik- en gemaklykjie weg, tti \vjdgtrn met verlangen het ^Antwoord van zyn Hoogheid en Wy verheu- ui the) Vwe Exell. over de-verkiezing die hy gedaan heeft in Vw terfoon jhjI voering van een zoo prysvJaardig Project midshet op een Convert ah le hrt tynde gtbragt wordt God neerhe V in zyn. H. Hoedei f' Gegeven in ons Convent te Maltha den 2 MuguJtuS 1722, >4 Duvtsland en d'aangrenzende Ryken.' NOVER den iSeptember. Zyn Koningl. Hoogh. de Prins Fre- \-J fmeekingen die zy doei voor V Eminentie e.de hoope die zy veHigi op tcttiekt zoo aanftonds naar Lintzbourg om het vermaak van de «tóf Elelfie. Gestormd onder de befHeringcn Van een Kj.rd.naal tcrflc Minijler ;tt nemen. Men fpreekt van een Alliantie tufichen de Koningen van j PJft *-y er het Beeld met vermaal^van te voarfthyn ftnmen en vliid zich wel >1 Bi tannien Zwccden en Decnmai'ken. j haafi in dezelve Waardigheid r dezelve Wonderen te zullen zien. GROOT-B RIT TA NNI EN. Zoo gefukjijge M Ui anti en met zoo veel beleid voltrokken 4 de %ël igie höóglyt^ jONDEN den t3 September. Gcpafleerde Dingsdag vergaderde het W""'», ^eeie baited en binnen bewaard i.P, midden der tooeilyftft 'yden tmeut.cn wierd gepioroglteerd tot Dingsdag den zo Óftob. Wocns- s De Franjfe Mccademie komt 1' met haar diepfte ontzag aanbieden de ■'^ÉÉMflHBÜaAÉÉÉrtB 'IIÉiÉÉ f - 0^" k y-'1 én in weldaden eti door vtmbondtrrin* ên erkentenis 4 vervliét té zyn om uw 200 Vaten Buskruyt gevonden 5 waar na verfciieyde Lxpreflen paar ,r A,.r |feftc-Havens gézohderi wierden. Van de vyf uyt letland gelto-4 'l' hMrJ?' l"fP g f Regimenten, lullen 'et drie naar >t Noorden van Schotland gaan, 1 PARYS fn STtgihJt'Mea mo\ k Hooglanders tc teuglen. Eergifleren hebben die van de Z. Z. C. checn voor hec Fort byVerfa.lles zullen gcopent worden de Belegermg iSClleep'en in hun dienft genomen zufkKzy 'er nu met de voor- r ln,: .aangenomen* i s hebben,van welke zy zullenzendfn naarMocha, en z,fh *e«e'^Ak n'or^." p" d? dilfn "f" \"^!ler. zulltn begeven reekend men Confiderabel veel te zlfllefl rynih deeze n naar Borneo - 0zegt dat dc Graal Godölpl: ptnde Otde van de Koufeband welke den overleeden Heitog van d,'10lou8 Sfe^sid heeft, bekoomén zal. De Lord Glenavchi, extr. En- des Kónings aan het Hof van Deenmarkeu zegt men dat te mg jtptn. en in qualiteit als exfr. Ambafl'adcar aan het Keyzetl. Hof te j--v„uvn onr nurovu, a' wil r.iov mui in i^ihiv uo "e Koning gedaan door de EifTchoppen van Salisbury e l't zjn fraay, en behelzen een doorgaande betuiging van genegen- d*TOOr ™af,ï en dc Konigl. Familie by de eetlfe word de Ko- jjl ftnoefnf, een Bo'lWerftvaiacT{cformatie,en naajt Gad liet êen.'g en z.gt- l« itM dat Europa niet ocheelyk door Papery cn Tiranay dndbdrv.bi word: bi. Stils een Overvloedige betuiging van veragting voor den genen die busheid hebben een Rooms Proteflor in te roepen tot Bcfchqrmer ter Kerk én de Profcftnntfe Godsdicnft van wie haar Vaderland niet S. China, 4 naaf Coaft en Say z naar Bombay, een naar Borneo zu,'en DeSe7c" :eekend "len conuacraoci vee, «c_zm.cn zyn ,n aeezc 'f i. nar: Bengalé. Men zegt dat dc Graaf GodOlphin het Blaamvcf'ad *?a SeeP «uur-Koetfenof andere VO.fores meer te krygen en de Weegen zoodanig metWagens bezet om allerhande Ptovtzien derwaaru» te brengen, dat dezelve genoegfaam onbruikbaar zyn. Men verzekerd dat de keer d^Argenfon Lt. Generaal der Politie door de Koning ge< nomineerd is fot z.yn A mbafïadeuf by de Repnblicq van Venetien ent kr-n ""''f i^L "k' dat de Heer Arnauld de Êoex Raadsheer in 't Parlement, in zyn plaats c n gezonden zat worden. Men ziet hier in Druk de Aanfpraaken ft - - enWincheflcza wort'en nangeffeld tot Lt. Generaal van de Politie. De Graat van Totilouze heefr aan de Heet Dofmcflbn d'Anbotine, gdgeven dè Bedie ning als Chef van zyn Raad open gévallen door't óverlydcn van d« Heer Bernoife.' Den z 1 dézer fiaaf de Prins van Moutauban, jonger Broe der van de Frind van Gnemer.ë, Hoofd van 't Huvs van R ohan met Mi- dcmoifelte de Meiieres te trouwen den 13 A'ez'er heeft dé Kóning beiri (het Gouvernement van Nism'es gegeven, waar van de Graaf van Artag- nanop hoop van beter avancemcnf vryWitTig afOant gedaan heeft. DC IrtHK.,. Tpjcf-c-j v;in Noaillek heeft vaft de Koning vtvheid gékreegén om in zyrt w-BloedbadEllendeen Rebclly te wagten had: 111 het beftuvt w..-0e. -j - n tó-v-n j-a 1 L-jj 1 j Ba linefchap re gaan wcrwaards hy wil, nnds ten mrnlten so mylen van weien de Prelaten zvn Maiett. God te bedden tot behouwd van zyn tl. -,s -tc.' j deeze Stad te bfyven. Den 14 dezer wtetden -de Commiilanflen van de Vifa en Taxatiën afgedankt, dewyl haar zaken afgedaarr//yn men ver zekerd dat men itr't v«srvolg niet meer onder de iöooóo Liv. zal taxe-* ren. Den f j wierden de Comrtrifen van de Bank; der RefoTm'C van dert eérflen Augüftus1 laaftleden, ten vóllen afbetaald. Aanftaande week zal men cdn beglri rr.aaken met de Declarafien-van de Parftcólieren te vee- branden, nevens deRégifiers welke gediend hebberrtot de Operatien varl de Vifa. Men was van gedagten dat zoó dra her Arreft wegens déTaxa- fren der Agiorei|rs ("t welk den 15de gepubKccerd is) het ligt kwam td zien, dc ÉfFcftcn zouden gerezen hebben om dat de Gcfaxéerden met Papieren konden voldoen maar ter contrarie zyn dezelve tot zj a aS gedaalt doch de Aftien zyn tot 800 Liv. gerezen. Voorleede Vrydag wierd omtrent het Roode Kruys in de Voorftad St. Germain aan de Kaak geftelt een Kamerdienaar van de Heer de Mafl'an om dat hy dó Vrouw van gem. Heer met woorden beleedigt had 3 na dat hy daar weêt afgekomen wasvergaderden zig een grootc party Knegrs cn ander ge meen Volk gaande als verwoed' naar het Httys van dien Heer djat zy de Deur opliepen en al de Glazen êcc. in f.nkken boegen,die zouW van meer gevolg geweeft zyn indien de Juffitie niet tocgefchoo- __MPH - ten was welke eenige van die Belhamels gevangen nam. Men Muges hadden. De Graaf van Clermoatjongfte Broeder des ziet drie Arreften van's Konings Raad van Staasc een van den jjlibe MafeÖ. Goa te bMOen tot bebouwd van zy efl P.egeering en het overwinnen dei Herten van alle zyn Oh- SfMn. (?p des eerflens AanfpraaK antwoorde de Koning. id"'" VrU'"'!'kd'1" déze itytdruftjngen van uwen y'ver en genegenheid voor t" Peifio 1 cn Tftgccring en verzeker V dat de t'ftyk z.00 als die by de "1tr.gtjbcldaltyd zal heften myn befthermlng en aanmoediging. ïjji tP'c'wten> nevens de verdefe Gecftelykén, hadden de Eere des Ko- .Handen te kullen na derzelver Aanfpraaken gedaan warén. V RANK R Y K. IRIS den is September. Het Régiment Infantery des Konings duf in V'quc ft aar tc doen van het Kort opgeworpen tifflcherr't Dorp ik Itttuil, e,, de grooten ingang van *1 Kafteel te Vetfailies, begaf zig 10 u cezcr in 't Campement te Porché-Fontaine, daat de Kcrniug het t« B'.arleheeren en naauwkeurig obfetveerde of alles wel in die ot- 'c;. 's*'s 't behoorde: eergifteren begaf zich zyn Majt. weer in het ion 'remtnr, rfaai hy gemelde Regiment dc Revne paffeerde de Koning l"t Front der BatraillonS gepafleerd Zynde, liet haar de Exétéitfen rtn ■,waaj na a][e de Compagnien voorby zyn Majt. defileerden, wel cüf over ten hoogde vergenoegt was in die gelegenheid ontfing de fit;'?'Monarch de Requeflen der Soldaaten, welke aan zyn MafcfF. iets

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1